X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32050
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty <imię i nazwisko n-la> ubiegającej się o stopień nauczyciela kontraktowego

Opiekun stażu: ..............
Data rozpoczęcia stażu: ................
Data ukończenia stażu: ...............

Pani <imię i nazwisko n-la>, nauczycielka języka angielskiego w <nazwa szkoły> w <miejscowość>, ubiegająca się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie stażu trwającego 9 miesięcy rzetelnie spełniała wymagania oraz sumiennie wykonywała zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli, zawarte w opracowanym, konsultowanym z opiekunem stażu i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły planie rozwoju zawodowego. Systematycznie gromadząc odpowiednią dokumentację, w terminie wywiązywała się z realizacji poszczególnych zadań:

1.Zapoznała się z organizacją i zasadami funkcjonowania szkoły, w tym: przeanalizowała dokumentację szkolną i opanowała sposoby jej prowadzenia; zapoznała się z regulaminami i procedurami postępowania w sytuacjach nietypowych; przestrzegała i egzekwowała normy zawarte w dokumentach obowiązujących w szkole, m.in. prawidłowo wdrażała Wewnątrzszkolny System Oceniania; poznała przepisy prawa oświatowego oraz przepisy prawne dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy w szkole, m.in. poprzez uczestnictwo w szkoleniu BHP.

2.Doskonaliła umiejętność prowadzenia i analizowania zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły. Uczestniczyła jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu (1 godzina w miesiącu), po których prowadziła konsultacje z opiekunem stażu na temat warstwy merytorycznej, jak i sprawności prowadzenia zajęć. Prowadziła również własne zajęcia w obecności opiekuna stażu (1 godzina w miesiącu), dokładnie planując proces dydaktyczny, w tym stosując obowiązujące w szkole zasady oceniania, indywidualizację nauczania i aktywizujące metody pracy. Ponadto, właściwie konstruowała scenariusze lekcji, trafnie dobierała poziom trudności zadań do możliwości edukacyjnych uczniów oraz przygotowywała własne pomoce dydaktyczne do osiągnięcia poszczególnych celów lekcji. Formułowała też odpowiednie wnioski, trafnie oceniała swoje mocne i słabsze strony, była otwarta na sugestie opiekuna stażu. Udoskonaliła w ten sposób swój warsztat pracy, który jednak wymaga usprawnienia w sferze planowania i gospodarowania czasem podczas lekcji oraz utrzymania dyscypliny wśród uczniów.

3.Planowo i świadomie uczestniczyła w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego oraz w projekcie i szkoleniach zewnętrznych, pogłębiając swoją wiedzę merytoryczną i metodyczną, kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela oraz umiejętności interpersonalne. Zdobyte wiadomości i wykształcone umiejętności wykorzystywała do sprawnej realizacji planu rozwoju oraz podczas swojej pracy dydaktyczno-wychowawcznej z uczniami i do organizacji uroczystości szkolnych, przyczyniając się do podniesienia jakości pracy szkoły. Ponadto, podjęła próby samokształcenia poprzez studiowanie fachowej literatury i wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami.

4.Poznała środowisko uczniów, ich problemy oraz doskonaliła umiejętność współpracy z uczniami i rodzicami, m.in. poprzez rozmowy indywidualne, obserwacje własne, konsultacje z wychowawcami i pedagogiem szkolnym, wspólny udział w uroczystościach i zabawach szkolnych. Była m.in. współorganizatorem Dnia Języków Obcych, integrując się ze społecznością szkolną. Studiowała opinie uczniów mających trudności w nauce, co ułatwiło indywidualizację pracy na lekcjach oraz przygotowanie specjalnego programu dostosowującego materiał przedmiotu do wymagań edukacyjnych. Wykazywała się serdecznością i zrozumieniem w relacjach nauczyciel-uczeń oraz nauczyciel-rodzic, dbając o dobro uczniów. Efektywnie i bezkonfliktowo współpracowała również z członkami Rady Pedagogicznej.

Po przeanalizowaniu sprawozdania z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego i harmonogramu przebiegu stażu, mogę stwierdzić, iż pani <imię i nazwisko n-la> właściwie wykonała swoje zamierzenia oraz prawidłowo je udokumentowała. W trakcie stażu wykazała się zainteresowaniem zarówno w dziedzinie nauczania, jak i wychowania oraz otwartością na nowe wyzwania stawiane przez szkołę. Rzetelnie i terminowo wykonywała powierzane jej obowiązki, zachowując przy tym postawę pełną kultury i chęci samorealizacji.

Na podstawie przeprowadzonej analizy proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.


..................... .......................
(miejscowość, data) (podpis opiekuna stażu)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.