X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33617
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

IMIĘ I NAZWISKO ODBYWAJĄCEGO STAŻ:

mgr IZABELA S.

STANOWISKO PRACY:

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

NAZWA SZKOŁY:

SAMORZĄDOWE CENTRUM EDUKACJI SZKOLNEJ

DYREKTOR SZKOŁY:

mgr DOROTA K.

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU:

1 WRZEŚNIA 2014 r.

CZAS TRWANIA STAŻU:

2 LATA I 9 MIESIĘCY (DO 31 MAJA 2017 r.)

Podstawa prawna:

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393)
• Rozdział 3a „Awans Zawodowy Nauczycieli” ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

§ 8 ust.2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ:
1.1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego, sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu, sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go dyrektorowi szkoły, przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
1.2. Analiza dokumentacji szkolnej: Statut Szkoły, Program Wychowawczy i Profilaktyczny, Roczny Plan Pracy Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania.
1.3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy:
• Aktywne uczestnictwo w zewnątrzszkolnych warsztatach i konferencjach metodycznych.
• Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
• Studiowanie publikacji z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych.
• Lektura czasopism anglojęzycznych.
• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism.

2. PODWYŻSZANIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY:
2.1. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań:
• Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
• Praca w przedmiotowym zespole języków obcych.
• Praca w zespole wychowawczo-opiekuńczym.
• Praca w zespole do spraw ewaluacji wewnętrznej.
• Praca w zespole do spraw promocji Szkoły
• Praca w komisjach egzaminacyjnych powoływanych w szkole.
• Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
• Współpraca z Radą Rodziców.

2.2. Organizowanie uroczystości szkolnych, akademii i zabaw.
2.3. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych.
2.4. Wspieranie rodziny w procesie wychowania, współpraca z rodzicami i ich pedagogizacja.

§ 8 ust.2 pkt.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera, tworzenia stron internetowych.

2. Wykorzystanie technologii informacyjnej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych.

3. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.

4. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.

5. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych dla dzieci.

6. Tworzenie i zastosowanie prezentacji multimedialnych (Power Point) podczas zajęć z dziećmi.

7. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.

8. Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

9. Współtworzenie strony internetowej SCESz.

§ 8 ust.2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli.

2. Obserwacja lekcji otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.

3. Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, uroczystości szkolnych, kart pracy, planu rozwoju zawodowego (z zachowaniem praw autorskich).

4. Konsultacje z nauczycielami języka angielskiego z mojej szkoły i innych szkół, aktywna praca w ramach zespołu nauczycieli języków obcych.

5. Sprawowanie funkcji opiekuna nad studentami odbywającymi praktyki w naszej szkole.

6. Ukończenie form doskonalenia zawodowego i podjęcie się wyszkolenia grupy nauczycieli.

§ 8 ust.2 pkt.4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

1. Organizowanie szkolnych konkursów językowych.

2. Udział w ogólnopolskich konkursach językowych.

3. Organizowanie imprez i uroczystości odbywających się na terenie szkoły.

4. Organizowanie wycieczek dydaktycznych.

5. Współorganizowanie Festynów Rodzinnych.

6. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

7. Przeprowadzanie testów sprawdzających wiedzę z języka angielskiego dla klas trzecich szkół podstawowych.

8. Opracowywanie testów próbnych w klasie szóstej, przeprowadzanie ich w szkole.

§ 8 ust.2 pkt.4 lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;

1. Współpraca ze świetlicą środowiskową „Tropicana”

2. Współpraca z Sołectwem.

3. Współpraca z Urzędem Gminy

4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczn?

5. Współpraca z grupa GOPR, Policją, Strażą Miejską i Ochotniczą Strażą Pożarną.

6. Współpraca z Parafią Rzymskokatolicka.

7. Przeprowadzanie licznych zbiórek i akcji charytatywnych w ramach współpracy z: Polską Akcją Humanitarną, UNCEF, Fundacją na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”, diecezjalnym oddziałem Caritas, Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia.”

8. Stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw poprzez pozyskiwanie pomocy dydaktycznych oraz poszerzanie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego.

9. Konsultacje z Pedagogiem Szkolnym.

10. Konsultacje z rodzicami uczniów w sprawie postępów w nauce i zachowania w ramach „dni otwartych szkoły”.

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

2. Obserwacja, opis i analiza dwóch przypadków.

3. Znalezienie rozwiązania i zastosowanie go.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.