X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33503
Przesłano:

Sprawozdanie za okres stażu

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
ubiegający się o awans na stopień
nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE ZA OKRES STAŻU
NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.

Staż, który podjąłem, ubiegając się o awans zawodowy, nie zmienił znacząco stylu mojej pracy ani też aktywności zawodowej. Była to z jednej strony kontynuacja wcześniej realizowanych przedsięwzięć dydaktyczno – wychowawczych, a z drugiej – podjęcie nowych zadań. Od pierwszych lat mojej pracy starałem się doskonalić siebie i swój warsztat pracy dla dobra uczniów, na których poziomie wiedzy i umiejętności ogromnie mi zależy.
Pracując w Centrum Kształcenia Praktycznego mogę ciągle się rozwijać i doskonalić mając do dyspozycji nowoczesny sprzęt i urządzenia najnowszej generacji. Specyfika prowadzonych zajęć w Centrum sprawia, iż moja praca jest bardzo ciekawa i wspomagająca rozwój. Zgromadziłem i przeanalizowałem dokumenty potwierdzające moje dotychczasowe kwalifikacje zawodowe. Na podstawie ich analizy oraz Rozporządzenia MEN wynikało, że staż będzie trwał 2 lata i 9 miesięcy, a więc do końca maja 2017 roku.
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowałem we wrześniu 2014 roku. Uwzględniłem w nim aktualne zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze naszej placówki. Tworząc plan swojego rozwoju zawodowego opierałem się głównie na Rozporządzeniu MEN z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, założeniach Statutu CKP i Planie Pracy CKP, a także specyfice i potrzebach Centrum Kształcenia Praktycznego, uczniów i ich rodziców, diagnozie własnych umiejętności, wiedzy i doświadczenia pedagogicznego.

Wiele z podjętych i zapisanych w planie rozwoju zadań jest kontynuacją moich wcześniej rozpoczętych przedsięwzięć związanych z pracą dydaktyczną.

Przedstawiam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres od 01.09.2014r. do 31.05.2017r. który był równocześnie stażem przed ubieganiem się o tytuł nauczyciela dyplomowanego

W zakresie sfery organizacyjnej rozwoju zawodowego wykonałem następujące zadania. Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 roku złożyłem wniosek
o rozpoczęcie stażu związanego z uzyskaniem stopnia nauczyciela dyplomowanego
z dniem 02.09.2014 r. Zapoznałem się z procedurą awansu zawodowego, przeanalizowałem przepisy prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.
Zapoznałem się z zasadami funkcjonowania Centrum Kształcenia Praktycznego. Przeanalizowałem Statut CKP, Program Rozwoju CKP, regulaminy oraz wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) i przedmiotowe zasady oceniania (PZO).

W trakcie trwania stażu gromadziłem dokumenty potwierdzające realizację Planu Rozwoju Zawodowego, co pozwoliło mi w sposób rzetelny przygotować sprawozdanie.

Sporządziłem i przekazałem w określonym ustawowo terminie dyrekcji CKP sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
Konkretną realizację wymagań określonych w § 8ust.2 przedstawiam poniżej. Były to moje działania, które poza sferą organizacyjną dotyczyły również sfery osobistej, dydaktycznej i wychowawczo – opiekuńczej.

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły.

Poszerzenie własnej wiedzy i umiejętności (kursy, szkolenia organizowane na terenie CKP
– np. w ramach WDN i Rad Pedagogicznych oraz poza placówką).

Samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy:
- korzystanie z Internetu, literatury fachowej, czasopism branżowych i innych informacji medialnych.
- czerpanie wiedzy z dorobku innych nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli dyplomowanych.
- utworzenie nowej Pracowni zespołów i podzespołów samochodowych.
- modernizacja Pracowni diagnostyki i naprawy układów elektrycznych i elektronicznych samochodów.
- modernizacja Pracowni elektromechaniki pojazdów samochodowych.

Przygotowanie narzędzi, sprzętu, stanowisk w pracowniach samochodowych. Jedna z tych pracowni wykorzystywana jest podczas egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Współpraca z wychowawcami klas – wymiana informacji odnośnie kryteriów oceniania regulaminów zajęć praktycznych CKP, wyników w nauce i zachowaniu uczniów.

Różnicowanie wymagań edukacyjnych podczas zajęć ze względu na poziom umiejętności
i zdolności uczniów.

Udział w następujących kursach doskonalących, warsztatach i szkoleniach:

- Uczestnictwo w Projekcie pt: „Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego
w branży motoryzacyjnej” realizowanego przez Nową Erę Sp. z o. o. – Lidera Projektu
oraz Fundację Edukacja dla Społeczeństwa – Partnera Projektu. Warszawa 2014r.
- Szkolenie pt: „Samochodowe sieci transmisji danych CAN i LIN od teorii do praktyki”. – organizowane przez Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 2015r.

- Szkolenie pt: „Tuning – rodzaje, problemy oraz wpływ na procesy naprawy
i diagnostyki pojazdów”. – organizowane przez Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 2016r.

- Uczestnictwo w Projekcie pt: „Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym” realizowanego w ramach Europejskiego Projektu Erasmus+
Wyjazd do Portugalii 2016r.

- Szkolenie pt: „Określenie rzeczywistego przebiegu pojazdu samochodowego” zorganizowanego przez Centrum Szkolenia Rzeczoznawców Samochodowych z siedzib?

w Warszawie 2016r.

Wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe:
- Uczestnictwo w kursie doskonalącym pt: „Ewaluacja zewnętrzna” zorganizowanego przez Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach 2014r.

- Uczestnictwo w kursie doskonalącym pt: „Praca na platformie e-lerningowej” zorganizowanego przez Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach 2015r.

- Uczestnictwo w kursie doskonalącym pt: „Motywacyjna funkcja oceny szkolnej. Ocenianie kształtujące” zorganizowanego przez Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych
w Starachowicach 2015r.

- Uczestnictwo w kursie pt: „Kurs kierowników wycieczek szkolnych dla czynnych zawodowo nauczycieli” zorganizowanego przez Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych
w Starachowicach 2015r.

Realizowałem zajęcia praktyczne w firmie PKC Group Poland Sp. z o. o. w Starachowicach
i w firmie MAN w Starachowicach.

Tworzyłem karty wycieczek wraz z listami uczniów na wyjście w miarę potrzeby.

Zapoznałem się z literaturą metodyczną, korzystając z zasobów biblioteki CKP. Stale nadzoruje kupno nowych pozycji książkowych do biblioteki.

Opieka nad pracowniami CKP.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

W dobie XXI w. nieodzownym narzędziem pracy jest komputer, a wykorzystanie technik komputerowych w jej organizacji elementem wręcz niezbędnym. To nie tylko usprawniło cały mój proces rozwoju zawodowego, ale również niosło ze sobą wiele innych korzyści
tj. przepływ i dostęp do informacji, możliwość poszukiwania optymalnych i wygodnych rozwiązań, zdobywanie i dzielenie się doświadczeniem, gruntowniejszy sposób weryfikacji.
Komputer stał się więc narzędziem powszechnie przeze mnie stosowanym, a technologię komunikacyjną i informacyjną wykorzystuję praktycznie codziennie.

Korzystanie z techniki komputerowej
Korzystając z programu Microsoft Word i zasobów sieci Internet przygotowywałem różnego rodzaju materiały:
- dokumentację awansu zawodowego: plan rozwoju, sprawozdanie
- opracowuję materiały potrzebne do pracy: sprawozdania odnośnie frekwencji,
klasyfikacji uczniów i inne
- sporządzanie grafiku przejść uczniów przez działy CKP
- opracowanie planów zajęć i planów nauczania dla poszczególnych klas
- przygotowywanie ankiet, instrukcji do ćwiczeń dla uczniów
- wykonanie pomocy dydaktycznych – plansze z użyciem komputera

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Praca w Komisji Przedmiotowej corocznie przeprowadzona została analiza obowiązujących programów nauczania oraz analiza programów nauczania w klasach pierwszych.
Ustalono terminy wykonania planów zajęć i planów nauczania oraz ustalono harmonogram prac Komisji Przedmiotowej.
Plany w/w są weryfikowane na spotkaniu komisji i przekazane do realizacji na dany rok szkolny.

Dzielenie się wiedzą podczas pracy na spotkaniach komisji: Regulaminowej CKP
oraz Skrutacyjnej – wymiana spostrzeżeń, uwag, propozycji, doświadczeń wynikających
z pracy dydaktycznej oraz wychowawczej.

Często też miałem okazje do rozmów indywidualnych z nauczycielami innych grup
i obserwowania ich w trakcie pracy, gdyż często spotykaliśmy się na przerwach między zajęciami i dyskutowaliśmy na różne tematy.
Komunikowałem się z wychowawcami klas, innymi nauczycielami, dyrekcj?

za pośrednictwem poczty elektronicznej i dziennika elektronicznego.

Współpraca z nauczycielami, którzy podjęli procedurę awansu zawodowego na równorzędny stopień awansu – wymiana doświadczeń, refleksji odnośnie np.: gromadzenia materiałów, dokumentacji.

Pomoc nauczycielom młodszym stażem i innym (dokumentacja pedagogiczna, wskazówki dotyczące pracy dydaktycznej i wychowawczej), z całym gronem pedagogicznym i jego częścią przy różnych okazjach, na bieżąco.

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczn?

lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowanie i wdrożenie programu nauczania do kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) zgodnie z obowiązującą podstawą programową dla zawodu: Elektromechanik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.12.

Opracowanie ankiety do wypełnienia przez uczniów klas pierwszych odnośnie poziomu nabytej wiedzy ich zainteresowań zawodowych.

Opracowanie Regulaminu Pracowni Samochodowej.

Opracowanie Zasad bezpiecznego zachowania na zajęciach praktycznych.

Opracowanie planów zajęć i planów nauczania do zajęć praktycznych.

Realizacja zajęć praktycznych w firmie PKC Group Poland Sp. z o. o. w Starachowicach.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c.
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Pełnienie funkcji egzaminatora w komisjach egzaminacyjnych na egzaminach poprawkowych
i klasyfikacyjnych.

Pełnienie funkcji członka komisji w konkursie samochodowej wiedzy technicznej organizowanym cyklicznie przez CKP.

Pełnienie funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w trakcie praktycznej części egzaminów zawodowych w różnych zawodach i kwalifikacjach.

Pełnienie funkcji asystenta technicznego na praktycznej części egzaminów zawodowych.
Zawód: Elektromechanik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.12.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych:
- na kursach KKZ dla dorosłych (przekwalifikowanie lub doskonalenie już posiadanych kwalifikacji zawodowych) np.: przy współpracy z ZSZ nr 3 w zawodach:
Elektromechanik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.12.
i mechanik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.18.
-współopracowywanie programów nauczania praktyk zawodowych i kursów kwalifikacyjnych.
-w ramach współpracy międzyszkolnej (ZSZ nr 3) i firmy MAN brałem udział w projekcie realizowanym z klasą patronacką w Centrum Treningowym. Celem projektu było wykonanie instalacji elektrycznej autobusu na stelażu dydaktycznym.

Realizowanie zadań wychowawczych w ramach funkcji opiekuna klas m.in. poprzez kontakty z wychowawcami klas i rodzicami uczniów.

Realizowanie zadań wychowawczych na praktykach zawodowych.

Realizowanie zadań wychowawczych na zajęciach praktycznych realizowanych z zakładach pracy.

Udział w opracowywaniu planu pracy Komisji Wychowawczej CKP i praca nad problemami wychowawczymi, jakie stwarzają uczniowie.

Prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami oraz kontaktu telefonicznego w razie potrzeby.

Prowadzenie rozmów indywidualnych z uczniami – wg potrzeb.

Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów z pedagogiem szkolnym, nauczycielami przedmiotów teoretycznych, opiekunem praktyk ZSZ nr 2 i nr 3 w celu niwelowania pojawiających się trudności wychowawczych.

Aktywny udział w imprezie Dni Otwarte – prezentacja i promocja placówki.

Aktywny udział w Festiwalu Nauki zorganizowanym na Wielkim Piecu w Starachowicach
– prezentacja i promocja placówki.

Uczestnictwo w projekcie pt: „Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej” realizowanego przez Nową Erę Sp. z o. o. – Lidera Projektu oraz Fundację Edukacja dla Społeczeństwa – Partnera Projektu.

Wyjazd do Portugalii w ramach Europejskiego Projektu Erasmus+ pt: „Europejska jakość
w praktycznym kształceniu zawodowym”.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek dla uczniów do zakładów pracy i innych instytucji:
W dniu 17.03.2015r. wycieczka zawodowa uczniów klas: 1Ce, 2Ce i 1Em
do Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę historyczną i techniczną z zakresu budowy silników spalinowych. Zapoznali się z historią rozwoju silników spalinowych stosowanych w pojazdach samochodowych.
W dniu 13.11.2015r. wycieczka zawodowa uczniów klas: 3Em i 3Ce do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Starachowicach. Uczniowie zostali zapoznani z profilem prowadzonej przez zakład działalności oraz strukturą organizacyjną zakładu.
W dniu 30.11.2015r. wycieczka zawodowa klasy 1Aep na pokaz drukarek i druku 3D.
Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z technologią i możliwościami druku 3D. Uczniowie oprócz samego pokazu druku 3D oglądali film dotyczący zastosowań drukarek
i druku 3D w różnych gałęziach przemysłu.
W dniu 07.04.2016r. wycieczka zawodowa uczniów klas 2pt i 3Ce do serwisów samochodowych „SKODA” i „SCANIA” w Kielcach. Uczniowie poznali w praktyce funkcjonowanie nowoczesnego serwisu samochodowego. Poszerzyli wiedzę zdobytą w szkole na lekcjach i na zajęciach w CKP.

Realizacja zajęć praktycznych w firmie PKC Group Poland Sp. z o. o. w Starachowicach.
W roku szkolnym 2014/2015 w dniach: 22.04.2015r., 29.04.2015r., 06.05.2015r., 13.05.2015r. i 20.05.2015r. uczniowie klasy 2Ce Elektromechanik pojazdów samochodowych odbyli zajęcia praktyczne w firmie PKC.
W roku szkolnym 2015/2016 w dniach: 25.11.2015r., 02.12.2015r. i 09.12.2015r. uczniowie klasy 2Ce Elektromechanik pojazdów samochodowych odbyli zajęcia praktyczne w firmie PKC.
W roku szkolnym 2015/2016 w dniach: 17.02.2016r., 24.02.2016r., 09.03.2016r., 16.03.2016r. i 30.03.2016r. uczniowie klasy 2Ce Elektromechanik pojazdów samochodowych odbyli zajęcia praktyczne w firmie PKC.
W roku szkolnym 2016/2017 w dniach: 19.10.2016r., 26.10.2016r., 02.11.2016r., 09.11.2016r. i 16.11.2016r. uczniowie klasy 2Aep Elektromechanik pojazdów samochodowych odbyli zajęcia w firmie PKC.

Udział w projekcie w firmie MAN w Starachowicach.
W dniach 4,5.04.2016r., 11,12.04.2016r. i 18,19.04.2016r. uczniowie klasy patronackiej 1Bep w zawodzie: Elektromechanik pojazdów samochodowych w Centrum Treningowym w firmie MAN realizują projekt. Celem projektu było wykonanie instalacji elektrycznej autobusu na stelażu dydaktycznym.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Starachowicach.

Współpraca z Komendą Powiatową Policji i Starostwem Powiatowym w ramach projektu „Bezpiecznie w Internecie” – konferencja oraz prezentacja filmu.

Miesięczne praktyki zawodowe dla uczniów ZSZ nr 2.

Prowadzenie zajęć na kursach KKZ w zawodach:
- Elektromechanik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.12.
- Mechanik pojazdów samochodowych. Kwalifikacja M.18.

Kontakty z nauczycielami Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 oraz nr 3, - korelowanie treści zajęć praktycznych z teoretycznymi przedmiotami zawodowymi.

§ 8 ust. 2 pkt. 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Podziękowanie Dyrektora 2012r.,
„Za zaangażowanie w przygotowanie i organizację egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe”.

2. Nagroda Dyrektora 2013r.,
„Za wyróżniającą pracę pedagogiczną i działania podjęte na rzecz rozwoju Centrum Kształcenia Praktycznego”.

3. Udział w projekcie pt: „Kompetentni nauczyciele kształcenia zawodowego branży motoryzacyjnej” realizowanego przez Nową Erę Sp. z o. o. – Lidera Projektu oraz Fundację Edukacja dla Społeczeństwa – Partnera Projektu. Warszawa 2014r.

4. Nagroda Dyrektora 2015r.,
„Za wyróżniającą pracę pedagogiczną i działania podjęte na rzecz rozwoju Centrum Kształcenia Praktycznego w roku szkolnym 2014/2015”.

5. Udział w projekcie pt: „Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym” realizowanego w ramach Europejskiego Projektu Erasmus+ 2016r.

6. Nagroda Dyrektora 2016r.,
„Za wyróżniającą pracę pedagogiczną i działania podjęte na rzecz rozwoju Centrum Kształcenia Praktycznego”.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Studium dwóch przypadków:

- Przypadek 1.

- Przypadek 2.

Zakończenie

Opracowany przeze mnie i przyjęty do realizacji we wrześniu 2014 roku plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego zrealizowałem w całości. Udało mi się również zrealizować szereg innych działań nie ujętych w moim planie.
W czasie trwania mojego stażu starałem się sprostać wymaganiom na stopień nauczyciela dyplomowanego. Udało mi się zrealizować zaplanowane w planie rozwoju zadania, dzięki którym poszerzyłem swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne oraz – jak sądzę – przyczyniłem się do podniesienia jakości pracy Centrum Kształcenia Praktycznego. Wykonane zadania stały się również inspiracją do tworzenia nowych pomysłów, koncepcji, które mam nadzieję w przyszłości zrealizować.
Kolejny raz przekonałem się, że zawód nauczyciela wymaga nieustannego samokształcenia. W swojej pracy wykorzystuję metody, formy pracy, które umożliwiają wszechstronny rozwój i aktywność ucznia. Wychowanków traktuję podmiotowo, doceniam ich wkład pracy na miarę swoich możliwości. Szanuję ich oraz doceniam indywidualność każdego. Staram się rozumieć ich potrzeby.
Posiadam umiejętności stosowania technologii komputerowej, potrafię korzystać z zasobów Internetu. Umiem dzielić się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem. Rozwinąłem swoje umiejętności. Uzyskuję nowe kwalifikacje i doskonalę już posiadane. Podejmuję i realizuję zadania wykraczające poza obowiązkowe. Samodzielnie pogłębiam swoją wiedzę. Mam zamiar kontynuować zadania podjęte w okresie stażu, doskonaląc swój warsztat pracy i tym samym podnosząc jakość nauczania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.