X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33811
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Emilia Basis

nauczyciel języka angielskiego
w Zespole Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2017
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

ZADANIE/DZIAŁANIE ORGANIZACYJNE
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
(Tabela)

1. Wstępna analiza własnych umiejętności
- autorefleksja
Wrzesień 2014
-notatka
2. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
-analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
-śledzenia zmian w prawie oświatowym
Wrzesień 2014
na bieżąco
-poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
-notatki
3. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
-opracowanie planu rozwoju zawodowego
Wrzesień 2014
- plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły
4. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.
-systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego
okres stażu
-zgromadzona dokumentacja
5.Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
-przygotowanie i opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
maj 2017
-pisemne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli planuję w okresie odbywania stażu zrealizować następujące zadania:

I. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie metod i warsztatu pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
( §8 ust.1 pkt 1 ) 1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły
- udział w szkoleniach organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli
-udział w warsztatach organizowanych przez wydawnictwa
- udział w szkoleniach organizowanych przez OKE
okres stażu
-świadectwa ukończenia
-materiały szkoleniowe
2. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji związanej z awansem zawodowym -wykorzystanie komputera do przygotowania dokumentacji potrzebnej do awansu zawodowego
okres stażu
-przykłady opracowanych materiałów
3. Przygotowanie lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem komputera , Internetu i rzutnika multimedialnego
- prowadzenie lekcji w klasopracowni języka angielskiego wyposażonej w mulimedia
okres stażu
-konspekt lekcji
4. Przygotowanie przez uczniów o profilu technik pojazdów samochodowych prezentacji multimedialnej w języku angielskim na temat nowoczesnych i ciekawych technologii stosowanych w pojazdach samochodowych
-prezentacja multimedialna przygotowana w języku angielskim
okres stażu
-prezentacja multimedialna

II. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły
( §8 ust. 1 pkt 2 )
1. Opracowanie słowniczka języka angielskiego obejmującego słownictwo dotyczące motoryzacji
-przygotowanie wraz z uczniami słowniczka technicznego w języku angielskim
okres stażu
-słowniczek języka angielskiego
2. Opracowanie pomocniczych materiałów dydaktycznych dla nauczycieli uczących języka zawodowego -przygotowanie materiałów pomocniczych i stworzenie skryptu
okres stażu
-skrypt z materiałami dydaktycznymi dla języka obcego zawodowego

III. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
( §8 ust. 1 pkt 3 )
1. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
-wdrażanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły
kres stażu
-zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego
2. Samodzielne studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli.
-pogłębianie wiedzy i wdrażanie jej w podnoszeniu jakości pracy szkoły
na bieżąco
- własne notatki

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

I Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
( §8 ust.2 pkt 1 )
1. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
-udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
okres stażu/wg harmonogramu
-potwierdzenie Dyrektora Szkoły
-materiały, notatki ze szkoleń
2.Pełnienie dodatkowych zadań i funkcji w szkole.
-udział w pracach komisji maturalnej, potwierdzającej kwalifikacje w zawodzie i poprawkowej
-udział w pracach komisji konkursowej
okres stażu/wg harmonogramu
-potwierdzenie Dyrektora Szkoły
-protokoły z konkursów
3. Organizowanie i rozwój własnego warsztatu pracy. -opieka i urządzenie klasopracowni
-organizowanie zaplecza samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych
-studiowanie fachowej literatury pedagogicznej oraz czasopism okres stażu -zdjęcia
-teczki z materiałami do lekcji
-przykładowe testy
4. Doskonalenie umiejętności wychowawczych.
-udział w zebraniach z rodzicami
-kontakt z rodzicami uczniów na bieżąco
-notatki
-prowadzony dziennik lekcyjny
-prowadzenie teczki wychowawcy

II. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
( §8 ust. 2 pkt 2 )
1. Umiejętne posługiwanie się komputerem i rzutnikiem multimedialnym jako narzędziem swojej pracy.
-wykorzystanie technologii komputerowej do przygotowania testów, sprawdzianów, pomocy dydaktycznych i planów dydaktycznych
okres stażu
-przykładowe testy
-przykładowe pomoce dydaktyczne
2. Korzystanie z różnych stron internetowych, encyklopedii multimedialnych w celu przygotowania materiałów dydaktycznych do lekcji.
-korzystanie z różnorodnych stron internetowych, jak:
-www.men.gov.pl
-www.profesor.pl
www.oke.gdańsk.pl
i innych okres staż
-przykłady opracowanych materiałów

III. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
( §8 ust. 2 pkt 3 )
1. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu języków obcych.
- wzajemna wymiana doświadczeń
- modyfikacja planów nauczania
okres stażu/wg harmonogramu
-zaświadczenie od przewodniczącej zespołu języków obcych
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
-prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
-opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych wykorzystanych na lekcji innym nauczycielom
okres stażu -konspekty lekcji
-opracowane materiały dydaktyczne
3. Własna publikacja w Internecie.
-znalezienie i wybór portalu internetowego, a następnie opublikowanie w nim planu rozwoju zawodowego
2014
-wydruk publikacji ze strony internetowej
4. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli, udział w lekcjach otwartych.
-udział w lekcjach otwartych innych nauczycieli
-dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem
okres stażu/wg potrzeb
-konspekty lekcji
-notatki
5. Opracowanie materiałów pomocniczych w przygotowaniu do matury z języka angielskiego. -opracowanie teczki z ćwiczeniami doskonalącymi sprawność mówienia, słuchania, czytania i pisania na maturze zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych
-przekazanie materiałów do biblioteki szkolnej do wykorzystania przez innych nauczycieli oraz uczniów
Listopad 2014
okres stażu -poświadczenie z biblioteki szkolnej

IV. Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań
( §8 ust. 2 pkt 4 )

1. Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej
( §8 ust. 2 pkt 4b )

1.Ocenianie części pisemnej i ustnej egzaminu maturalnego z języka angielskiego.
-zgodnie z harmonogramem OKE
okres stażu / maj i sierpień każdego roku
wg potrzeb
-notatka

2. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
( §8 ust. 2 pkt 4c )
1. Zorganizowanie i wdrożenie własnych pomysłów dydaktyczno-wychowawczych.
-organizowanie na terenie szkoły wystaw
Okres stażu/wg potrzeb
-sprawozdanie
-fotografie

2. Udział uczniów w konkursach języka angielskiego. Zainteresowanie i mobilizowanie uczniów do sprawdzania swoich umiejętności.
-udział w konkursach języka angielskiego
-przygotowanie uczniów do udziału w konkursach
okres stażu/ wg potrzeb
-fotografie
-dyplomy
-sprawozdania
3. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kulturalnych.
-organizowanie wycieczek do kina, na wystawy itp.
-udział w Europejskim Dniu Języków Obcych
okres stażu
-dokumentacja wycieczki
-zaświadczenia
-fotografie
4. Przygotowanie Europejskiego Dnia Języków Obcych.
-zapoznanie z obyczajami krajów anglojęzycznych
-konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych i inne
okres stażu
-fotografie
-sprawozdania
5. Diagnozowanie potrzeb uczniów.
-ankietowanie okres stażu -wyniki i wnioski z ankiety
6. Opracowanie testów do badania osiągnięć uczniów z języka angielskiego przed maturą.
-opracowanie testów dla trzeciej klasy technikum
-analiza wyników i wyciągnięcie wniosków
okres staż
-analiza wyników, wnioski
-przykładowy test

3. Uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym
( §8 ust. 2 pkt 4d )

1. Ukończenie kursu języka włoskiego na poziomie zaawansowanym
wrzesień 2015
-czerwiec 2016
-świadectwo ukończenia kursu z określeniem poziomu znajomości języka włoskiego

4. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
( §8 ust. 2 pkt 4e )

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym.
-zorganizowanie warsztatów profilaktycznych wg potrzeb
-udział w programie wzmacniania kompetencji społecznych, zapobiegania uzależnień i przeciwdziałania agresji rówieśników
-spotkania
-rozmowy okres stażu -zaświadczenie pedagoga
2. Współpraca z pielęgniarką szkolną.
-zaproszenie pielęgniarki na lekcję w celu wygłoszenia prelekcji o higienie uczniów w okresie dojrzewania
okres stażu
-zaświadczenie pielęgniarki szkolnej
3. Nawiązanie współpracy z kinem, teatrem, Komendą Policji, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku
-organizowanie wyjść do kina na ciekawe seanse, teatru na spektakle
spotkania z przedstawicielami policji,
zorganizowanie wyjścia do PWSZ
okres stażu
-zaświadczenie z kina, zdjęcia, zaświadczenie z PWSZ
4. Nawiązanie współpracy z Samorządem Uczniowskim.
-współorganizowanie akcji charytatywnych, takich jak:
-zbiórka żywności
-zbiórka zabawek
okres stażu -zaświadczenie opiekuna Samorządu Uczniowskiego

V. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
( §8 ust. 2 pkt 5 )

1. Sporządzanie Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia i Planów Działań Wspierających
-analiza indywidualnych potrzeb uczniów i opinii PPP
-ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych
-systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
-podsumowanie i wnioski
okres stażu
-opis i analiza
-wnioski

Opracowała :

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.