X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33465
Przesłano:

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich. Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust.2. pkt. 4e Rozporządzenia

Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust.2. pkt. 4e Rozporządzenia:

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Wykonywanie zadań w trosce o wychowanie, pomoc wychowankom i ich rodzicom oraz systemowa opieka nad powierzonymi wychowankami / uczniami w szkole i internacie, byłoby niepełne bez współpracy z innymi instytucjami i podmiotami. Wspólnota celów i zadań łączy i wspiera proces wychowawczy oraz dydaktyczny uczniów w szkole, a także wpływa na nieustanny rozwój pedagogów, którzy szukają coraz ciekawszych sposobów docierania do ucznia z przekazem wiedzy i wartości. To dzięki instytucjom, osobom i innym podmiotom, stawiającym sobie za cel troskę o rozwój człowieka i podmiotowe podejście do jego problemów, moje oddziaływania mogły być bardziej skuteczne. W mojej pracy konieczna jest szeroka wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki, ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich. W związku z tym w całym okresie mojej pracy zawodowej starałam się aktywnie współpracować z różnymi podmiotami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej. Oto poniższe formy współpracy:
1. Organizowanie i nadzorowanie zbiórki odzieży używanej.
2. Poszukiwanie sponsorów w celu zakupu pomocy dydaktycznych lub nagród dla wychowanków ośrodka.
3. Współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się profilaktyką i pomocą;
3a. Systematyczna współpraca z pielęgniarką szkolną i Ośrodkiem Zdrowia w Damnicy.
3b. Współpraca z wychowawcą Domów Dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce.
4. Współpraca z Policją w Damnicy.
5. Współpraca z Sądem Rejonowym w Słupsku.
6. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Damnicy.

Ad.1) Organizowanie i nadzorowanie zbiórki odzieży używanej

W trakcie trwania stażu wielokrotnie organizowałam pomoc materialną dla wychowanków społeczności internackiej poprzez doposażanie ich w odzież, zakup środków czystości niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oraz wielokrotne zakupywanie produktów spożywczych niezbędnych do realizacji zajęć w internacie. Ponadto wielokrotnie korzystałam z własnego aparatu telefonicznego w celu kontaktowania się z rodzicami/ opiekunami wychowanków oraz nauczycielami – wychowawcami ośrodka
Ponadto zorganizowałam i przeprowadziłam zbiórkę odzieży używanej, którą wspólnie z wychowankami przekazałam MOPR w Słupsku oraz GOPS w Damnicy. Za przekazanie zebranej odzieży otrzymałam podziękowanie od ww. instytucji.
Na bieżąco dbałam, o schludny wygląd wychowanek oraz wystrój i estetykę pomieszczeń grupowych.

Uzyskane efekty:

Efektem zorganizowania i przeprowadzenia z wychowankami zbiórki odzieży dla MOPR w Słupsku i GOPS w Damnicy była ich aktywizacja umysłowa i fizyczna, rozwój empatii i postaw prospołecznych, integracja ze środowiskiem lokalnym, czy też zindywidualizowanie procesu nauczania i wychowania. Natomiast efektem organizowania przez mnie pomocy materialnej było doposażenie wychowanków internatu w odzież, zabawki i środki czystości, a także produkty spożywcze niezbędne do realizacji zajęć popołudniowych. Wszystkie podejmowane działania poszerzające zakres działań szkoły bezpośrednio wpływają na jakość jej pracy, a miarodajnymi efektami realizowanych przez mnie zadań jest podnoszenie zdolności organizacyjnych, poszerzenie współpracy z instytucjami.

Ad.2) Poszukiwanie sponsorów w celu zakupu pomocy dydaktycznych lub nagród dla wychowanków ośrodka.

Angażując się w pracę na rzecz Ośrodka wielokrotnie udało się mi pozyskać sponsorów, którzy wsparli SOSW w Damnicy. Byli to: ZGK Damnica- kilkukrotnie zaoferował bezpłatny wynajem autokaru na wycieczki internackie, Teresa Ciepluch – wielokrotnie zaopatrywała naszych podopiecznych w używaną odzież, obuwie, zabawki, Bożenna Rolka – kilkukrotnie kupowała produkty na realizację programu autorskiego „Młoda gospodyni”, i zajęcia kulinarne w grupie I, Magdalena Hinc-Wirkus i Danuta Hinc – wielokrotnie ofiarowały naszym wychowankom odzież używaną, zabawki, obuwie, firma Dakar spółka z.oo. Słupsk od kilkunastu lat przekazuje naszej placówce darowiznę w postaci opakowań jednorazowego użytku na masowe imprezy:Betlejki Damnickie i Konfrontacje Kulturalne jak również na obchody Dnia Patrona, Zakład Usług Leśnych – W. Konkol, Drzeżewo ofiarował zapłacił za usługę Agencji Artystyczno- Usługowej „ Pro-Magia”, Piekarnia „Kasia” Damnica przez pól roku raz w miesiącu ofiarowała nieodpłatnie pieczywo na podwieczorek dla wychowanków internatu, H&M Słupsk- przekazała bluzy i dresy sportowe na kwotę 940zł dla uczniów naszej placówki.

Uzyskane efekty:

Zaangażowanie w pozyskiwaniu sponsorów zawsze wartościująco wpływało na własne poczucie wartości. Dzięki ludziom, którym życie niepełnosprawnych nie jest im obojętne mogłam uatrakcyjniać pobyt dzieci w ośrodku, rozwijać ich zainteresowania. Pozytywne emocje wśród podopiecznych zawsze motywowały mnie do podejmowania dalszych działań w tym kierunku. Wszystkie podejmowane działania poszerzające zakres działań szkoły bezpośrednio wpływają, na jakość jej pracy. Dzięki ludziom, którym życie niepełnosprawnych nie jest im obojętne mogłam uatrakcyjniać pobyt dzieci w ośrodku, rozwijać ich zainteresowania.

Ad. 3a) Systematyczna współpraca z pielęgniarką szkolną i Ośrodkiem Zdrowia w Damnicy.

Realizowałam zadania ujęte w programach profilaktycznych mających m.in. kształtować u wychowanków umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Na bieżąco konsultowałam się ze szkolną pielęgniarką w sprawie stanu zdrowia moich wychowanek. Zapraszałam ją także na zajęcia profilaktyczne, na których omawiała z wychowankami tematykę związaną ze zdrowiem, prawidłowym odżywianiem się, dbaniem o czystość i higienę ciała. W trakcie stażu wspólnie z pielęgniarką szkolną oraz psychologiem i pedagogiem szkolnym przeprowadziłam zajęcia profilaktyczne w grupie I.
Współpraca z Ośrodkiem zdrowia w Damnicy odbywała się szczególnie dzięki pomocy pielęgniarki szkolnej Marii Haładej. W miesiącu kwietniu odbyłam z wychowankami wycieczkę pieszą do Ośrodka Zdrowia w Damnicy w celu zapoznania wychowanek z praca pielęgniarki oraz nabyciu praktycznej umiejętności zarejestrowania się do lekarza. Dyżurująca pielęgniarka w przychodni opowiedziała wychowanką o swojej pracy, dziewczęta miały możliwość odegrania w przychodni lekarskiej scenki dramowej „rejestracja do lekarza”. Wspólnie z pielęgniarką szkolną prowadziłam szereg zajęć na temat ochrony zdrowia.

Uzyskane efekty:
Efektem naszych działań jest zachęcenie naszych uczniów do zmiany stylu życia na zdrowy, świadomy i ekologiczny. Zwiększona została nasza świadomość w zakresie profilaktyki prozdrowotnej. Zachęciliśmy wychowanki do zmiany nawyków żywieniowych, do zwiększenia aktywności ruchowej. W/w działania umożliwiły nam podniesienie standardów nauczania. Ponadto wychowanki dzięki prowadzonym zajęciom potrafią dostosować strój do warunków atmosferycznych, znają podstawowe skutki wpływu uzależnień na organizm młodego człowieka, potrafią samodzielnie zarejestrować się do lekarza, a także znają podstawowe zasady zdrowego odżywiania się.

Ad. 3b ) Współpraca z wychowawcą Domów Dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce.

Regularnie kontaktowałam się z opiekunką Domu Dziecka, w którym przebywa moja wychowanka. Wymieniałyśmy się doświadczeniami, spostrzeżeniami, zapraszałam ją na zajęcia w grupie i uroczystości Ośrodkowe. Wspólnie dbałyśmy o zdrowie wychowanki, wymieniałyśmy informacje na temat podawania leków, a także trudności wychowawczych.

Uzyskane efekty:
Dzięki współpracy z organizacjami i instytucjami zajmującymi się profilaktyką i pomocą właściwie rozpoznaję bieżące potrzeby i problemy uczniów.

Ad. 4) Uwrażliwienie wychowanków na problemy społeczne i cywilizacyjne.
Chcąc bardziej uwrażliwić wychowanki na problemy społeczne i cywilizacyjne nawiązałam współpracę z Kołem Łowieckim „Cietrzew” w Damnicy poprzez cykliczne zajęcia z udziałem myśliwego na temat pracy myśliwego- prowadzone przez pracownika Koła Łowieckiego w Damnicy pod hasłem „LEŚNICZY MOIM PRZYJACIELEM” Celem spotkań wychowanek mogły zapoznać się z zadaniami, funkcjami koła łowieckiego, myśliwego. Rozwijały umiejętności obserwacyjne oraz umiejętności uważnego słuchania innych. Poznały rolę myśliwego nie tylko, jako łowczego, ale również, jako człowieka pomagającego zwierzętom. Atrakcyjność zajęć kształtowała u wychowanek postawę odpowiedzialności za stan otaczającej ich przyrody.
Uwrażliwiając wychowanki na problemy społeczne i cywilizacyjne w roku szkolnym 2014/2015 nawiązałam współpracę z Nadleśnictwem w Damnicy poprzez cykliczne zajęcia pod hasłem „Poznajemy las” z udziałem specjalisty straży leśnej do spraw ochrony lasu i bhp pani Anny Krysiak. Wychowanki grupy I bardzo chętnie uczestniczyły w zorganizowanych zajęciach. Wykazywały się duża aktywnością podczas zajęć oraz wiedzą dotycząca fauny i flory polskich lasów. Celem prowadzonego cyklu zajęć było uwrażliwienie wychowanek na problemy społeczne i cywilizacyjne, rozwinięcie i pogłębienie wiedzy dotyczącej potrzeby dbania o środowisko naturalnej jakim jest las.

Uzyskane efekty:

Nawiązana współpraca z kołem łowieckim oraz nadleśnictwem dawała dzieciom wiele radości. Dzięki różnym formom zorganizowanych zajęć rozwijałam ich zainteresowania, wpływałam na rozwój poznawczy wychowanków. Ponadto poszerzyła ich wiedzę na temat lasu i ekologii. Pozwoli to wykształcić w nich nawyk dbałości o przyrodę, która nas otacza.

Ad. 5 ) Współpraca z Policją w Damnicy.
Nawiązałam współpracę z pracownikami posterunku policji w Damnicy. W miesiącu czerwcu 2014r., wychowanki grupy I uczestniczyły w zajęciach z udziałem policjanta nt. „Konsekwencji prawnych czynów karalnych”. Zajęcia miały na celu wyeliminowanie drobnych kradzieży jakie miały miejsce w grupie poprzez poznanie konsekwencji grożących za te czyny.
Staram się aktywnie współpracować z policją działając na rzecz edukacji i postępowania w sprawach nieletnich. Moja współpraca z z funkcjonariuszami policji przejawiała następujące formy:
• zapraszanie funkcjonariuszy policji na pogadanki profilaktyczne dotyczące ważnych tematów i zagadnień społecznych oraz prawnych,
• interwencję wobec zachowań podopiecznych mające znamiona wykroczeń /przestępstw (także w porozumieniu z rodzicami/opiekunami wychowanek ),
• spotkania kształtujące świadomość wychowanek w obszarze odpowiedzialności prawnej za czyny – kradzieże, ucieczki, demoralizacja, przestrzegania regulaminów, obowiązku szkolnego, zachowania tzw. porządku publicznego w miejscach publicznych.

Uzyskane efekty:

Podniesienie świadomości wychowanek nt. konsekwencji prawnych czynów karalnych, dzięki czemu zadziałaliśmy prewencyjnie w celu uniknięcia przez wychowanki konfliktu z prawem.

Ad. 6 ) Współpraca z Sądem Rejonowym w Słupsku.
W ramach tej współpracy kontaktowałam się i spotykałam z kuratorem sądowym sprawującym nadzór nad nieletnimi wychowankami mojej grupy wychowawczej, w celu aktualizacji opinii, na którą składa się sytuacja wychowawcza oraz wyniki w nauce i absencja wychowanek.
W przypadkach wychowanek o trudnej sytuacji rodzinnej zwracałam się wspólnie z pedagogiem szkolnym do sądu o wgląd w aktualną sytuację domową wychowanek i podjęcie stosownych działań w stosunku do danej rodziny.
Uzyskane efekty:
Dzięki ścisłej i systematycznej współpracy z Sądem Rejonowym w Słupsku oraz spotkaniom z kuratorami sądowymi sprawującymi nadzór nad nieletnimi wychowankami mojej grupy wychowawczej mogliśmy na bieżąco korygować niewłaściwe zachowania zarówno dziewcząt, jak i ich opiekunów, mieliśmy też możliwość wymiany informacji dotyczących wychowanek/uczniów i sytuacji ich rodzin, co pozwalało podejmować skuteczne oddziaływania nie tylko wychowawcy grupy, ale i pozostałym nauczycielom.
Ad. 7 ) Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Damnicy.
Z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Damnicy współpracowałam w sprawie orientacji w sytuacji uczniów i ich rodzin potrzebujących pomocy i borykających się z trudną sytuacją rodzinną i materialną. Poprzez stały kontakt z GOPS posiadam informacje o różnorodnych formach wsparcia dla rodzin będących w trudnej sytuacji losowej, materialnej czy rodzinnej. Te informację wykorzystuję do informowania rodzin będących w trudnej sytuacji, aby mogli oni skorzystać z niezbędnej formy pomocy świadczonej przez GOPS.
Uzyskane efekty:
Współpraca z różnymi instytucjami wspomaga moją pracę, poszerza możliwości i zakres moich działań na rzecz wychowanków i szkoły. Ponadto zwiększa skuteczność oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych na terenie Ośrodka. Wszystkie podejmowane działania poszerzające zakres działań szkoły bezpośrednio wpływają, na jakość jej pracy, co ma bezpośrednie przełożenie na współpracę z rodzicami i wskazanie im możliwości uzyskania wsparcia w GOPSie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.