X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33464
Przesłano:

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2. pkt.4c Rozporządzenia

Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust. 2. pkt.4c Rozporządzenia:

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Od początku mojej pracy zawodowej podejmowałam się różnego rodzaju zadań mających na celu poszerzanie zakresu działań szkoły. Oto niektóre przykłady mojej działalności:
1. Organizacja wycieczek turystyczno- edukacyjnych.
2. Systematyczna współpraca z psychologiem, pedagogiem i in. specjalistami placówki.
3. Aktywna realizacja zadań wychowawczych poprzez systematyczną współpracę z rodzicami wychowanków.
4. Organizacja imprez, akcji, uroczystości na terenie internatu i szkoły.
5. Poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania wychowanków.
6. Placówki poprzez współpracę ze Stowarzyszeniem „Kiwanis”.

Ad. 1) Organizacja wycieczek turystyczno- edukacyjnych
Przekazywanie uczniom niepełnosprawnym intelektualnie podstawowych wiadomości na temat świata przyrody i świata społecznego powinno odbywać się przede wszystkim poprzez bezpośredni kontakt uczniów ze środowiskiem, podczas konkretnych obserwacji i działań w bliższym i dalszym otoczeniu. Wycieczki turystyczno-edukacyjne to stały i ważny element mojej pracy opiekuńczo-wychowawczej. Korzyści wypływające z wycieczki są dla moich wychowanek nie do przecenienia – to zobaczą, doświadczą i bezpośrednio przeżyją – pozwala im lepiej zrozumieć świat. Głównym celem wycieczek jest wprowadzanie uczniów niepełnosprawnych w naturalne środowisko przyrodniczo-społeczne.Wycieczki pomagają dzieciom zrozumieć wiele zjawisk i zależności zachodzących w przyrodzie i życiu społecznym. Wyjścia i wycieczki pełnią także walory wychowawcze. Pomagają moim wychowankom w kształtowaniu nawyków właściwego zachowania się w środkach masowej komunikacji, miejscach użyteczności publicznej, w różnych grupach społecznych. Dzieci uczą się kulturalnego sposobu porozumiewania się między sobą, samodzielności i zaradności w nowych sytuacjach społecznych. Wycieczki stanowią także doskonałą okazję do integracji grupy. W czasie trwania stażu systematycznie organizowałam wycieczki po okolicy, umożliwiając wychowankom poznanie najbliższego środowiska społeczno-przyrodniczego.
W przerwie między stażem zorganizowałam i przeprowadziłam wycieczkę do Fokarium na Helu oraz do ZOO w Gdańsku.
W trakcie trwania stażu zorganizowałam i współorganizowałam następujące wycieczki:
- we wrześniu 2013r. - wycieczki do Ustki rejs statkiem Unicus (współorganizowałam) – dla wszystkich wychowanków internatu
- w grudniu 2013r., zorganizowałam i przeprowadziłam wycieczkę wychowanek gr I do Urzędu Pocztowego w Damnicy.
- w marcu 2014r. do Słupska -Kinder-Planety i kręgielni w Jantarze dla (współorganizator)
-w miesiącu kwietniu 2014r. odbyłam z wychowankami wycieczkę pieszą z wychowankami gr I do Ośrodka Zdrowia w Damnicy.
- w maju 2014r. do Ochotniczej Straży Pożarnej w Damnicy (dla wszystkich wychowanków internatu) – organizator
- w maju 2014r. do Doliny Charlotte –(dla wszystkich wychowanków internatu) organizator
- kwietniu 2015r. - wycieczka autokarowa wszystkich wychowanków do zielonej szkoły w Wielkiej Wsi z okazji Święta Lasu. – organizator
- w czerwcu 2015r. Wycieczka wszystkich wychowanków do Rowów (współorganizator)
- październik 2015 r. – wycieczka grupy I do pizzerii w Damnicy – organizator
-w kwietniu 2016r. - wycieczka wszystkich wychowanków internatu do Szkółki leśnej w Rębowie. (współorganizator)
Mając na uwadze harmonijny rozwój swoich podopiecznych organizowałam piesze wyjścia do Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy. Wychowanki wielokrotnie mogły korzystać z pracowni multimedialnej, gdzie rozwijały swoje zainteresowania, uczyły się aktywnego spędzania czasu wolnego. W CEiK- u mieści się Biblioteka Gminna, wychowanki mogły również poznać pracę bibliotekarza, nauczyć się samodzielnego wypożyczania książek według zainteresowań.

Uzyskane efekty:
Organizowanie wycieczek pozwala uczniom niepełnosprawnym aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Pozwala poszerzać ich wiedzę o świecie i nabywać nowe umiejętności. Wycieczka to także dobry moment na nawiązanie kontaktu indywidualnego – w sytuacji wspólnego spędzania czasu poza murami szkoły; wychowankowie chętniej rozmawiają, opowiadają o sobie i swojej rodzinie, otwierają się. Pozwala to wychowawcy lepiej poznać grupę z którą współpracuje na co dzień i nawiązywać z wychowankami/uczniami bliższe więzi i relacje. Dzięki wycieczkom miałam możliwość obserwowałam zachowania uczniów i wychowanków w nieznanych dla nich warunkach oraz przyglądałam się stosowaniu wypracowanych w toku codziennej pracy norm i zachowań społecznych moich podopiecznych. Miałam możliwość współpracy z osobami z różnych środowisk i wymiany doświadczeń.
Natomiast wychowanki miały możliwość :
- pogłębienia wiedzy, nabywania nowych doświadczeń w bezpośrednim kontakcie ze środowiskiem,
- udziału w życiu społeczno-kulturalnym,
- poznawania nowych miejsc,
- nabywanie umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach społecznych,
- nabywanie samodzielności i zaradności życiowej,
- integracja zespołu grupowego.

Ad.2) Systematyczna współpraca z psychologiem, pedagogiem i in. specjalistami placówki.

Dzięki temu, iż korzystałam z różnorodnej pomocy specjalistów placówki: pedagoga, psychologa, logopedy wzbogacałam własną pracę i potrafiłam rozwiązywać i przeciwdziałać problemom głównie wychowawczym, ale i dydaktycznym poprzez odpowiednią rozmowę, organizowanie dla wychowanek grupy licznych dodatkowych zajęć, na których mogły one nabyć potrzebne im umiejętności, wyrównać i nadrobić wiadomości oraz umiejętności lub udoskonalić te wcześniej nabyte.
Współpraca z psychologiem umożliwiła mi bieżące rozwiązywanie problemów związanych z kłótniami pomiędzy wychowankami, nieodpowiednim zachowaniem się w stosunku do wychowawców i pracowników Ośrodka, używaniem wulgaryzmów i problemami związanymi z burzliwym okresem dojrzewania. Wspólnie z psychologiem zorganizowałyśmy zajęcia integracyjne dla wychowanków mojej grupy. Udało mi się w ten sposób poznać w nieco większym stopniu osoby, z którymi pracowałam, wychowanki stały się bardziej otwarte, życzliwe w stosunku do siebie. Ponadto we współpracy z psychologiem na bieżąco starałam się rozwiązywać powstałe problemy oraz konflikty w mojej grupie wychowawczej. Kilkakrotnie współpracowałyśmy podczas spotkań Zespołu Wychowawczego, kiedy to próbowałyśmy zaradzić nieodpowiedniemu zachowaniu się niektórych wychowanek grupy wychowawczej, w której pracowałam. Wspólnie z panią psycholog Agnieszką Klawinowską opracowałam wytyczne dotyczące szkolnego i pozaszkolnego funkcjonowania społecznego w zaistniałej sytuacji kryzysu. Opracowany został algorytm (zasady postępowania) wobec symptomów zachowań suicydalnych wychowanek mojej grupy. Na ich podstawie całość kadry pedagogicznej uwrażliwiona została na specyfikę uwarunkowań emocjonalnych dwóch moich wychowanek. Uwzględniono potrzeby psycho-emocjonalne związane z sytuacją przełomu w życiu sióstr, a także newralgiczność i sensytywność specyficzne dla etapu rozwojowego.
Moja współpraca z logopedą polegała na stosowaniu się do zaleceń oraz kontynuacji pracy logopedycznej poprzez regularne prowadzenie z niektórymi wychowankami gr.I indywidualnej pracy mającej na celu doskonalenie prawidłowej wymowy wychowanek poprzez: ćwiczenia języka i warg, doskonalenie oddechu i górnych dróg oddechowych, pogłębienie oddechu, udoskonalenie zewnętrznego aparatu wymowy, ćwiczenia rytmizujące i słuchowe, kształtujące poprawną artykulację poszczególnych głosek.
W trakcie stażu współpracowałam z pedagogiem, gdzie na bieżąco starałam się rozwiązywać powstałe problemy i konflikty w grupie wychowawczej czy szkole. Dzięki stałej współpracy z pedagogiem potrafię w sposób kompetentny pomagać moim wychowankom w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych. Uczniowie korzystają w sposób optymalny z pomocy psychologiczno- pedagogicznej, znają osoby do których mogą zwrócić się z prośbą o radę, a ja mam świadomość, że chcą z tej pomocy skorzystać. Działania wynikające z profilaktyki szkoły pomagają uczniom kształtować właściwe postawy.
Ponadto realizowałam zadania ujęte w programach profilaktycznych mających m.in. kształtować u wychowanków umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. W okresie stażu panie pedagog i psycholog uczestniczyły w kilku zajęciach profilaktycznych w mojej grupie.

Uzyskane efekty:

- ścisła współpraca z psychologiem, pedagogiem i in. specjalistami placówki pozwoliła mi na dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanek, pracy nad tymi samymi sferami w celu utrwalenia efektu oraz na stosowanie jednolitego systemu wzmocnień i redukcji zachowań niepożądanych,

-wymiana doświadczeń, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji problemowych ze strony specjalistów placówki, była niezwykłym wsparciem w codziennej pracy z grupą wychowawczą,
-obserwowanie wychowanków w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych pomagało mi w analizowaniu ich osiągnięć, sukcesów, porażek oraz podejmowaniu modyfikacji
w zaplanowanych działaniach. Dzięki operatywnemu działaniu dbałam o wszechstronny rozwój dziecka, wielokrotnie podczas rozmów indywidualnych wspierałam ich rozwój emocjonalny ucząc radzenia sobie w sytuacjach stresowych, trudnych,
- opracowane dla kadry pedagogicznej wytycznych dotyczących prawidłowych sposobów sprawowania opieki nad dziewczętami, zapewnienia poczucia bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków rozwoju psychospołecznego.

Ad.3) Aktywna realizacja zadań wychowawczych poprzez systematyczną współpracę z rodzicami wychowanków

W trakcie trwania stażu na bieżąco prowadziłam szeroko zakrojoną współpracę z rodzicami. Prowadziłam spotkania oraz rozmowy indywidualne, w trakcie których rodzice mogli:
- omówić oraz konsultować sposób postępowania w sytuacjach konfliktowych i oraz problemowych, mających miejsce w domu jak i w szkole oraz internacie
- uzyska informacje na temat pracy w grupie, do której uczęszcza ich dziecko,
- przeprowadzić rozmowę o trudnościach, z jakimi borykają się ich dzieci oraz o mocnych i słabych stronach wychowanek,
- przeanalizować sprawy związane z bezpieczeństwem dzieci, higieną podczas pracy, a także zabawy,
-uzgodnić wszelkie spawy finansowe, np. składki na wycieczki, produkty na zajęcia kulinarne,
- zadać nurtujące pytania i uzyskać wyczerpujące odpowiedzi
Współpraca z rodzicami jest ważnym elementem procesu edukacji uczniów polegającej na integralnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Przez cały okres stażu ściśle współpracowałam z rodzicami wychowanek mojej grupy podczas spotkań bezpośrednich, prowadząc rozmowy indywidualne oraz telefoniczne. Informowałem ich o rozwoju dzieci, ich postępach w nauce, osiągnięciach, uzdolnieniach i zainteresowaniach a także trudnościach. Starałam się wspólnie z nimi rozwiązywać problemy wychowawcze udzielając im odpowiednich rad i ukazując sposoby ich rozwiązania
Współpraca z rodzicami, opiekunami wychowanek opiera się na wspieraniu ich w pełnieniu funkcji wychowawczej i edukacyjnej, w tym rozpoznawaniu, wspomaganiu i rozwijaniu potencjalnych możliwości wychowanek; systematycznym przekazywaniu bieżących informacji na temat zachowania się wychowanek w szkole jak i w internacie. Współpraca polega na podejmowaniu wspólnych decyzji dotyczących dalszego kierunku oddziaływań wychowawczych, wzmocnieniu rodziców w zachowaniu konsekwencji ustalonego kierunku postępowania.
Regularna współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi wychowanek pozwoliła mi utrzymywać z nimi bardzo dobry i życzliwy kontakt, co jednocześnie rzutowało na opinię o mnie i Ośrodku. Rodzice widząc moje zaangażowanie, chęć pomocy i współpracy w wychowaniu ich dzieci, uzupełniali moje wysiłki w sferze opiekuńczej i wychowawczej, dobrze mówili o grupie wychowawczej, chcieli przyprowadzać swoje dzieci i sami czuli się tu dobrze.
Uzyskane efekty:
Poprzez swoje działania w zakresie współpracy z rodzicami pozyskałam zaufanie i sympatię rodziców. Wspomagałam ich poprzez pokazywanie sukcesów dziecka, a tym samym wyzwoliłam u wielu rodziców pozytywne emocje w stosunku do dziecka i do siebie nawzajem. Pokazałam jak radzić sobie z wieloma problemami dziecka niepełnosprawnego, szczególnie w zakresie samoobsługi i uspołecznienia. Kształtowałam umiejętności rozmawiania o wychowankach, stawiania jasnych granic i wymagań, zachęcania dzieci do współpracy, wspierania samodzielności dzieci, wspólnego rozwiązywania konfliktów, poszukiwania lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka. Uważam, że moja współpraca z rodzicami w dużym stopniu wpłynęła na wzmocnienie więzi emocjonalnych rodziców ze szkołą, co w konsekwencji efekty mojej pracy edukacyjno –wychowawczej i opiekuńczej uczyniło bardzo owocnymi.

Ad.4) Organizacja imprez, akcji, uroczystości na terenie internatu i szkoły
Uważam, że niezmiernie ważnym elementem pracy w Ośrodku jest umiejętność organizowania i prowadzenia różnego rodzaju imprez kulturalnych integracyjnych. W tym celu aktywnie brałam udział w imprezach na terenie placówki i poza nią. Obserwacje dają możliwości samodzielnego inicjowania i przeprowadzania imprez, by wychowankowie oraz uczniowie mogli brać w nich udział, pokonywali nieśmiałość zaczęli wierzyć we własną wartość.
We wrześniu 2013 roku zorganizowałam w naszej placówce udział w akcji na „KARTKĘ URODZINOWĄ DLA 6-letniej OLIWKI CHOREJ NA RAKA” - W związku z informacją, która pojawiła się na Facebook’u dotyczącą marzenia chorej na raka 6-letniej Oliwki, która chciałaby otrzymać kartki urodzinowe, zorganizowałam w naszej placówce akcję „Kartka urodzinowa dla Oliwii”. W przedsięwzięciu tym wzięły udział wszystkie grupy internackie oraz dzieci i młodzież ze świetlicy szkolnej prowadzonej przez Alinę Filipek - Ziółkowską. Autorzy kartek bardzo mocno zaangażowali się w akcję i dużo serca włożyli w swoje prace plastyczne. Kartki były ładne i kolorowe, ale i oryginalne. Zostały wykonane różnymi ciekawymi technikami plastycznymi, według indywidualnych pomysłów dzieci.
W trakcie trwania stażu angażowałam się także w pracę i życie szkoły dwukrotnie aktywnie uczestnicząc w przygotowaniu Betlejek Damnickich, brałam udział w przygotowywaniu dekoracji, byłam odpowiedzialna za przygotowanie i wydawanie II śniadania dla uczestników Betlejek (pakowanie bułek, jabłek i napojów oraz wydawanie grupom). Ponadto pomagałam podczas wydawania obiadu i kolacji dla gości (usadowienie grup, nakrywanie stołów, podawanie posiłków, sprzątanie). Zdobyłam sponsora na opakowania jednorazowe niezbędne do II śniadania ( kubki i serwetki gastronomiczne, worki na śmieci, tacki ufundowała firma: Dakar spółka z.o.o. ).
W miesiącu lutym 2014r. wspólnie z koleżanka Bożeną K., zorganizowałam i przeprowadziłam imprezę „Walentynki” dla wychowanków internatu. Podczas imprezy rozmawialiśmy o największych wartościach, uczuciach jakimi obdarzamy innych. Następnie wychowankowie wzięli udział w konkursach walentynkowych, takich jak np. : „taniec na gazecie” czy „magiczny napój”, oraz w zabawie ruchowej „Gra muzyka”.
W miesiącu wrześniu 2014r. z okazji z Dnia Chłopaka zorganizowałam i przeprowadziłam warsztaty kulinarne dla dwóch grup dziewcząt. Wychowanki na podstawie przepisu kulinarnego uczyły się jak przygotować pyszne, a zarazem zdrowe, bez konserwantów maślane ciasteczka - „ślimaczki”. Estetycznie zapakowane ciasteczka dziewczęta wręczyły wraz z życzeniami wszystkim chłopakom w trakcie dyskoteki. Chłopcy byli mile zaskoczeni i zadowoleni z smacznego upominku, a uczestniczki warsztatów były dumne ze swoich wypieków.
Zorganizowałam i przeprowadziłam w naszej placówce akcję „Podaruj pluszaka dla dzieciaka” W listopadzie 2014 r. wspólnie z moimi wychowankami z gr. I ogłosiłam w naszej placówce akcję „Podaruj pluszaka dla dzieciaka”. Głównym organizatorem tej akcji jest Fundacja Def-Box „Siła dla Ciebie”. Akcja miała na celu zbieranie pluszowych zabawek, które zostaną przekazane 6 grudnia 2014r. dzieciom z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku..
Dnia 14.04.2015 r w internacie SOSW w Damnicy wspólnie z koleżanką Bożeną Kowalko zorganizowałam warsztaty kulinarne pt. „Małe co nieco z jajka”. Głównym celem warsztatów było kształtowanie zaradności życiowej poprzez umiejętne przygotowanie apetycznych i pożywnych dań z jajek zachowaniem poznanych zasad BHP oraz utrwalenie posiadanej przez dzieci wiedzy nt. tradycji wielkanocnych.
Angażowałam się także w pracę i życie szkoły aktywnie uczestnicząc w przygotowaniu Konfrontacji Kulturalnych, byłam odpowiedzialna za przygotowanie i wydawanie II śniadania dla uczestników Konfrontacji ( roznosiłam i układałam w salach, w których goście mieli jeść II śniadanie słodkie bułki i napoje). Ponadto pomagałam podczas przygotowania stołówki dla gości (usadowienie grup, nakrywanie stołów). Zdobyłam sponsora na opakowania jednorazowe niezbędne do II śniadania ( kubki i serwetki gastronomiczne, worki na śmieci, tacki ufundowała firma: Dakar spółka z.o.o.
W miesiącu październiku 2015r. współorganizowałam i przeprowadziłam imprezę internacką - Święto Pieczonego Ziemniaka. Głównym celem spotkania wszystkich grup wychowawczych było stworzenie uczestnikom warunków do wykazania się zdolnościami sportowymi i zdobytą wiedzą na temat ziemniaków. Wychowankowie mieli okazję zapoznać się z informacjami przyrodniczo-historycznymi dotyczącymi pochodzenia ziemniaka w Polsce i na świecie.
Wszystkie zaplanowane spotkania integracyjne w naszej placówce przebiegały zgodnie ze scenariuszami. Podczas spotkań wychowankowie , uczniowie wykazywali aktywność i duże zainteresowanie. Większość wychowanków biorących udział we wszelkich imprezach i spotkaniach miała możliwość wykazania się, przełamania nieśmiałości . Wychowankowie dzięki swoim występom otrzymują wiele pochwał, co bardzo lubią. Celem wszystkich prowadzonych przeze mnie spotkań jest zawsze wytworzenie przyjaznej atmosfery wśród wychowanków, kształtowanie postaw patriotycznych oraz działanie profilaktyczne. Uważam, że założone przeze mnie cele zostały zrealizowane co potwierdzają opinie wychowanków oraz pracowników placówki.

Uzyskane efekty:
Poprzez współorganizowanie imprez i uroczystości artystycznych dla społeczności internackiej i szkolnej pokazałam osiągnięcia i potencjał społeczności naszej szkoły, włączałam się w promocję szkoły na terenie regionu i województwa. Kształtowałam pozytywny wizerunek szkoły w oczach rodziców, uczniów i mieszkańców Damnicy. Dzięki podjętym działaniom ukazałam, iż nasza placówka jest instytucją otwartą i przyjazną, aktywnie uczestniczącą w środowisku lokalnym. Niewątpliwie współorganizowanie imprez i uroczystości artystycznych dla szkoły i środowiska to promocja placówki na terenie regionu i województwa, integracja uczniów niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, z uczniami pełnosprawnymi, kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród lokalnej społeczności.
Natomiast uczniom udział w imprezach i uroczystościach artystycznych dawał możliwość: przełamania barier nieśmiałości i braku wiary we własne możliwości, aktywne uczestnictwo w życiu środowiska lokalnego, przeżywanie sukcesu i satysfakcji, kontakt z uczniami z innych szkół, zaistnienie we własnym środowisku i szerszej społeczności, poszerzanie kontaktów społecznych, zaangażowanie w działalność na rzecz szkoły.

Ad.5) Poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania wychowanków
W II semestrze roku szkolnego 2014/2015 rozpoczęłam prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania plastyczne wychowanków internatu. Opracowałam dla chętnych wychowanków program Warsztatów Artystycznych „Magiczne Kółeczka czyli Origami Płaskie z Koła”.
Warsztaty Artystyczne „Magiczne Kółeczka” odbywały się w II semestrze roku szkolnego 2014/2015 2 razy w miesiącu (co drugi poniedziałek) przez ok. 45 minut. Przeznaczone były dla chętnych wychowanków internatu (nie więcej niż 2 osoby z każdej grupy). Warsztaty odbywały się zgodnie z zatwierdzonym planem pracy i harmonogramem spotkań opracowanym na dany semestr. Etapy działań zawierały propozycje podzielone na kolejne miesiące.
Głównym celem zajęć było rozwijanie zainteresowań wychowanków aktywnością manualną oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno i sztukę.
Ogólnymi celami warsztatów było:
- rozwijanie zdolności poznawczych i zaciekawień, umiejętności prowadzących do rozbudzenia zamiłowań i zainteresowań oraz motywacji do dalszego rozwoju zdolności,
- rozwijanie zdolności poznawczych i manualnych prowadzących do rozbudzenia zainteresowań sztuką orgiami,
- budzenie wrażliwości estetycznej, odkrywanie radości tworzenia piękna,
- stwarzanie możliwości wyrażania własnych spostrzeżeń, przeżyć i uczuć związanych z uczestnictwem w grupie,
- rozwijanie poczucia przynależności do grupy
- wspieranie rozwoju psychofizycznego, doskonalenie i usprawnianie ruchowe (głównie motoryka mała).
Abym mogła przekonać się, czy program ma pożądany wpływ na uczniów, w jakim stopniu są osiągnięte cele, czy metody i formy aktywności są skuteczne, konieczne było przeprowadzenie ewaluacji.
Ewaluację przeprowadzałam na bieżąco. Opierała się na obserwacji:
• zaangażowania wychowanków na zajęciach.,
• samodzielności i umiejętność współpracy z kolegami,
• obserwacji stosunków interpersonalnych podczas zajęć,
• frekwencji na zajęciach
• zdjęciach z zajęć
Ważnym elementem ewaluacji była
• prezentacja prac uczestników warsztatów origami.

Uzyskane efekty:

- uczestnicy warsztatów wykonując różnorodne prace stosują poznaną technikę składania papieru,
- wykonują samodzielnie lub z pomocą nauczyciela prace na zadany temat, działają według planu,
- w swoich pracach wykorzystują wiadomości dotyczące kształtu i wielkości oraz koloru
- nawiązują kontakt z nauczycielem i kolegami/ koleżankami, chętnie rozmawiają, samodzielnie zadają pytania,
- znają i akceptują wszelkie zasady i reguły pracy w zespole.

Ad. 6) Promocja placówki poprzez współpracę ze Stowarzyszeniem „Kiwanis”
Podczas mojej pracy zawodowej udało się mi nawiązać współpracę ze Stowarzyszeniem „Kiwanis”, które objęło specjalną opieką dzieci z Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Damnicy. Stowarzyszenie „Kiwanis” od 2003 roku pomaga dzieciom ze Słupska i okolic, między innymi Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Damnicy. „Służąc dzieciom na świecie" to motto Kiwanis International - światowej organizacji wolontariuszy oddanych poprawie świata, życia jednego dziecka i jednej społeczności w tym samym czasie. Nazwa Kiwanis pochodzi z języka Indian i oznacza „pomóż innym przy pomocy swoich umiejętności". Ale Kiwanis to nie tylko praca dla poprawy losów dzieci. Kiwanis to przyjaźń, znajomości i kontakty na całym świecie. To pomoc i wsparcie, kiedy tego potrzebujemy. W ramach współpracy z Towarzystwem „Kiwanis”, wspólnie z Agnieszką Tomaszewską oraz wychowankami mojej grupy szyłyśmy poduszki i lalki „kiwaniski”, które pomogą małym dzieciom znosić zastrzyki, badania i pobyt w szpitalu. Dziewczęta z dużą precyzją i zaangażowaniem wykonywały swoją pracę.

Uzyskane efekty:
- uwrażliwianie i uczenie empatii naszych wychowanek ,
- doskonalenie umiejętności współpracy, precyzyjności (wycinanie i szycie) oraz dokładności przez nasze wychowanki,
- poczucie bycia potrzebnym i niesienia pomocy innym,
- natomiast dzieciom przebywającym w szpitalu - lalki „kiwaniski” pomogą znosić trudy rozstania z bliskimi, ból zastrzyków i badań.
Działania partnerskie przyniosły wiele korzyści uczniom, nauczycielom, personelowi szkoły oraz środowisku lokalnemu. Osiągnięciem jest otworzenie się naszych uczniów na pomoc i wsparcie, kiedy tego potrzebują inni.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.