X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33644
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Beata Bogacka
Nazwa placówki: Niepubliczne Przedszkole „Bąbelkowo” w Lubaniu, 59-800 Lubań ul. Mickiewicza 1c
Stanowisko: nauczyciel, nauczyciel języka angielskiego
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2017r.
Opiekun stażu: XXX

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola,
2. poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i zasad jej prowadzenia,
3. poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć,
4. doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym, prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora i omawianie ich przebiegu,
5. podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego,
6. pogłębianie kontaktów z dziećmi i rodzicami,
7. wspieranie aktywności twórczej dzieci.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 marca 2013r. (Dz.U. z 2013r. Poz.393),

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki §6 ust.2 pkt 1
Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Osoby współpracujące Termin realizacji
Zapoznanie się
z procedurą awansu zawodowego - analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego tj. Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej,
- gromadzenie informacji z Internetu i prasy poświęconej oświacie; - napisanie planu rozwoju zawodowego; wrzesień 2016
Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu - bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego,
- określenie formy współpracy,
- ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych; - zatwierdzony plan rozwoju zawodowego,
- scenariusze zajęć,
- arkusze obserwacji zajęć; opiekun stażu wrzesień 2016
i na bieżąco przez okres stażu
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola - analiza dokumentacji przedszkola:
- udział w zebraniach Rad Pedagogicznych;
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu,
nauczyciele, dyrektor przedszkola od września 2016 do maja 2017
Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego - poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego,
- zapoznanie się z programami realizowanymi
w placówce w tym z programem nauczania j. angielskiego - zapis w dokumentacji przebiegu stażu;

opiekun stażu wrzesień 2016
Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego
i higienicznego przebywania
i pracy na terenie przedszkola - analiza regulaminu BHP i regulaminu przeciwpożarowego,
- szkolenie z zakresu Ochrony Danych Osobowych,
- szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy; - zapis w dokumentacji przebiegu stażu,
- zaświadczenia o odbytych szkoleniach;

opiekun stażu wrzesień-listopad 2016
Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej
w przedszkolu dokumentacji - zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno-wychowawczej,
- opracowanie rozkładów materiału nauczania j. angielskiego
- wpisy do dziennika zajęć,
- opracowywanie konspektów zajęć,
- plany miesięczne;
- dzienniki zajęć dodatkowych,
- dokumentacja przedszkola; nauczyciele, dyrektor przedszkola cały okres stażu

Działalność w zespole nauczycielskim d/s ewaluacji - dokonanie ewaluacji pracy przedszkola w zespole nauczycielskim - arkusze ewaluacji,
- opracowane ankiety,
- pisemne przedstawienie wyników ewaluacji; nauczyciele, dyrektor przedszkola cały okres stażu
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego; - zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, fotografie, arkusze obserwacji itp.; cały okres stażu
Przygotowanie projektu sprawozdania - opis realizacji sporządzonego planu rozwoju. - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. opiekun stażu czerwiec 2017

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki § 6 ust. 2 pkt 2
Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Osoby współpracujące Termin realizacji
Poznanie zasad konstruowania planów pracy
- opracowywanie planów miesięcznych
z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej ustalonej
w Programie Wychowania przedszkolnego
i w planie rocznym;
- plan pracy zatwierdzony do realizacji;
okres stażu
Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć
- przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu; - zgromadzone scenariusze;
opiekun stażu wrzesień 2016- maj 2017
Prowadzenie zajęć języka angielskiego - prowadzenie zajęć języka angielskiego w trzech grupach przedszkolnych: 3-latki (Kreciki), 4-latki (Liski Urwiski), 5 i 6-latki (Jeżyki) zgodnie z ustalonym harmonogramem, - wpisy w dziennikach,
- zdjęcia,
- certyfikaty dla dzieci; okres stażu
Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego - uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in. w kursach, warsztatach, szkoleniach; - zaświadczenia o ukończonych kursach; okres stażu
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej - tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji, korzystanie z programów komputerowych: plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprezy okolicznościowe, sprawozdania, ogłoszenia,
- konstruowanie kart pracy dla dzieci.
- publikacje w Internecie planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z jego realizacji – rejestr stron,
- pomoce dydaktyczne; okres stażu
Czynne uczestnictwo w realizacjach zadań edukacyjnych - promowanie zdrowego stylu życia,
- współuczestnictwo w akcji „Paka dla zwierzaka”,
- organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej,
- współpraca w przygotowaniu uroczystości i imprez przedszkolnych zgodnie z kalendarzem imprez; - certyfikat uczestnictwa przedszkola w programie Akademia Aquafresh,
- zdjęcia z wycieczki do schroniska dla zwierząt w Przylasku,
- scenariusz obchodów Dnia Edukacji Narodowej,
- zdjęcia ze wspólnie zorganizowanych imprez i uroczystości; nauczyciele, dyrektor przedszkola, opiekun stażu okres stażu

Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem § 6 ust. 2 pkt 3
Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Osoby współpracujące Termin realizacji
Współpraca
z rodzicami - rozmowy z rodzicami w celu poznania sytuacji rodzinnej wychowanków,
- informowanie na bieżąco o postępach
i zachowaniu dziecka,
- spotkania z rodzicami i zajęcia otwarte,
- spotkania okolicznościowe,
- prowadzenie tablicy informacyjnej dla rodziców o zakresie tematycznym bieżąco prowadzonych zajęć językowych oraz z ekspozycją prac dzieci; - scenariusze zajęć,
- zdjęcia z zajęć otwartych pt. „English Festival” podsumowujących dany etap nauczania j. angielskiego
w poszczególnych grupach,
nauczyciele poszczególnych grup kwiecień – maj 2017
Pogłębianie wiedzy i umiejętności
w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci - obserwacja dziecka,
- współpraca z rodziną, - arkusze obserwacji,
- karty kontaktów z rodzicami; okres stażu

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć § 6 ust. 2 pkt 4
Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Osoby współpracujące Termin realizacji
Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora - przygotowanie scenariuszy zajęć,
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu,
- omawianie przebiegu zajęć; - scenariusze zajęć,
- arkusze obserwacji; opiekun stażu, dyrektor przedszkola okres stażu

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli - obecność i obserwacja na zajęciu,
- omówienie zajęcia; - scenariusze zajęć,
- wnioski z obserwacji; opiekun stażu, nauczyciele okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.