X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33596
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

NAUCZYCIEL STAŻYSTA
mgr A A
okres stażu 01.09.2013r.- 31.05.2014r.

OPIEKUN STAŻU
mgr B B

MIEJSCE PRACY
Xxxxx
Xxx xxx
xxxxxx
DYREKTOR PLACÓWKI
mgr C C

Z dniem 1 września 2013r. rozpoczęłam staż w wymiarze dziewięciu miesięcy na stopień nauczyciela kontraktowego w XXXXXX. Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego i stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie celów i zadań. Plan rozwoju zawodowego opracowałam na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz.393).
Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku: Pedagogika, specjalizacja: wczesna edukacja zintegrowana, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Naukę pobierałam w systemie studiów stacjonarnych. Studia dały mi wiedzę merytoryczną z dziedziny pedagogiki wychowania przedszkolnego wychowania przedszkolnego. Jednak wiedza książkowa nie daje prawdziwego obrazu pracy z dziećmi. Codzienna praca i bezpośredni kontakt z dziećmi i ich rodzicami pozwoliła mi na poznanie specyfiki pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego.
W czasie przebiegu stażu starałam się realizować zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, wymaganiami określonymi przez obowiązującą podstawę programową. Niemniej jednak podczas trwania stażu realizowałam również inicjatywy własne nie ujęte w planie rozwoju zawodowego. Za priorytety przyjęłam sobie:
- wszechstronny rozwój dzieci oraz zaspokajania ich potrzeb,
- dbanie o bezpieczeństwo dzieci,
- doskonalenie warsztatu i metod pracy.
Staż, był to dla mnie okres intensywnej pracy, w którym starałam się pogłębiać swoją wiedzę oraz umiejętności dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Starałam się wykorzystać takie metody, żeby jak najbardziej zainteresować dzieci i dać im dużo radości z codziennych zajęć.
Plan rozwoju zawodowego obejmował następujące zadania szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola,
w tym:
- przepisów związanych z funkcjonowaniem przedszkola,
- sposobu prowadzenia dokumentacji regulującej pracę przedszkola,
- przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zabawy, nauki i wypoczynku.
2. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację i uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu .
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
4. Omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęć.
5. Udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli w celu podniesienia kwalifikacji i zdobycia nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej.
6. Pozyskanie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola.
7. Poznanie środowiska dzieci, ich problemów oraz nawiązanie współpracy ze środowiskiem dzieci.
8. Wspieranie aktywności twórczej i kulturowej dzieci.

Rozporządzenie MENiS z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 6 ust. 2 pkt. 1.
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
W ciągu pierwszych miesięcy odbywania stażu poznałam procedury awansu zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego, poprzez analizę przepisów prawa oświatowego, analizując m.in.:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 647 ze zmianami).
- ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).
- rozporządzenie MENiS z 1marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego (Dz. U. z 2013r. Nr. 0, poz. 393).
Dzięki zapoznaniu się z dokumentami prawnymi jasne stały się dla mnie procedury awansu zawodowego. Ułatwiło mi to opracowanie planu rozwoju zawodowego, a tym samym ułatwiła napisanie planu rozwoju zawodowego i jego realizację.
W celi lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywania stażu wraz z opiekunem stażu, panią mgr Moniką Murawską Ślęzak, sporządziłyśmy kontrakt, który został podpisany dnia 05.09.2013r. Kontrakt dotyczył planowania działań w ramach współpracy między opiekunem stażu, a nauczycielem stażystą. Określiłyśmy również obowiązki spoczywające po obu stronach, jak również zasady komunikowania się, zasady dokumentowania zadań realizowanych w trakcie trwania stażu oraz wytyczne do przygotowywania scenariuszy zajęć. W następnej kolejności ustaliłyśmy harmonogram spotkań, w którym zostały ustalone terminy oraz tematyka zajęć obserwowanych i prowadzonych. Wszystkie działania między mną, a opiekunem stażu miały charakter motywujący do dalszej pracy.
Na początku stażu zapoznałam się również z dokumentami regulującymi pracę przedszkola:
- Statut Przedszkola,
- Kryteria oceny pracy nauczyciela,
- Roczny Plan Pracy Przedszkola,
- Program Wychowawczy,
- Program Profilaktyki
- Regulamin Rady Pedagogicznej,
- Regulamin Rady Rodziców,
- koncepcja pracy na lata 2010 – 2013, 2014 – 2017,
- Plan Nadzoru Pedagogicznego,
- procedura dopuszczenia do użytku programów nauczania w Miejskim Przedszkolu w Białej Piskiej,
- procedura diagnozowania rozwoju dzieci,
- regulamin korzystania z ogrodu przedszkolnego,
- procedura przyprowadzania i odbioru dzieci,
- regulamin organizacji spacerów i wycieczek,
- procedura postępowania w razie wypadku dziecka w przedszkolu,
- procedura postępowania w sytuacji kryzysowej,
- kodeks etyki zawodowej.
Zapoznanie z dokumentami regulującymi pracę przedszkola oraz udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej usprawniło moją pracę, a w razie wątpliwości dokumentacja stała się punktem odniesienia. Wytyczne, szczegółowo zawarte w dokumentacji, pozwoliły mi na lepszą organizację pracy oraz realizację założonych celów. Dzięki tej lekturze dowiedziałam się jakie mechanizmy regulują funkcjonowanie przedszkola, poznałam również jakie są zakresy moich obowiązków. Podczas posiedzeń rady pedagogicznej protokołowałam przebieg zebrania, co przyczyniło się do poznania zasad sporządzania protokołów.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego prowadziłam obowiązującą w przedszkolu dokumentację :
- Rejestrowałam pracę w dzienniku zajęć przedszkola,
- Opracowywałam plany pracy opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczej (opracowanie miesięcznych planów pracy),
- Dokumentowałam obserwacje dotyczące rozwoju dzieci,
- Przeprowadziłam diagnozę wstępną i końcową dzieci 5-letnich,
- Opracowałam sprawozdanie półroczne z przebiegu pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej,
- Opracowałam sprawozdanie z przeprowadzonej diagnozy dzieci 5-letnich,
- Tworzyłam scenariusze zajęć, które realizowałam w swojej pracy,
- Współtworzyłam plan współpracy z rodzicami na rok 2013-2014.

Przeanalizowałam również dokumenty regulujące sprawę bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i przedszkolach:
- Analiza Rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz.69 ze zmianami).
- Analiza Rozporządzenia MENiS z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2001r. Nr 135 poz. 1515).
Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposoby postępowania w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych. Potrafię tak zorganizować zajęcia, aby uwzględniały zasady bhp. Wiem, jak unikać i staram się przewidywać sytuacje, w których zagrożenie ze strony przyrody, przedmiotów czy osób trzecich, jest duże. Dzięki temu, wszystko co proponuję dzieciom, daje im poczucie bezpieczeństwa. Szczególną uwagę zwracam na zajęcia organizowane na świeżym powietrzu, spacery czy wycieczki. Potrafię analizować z dziećmi niebezpieczne sytuacje, które mogą się wydarzyć oraz wyciągać z nich wnioski. W okresie trwania mojego stażu, w prowadzonej przeze mnie grupie, nie zdarzył się żaden wypadek.
§6 ust. 2 ptk. 2.
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola,
w którym nauczyciel odbywa staż
W trakcie trwania stażu poznałam i przeanalizowałam :
- Podstawą Programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego (zał. do Rozporządzenia MEN z 27. 08. 2012r., Dz. U. z 2012r., poz. 997).).
- Program Wychowania Przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka” I. Brody.
- Doskonaliłam umiejętność właściwego konstruowania scenariuszy zajęć, korzystając przy tym ze wskazówek opiekuna stażu.
Aby na bieżąco doskonalić swój warsztat pracy uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia wewnętrznego i zewnętrznego.
- „Kształtowanie systemu wartości u dzieci w wieku przedszkolnym” – rada szkoleniowa
- „Zdrowie najcenniejszy skarb”- znaczenie promocji zdrowia w wychowaniu przedszkolnym” - rada szkoleniowa.
- „Kompleksowe wsparcie szkół w Powiecie Piskim”- udział w projekcie.
- ,,Umuzykalnianie dzieci w wieku 3 – 6 lat w oparciu o program ,,33 spotkania ze sztuką” – warsztaty metodyczne.
- „Praca z uczniem młodszym (przedszkola i klasy I-III)”- doskonalenie w sieci; praca na platformie internetowej.
Każda forma szkolenia, w której miałam możliwość brać udział, pozwoliła mi na pogłębienie oraz usystematyzowanie już posiadanej wiedzy. Każde nowe doświadczenie wykorzystywałam w trakcie zajęć z dziećmi, w celu ich uatrakcyjnienia. Na bieżąco kontynuuję śledzenie nowości wydawniczych, w których szukam propozycji nowych zabaw oraz pomysłów na ciekawe prace plastyczne.
W trakcie trwania stażu uczestniczyłam również w realizowaniu działań w ramach prac związanych z realizacją zadań określonych w przedszkolu:
- Realizacja ogólnopolskiego programu edukacji zdrowotnej „Akademia Aquafresh”
- Udział w realizacji zadań wynikających z ogólnopolskiego programu edukacji ekologicznej „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – przygotowanie „Święta Marchewki”
- Realizacja programu „Bezpieczny Przedszkolak”
- Realizacja ogólnopolskiego programu zdrowotnego „Mamo! Tato! Wolę Wodę!”
- Realizacja ogólnopolskiego programu zdrowotnego „Mamo! Tato! Pijcie Wodę!”
- Pomoc w przygotowaniu montażu słowno-muzycznego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w grupie „Misie”
- Realizacja ogólnopolskiego programu zdrowotnego „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”
- Montaż słowno-muzyczny z okazji „Dnia Babci i Dziadka”
- Przygotowanie dzieci do udziału w konkursie ekologicznym „Pan Karp z wizytą u przedszkolaków” w ramach współpracy LGD „Mazurskie Morze”.
- Montaż słowno-muzyczny z okazji „Dnia Mamy”
- Tworzenie ogródków warzywnych i ziołowych w salach przedszkolnych.
- W ramach działań wynikających z ubiegania się o Certyfikat „Zielonej Flagi”, zaplanowałam w miesiącu kwietniu tematyczny blok pod hasłem „Dbamy o naszą planetę”, w którym dzieci uczestniczyły w zajęciach o tematyce ekologicznej.
Realizacja ogólnopolskich programów edukacyjnych i uroczystości przedszkolnych daje mi możliwość rozwijania własnych zdolności oraz pozwala mi na doskonalenie warsztatu pracy. Każde działanie jest dla mnie inspiracją do dalszych działań. Potrafię wykorzystać proponowane zabawy, wiersze, opowiadania, pomoce w swojej pracy, jak również modyfikowałam je do swoich potrzeb. Uważam, że realizacja programów i organizowanie imprez przedszkolnych jest pomocnym narzędziem do kształtowania dobrych nawyków u najmłodszych. Dzięki realizacji tych działań potrafię zorganizować zajęcia, które poszerzą ofertę edukacyjną przedszkola skierowaną do dzieci. Rozwijam również swoją kreatywność i twórczość.
Wszystkie projekty i akcje służyły rozwojowi dzieci, były źródłem ich doświadczeń i przeżyć, a dla mnie wyzwaniem. Wiem też jak, zorganizować pracę, aby dzieci miały możliwość samorealizacji i osiągnięcia sukcesu.
W trakcie trwania stażu wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną w codziennej pracy. Jest to prosty sposób na wspieranie i uatrakcyjnianie procesów edukacyjnych. Wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną, jako: źródła wiedzy (pedagogicznej, psychologicznej, encyklopedycznej), źródła informacji (śledzę zmiany w prawie oświatowym), nośnika informacji (utrzymuję kontakt z nauczycielkami przedszkola poprzez przekazywanie informacji w formie wiadomości e-mail, praca w sieci).
Przygotowując zajęcia korzystam z programów multimedialnych, wykorzystuję komputer do przygotowania scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych, sprawozdań, planów miesięcznych oraz materiałów dla rodziców. Korzystałam z edukacyjnych portali dla nauczycieli (m.in.: blizejprzedszkola.pl, nauczycielki przedszkola.pl, literka.pl, wychowanie przedszkolne.pl, profesor.pl, rokwprzedszkolu.pl). W okresie trwania stażu doskonaliłam również umiejętność posługiwania się różnymi programami z pakietu Office. Projektowałam, przygotowywałam i prezentowałam przygotowany materiał (np.: prezentacje multimedialne pt.: „Ptaki, które zostają u nas na zimę”, „Król Sielaw).

§ 6 ust. 2 ptk. 3.
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.
Bardzo ważnym celem jaki sobie postawiłam było nawiązanie pozytywnych relacji z rodzicami. Kluczem do sukcesu okazał się wzajemny szacunek i zaufanie, które starałam się zdobyć. Komunikowałam się z rodzicami w sposób kulturalny i spokojny.
„Plan współpracy z rodzicami” był realizowany na bieżąco w trakcie trwania mojego stażu. Podczas zebrania ogólnego przeprowadziłam wybory do „Oddziałowej Rady Rodziców”. Systematycznie przekazywałam rodzicom ustną informację dotyczącą postępów dziecka w nauce oraz uwagi dotyczące zachowań. Każdy rodzic miał możliwość wglądu do dokumentacji diagnostycznej swojego dziecka oraz otrzymał dokument sporządzony w oparciu o umiejętności jakie posiada dziecko (Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole). Dokonywałam również zapisu uwag w dzienniku zajęć w sytuacji niepożądanych i niebezpiecznych zachowań, z którymi zapoznawałam rodziców dziecka. Rodzice mieli także wgląd do sporządzonej dokumentacji diagnostycznej. Informowałam rodziców o mocnych i słabych stronach ich dziecka. Zapoznawałam rodziców z planowanymi na przyszłość działaniami. Starałam się zachęcać ich do współpracy, prowadziłam rozmowy, dziękowałam za wniesioną pomoc. Rodzice aktywnie włączali się w podjęte działania (np.: przygotowali poczęstunku z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Mamy, udział w konkursach). Podjęte działania umożliwiły integrację przedszkola z domem rodzinnym dziecka
W celu umożliwienia rodzicom wglądu w zachowanie ich dziecka w przedszkolu i tego jak pracuje w czasie zajęć przeprowadziłam zajęcia otwarte z udziałem rodziców. W czasie organizowanych zajęć otwartych rodzice mogli zaobserwować jak wyglądają zabawy i zajęcia w przedszkolu i jak w nich uczestniczy ich dziecko. Celem tego przedsięwzięcia było również stworzenie możliwości do zaobserwowania jak dziecko uczestniczy w zabawach swobodnych – dowolnych. Dało to też mojej osobie wgląd do tego w jaki sposób zachowują się dzieci w obecności rodziców.
Włączałam rodziców w życie przedszkolne poprzez angażowanie ich w przygotowania do różnych uroczystości przedszkolnych:
- „ Marzycielska Poczta” – zorganizowanie zajęć otwartych dla rodziców.
- „Baterie na wagę czystego środowiska” – konkurs ekologiczny z czynnym udziałem rodziców.
- „Doktor i jego zwierzęta”- wycieczka autokarowa na spektakl w PDK z udziałem rodziców jako opiekunów.
- „Bajki Pana Pierault”- wycieczka autokarowa do ECK z udziałem rodziców i dziadków jako opiekunów.
- Organizacja balu karnawałowego.
- Organizacja uroczystości z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. „Dnia Mamy”
- Pomoc w przygotowaniu dziecka do konkursu ekologicznego w ramach LGD Mazurskie Morze.
- Tworzenie dekoracji do sali przedszkolnej.
- „Wielkanocne jajo”- zorganizowanie warsztatów plastycznych dla rodziców i ich dzieci, które prowadziła jedna z mam.
Dzięki współpracy z Miejsko-Gminnym Domem Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną i rodzicami udało się zrealizować ciekawe spotkania z bibliotekarzami oraz animatorami. Dzieci uczestniczyły w:
- Otwarciu kącika dla dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
- Powitaniu Wiosny.
Podczas przygotowań wszystkich uroczystości, spotkań oraz wycieczek nabyłam umiejętność organizowania imprez przedszkolnych. Organizacja uroczystości okolicznościowych jest dobrym sposobem na zdobywanie informacji o dziecku. Obserwacja dziecka podczas występu lub zabawy na tle grupy stanowi cenne źródło wiedzy o jego możliwościach. Zdobytą w ten sposób wiedzę potrafię wykorzystać w planowaniu przyszłych działań. Ponadto imprezy te są doskonałą okazją do wspólnych pląsów przy muzyce i poznania różnych tradycji przez dzieci.
W trakcie trwania stażu starałam się jak najlepiej poznać swoich podopiecznych i ich środowisko. W związku z tym prowadziłam systematyczne obserwacje dzieci. Wynikiem prowadzonych obserwacji było sporządzenie „Kierunków do dalszej pracy” po pierwszym semestrze oraz diagnozowanie dzieci 5-letnich pod kątem osiągnięcia dojrzałości szkolnej oraz opracowanie dla każdego dziecka „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”. Poprzez ciągły kontakt z rodzicami dzieci, rozmowy z nimi, poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku swoich wychowanków, szczególnie gdy zachowanie dziecka budziło zastrzeżenia.
W prowadzonej działaniach edukacyjnych uwzględniałam rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał i zainteresowania. Starałam się do każdego dziecka podejść indywidualnie, poznać jego potrzeby i zainteresowania. Zaspokajanie potrzeb dzieci i dbanie o bezpieczeństwo było dla mnie jednym z najważniejszych celów, dlatego też systematycznie inicjowałam rozmowy z dziećmi dotyczące ich bezpieczeństwa. Dbanie o bezpieczeństwo dziecka jest dla mnie jednym z priorytetów. Starałam się uświadamiać dzieciom jakie zachowania są bezpieczne, a jakie nie. Obserwowałam dzieci podczas zabawy i pracy, aby niwelować wszelkie niebezpieczeństwa. Zwracałam również uwagę na niewłaściwe zachowania. Przeprowadzałam systematyczne rozmowy indywidualne i na forum grupy. Starałam się jak najczęściej pokazywać zachowania odpowiednie, a piętnować zachowania agresywne. W tym celu często stosowałam zabawy dramowe.
Podczas planowania swoich działam starałam się zawsze myśleć o rozwijaniu talentów i predyspozycji dzieci, dlatego też angażowałam dzieci do uczestnictwa w konkursach:
- „Przyrodnicze Potyczki Przedszkolaków” – ekoturniej zorganizowany przez Miejskie Przedszkole w Białej Piskiej.
- „Drzewa w moim środowisku” – konkurs organizowany przez ZSL w Rucianym-Nidzie
- „Jesienny kącik przyrody”- konkurs fotograficzny zorganizowany przez Miejskie Przedszkole nr 47 w Łodzi.
- „Mój przyjaciel pies” – konkurs plastyczny organizowany przez Szkołę Podstawową w Siennicy.
- „Jestem dzieckiem, mam prawo do” – konkurs plastyczny organizowany przez Miejskie Przedszkole w Białe Piskiej.
- „Z płótna, igły i niteczki dzieci robą ekologiczne torebeczki”- konkurs organizowany przez Szkołę Podstawową im. Zesłańców Sybiru w Kumielsku.
- „Drugie życie śmieci” – praca konkursowa wykonana z surowców wtórnych wystawiona na portalu internetowym buliba.pl
- - „Drzewo” - konkurs plastyczny organizowany przez Przedszkole Nr 44 „Kraina Radości” w Gdańsku
- - „Moja ulubiona postać z bajki”- konkurs plastyczny organizowany przez Przedszkole nr 14 w Warszawie
- - „Bezpieczne ferie”- konkurs plastyczny organizowany przez Przedszkole nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie Szczecińskim
- „Wiosenny strój Pani Wiosny”- konkurs organizowany przez Przedszkole Publiczne w Skórzewie
- „Wielkanocne jajko”- konkurs plastyczny organizowany przez Zespół Szkół w Drygałach.
- „Przyjaciele Pana Karpia z Błękitnego Jeziora odwiedzają swoich przyjaciół”- konkurs organizowany przez LGD Mazurskie Morze.
- „Pan Karp z wizytą u przedszkolaków”- przygotowanie dzieci do konkursu ekologicznego.
Wspomaganie aktywności twórczej dzieci dało mi dużo satysfakcji oraz aktywizowało do dalszych działań. Dało mi też możliwość kształtowania i rozbudzania wrażliwości dzieci, poprzez rozwijanie zdolności plastycznych, muzycznych czy przyrodniczych. Przygotowując dzieci do udziału w konkursach miałam szansę wprowadzić np.: ciekawe techniki plastyczne, nowe informacje przyrodnicze. Udział dzieci w konkursach dał mi również okazję do obserwacji dzieci (zaangażowania, dokładności, estetyki wykonania pracy) i pozwalał wzmacniać ich wiarę we własne możliwości. Udział dzieci w konkursach był formą prezentowania umiejętności dzieci. Udział w konkursach pozwolił mi przekonać się jakie możliwości niesie za sobą edukacja artystyczna dla rozwijania zainteresowań dzieci i ich uzdolnień.
Ostatnim zaplanowanym przez mnie działaniem było zorganizowanie zawodów sportowych w ramach obchodów „Dnia Dziecka” w nasze grupie. Zabawy sportowe, takie jak: skoki w workach, niesienie woreczka na łyżce, rzuty do celu były wspaniałą rozrywką dla dzieci, a słodkie lody uwieńczeniem starań.

§ 6 ust. 2 ptk. 4.
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Podczas całego okresu trwania stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu w wymiarze jeden raz w miesiącu. W trakcie obserwacji szczególną uwagę zwracałam na stosowane metody i formy pracy z dziećmi, aktywizowanie dzieci poprzez różne sytuacje edukacyjne, realizację celów czy też stwarzanie warunków i organizowanie sytuacji sprzyjających swobodnym wypowiedziom dzieci. Obserwacja zajęć prowadzonych przez p. Monikę była istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy. Zajęcia prowadzone były ciekawymi metodami i dotyczyły różnej tematyki, np.:
- „Jesienne liście”- zabawy matematyczne na podstawie opowiadania I. Prokopienko.
- „Jesteśmy bezpieczni na drodze”- quiz tematyczny.
- „Święto Pluszowego Misia.”
- „Świąteczne pozdrowienia”- wykonanie kart świątecznych.
- „Na tropie Indian”- zabawy muzyczno-ruchowe.
- „W Krainie Życzliwości”- zabawy o charakterze prospołecznym.
- „W marcu jak w garncu”- rozmowa na podstawie opowiadania W. Dulemby.
- „Jak powstaje książka”- historyjka obrazkowa.
- „Poznajemy emocje. Oswoić strach.”
Po każdych obserwowanych przez mnie zajęciach, wspólnie z opiekunem stażu, omawiałyśmy ich przebieg i wyciągałyśmy wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w swojej pracy.
Również przygotowywane przeze mnie comiesięczne zajęcia miały różną formę i metodę, np.:
- „Przygoda na ulicy”- historyjka obrazkowa.
- „W spiżarni...”- rozmowa kierowana na temat przygotowań ludzi do zimy na podstawie wiersza M. Kownackiej.
- „Pak liczy zwierzęta”- zabawa matematyczna.
- „Pałac Królowej Zimy”- wykonanie kolażu zimowego w zespołach.
- „Ubrania na...”- ćwiczenia klasyfikacyjne. Porządkowanie ubrań zgodnie z porą roku.
- „Tangram”- zabawy matematyczne.
- Ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem elementów twórczej ekspresji R. Labana
- „W krainie muzyki”- zabawa dydaktyczna na podstawie opowiadania.
Wszystkie przygotowane przeze mnie zajęcia prowadzone były w oparciu o wcześniej omówione scenariusze zajęć, z dokładnym omówieniem celów ogólnych i szczegółowych, form i metod. Analiza zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu wpłynęła na poprawę jakości prowadzonych przez mnie zajęć, przyczyniła się również do wprowadzenia modyfikacji w sposobie organizacji zajęć.
Jako obserwator uczestniczyłam również w różnych uroczystościach przedszkolnych organizowanych przez inne nauczycielki przedszkola, np.: „Jasełka”’ „Dzień Babci i Dziadka”, przedstawienie z okazji Dnia Wiosny. Były to również zajęcia, które dostarczyły mi dużo cennych wskazówek z zakresu organizacji uroczystości przedszkolnych.
W miesiącu marcu prowadziłam zajęcia dydaktyczne w obecności Pani Dyrektor mgr C C z zakresu wprowadzania nowatorskich metod pracy oraz konstruowania scenariuszy pod względem metodycznym i merytorycznym. Po wspólnym omówieniu przeprowadzonych przez mnie zajęć, opracowałyśmy wspólne wnioski do dalszej pracy oparte na systematycznym rozwijaniu potencjału twórczego dzieci, ich kreatywności poprzez stosowanie metod aktywnych.

Podsumowanie
Dziewięciomiesięczny staż i zdobyte w tym czasie doświadczenie pozwoliły mi na dokonanie analizy własnych działań oraz określenie mocnych i słabych stron. Bieżący rok był sprawdzianem dla moich umiejętności i posiadanej wiedzy, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Uważam również, że odbyty staż uruchomił we mnie potrzebę nieustającego pogłębiania wiedzy i umiejętności, które będę starać się systematycznie uzupełniać i rozwijać. Starałam się również, najbardziej jak to możliwe, efektywnie wykorzystać okres stażu na wnikliwą obserwację metod, form, technik pracy mojego opiekuna stażu i innych nauczycieli. Uważam, że ta wiedza i doświadczenie już zaprocentowało i jeszcze zaprocentuje w przyszłości.
Wszystkie prowadzone przez mnie działania, zajęcia, akcje, uroczystości są udokumentowane i zawarte w dokumentacji stażu i mają potwierdzenie w zapisach w dzienniku zajęć.
Uważam, że nawiązanie przyjaznych stosunków z dziećmi, mogę uznać za duży plus. Pozytywne opinie wielu rodziców pozwalają mi również wierzyć, że podejmowane przeze mnie działania są akceptowane i przynoszą pozytywne efekty. Dobrą stroną mojej działalności jest również chęć i radość z organizowania uroczystości przedszkolnych, udział w konkursach i wyjazdach. Przynosi to mi, jak również dzieciom, dużo satysfakcji.
Za jedną ze słabych stron mojej działalności, uważam nie zawsze udane próby wyegzekwowania pożądanego zachowania u jednego z chłopców oraz wdrażanie i egzekwowanie do przestrzegania przez dzieci zasad panujących w grupie.
Wszystkiego czego nauczyłam się w trakcie dziewięciomiesięcznego stażu, będzie bazą mojego dalszego rozwoju zawodowego. Chciałabym, aby moje zajęcia z roku na rok były coraz bardziej atrakcyjne i lepiej przygotowane. Wiem też, że w razie wątpliwości i pytań, zawsze będę mogła zwrócić się do pracujących w przedszkolu nauczycielek, które służyły i służą mi dobrą radą i pomocą.

Nauczyciel stażysta
mgr A A

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.