X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33460
Przesłano:

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust.2. pkt.3 Rozporządzenia

Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust.2. pkt.3 Rozporządzenia:

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

W okresie stażu, jak i całej mojej pracy zawodowej, wysoko ceniłam sobie możliwości współpracy z innymi nauczycielami. Wcześniej bardzo chętnie korzystałam ze wskazówek bardziej doświadczonych pedagogów, a obecnie sama dzielę się wiedzą i własnymi doświadczeniami z innymi w podejmowaniu różnorodnych działań. Oto niektóre przykłady mojej działalności:
1.Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego.

2.Pełnienie funkcji opiekuna praktyki studenckiej.

3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli-wychowawców.

4.Upowszechnianie i promowanie własnych doświadczeń, form i metod pracy.

Ad. 1 ) Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego.

W latach 2013 - 2016 pełniłam rolę opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego. Sprawowałam opiekę nad przebiegiem stażu na mianowanie naszej koleżanki, wychowawczyni grupy IV, Bożeny Kowalko ubiegającej się o stopień nauczyciela mianowanego. Podejmując współpracę z nauczycielką opracowałyśmy kontrakt uwzględniając w nim zakres naszych wzajemnych obowiązków, zasady komunikowania się. Następnie opracowałyśmy harmonogram stażu, w którym zawarte zostały przewidywane do realizacji zadania oraz wyznaczone efekty, jakie chciałybyśmy osiągnąć. Podczas konsultacyjno-doradczych spotkań analizowałyśmy oświatowe przepisy prawne, przepisy wewnętrzne oraz sposób prowadzenia dokumentacji szkolnej.
Podczas stażu wielokrotnie obserwowałam zajęcia prowadzone przez moją podopieczną i dokonywałam na bieżąco ewaluacji działań nauczyciela stażysty. Oceniając zajęcia przekazywałam rady i wskazówki oraz pomysły pozwalające koleżance dokonywać ewaluacji własnych działań, niwelować słabe strony zajęć i doskonalić mocne strony. Obserwowanie i omawianie zajęć pozwoliło koleżance stażystce nabywać kompetencji w zakresie pracy oligofrenopedagoga, doskonalić swoje zajęcia pod względem metodycznym i merytorycznym. Ważnym elementem naszej współpracy było prowadzenie przez mnie zajęć otwartych. Zajęcia prowadziłam różnymi metodami. Starałam się wybierać metody aktywizujące wychowanków oraz prezentować ciekawe formy pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Podczas zajęć otwartych prezentowałam stażystce swój własny warsztat pracy, udostępniałam własne, sprawdzone pomoce dydaktyczne, dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie.

Uzyskane efekty:

Dzięki sumiennemu wypełnianiu moich obowiązków jako opiekuna stażu przyczyniłam się do pozytywnego zakończenia stażu przez koleżankę. Pełnienie funkcji opiekuna stażu zmobilizowało mnie do poszukiwania nowych rozwiązań metodycznych i samodoskonalenia się.

Ad. 2) Pełnienie funkcji opiekuna praktyki studenckiej.

Swoją wiedzą, doświadczeniem oraz umiejętnościami dzieliłam się również ze słuchaczką oligofrenopedagogiki, Małgorzatą Głowacką, odbywającą praktykę w naszym ośrodku. Podczas odbywania praktyki dzieliłam się ze studentką posiadaną wiedzą, umiejętnościami i posiadanymi materiałami dot. pracy w placówce kształcenia specjalnego. Chcąc maksymalnie wykorzystać czas praktyki studenckiej opracowałam plan praktyki, w którym zawarłam wszystkie możliwe typy zajęć z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzone w grupach internackich. Studentka obserwowała i brała udział w następujących rodzajach zajęć: plastyczne, świetlicowe, społeczno-użyteczne, umuzykalniające, profilowane, sportowo-relaksacyjne, prozdrowotne, ekologiczne.
Przygotowując i omawiając przeprowadzone zajęcia zwracałam uwagę na specyfikę naszej szkoły, dzieliłam się swoim doświadczeniem i wiedzą w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Udostępniłam własne opracowania oraz scenariusze zajęć.

Uzyskane efekty:

Skrupulatnie rozplanowana praktyka studencka daje przyszłemu pedagogowi możliwość wieloaspektowego poznania specyfiki pracy w placówce specjalnej. Umożliwia studentowi zdobycie zróżnicowanej wiedzy w zakresie edukacji, wychowania i terapii dziecka niepełnosprawnego intelektualnie.

Ad. 3) Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli –wychowawców.

Wymiana doświadczeń i dzielenie się swoją wiedza jest cenną umiejętnością nauczyciela pozytywnie wpływającą zarówno na jakość pracy szkoły, ale przede wszystkim atmosferę w pracy i kontakty interpersonalne w gronie pedagogicznym. W atmosferze sprzyjającej wymianie spostrzeżeń, poglądów i wniosków pracuje się lepiej. Często rodzą się nowe, ciekawe pomysły wykorzystywane potem w pracy z uczniami. Dlatego też starałam się w mojej pracy wykazywać otwartą postawę i zarówno uczyć się od koleżanek jak i przekazywać innym swoje umiejętności, pomysły i doświadczenia.
Aby móc dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem trzeba mieć pewne niezbędne cechy, które ułatwiają ten proces. Moje umiejętności i wiedza, którymi mogłem dzielić się z innymi są skutkiem udziału w radach szkoleniowych, warsztatach, konferencjach, oraz samokształcenia.Również aby móc dzielić się wiedzą osoba taka powinna mieć następujące cechy: otwartość, kreatywność, opanowanie, cierpliwość oraz zaangażowanie w pracę. Myślę, że posiadam je jako nauczyciel-wychowawca.
Współpraca z innymi wychowawcami, nauczycielami jest nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno-wychowawczych na terenie Ośrodka. Dzieliłam się wiedzą oraz materiałami pomocnymi do realizacji konkretnych tematów na zajęć wychowawczych i opiekuńczych. Przekazywałam pomysły, artykuły z gazet i Internetu, karty pracy i materiały ćwiczeniowe innym wychowawcom, nauczycielom. Współpraca między nami przejawiała się również podczas organizowania imprez Ośrodkowych, konkursów, wycieczek. Polegała na wspólnym planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu wszelkiej działalności opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej.
W trakcie odbywania stażu pomagałam moim kolegom i koleżankom przygotowywać konspekty zajęć oraz scenariusze imprez i inne pomoce służące im w ich pracy. Jednym ze sposobów dzielenie się wiedzą z nauczycielami jest organizowanie i prowadzenie lekcji koleżeńskich oraz dzielenie się spostrzeżeniami podczas obserwacji lekcji otwartych. Prowadzenie zajęć otwartych mobilizowało mnie do zaprezentowania nowych i ciekawych form pracy. Było okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów, aby zajęcia były ciekawsze a treści lepiej przyswajalne przez uczniów, co w efekcie daje podniesienie jakości
pracy szkoły. Najważniejszym efektem działań podjętych w tym zakresie jest mój własny rozwój zawodowy.
Podczas stażu starałam się na bieżąco śledzić nowe trendy w metodyce pracy opiekuńczo-wychowawczej. Wiele pomysłów zaczerpnęłam też z warsztatów metodycznych i szkoleń, na których byłam obecna. W ramach współpracy i wymiany doświadczeń w gronie pedagogicznym obserwowałam lekcje otwarte koleżanek i kolegów z mojej szkoły. W ten sposób mogłam podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz nowymi pomysłami. Podczas zajęć stosowałam metody aktywizujące, a także korzystałam z technologii informacyjno-komunikacyjnej, co niewątpliwie wpłynęło na atrakcyjność tych zajęć oraz na większe zaangażowanie uczniów.
Organizowałam również zajęcia koleżeńskie dla zainteresowanych koleżanek i kolegów:
- 10.12.2013r. - T: Świąteczne paszteciki z kapustą i grzybami”.
- 28.05.2014r.- przeprowadziłam warsztaty z zakresu rozwijania umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych pt.: „Pielęgnacja noworodka” dla dorosłych uczennic SOSW w Damnicy w ramach „Szkolnych Dni Profilaktyki i Sportu.
- 13.10.2014r. - T: Przestrzeganie zasad BHP podczas przygotowywania i pieczenia śliwkowej rozkoszy – czyli ciasta śliwkowego
- 02.12.2014r. - T: Przestrzeganie zasad BHP podczas przygotowania i pieczenia świątecznych pierniczków.
- 02.06.2014r. - T: Tort urodzinowy
- 03.03.2015r.. - T: Przypomnienie i przestrzeganie zasad BHP podczas pieczenia jabłecznika.
- 08.06.2015r. - T: Deser lodowy „tysiąca i jednej nocy”.
- 10.05.2015r. W ramach „Szkolnych Dni Profilaktyki i Sportu” przeprowadziłam warsztaty kulinarne „Marchewkowy zawrót głowy , za które otrzymałam pisemne podziękowanie od Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych „Dajmy im radość” w Słupsku .
- 18.05.2015r. przeprowadziłam zajęcia otwarte z zakresu rozwijania umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych pt.: „Bezpieczna kąpiel małego dziecka” dla dorosłych wychowanków SOSW w Damnicy
- 29.09.2015r. – T: Zajęcia artystyczne - poznajemy sposoby zginania płaszczyzn w technice kiri-origami. Wykonanie „Borowików”
- 29.02.2016r. T: Profilaktyka zdrowia - „Co to jest przesilenie wiosenne? I jak z nim walczyć? Obejrzenie i omówienie prezentacji multimedialnej.
-10.05.2016r. T: Przypomnienie i utrwalenie numerów telefonów alarmowych. Nauka prawidłowego wzywania pogotowia ratunkowego – scenki dramowe.
Wielokrotnie w swojej pracy dzieliłam się doświadczeniami dotyczącymi pracy wychowawczej. Szczególnie, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów uczniowskich, bądź też pracy z uczniem trudnym. Przede wszystkim swoimi spostrzeżeniami starałam podzielić się z nauczycielami o krótszym stażu.
W czasie stażu uczestniczyłam w zajęciach otwartych innych nauczycieli oraz zapraszałam ich na swoje zajęcia. Po każdej hospitowanej lekcji wspólnie wskazywałyśmy zalety zajęć, proponowałyśmy nowe rozwiązania, formy, metody prowadzenia zajęć. Mogłam w ten sposób podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz nowymi pomysłami. Podczas zajęć stosowałam metody aktywizujące, co niewątpliwie wpłynęło na atrakcyjność tych zajęć oraz na większe zaangażowanie wychowanków. Scenariusze prowadzonych przeze mnie zajęć, a także konspekty i scenariusze innych nauczycieli, plan rozwoju zawodowego i inne materiały związane z awansem zawodowym zostały przeze mnie zebrane w teczce tematycznej ,,Awans zawodowy”.

Uzyskane efekty:
Forma zajęć otwartych pozwoliła mi w sposób bezpośredni dzielić się wiedzą i przekazać swoje umiejętności i doświadczenie młodszym stażem pracownikom. Udział w zajęciach otwartych umożliwił również wymianę uwag i spostrzeżeń „na gorąco”, nawet w trakcie prowadzenia zajęć, co dało mi możliwość otrzymywania informacji zwrotnych na temat własnej pracy. Dzięki zajęciom otwartym nawiązałam także współpracę z nowymi nauczycielami. Niejednokrotnie korzystałam z ich pomysłów i rozwiązań odnośnie prowadzonych przeze mnie zajęć.

Ad. 4). Upowszechnianie i promowanie własnych doświadczeń, form i metod pracy

Opublikowałam w Internecie na portalach takich jak : www.edux.pl swoje dokumenty związane z awansem zawodowym ( plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego, program autorski „Młoda Gospodyni”, scenariusz zajęć ). Opublikowane dokumenty znajdują się na następujących stronach internetowych:

- plan rozwoju zawodowego – znajduje się na stronie: www.edukacja.edux.pl/p/-21201-plan-rozwoju-na-nauczyciela-dyplpmowanego.php
- program autorski „Młoda gospodyni” – znajduje się na stronie ; www.edukacja.edux.pl/p/-21202-mloda-gospodyni-program-wlasny-zajec.php
-scenariusz zajęć wg programu autorskiego – znajduje się na stronie: www.edukacja.edux.pl/p/-21726-amore-pomidoro-czyli-ukochana-zupa-pomidorowa.php
- scenariusz zajęć z okazji Dnia Ziemi –znajduje się na stronie: www.edukacja.edux.pl/p-27157-dzien-ziemi-w-naszej-placowce-scenariusz.php
- scenariusz wycieczki z okazji „Święta Lasu” - znajduje się na stronie: www.edukacja.edux.pl/p-27156-scenariusz-wycieczki-do-zielonej-szkoly.php
-scenariusz zajęć „Na łodzi – zajęcia relaksacyjne z elementami kinezjologii Dennisona – znajduje się na stronie: www.edukacja.edux.pl/p-27045-na-lodzi-scenariusz-zajec-relaksacyjnych.php
- scenariusz zajęć świetlicowych z okazji świąt majowych – znajduje się na stronie: www.edukacja.edux.pl/p-27159-swieta-majowe-zajecia-swietlicowe.php
- scenariusz zajęć sportowych – znajduje się na stronie: www.edukacja.edux.pl/p-27043-gry-i-zabawy-ruchowe-zwiazane-z-rywalizacja.php
- scenariusz zajęć wg programu autorskiego „Młoda gospodyni” - znajduje się na stronie : http://www.edukacja.edux.pl/p-28389-mloda-gospodyni-scenariusz-zajec-wg.php
- scenariusz Zabawy rozwijające zdolności skojarzeniowe i spostrzegawczość jest dostępny pod adresem: http://www.edukacja.edux.pl/p-29870-zabawy-rozwijajace-zdolnosci-skojarzeniowe.php
-plan pracy opiekuńczo - wychowawczych dla I grupy dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym jest dostępny pod adresem: http://www.edukacja.edux.pl/p-29868-opiekunczo-wychowawczych-dla-i-grupy-dziewczat.php
- scenariusz Wesołe gry i zabawy - scenariusz zajęć jest dostępny pod adresem:
http://www.edukacja.edux.pl/p-29869-wesole-gry-i-zabawy-scenariusz-zajec.php
- scenariusz Wykonanie dowolną techniką portretu Babci i Dziadka - scenariusz zajęć jest dostępny pod adresem:http://www.edukacja.edux.pl/p-29930-wykonanie-dowolna-technika-portretu-babci.php
-scenariusz Czy i dlaczego należy pomagać osobom starszym? - rozpoznawanie wartości moralnych. Scenariusz zajęć jest dostępny pod adresem:http://www.edukacja.edux.pl/p-29929-czy-i-dlaczego-nalezy-pomagac-osobom-starszym.php
-scenariusz Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe - scenariusz zajęć jest dostępny pod adresem:
http://www.edukacja.edux.pl/p-29985-bezpieczne-i-zdrowe-ferie-zimowe-scenariusz.php

Poszukując wciąż nowych rozwiązań prowadzenia zajęć z uczniami surfuję po portalach dla nauczycieli, korzystam z forów dyskusyjnych. Zamieszczam w Internecie własne publikacje, rozkłady materiałów, scenariusze lekcji i artykuły. W swojej pracy wykorzystuję także program PowerPoint, tworząc prezentacje multimedialne, przygotowuję materiały na konkursy i zajęcia.

Uzyskane efekty:

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem wywarło niewątpliwie duży wpływ na mój rozwój osobisty. Dzięki publikacjom moich scenariuszy i podejmowaniu dyskusji z innymi wychowawcami na forach, a także pracy w zespołach samokształceniowych odświeżam, poprawiam posiadane już kwalifikacje i nabywam nowe kompetencje. Uczę się umiejętności otwartego komunikowania, prowadzenia dialogu, nazywania konfliktów i ich rozwiązywania. Jestem kreatywna, dzięki temu potrafię przenosić wiele pomysłów na konkretne działania, umiem ocenić pracę własną. Obserwacje lekcji, ich omawianie, są dla mnie bezcennym źródłem.informacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.