X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33721
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

1. Imię i nazwisko stażysty: mgr Monika Trojnar
2. Miejsce pracy: Publiczne Przedszkole Nr 3 w Świebodzinie
3. Dyrektor przedszkola:
4. Imię i nazwisko opiekuna stażu:
5. Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy (01.09.2014 r. - 31.05.2017 r.)

(Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 01.XII. 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli z późniejszymi zmianami )

§ 7 ust. 1. pkt.1.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły i potrzeb środowiska lokalnego

ZADANIA

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców

FORMY REALIZACJI:

1. Obserwacja

2. Zebrania z rodzicami

3. Zajęcia otwarte dla rodziców

4. Konsultacje indywidualne z nauczycielem wynikające z zainteresowań rodziców i potrzeb

5. Przeprowadzenie ankiet

6. Prowadzenie
„Kącika dla rodziców”

TERMIN: Okres stażu

DOWODY REALIZACJI,WSKAZÓWKI,UWAGI :

- Arkusz obserwacji
- Notatki własne
- Protokół z zebrań
- Lista obecności
- Scenariusz
- Karta indywidualnych spotkań z rodzicami
- Ankiety
- Prace dzieci
- Artykuły poświęcone problematyce wychowania dzieci
- Dyplomy uzyskane przez dzieci w różnych konkursach
- Wycinki z gazet na temat konkursów i imprez, w których brały
udział dzieci z naszej grupy

ZADANIE:
2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci

1. Obserwacja
2. Rozmowy z rodzicami i dziećmi
3. Organizacja zajęć na interesujące dzieci tematy
4. Organizowanie spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów
5. Organizowanie wycieczek celem poznania najbliższej okolicy np. apteka, sklep itd.

TERMIN : Na bieżąco

DOWODY REALIZACJI,WSKAZÓWKI,UWAGI:

- Notatki
- Zeszyt obserwacji,
- Karta indywidualnych spotkań z rodzicami
- Scenariusze
- Zdjęcia

ZADANIE:
3. Udział w realizacji programów profilaktycznych

1. Kubusiowi przyjaciele natury
2. Cała Polska czyta dzieciom
3. Akademia Aquafresh
4. Góra Grosza
5. Orkiestra Świątecznej pomocy

TERMIN : W ciągu stażu

DOWODY REALIZACJI,WSKAZÓWKI,UWAGI:

- Zaświadczenia
- Dyplomy
- Zdjęcia

ZADANIA:
4. Podejmowanie współpracy z instytucjami
wspomagającymi przedszkole

FORMY REALIZACJI:
1.Nawiązanie współpracy z Publiczną Biblioteką - oddział dziecięcy:
- zorganizowanie uroczystości „Pasowanie na czytelnika”,
- wystawy prac plastycznych dzieci,
- zaproszenie p. Ewy do czytania dzieciom bajek w ramach akcji „Cała polska Polska
czyta dzieciom”.

2. Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną i Policją.

3. Kontynuowanie współpracy ze Stowarzyszeniem „Azyl na Koziej”.

4. Współpraca ze szkołą/przedszkolem, zapraszanie dzieci na imprezy i uroczystości przedszkolne organizowane w grupie.

5. Kontynuowanie współpracy ze szkołą muzyczną: udział dzieci przedszkolnych w konkursie muzycznym zorganizowanym przez szkołę muzyczną,przygotowanie dzieci do konkursu.
kwiecień/maj

TERMIN: Okres stażu
DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI:
- Adnotacje w dzienniku zajęć
- Zdjęcia
- Karty wycieczki
- Scenariusze
- Zdjęcia
- Adnotacja w dzienniku, notatki własne
- Zapis w dzienniku
- Zdjęcia.

ZADANIA:
5. Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych

FORMY REALIZACJI:
1.Opracowywanie scenariuszy, dekoracji do imprez i uroczystości przedszkolnych.

2.Pomoc rodziców w organizacji imprez, uroczystości przedszkolnych i konkursów: Pasowanie na czytelnika, Mikołaj, Jasełka lub spotkani przy choince, Bal przebierańców, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Pożegnani starszaków.

3.Zapraszanie rodziców, dziadków i innych gości na uroczystości przedszkolne.

TERMIN: w ciągu stażu.

DOWODY REALIZACJI,WSKAZÓWKI, UWAGI:
- Scenariusze
- Adnotacje w dzienniku
- Zdjęcia.

ZADANIA:
6. Udział dzieci w konkurach, olimpiadach organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje.

FORMY REALIZACJI:
1. Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień i olimpiad.

TERMIN: Na bieżąco.

DOWODY REALIZACJI,WSKAZÓWKI, UWAGI:
- Zaświadczenia, dyplomy, podziękowania zdjęcia.

§ 7 ust. 1 pkt.2.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych
formach kształcenia ustawicznego

ZADANIA:
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz przedszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.

FORMY REALIZACJI:
1. Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego podnoszącego kwalifikacje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności

2. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego, Szkoleniowych Radach Pedagogicznych (WDN)

3. Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli.

4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.

5. Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno-pedagogicznej.

TERMIN: W trakcie stażu.

DOWODY REALIZACJI,WSKAZÓWKI, UWAGI:
- Notatki własne
- Zaświadczenia ukończenia kursu.

ZADANIA:
2. Tworzenie własnego warsztatu pracy.

FORMY REALIZACJI:
1. Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, dekoracji sali.

2. Tworzenie programów autorskich.

TERMIN: Na bieżąco

DOWODY REALIZACJI,WSKAZÓWKI, UWAGI:
- Materiały, scenariusze uroczystości, przedstawień, zajęć otwartych
- Program „Muzyka w świecie przedszkolaka”
- Na potrzeby przedszkola.

ZADANIA:
3. Prowadzenie dokumentacji .

FORMY REALIZACJI:
1. Wpisy w dzienniku

2. Założenie i prowadzenie teczek: współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym, obserwacji dzieci.

TERMIN: Na bieżąco.

DOWODY REALIZACJI,WSKAZÓWKI, UWAGI:
- Dziennik zajęć
- Teczki współpracy z rodzicami i obserwacji dzieci.

ZADANIA:
4. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi.

FORMY REALIZACJI:
1.Studiowanie literatury i czasopism.

2. Udział w warsztatach, szkoleniach.

3.Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego „Muzyka w życiu przedszkolaka”.

4.Prowadzenie dodatkowych zabaw umuzykalniających dzieci.

5. Korzystanie z komputera/laptopa na zajęciach z dziećmi.

TERMIN: Okres stażu.

DOWODY REALIZACJI,WSKAZÓWKI, UWAGI:
- Wykaz literatury
- Zaświadczenia, dyplomy
- Programy autorskie
- Scenariusze, adnotacja w dzienniku
- Zdjęcia, scenariusze, zapis w dzienniku.

ZADANIA:
5. Wykorzystanie komputera/laptopa w pracy nauczyciela.

FORMY REALIZACJI:
1.Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.

2. Opracowywanie dokumentacji wykorzystując technologie informatyczne.

3. Dokumentowanie przebiegu stażu.

4. Korzystanie z internetu
(wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej).

6. Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego nauczyciela.

7.Korzystanie ze strony MENiS, www.edux.pl, www.publikacje.edu.pl

8. Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z innymi nauczycielami

TERMIN: W ciągu stażu.

DOWODY REALIZACJI,WSKAZÓWKI, UWAGI:
- Zaświadczenie z kursy,ujęcie współpracy w sprawozdaniu z realizacji Planu Rozwoju
- Program autorki
- Scenariusze
- Plan Rozwoju zawodowego, itp.
- Referaty
- Raporty
- Sprawozdania
- Płyta CD z opisem przebiegu stażu
- Wykaz stron
- Zbieranie artykułów

ZADANIA:
6. Publikacje w Internecie.

FORMY REALIZACJI:
1. Przesyłanie dokumentów drogą internetow?

2. Umieszczenie
w internecie Planu Rozwoju Zawodowego

3. Umieszczenie na stronach internetowych autorskich scenariuszy oraz innych pomocy dydaktycznych np.karty pracy.

TERMIN: W ciągu stażu.

DOWODY REALIZACJI,WSKAZÓWKI, UWAGI:
- Maile
- Strona internetowa z Planem Rozwoju Zawodowego.

ZADANIA:
7. Aktywne samokształcenie

FORMY REALIZACJI:
1. Poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki poprzez udział w kursach, warsztatach

2.Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe i czasopisma).

3.Korzystanie z publikacji i portali przeznaczonych dla nauczycieli.

TERMIN: Okres stażu.

DOWODY REALIZACJI,WSKAZÓWKI, UWAGI:
- Zaświadczenia
- Wykaz książek i czasopism.

ZADANIA:
8. Rozwiązywanie bieżących problemów poprzez umiejętne stosowanie wiedzy,

FORMY REALIZACJI:
1. Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie
agresji przez stosowanie metod relaksacyjnych oraz aktywizujących.

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczn?

3. Współpraca z nauczycielem logoped?

TERMIN: Okres stażu.

DOWODY REALIZACJI,WSKAZÓWKI, UWAGI:
- Karta indywidualnych spotkań z rodzicami
- Zeszyt z notatkami
- Zapis w dzienniku
- Zapis w dzienniku
- Wykaz tematyki spotkań
- Zapis w dzienniku
- Zapis w karcie „Współpraca indywidualna z rodzicami

§ 7 ust.1 pkt.3.
Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż.

ZADANIA:
1. Analiza prawa oświatowego

FORMY REALIZACJI:
1. Zapoznanie się z bieżącymi aktami prawnymi aktualnie obowiązującymi oraz śledzenie zmian.

TERMIN: Na bieżąco.

DOWODY REALIZACJI,WSKAZÓWKI, UWAGI:
- Wykaz aktów prawnych.

ZADANIA:
2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej.

FORMY REALIZACJI:
2. Bieżące analizowanie dokumentacji przedszkolnej.

TERMIN: Na bieżąco..

DOWODY REALIZACJI,WSKAZÓWKI, UWAGI:
- Notatki
- Wykaz dokumentów.

ZADANIA:
3. Wykonywanie zadań według aktualnych przepisów

FORMY REALIZACJI:
3. Organizowanie wycieczek, wyjść poza teren przedszkola z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

TERMIN: na bieżąco.

DOWODY REALIZACJI,WSKAZÓWKI, UWAGI:
- Karta wycieczki
- Zapis w dzienniku.

ZADANIA:
4. Poszerzanie wiedzy na temat rozwoju dzieci w zależności od wieku.

FORMY REALIZACJI:
- Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym.

TERMIN: na bieżąco.

DOWODY REALIZACJI,WSKAZÓWKI, UWAGI:
- Wykaz literatury.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.