X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33643
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Katarzyna
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1
Opiekun stażu:

Terminarz:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014
Wymiar stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2017
Data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego:

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

W okresie stażu na stopień nauczyciela mianowanego zamierzam podjąć następującą działalność w zakresach wynikających z rozporządzeń w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczyciela.

Akty prawne:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela Dz.U.1982r. nr 3; poz.19 z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz.U.2013r. poz 393

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
4. Realizacja planu rozwoju zawodowego.
5. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 marca 2013r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz.U. 2013r. poz.393

§ 7. 1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien  w szczególności:

1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.1 ust.1 pkt 2 Karty Nauczyciela-przepisy dotyczące postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły- z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

§ 7. 2.1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1.Poznanie procedury awansu zawodowego

Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego: Rozporządzenia MENIS w sprawie uzyskiwania stopni awansu oraz adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela

Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju

Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały i publikacje w prasie oświatowej, Internet)

2.Współpraca z opiekunem stażu

Rozmowa i opracowanie taktyki wzajemnej współpracy

Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju

3.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w obecności opiekuna stażu- konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli- wnioski z obserwacji

Doskonalenie umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych zajęć pod kątem wniosków do dalszej pracy

4.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i pozaszkolnym doskonaleniu zawodowym

Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego-szkoleniowych radach pedagogicznych

Poszerzanie wiedzy poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych z pedagogiki wczesnoszkolnej

Uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego

5 Rozbudowa własnego warsztatu pracy

Uzupełnianie i aktualizacja własnego warsztatu pracy (materiałów, pomocy dydaktycznych, dekoracji, itp.)

Wprowadzanie nowych technik plastycznych i stosowanie popularnych technik plastycznych

Poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących wychowania przedszkolnego oraz aktywizujących metod pracy

Ocena dotychczasowego dorobku zawodowego oraz zdobytych kwalifikacji

Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej- korzystanie z ciekawych rozwiązań metodycznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej

6.Prowadzenie dokumentacji szkolnej

Wpisy w dzienniku zajęć

Cały okres stażu

Dziennik zajęć

7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju

Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, dyplomów, scenariuszy,itp.)

Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

§ 7. 2.2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.Poznawanie środowiska dzieci i ich rodziców
Poznawanie sytuacji rodzinnej dzieci poprzez rozmowy z dziećmi i rodzicami

Zapoznanie się z dokumentacją uczniów: opinie psychologiczno-pedagogiczne, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej

Obserwacja możliwości uczniów

2.Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi

Współpraca z innymi wychowawcami, logopedą, pedagogiem i psychologiem

Współpraca z Biblioteką Publiczną i Domem Kultury w Łomiankach

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczn?

3.Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych

Współpraca ze świetlicą szkoln?

Opracowanie i realizacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych

Dostosowanie form, metod i tempa pracy do indywidualnych potrzeb ucznia

4.Poszerzanie wiedzy i zainteresowań dzieci

Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych
Organizowanie wycieczek pieszych
lub autokarowych (do kina, teatru, fabryki
czekolady, itp.)
Organizowanie konkursów tematycznych oraz uroczystości okolicznościowych (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Jasełka Bożonarodzeniowe, itp.)

Troska o wygląd sali zajęć, stworzenie miłego i przytulnego miejsca do pracy, organizowanie wystawy prac indywidualnych i grupowych

§ 7. 2.3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej

Korzystanie z edytora tekstu, encyklopedii multimedialnych, Internetu, korzystanie z informacji umieszczonych na edukacyjnych stronach www, opracowanie scenariuszy zajęć, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Przesyłanie prac i dokumentów drogą e-mail do nauczycieli i na adres szkoły
Pozyskiwanie z internetu informacji dotyczących awansu zawodowego
Wdrażanie wychowanków do korzystania z technologii komputerowej

Scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne, tworzenie dyplomów konkursowych, prezentacji multimedialnych, zapisanie planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z realizacji planu rozwoju

2.Publikacje w Internecie

Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o konkursach

Umieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego na stronie www.edux.pl

3.Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych
Korzystanie ze stron MENiS, www.chomikuj.pl,
www.wychowanieprzedszkolne.pl, www.awans.net, www.literka.pl i innych
Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internet

§ 7. 2.4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1.Rozwijanie własnych sprawności pedagogicznych
Poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, dydaktyki na warsztatach oraz innych formach dokształcania
2.Gromadzenie literatury i czasopism z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki
Samodzielna lektura z zakresu pedagogiki, psychologii, a w szczególności z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Stosowanie w pracy metod aktywizujących
Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i bibliotek publicznych

§ 7. 2.5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1.Poszerzanie wiedzy
z zakresu prawa oświatowego z wyszczególnieniem dokumentacji szkolnej
Zapoznanie się z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym Szkoły, Programem Profilaktycznym, Przepisami BHP

2.Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego

Uczestnictwo w Obradach Rady Pedagogicznej

Organizacja konkursów szkolnych i wycieczek klasowych

Udział w ewaluacji wewnętrznej szkoły

Zatwierdzam do realizacji :

........................................ ........................................
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.