X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33684
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. nr 260, poz. 2593; Dz. U. nr 214, poz. 1580 z 14.11.2007r.)

§ 7 ust.2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
1. Organizacja własnego warsztatu pracy
1.1. Analiza programu nauczania z nauczanych przedmiotów, opracowanie planów pracy, wymagań edukacyjnych i zasad oceniania uczniów wg Przedmiotowego Systemu Oceniania
1.2. Tworzenie własnego zaplecza trwałych środków dydaktycznych i pomocy naukowych
1.3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
1.4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, innych nauczycieli
1.5. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły, opiekuna stażu, innych nauczycieli
1.6. Poddanie się samoocenie poprzez analizę osiągnięć edukacyjnych słuchaczy, ocena własnej działalności i wdrożenie systemu monitorowania efektów swojej pracy
2. Doskonalenie zawodowe
2.1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez aktywny udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych, wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym, pracach komisji wydziałowych i przedmiotowych
2.2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych lub szkoły (szkolenia, konferencje, kursy zawodowe)

§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Diagnozowanie umiejętności edukacyjnych uczniów
1.1. Przygotowanie i przeprowadzenie próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na kierunku Technik elektroradiolog
2. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych uczniów
2.1. Diagnozowanie środowiska uczniów i ich sytuacji rodzinnej, zainteresowań, potrzeb i oczekiwań, a także problemów w funkcjonowaniu w szkole
3. Rozpoznawanie potrzeb współczesnego człowieka w kontekście problemów społeczno-cywilizacyjnych
3.1. Udział i organizacja szkolnych i/lub lokalnych imprez środowiskowych dotyczących współczesnych problemów społeczno-cywilizacyjnych
4. Analiza zmian zachodzących w wykonywaniu zawodu technik elektroradiolog
4.1. Współpraca ze Związkiem Zawodowym Techników Elektroradiologii

(§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komputerow?

1.1. Wykorzystanie technologii komputerowej w dokumentowaniu działań dydaktycznych (scenariusze, dokumentacja szkolna, dyplomy itp.)
1.2. Korzystanie z sieci internetowej, programów graficznych i multimedialnych, portali edukacyjnych przy przygotowywaniu się do zajęć
1.3. Bezpieczne i świadome korzystanie z zasobów technologii informacyjnej i komputerowej podczas zajęć edukacyjnych
1.4. Opracowanie ulotki promocyjnej kierunku Technik elektroradiolog

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty i pomocy społecznej w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań
1. Doskonalenie kompetencji pedagogicznych
1.1. Pogłębianie wiedzy w ramach samokształcenia z wybranych zagadnień
1.2. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych poprzez nawiązanie indywidualnych kontaktów z uczniami mającymi problemy z nauką lub uczniami zdolnymi
1.3. Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów w ramach Szkolnego programu promocji zdrowia
1.4. Praca nad integracją środowiska klasy poprzez organizację czasu wolnego ucznia (wycieczki, rajdy integracyjne, wyjścia do kina itp.)
1.5. Kształtowanie postaw uczniów wobec przyszłych obowiązków zawodowych

§7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej w zakresie funkcjonowania szkoły
1. Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
1.1. Poznanie procedury awansu nauczyciela kontaktowego na nauczyciela mianowanego (rozporządzenie, interpretacje)
2. Poznanie zasad organizacji i funkcjonowania szkoły
2.1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego (statut, plan rozwoju szkoły, regulamin WSO, plan wychowawczy)
2.2. Zapoznanie z możliwościami szkoły w zakresie pomocy społecznej i materialnej dla uczniów (stypendia, internat itp.)
2.3. Udział w konstruowaniu i modyfikacji dokumentów szkolnych
3. Analiza przepisów prawa oświatowego
3.1. Studiowanie aktów prawnych i aktualnych przepisów prawa oświatowego
4. Posługiwanie się przepisami dotyczącymi oświaty w codziennej pracy
4.1. Udział w pracach komisji przy egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.