X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33568
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Nazwa szkoły: ....................
Dyrektor szkoły: ....................
Opiekun stażu: ............................
Nauczyciel stażysta: Małgorzata Glapa
Okres trwania stażu: 9 miesięcy
Rozpoczęcie stażu: ......................
Zakończenie stażu: ...................

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.

Pracę w Szkole Podstawowej ................, rozpoczęłam .......... na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej w wymiarze 9 godzin lekcyjnych:
• wychowanie fizyczne – klasy I, II, III – 9 godzin,
• gimnastyka korekcyjna – zajęcia dodatkowe w klasach I – III szkoły podstawowej,
• gry i zabawy sportowe – zajęcia świetlicowe w klasie VI (pierwszy semestr) i w klasie I, III, IV szkoły podstawowej (drugi semestr).
Staż na nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam ............... Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 roku
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70,
poz. 825) wraz z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z planem rozwoju szkoły.
Rozpoczęłam poszerzanie swojej wiedzy wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych,
a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły.
W czasie trwania stażu realizowałem założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. W szczególności są to:

§ 6 ust. 2 pkt 1 Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż

1.Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, że bardzo istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym szczegółowo zapoznałam się z procedurą tego awansu oraz dokonałam analizy prawa oświatowego na podstawie informacji zamieszczanych na stronach internetowych MENiS. Przeczytałam także dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów zredagowałam plan rozwoju zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.

2.Wspólnie z opiekunem stażu, panią ........... uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, zasady i formy współpracy, co znalazło wyraz we wspólnie omówionym kontrakcie.
Umówiłam się z opiekunem na obserwację zajęć, daty przeprowadzenia przeze mnie lekcji
w jego obecności oraz zasady przygotowania konspektów i omawiania lekcji.
Obserwowałam dziewięć lekcji kształcenia zintegrowanego w klasie I. Prowadziłam również zajęcia w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły, które pomogły mi w doskonaleniu warsztatu pracy zawodowej nauczyciela.

3. Na początku stażu zapoznałam się z programem wychowawczym szkoły, statutem
i zawartymi w nich regulaminami. Kolejnym zadaniem było poznanie funkcjonowania szkoły. Dokładnie przeanalizowałam statut szkoły, program wychowawczy z wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz podstawy programowe. Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa. Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen. Bieżące wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie struktury dziennika. Przeanalizowałam tygodniowy rozkład zajęć oraz. dyżurów.

4. Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy
w szkole i poza nią, oraz uczestniczyłam w szkoleniu BHP. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych
i niebezpiecznych sytuacjach.

5.W poznawaniu wymagań stawianych nauczycielom bardzo pomogło mi uczestnictwo
w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

6. W trakcie trwania stażu systematycznie gromadziłam dokumentację dotyczącą przeprowadzonych zajęć oraz hospitowanych lekcji, a także pomoce dydaktyczne, które wykorzystywałam w swojej pracy, aby uatrakcyjnić zajęcia i zaangażować wszystkich uczniów do pracy.

7. Sporządziłam projekt planu sprawozdania i złożyłam u pani dyrektor wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.

§ 6 ust. 2 pkt 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1. Zapoznałam się ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej. Nauczyłam się pisać różnego rodzaju plany, rozkłady materiałów i protokoły. Przekonałam się, że praca nauczyciela wymaga odpowiedniej organizacji zajęć i planowania, co umożliwia nie tylko uporządkowania materiału nauczania, ale przede wszystkim wpływa na efektywność nauczania. W tym celu sporządziłam i przedłożyłam dyrektorowi plany wynikowe z wychowania fizycznego w klasach I-III szkoły podstawowej, a także plan pracy zajęć świetlicowych pt. „Gry i zabawy ruchowe” i gimnastyki korekcyjnej w edukacji wczesnoszkolnej.

2. Raz w miesiącu obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna stażu. Szczególną uwagę zwracałam przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na lekcji, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania
z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych.

3. Raz w miesiącu prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu, a w ciągu roku jedną godzinę przeprowadziłam w obecności pani dyrektor mgr Ewa Marciniak. Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów oraz przebiegiem zajęć. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze lekcji. Po każdym zaś działaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy. Obserwacja
i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie lekcji.

4. Starałam się prowadzić zajęcia zgodnie z zasadami zawartymi w programie nauczania
i w sposób bezpieczny oraz interesujący dla uczniów. Przez cały rok szkolny przygotowywałam pomoce dydaktyczne, jak również wykorzystywałam technikę komputerową.

5. W ramach 10 godziny lekcyjnej prowadziłam zajęcia świetlicowe pt. „Gry i zabawy sportowe” od września do końca stycznia dla klas 6 , natomiast od lutego dla klas 1, 3, 4 . zajęcia odbywały się w pierwszym semestrze w czwartki, a w drugim w piątki po zajęciach dydaktycznych, tak aby każdy chętny uczeń mógł w nich uczestniczyć.
Dodatkowo prowadziłam zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w których uczestniczyły osoby wyznaczone przez pielęgniarkę szkolną z klas I – III szkoły podstawowej.
Dnia 2 czerwca 2010 odbędzie się Święto Sportu Szkolnego, które przygotowuje we współpracy z ............

6. Brałam aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego. Analizowałam także literaturę przedmiotu.
Korzystałam z różnych książek metodycznych i nie tylko m. in.:
- Taniec w teorii i praktyce – Olga Kuźmińska, AWF im. Eugeniusza Piasceckiego
w Poznaniu
- Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych – Marian Bondarowicz, CENTRALNY OŚRODEK SPORTU
- Forma zabawowa w nauczaniu sportowych gier zespołowych – Marian Bondarowicz, Wydawnictwo Sport i Turystyka
- Proces wychowania fizycznego w klasach początkowych – Wacław Gniewkowski, Kazimiera Wlaźnik, WSiP
- Gry i zabawy ruchowe – Roman Trześniowski, Sport i Turystyka
- Świetne zabawy dla małych dzieci– Rea Pica, LIBER
- Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna – Czesław Sieniek, HELVETICA
- Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6-10-letnich – Maria Kutzner-Kozińska, Kazimiera Wlaźnik, WSiP
- Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej – Sławomir Owczarek, Marian Bondarowicz, WSiP.

W moje pracy korzystałam również z technologii informacyjnej, korzystałam m. in. ze stron:
- http://www.ko.poznan.pl/
- http://nowaera.pl/
- http://ore.edu.pl/
- http://publikacjeedukacyjne.pl/
- http://pedagogszkolny.pl
- http://www.profesor.pl/
- http://literka.pl/
a także z programów komputerowych takich jak:
- World,
- Power Point

§6 ust.2 pkt3 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

1. Starałam się zadbać o dobrą atmosferę w klasach, w których miałam zajęcia i nie tylko. Dużo uwagi poświęciłam integracji zespołu klasowego. Mówiłam o potrzebie akceptacji,
o tolerancji. Starałam się pomóc uczniom, którzy mają trudną sytuację rodzinną.

2. Nawiązałam współpracę z wychowawcami klas, prowadziłam rozmowy indywidualne
z rodzicami uczniów nie tylko w dniu zebrań z rodzicami. Zapoznałam się z dokumentami zgromadzonymi w szkole na temat uczniów.
Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci m. in. na temat zmotywowania ucznia do pracy, metodach aktywizujących dziecko do nauki, pokazem metod w jaki sposób można ćwiczyć z dzieckiem w domu.

3. Wspólnie z uczniami ustaliliśmy zasady zajęć na edukacji ruchowej i na zajęciach poza lekcyjnych dzięki czemu uniknęliśmy wielu problemów.

4. W trakcie stażu nawiązałam współprace z wychowawcami, a także innymi nauczycielami w celu poznania środowiska uczniów. Zapoznałam się z opiniami z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, które dotyczyły uczących przeze mnie uczniów.

§6 ust. 1 pkt 4 Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego

1. W celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych kontynuuje naukę na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza w Poznaniu na kierunku : Pedagogika – edukacja wczesnoszkolna
z arteterapią – studia uzupełniające, magisterskie
Przez cały okres stażu uczestniczyłam w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu. Brałam udział w:
• szkoleniu wewnątrzszkolnym dotyczącym zasad BHP,
• szkoleniu wewnątrzszkolnym dotyczącym procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu w trzeciej klasie gimnazjalnej,
• konferencja dla nauczycieli pt. „Awans zawodowy nauczyciela w świetle prawa oświatowego.”, „Awans zawodowy nauczyciela stażysty i kontraktowego”, „Awans zawodowy nauczyciela”, „Awans zawodowy nauczyciela stażysty i kontraktowego” (dwa razy) oraz „Dokumentacja nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans zawodowy”,
• warsztacie plastycznym pt. „Wielkanoc inspiracją do zajęć plastycznych w szkole”, a także w wielu innych warsztatach w których biorę udział będąc na uczelni (warsztat terapii wizualnej, warsztat terapii czytelniczej, warsztat teatroterapii, warsztat terapii muzycznej).

Nie zrealizowałam zaplanowanych kursów: „Taniec w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”, „Tworzenie Szkoły Promującej Zdrowie”, „Jak uczyć aby nauka była skuteczna i przyjemna – aktywizujące metody nauczania” z przyczyn niezależnych ode mnie (zbyt mała liczba chętnych).
Przed rozpoczęciem stażu ukończyłam kurs dla kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych oraz kurs dla kandydatów na wychowawców placówek i opiekunów dla dzieci
i młodzieży.
Kursy te uważam za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę.

2. Pomocne była także rozmowy z wychowawcami klas, które pomogły mi rozpoznawać problemy wychowawcze. Wychowawcy klas przedstawili mi także różne sposoby rozwiązywania tych problemów.

3. Przez cały rok szkolny starałam się poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pedagogiki
i dydaktyki, czytając we własnym zakresie literaturę np.
• Wspinaczka po stopniach awansu. I Nauczyciel stażysta - Dzierzgowska Irena, Warszawa 2001r.
• Diagnoza psychopedagogiczna, podstawowe problemy i rozwiązania - Jarosz Ewa, Wysocka Ewa, Warszawa 2006r.
• Między oceną szkolną a dydaktyką - Niemierko Bolesław, Warszawa 1995r.
• Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci - Wolańczyk Tomasz, Kołakowski Artur, Skotnicka Magdalena, Lublin 1999r.

Wnioski:
Dziewięciomiesięczny staż pozwolił mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
W szkole poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Czas ten był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków, co pozwoli mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w szkołę, nauczanie i wychowywanie dzieci, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy.
Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy
i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.