X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33459
Przesłano:

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust.2. pkt.2 Rozporządzenia

Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa w § 8 ust.2. pkt.2 Rozporządzenia:

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

W czasie trwania stażu systematycznie wykorzystywałam technologie komputerowe i informacyjne w wielu dziedzinach swojej aktywności zawodowej:
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w doskonaleniu warsztatu i metod pracy wychowawczej

Ad. 1) Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w doskonaleniu warsztatu i metod pracy wychowawczej

Współczesna szkoła w tym także szkoła specjalna nie może obyć się bez korzystania z nowoczesnej technologii komputerowej, a tym samym bez nauczycieli znających podstawy obsługi komputera i korzystających z programów komputerowych. Również i w moim życiu technologia komputerowa odgrywa bardzo ważną rolę. Komputer stał się powszechnie stosowanym przeze mnie narzędziem pracy. Codziennie używam go zarówno do celów zawodowych jak i osobistych, jest narzędziem znacznie ułatwiającym mi pracę oraz źródłem dostępu do najnowszych informacji. Często korzystam ze stron internetowych o tematyce oświatowej. Śledzę nowości i zmiany w przepisach prawa oświatowego umieszczonych na stronach kuratoryjnych (www.ko.poznan.pl) oraz ministerialnych (www.men.gov.pl).
Technologię komputerową i informacyjną wykorzystuję w swojej pracy zarówno na zajęciach zorganizowanych jak i do przygotowywania pomocy dydaktycznych, wyszukiwania informacji, samokształcenia, opracowywania graficznego wszelkich materiałów potrzebnych do pracy pedagogicznej.
Komputer jest środkiem, który stanowi nową jakość w grupie tzw. pomocy dydaktycznych. Użycie komputera w kształceniu specjalnym ma ogromne walory ze względu na wykorzystanie go jako:
- źródła informacji – ze względu na szybkość komputer staje się narzędziem nieocenionym
- środka upoglądowiającego – w kształceniu specjalnym zgodność z tą zasadą jest niezbędnym warunkiem efektywności procesów edukacyjnych
- środka stymulacji i modelowania – komputer pozwala na przezwyciężenie trudności realizacyjnych, otwiera uczniom możliwość snucia wizji przyszłości
- narzędzia ćwiczenia umiejętności – ćwiczenia gramatyczne, stylistyczne, rachunkowe, graficzne można przeprowadzić szybciej i atrakcyjniej
- narzędzia wypowiedzi – wyraża się w pracach redakcyjnych, korektorskich
Obok ułatwiania realizacji wielu zadań i celów dydaktycznych, zastosowanie komputera prowadzi do realizacji ogólniejszych zadań edukacyjnych takich jak: przygotowanie osób kształconych do życia w cywilizacji technologicznej, przysposabiania młodzieży do wykorzystania umiejętności obsługi komputera w przyszłym życiu zawodowym, wyposażania uczniów w umiejętność posługiwania się narzędziem będącym środkiem do podnoszenia własnej sprawności i zdobywania informacji.
Niewątpliwym walorem komputera jest jego atrakcyjność dla ucznia, która wywołuje pozytywną motywację do uczenia się, sprzyja zainteresowaniu się nauką, pobudza jego aktywność własną.
Wobec powyższego w swoich działaniach wykorzystywałam komputer jako narzędzie pomocy:
- w przygotowywaniu zajęć – wykorzystywałam zarówno komputer i drukarkę do wykonywania materiałów potrzebnych na prowadzonych przeze mnie zajęciach. Były to ćwiczenia, testy, ankiety ewaluacyjne, ćwiczenia na komputer, prezentacje multimedialne, zadania i testy na zajęcia rewalidacyjne i dodatkowe zadania do wykorzystania na nauce własnej dla wychowanków, treści z opracowaniem graficznym na zajęcia zarówno profilaktyczne jak i świetlicowe, a także przygotowywanie dyplomów i scenariuszy zajęć.
- w realizacji zajęć rewalidacyjnych– wykorzystywałam edukacyjne oprogramowanie bardzo atrakcyjne i aktywizujące w odniesieniu do dzieci specjalnej troski. Praca dzieci na zajęciach rewalidacyjnych na komputerze jest bardzo atrakcyjną formą zajęć dla dzieci upośledzonych. Tutaj dzieci chętniej ćwiczą liczenie, czytanie, pisanie, z zaangażowaniem bawią się w spostrzeganie, rozwiązują zadania związane z koordynacją wzrokowo-ruchową, wzrokowo-słuchową. Często z zaskoczeniem konstatuje się fakt, że trudno wyuczalni nawet stosunkowo prostych czynności uczniowie jednocześnie dosyć szybko opanowują podstawowe umiejętności związane z komputerem i ćwiczeniami wykonywanymi na komputerze. Sama obsługa komputera wymaga od ucznia posługiwania się klawiaturą i myszką, co przyczynia się do usprawniania ręki, ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową, rozwija umiejętności koncentracji uwagi, spostrzegawczości, a także inne funkcje percepcyjne. Poprze gry dydaktyczne np. Literki, Król Maciuś Pierwszy, Socrates, Królik Bystrzak, gry komputerowe z serii „Gratka”, oraz własne pomoce multimedialne: czytanie sylabowe, rebusy usprawniałam zaburzone receptory, ćwiczyłam pamięć wzrokową i logiczne myślenie, usprawniałam czytanie, pisanie i liczenie. W nabywaniu nowych umiejętności i usprawnianiu zaburzeń służyły wszelkie zadania z gier komputerowych typu: memo, kolorowanki, układanki, puzzle, zadania logiczne, gry zręcznościowe, labirynty itp. Tak prowadzone ćwiczenia rewalidacyjne stawały się mniej żmudne i nużące, przynosiły wychowankom wiele radości i satysfakcji.
- w utrwalaniu przyswojonej wiedzy i ćwiczeniu nabytych umiejętności dla opanowania wiedzy i umiejętności dziecko niepełnosprawne musi wykonać wiele powtórzeń i ćwiczeń, Chociaż zasadniczym zadaniem tych ćwiczeń jest utrwalenie reguł, zasad i rozwijanie sprawności, to z konieczności wymagają one działań manualnych. Użycie komputera przynosi tu znaczną pomoc, pozwala te ćwiczenia wykonywać szybciej skupiając się na ich podstawowej funkcji, a możliwość wprowadzenia elementów zabawowych czyni je o wiele bardziej atrakcyjnymi dla dziecka.
Zalety wykorzystywania programów komputerowych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie:
* moje wychowanki bardzo szybko nauczyły się podstawowej obsługi komputera, Internetu, pokonując przy tym wiele barier wynikających z ich niepełnosprawności,
* były silnie zmotywowane do zajęć
* wydłużał się u nich czas koncentracji uwagi na zadaniu,
* pojęcia matematyczne stawały się prostsze i były lepiej zrozumiałe,
* dzięki obsłudze komputera wychowanki nabywały wprawy w czytaniu i pisaniu,
* dzięki edukacyjnym programom , stronom internetowym wychowanki stymulowały sferę poznawczą, logiczne myślenie,
* doskonali technikę czytania, pisania, liczenia, analizę, syntezę słuchowo-wzrokową,
* uczyły się w sposób bardziej atrakcyjny, zabawowy i bez stresowy,
*odnosiły sukcesy,
* czas ćwiczeń nie dłużył się dzieciom.
- w dzielenie się swoja wiedzą i umiejętnościami – poprzez opublikowanie planu rozwoju zawodowego i scenariuszy zajęć w internecie na stronie www.edux.pl
Dzięki technologii komputerowej moja dokumentacja nauczyciela- wychowawcy prowadzona jest przejrzyście, estetycznie i czytelnie, warsztat pracy jest uporządkowany i na bieżąco udoskonalany.
Korespondencja elektroniczna z nauczycielami pozwoliła mi na wymianę doświadczeń, materiałów metodycznych oraz otrzymanie cennych rad w sprawie awansu zawodowego, co ułatwiło mi realizację zadań w okresie stażu nauczyciela dyplomowanego. Systematycznie odwiedzam strony poświęcone Oświacie, w szczególności strony poświęcone szkolnictwu specjalnemu. Zaznajamiam się z informacjami od innych wychowawców i nauczycieli szkół specjalnych. Korzystając z poczty elektronicznej, zamawiałam pomoce dydaktyczne, prowadziłam korespondencję z innymi nauczycielami, wychowawcami, rodzicami i uczniami. Natomiast korzystając z faksu zgłaszałam udział moich podopiecznych w różnego rodzaju zawodach, konkursach. Korzystając z zasobów Internetu pogłębiałam swoją wiedzę i udoskonalałam swój warsztat pracy. Zajęcia prowadzone przeze mnie były urozmaicone i atrakcyjniejsze. Samodzielne wyszukiwanie przez uczniów informacji, ciekawostek przyrodniczych w Internecie rozwinęło zainteresowania, wyzwoliło aktywność poznawczą i usprawniło posługiwanie się komputerem. Strony internetowe służyły mi do wyszukiwania ofert szkoleń czy innych form doskonalenia zawodowego. W Internecie korzystałam z portali edukacyjnych, forum internetowych, poszukiwałam ciekawych scenariuszy zajęć, opracowań metodycznych, propozycji wydawniczych, ogłoszeń o konkursach i szkoleniach. Szczególnie przydatne w mojej pracy okazały się strony www.men.gov.pl, www.wsip.com.pl, www.gow.pl. Zawierają one poradniki metodyczne dla nauczyciela i propozycje konkretnych rozwiązań edukacyjnych. Na stronach tych działa również forum dyskusyjne, które pozwala na wymianę doświadczeń i refleksji. Często odwiedzałam również strony Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku. Znajdowałam tam wiele potrzebnych informacji np. o prowadzonych kursach i szkoleniach.
W swojej pracy wspieram się wykorzystując aparat cyfrowy i kamerę, utrwalając najważniejsze chwile z życia szkolnego moich wychowanek. Samodzielnie zgrywam i obrabiam zdjęcia. Opracowane materiały multimedialne przedstawiam rodzicom i wychowankom, kolegom i koleżankom z pracy. Co roku przygotowuję dla każdej wychowanki indywidualnie płyty CD ze zdjęciami z życia w grupie I i przekazuję je uczniom w formie pamiątki na zakończenie roku szkolnego. W miarę dostępu do sprzętu wykorzystuję na zajęciach odtwarzacz DVD, projektor multimedialny.
W trakcie stażu wykorzystywałam technologię informacyjną i komunikacyjną w przypadku korzystania z Internetu jako narzędzia i źródła informacji. W tym zakresie podjęłam następujące działania:
• Systematycznie korzystałam z linków do stron związanych z edukacją i oświatą w celu dostępu do najnowszych informacji na temat szkolnictwa oraz procesu nauczania i wychowania. Najczęściej wykorzystywane przez mnie strony to: www.edukacj.pl, www.menis.pl, www.profesor.pl, www.literka.pl, www.szlola.net, www.kuratorium.gda.pl;
• Śledziłam publikacje nauczycieli na stronach www poświęconych edukacji i wychowaniu;
• Zapoznawałam się z nowościami wydawniczymi i publikacjami wydawnictw oświatowych;
• Wykorzystywałam prywatny adres e-mail do korespondencji z innymi nauczycielami, wychowawcami w celu wymiany doświadczeń, polegającej na wymianie materiałów, informacji pomocniczych w pracy oligofrenopedagoga oraz w realizacji stażu.
Technologie informacyjne i komunikacyjne to nie tylko komputer czy Internet, należy również pamiętać o telefonii komórkowej. Podczas stażu korzystałam z prywatnego telefonu komórkowego, jako łącza bezpośredniego z rodzicami moich wychowanek, za pomocą, którego przekazywałam im na bieżąco informacje dotyczące ich dzieci – postępów, sukcesów oraz porażek, a także o zaistniałych w internacie i poza nim sytuacjach wychowawczych. Znane mi technologie komunikacyjne pozwoliły mi na łatwiejszy kontakt z rodzicami moich wychowanek. Umiejętności korzystania z telefonii komórkowej oraz Internetu dała mi również wspaniałą możliwość nawiązywania współpracy z pedagogami kształcenia specjalnego pracującymi w innych placówkach.
Celem tych oddziaływań było doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy nauczyciela w różnych obszarach kształcenia, jako pomoc, środek, narzędzie w procesie uczenia się.

Uzyskane efekty:
- Dzięki stałemu pogłębianiu umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną moja praca edukacyjno-wychowawcza przyczyniła się do wzrostu jakości pracy szkoły.
- Szerokie wykorzystanie usług internetowych usprawnia znacząco moją pracę. Zyskuję możliwość sprawnego zbierania, modyfikowania i analizy danych, pogłębiłam swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie technologii informacyjnej, mam możliwość wygodnego i estetycznego opracowywania materiałów informacyjnych (gazetki tematyczne, zaproszenia, programy, regulaminy, wyniki, dyplomy) i ich drukowania, przygotowania trwałych materiałów dydaktycznych, prezentacji multimedialnych.
- Dzięki poczcie elektronicznej i grupom dyskusyjnym mam możliwość wygłaszania swoich opinii, bądź polemizowania z poglądami innych nauczycieli, daje mi to możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
- Korzystając z portali zdobywałam niezbędne informacje na temat nowości wydawniczych, ciekawych metod prowadzenia zajęć, aktualności dotyczących systemu oświaty, jak również wymieniałam spostrzeżenia odnośnie pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną na forach. Pozyskane informacje wzbogaciły mój warsztat pracy o nowe formy i rozwiązania oraz pogłębiły wiedzę merytoryczną i usprawniły działania wychowawczo-edukacyjne.
- Możliwość korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej ułatwia komunikację z uczniami i rodzicami.
-Wykorzystanie nowoczesnych mediów w procesie edukacyjnym ma niezwykle pozytywny wpływ na uczniów i pozwala im na rozwijanie wyobraźni, kreatywności, znacząco przyczynia się do urozmaicenia i uatrakcyjnienia zajęć, kształtowania umiejętności bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnej, zdobywania nowych umiejętności, rozbudzania zainteresowania technologiami informatycznymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.