X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33458
Przesłano:

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej. Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa § 8 ust.2.pkt.1 Rozporządzenia

Opis i analiza realizacji wymagań, o których mowa § 8 ust.2.pkt.1 Rozporządzenia:

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

W czasie trwania stażu starałam się sprostać powyższym wymaganiom w zakresie doskonalenia pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły poprzez następujące działania:
1. Współpraca z dyrekcją wychowawcami klas, nauczycielami, specjalistami placówki.
2. Zaangażowanie się w realizację zadań w zakresie zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa podczas pobytu w internacie.

3. Poszerzenie i doskonalenie wiedzy z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, dydaktyki podczas uczestniczenia w wybranych formach zewnętrznego i wewnętrznego doskonalenia zawodowego.
4. Doskonalenie umiejętności wychowawczych.
5. Doskonalenie warsztatu pracy dydaktycznej, podnoszenie jakości nauczania.
6. Udział w realizacji Rządowego Programu „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA”.
7. Działania wychowawcze na rzecz integracji wychowanków internatu. Dbanie o dobry wizerunek Ośrodka.

Ad. 1). Współpraca z dyrekcją, wychowawcami klas, nauczycielami, specjalistami placówki.

Dzięki współpracy z dyrekcją placówki, wychowawcami klas oraz specjalistami placówki, mogłam na bieżąco rozwiązywać problemy edukacyjno-wychowawcze, wypracować optymalne sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych, wypracować jednolity front oddziaływań wychowawczych oraz ustalić indywidualne wskazówki do pracy z dzieckiem. Dzięki systematycznej współpracy mogłam dowiadywać się o postępach, a także problemach dydaktycznych i wychowawczych moich podopiecznych. W wyniku tych konsultacji starałam się także ujednolicać z nimi oddziaływania pedagogiczne w celu rozwiązywania zaistniałych trudności wychowawczych. Bieżące kontakty z kadrą pedagogiczną były dla mnie podstawą efektywnej współpracy, zmierzającej do wdrażania i utrwalania u wychowanków nawyków i zachowań pożądanych społecznie oraz eliminowania tych niepożądanych, a szczególnie zagrażających ich życiu i zdrowiu.

Celem tych działań było uzyskanie informacji dotyczących problemów dzieci i młodzieży, by jak najwłaściwiej, fachowo, z korzyścią dla dzieci i zgodnie z przepisami rozwiązać sytuacje trudne.

Uzyskane efekty:

Dzięki współpracy z dyrekcją placówki, wychowawcami klas oraz specjalistami placówki nie tylko wzrósł poziom mojej wiedzy o wychowankach i sposobach konsekwentnego oraz jednolitego postępowania, ale też rozwinęły się moje kompetencje społeczne, potrafię współpracować oraz współdziałać na rzecz ośrodka.

Ad. 2) Zaangażowanie się w realizację zadań w zakresie zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa podczas pobytu w internacie.

Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przepisów przeciwpożarowych pozwoliła mi na organizowanie zajęć wychowawczych w sposób właściwy i bezpieczny zarówno dla wychowanków, jak i dla mnie. W wspólnie z wychowawcą grupy V, Jadwigą Jarosiewicz dziewczęta miały okazję zwiedzić jednostkę straży pożarnej w Damnicy, utrwaliły swoją wiedzę dotyczącą procedur wzywania straży pożarnej. Dzięki temu spotkaniu miałam możliwość usystematyzowania swojej wiedzy na temat ewakuacji wychowanków z budynku Ośrodka, zachowania się podczas pożaru oraz postępowania podczas wyprowadzania wychowanków z trudnościami w poruszaniu się, takich jak np. osób z porażeniem mózgowym. Natomiast dzięki spotkaniom z pracownikami policji w Damnicy moje wychowanki dowiedziały się jakie grożą konsekwencje za samowolne oddalenie się z placówki oraz za niewłaściwe zachowanie się wobec koleżanek i kolegów oraz pracowników ośrodka, dowiedziały się jakie konsekwencje grożą za czyny karalne.
Na początku każdego roku szkolnego szczegółowo zapoznawałam się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy mieszczącego się przy ulicy J. Korczaka 1. Dokładnie zapoznałam się i przeanalizowałam dział dotyczący sposobów postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia, zasady postępowania pracowników w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia do czasu przybycia jednostek ochrony przeciwpożarowej, z organizacją i warunkami (sposobem) przeprowadzenia ewakuacji. Przypomniałam i utrwaliłam sobie zasady i zagadnienia dotyczące pomocy przedmedycznej.
Celem tych działań było zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa podczas pobytu w internacie.

Uzyskane efekty:

Dzięki znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz przepisów przeciwpożarowych mogłam organizować zajęcia wychowawcze w sposób właściwy i bezpieczny zarówno dla wychowanków, jak i dla mnie, permanentnie dostosowywać rozwiązania do potrzeb uczniów i wychowanków, a także wypracować określone zasady postępowania wychowawczego.

Ad. 3). Poszerzenie i doskonalenie wiedzy z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, dydaktyki podczas uczestniczenia w wybranych formach zewnętrznego i wewnętrznego doskonalenia zawodowego.
Podczas stażu nabywałam umiejętności dotyczące organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy. Celem doskonalenia jest podnoszenie własnych kompetencji , wymiana doświadczeń. Dlatego też aktywnie uczestniczyłam w szkoleniach wewnątrzszkolnych oraz innych formach doskonalenia poza placówką.
W trakcie trwania stażu brałam udział w następujących formach wewnątrzszkolnego i zewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego. Oto one:
a). Udział w pracach zespołów samokształceniowych:

- udział w pracach Zespołu Samokształceniowego Wychowawców

- Udział w pracach zespołu samokształceniowego RW
- Udział w pracach zespołu samokształceniowego ds. wprowadzania komunikacji alternatywnej AAC
Spotkania zespołów samokształceniowych to aktywna forma dokształcania nauczycieli. Po części teoretycznej czy też praktycznej (np. pokazowej lekcji) następuje omówienie tematu, dyskusja. Wszystkie te spotkania dają okazję do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń z innymi nauczycielami, są źródłem nowych pomysłów i wzbogacają doświadczenie.
W trakcie trwania stażu czynnie uczestniczyłam w wewnątrzszkolnym doskonaleniu podczas zebrań Zespołów Samokształceniowych. Przygotowałam na potrzeby Zespołu Samokształceniowego Wychowawców Grup Wychowawczych:
- zapoznałam uczestników z głównymi celami oraz przedstawiłam założenia realizowanego przez mnie programu autorskiego „Młoda gospodyni”. – 09.01.2014r.
- opracowałam i przedstawiłam referat nt. „Problemy rozwoju psychoseksualnego i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną” – 07.11.2014r. Podczas spotkania przedstawiłam i omówiłam fazy rozwoju psychoseksualnego oraz rozwój seksualny osób niepełnosprawnych intelektualnie. Podczas zespołu przedstawiłam wnioski, z badań przeprowadzonych przez doktor Izabelę Fornalik.

- prowadziłam zajęcia warsztatowe pt. „Czym jest relaksacja” - 10.04.2015r. Najpierw przedstawiłam i omówiłam część teoretyczną czyli, co to jest relaksacja. Zapoznałam wychowawców z rodzajami metod, tzn. metodami globalnymi- holistycznymi - opartymi na koncepcjach osobowości człowieka jako całości i na oddziaływaniu psychoterapeutycznym (trening autogenny Schultza). Po zapoznaniu uczestników z teorią przystąpiłam do części warsztatowej, podczas której uczestnicy doświadczyli na czym polegają ww. treningi.
- prowadziłam warsztaty relaksacyjne „Relaksacja sposobem na dobre samopoczucie” –27.04.2016r w oparciu o relaksację czynną wg. Marty Bogdanowicz. Podczas spotkania omówiłam, przedstawiałam i zademonstrowałam na czym polega MDS wg. Marty Bogdanowicz. Ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe usprawniają trzy analizatory –kinestetyczno-ruchowy, słuchowy i wzrokowy. Przede wszystkim MDS przynosi frajdę maluchom, a jak wiadomo, nauka przez zabawę daje najlepsze efekty, jeśli chodzi o kształcenie.
Uczestnictwo i wymiana doświadczeń podczas spotkań w Zespole Samokształceniowym pozwoliła mi na permanentne dokształcanie i podwyższanie swoich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, szczególnie wtedy, kiedy spotkania miały charakter warsztatowy.

Uzyskane efekty:

Praca w zespołach samokształceniowych pozwoliła mi na doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej w zakresie pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, umożliwiła mi podzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, przyczyniła się do doskonalenia mojej pracy nauczyciela oligofrenopedagoga, a co za tym idzie podniosła jakość pracy szkoły. Zdobyte wiadomości i umiejętności stanowią zasadniczy element mojej pracy, wykorzystuje je na co dzień. Dostrzegłam także zalety wspólnego analizowania i rozwiązywania problemów organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych występujących w placówce

b) udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
– Postępowanie w zaburzeniach zachowania (11.10.2013r.)
– Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej w świetle obowiązujących przepisach prawa (7.02.2014r.)
– Integracja sensoryczna i terapia ręki (21.02.2014r.)
– Bariery komunikacyjne i konflikty w codziennej pracy – sposoby ich rozwiązywania poprzez wykorzystanie technik mediacyjnych (14.03.2014r.)
– Budowanie sieci wspierania i samodoskonalenia nauczyciela (24.04.2014r.)
– Diagnoza i pomoc dziecku z FAS/FASD (08.01.2015r.)
– Planowanie pracy dydaktyczno- wychowawczej, rewalidacyjnej i opiekuńczej, uwzględniające wyniki badań i kontroli wewnętrznych i zewnętrznych (08.01.2015r.)
– Seksualność osób niepełnosprawnych i problemy z nią związane (09.04.2015r.)
– Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych intelektualnie realizujących nauczanie indywidualne (08.05.2015r.)
Pozwoliły mi także być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, dzielić się zdobytą wiedzą z innymi. Zaspokoiły również potrzebę stałego zdobywania wiedzy i osiągania coraz większych umiejętności. Pomagało mi to dobrze planować zadania dydaktyczne i wychowawcze. Ponadto nawiązałam nowe znajomości i rozwinęłam wymianę doświadczeń z nauczycielami innych szkół, co pozytywnie wpłynęło na nabycie szerokiego spojrzenia na mój zawód. Gromadzenie literatury wiedzy pedagogicznej pozwoliło mi na możliwość sięgania po różne środki oddziaływań, co ma odbicie w satysfakcji uczniów i ich poziomie wiadomości i umiejętności.

Uzyskane efekty:

- Uczestnicząc w szkoleniowych radach pedagogicznych zdobyłam wiedzę, dzięki której mogłam w późniejszej pracy podnosić, jakość pracy w Ośrodku poprzez nowe umiejętności nauczyciela.
- Wiedza merytoryczna oraz umiejętności praktyczne, które zdobyłam podczas rad szkoleniowych wielokrotnie były przyczyną analizy własnej pracy. Częste rozważania na temat własnej samooceny motywowały mnie do podejmowania coraz trudniejszych zadań.

c. Udział w kursach, warsztatach i konferencjach:
- kurs : „ Zachowania agresywne i autoagresywne u osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zaburzeniami psychicznymi”. – organizator: ODN Słupsk 25-26 października 2013r.
Udział w kursie pogłębił moją wiedzę o zachowania agresywne i autoagresywne dzieci upośledzonych umysłowo. Na co dzień pracowałam z grupą żywiołowych dziewcząt, gdzie wielokrotnie musiałam interweniować w przypadku zachowań agresywnych. Dzięki warsztatowej formie kursu nabyłam i doskonaliłam umiejętności radzenia sobie w takich sytuacjach. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywałam w pracy z dzieckiem.
- kurs : „ Stymulacja sensoryczno-motoryczna w edukacji szkolnej”. – organizator ODK „ATENA” Słupsk 19-20-21 marca 2014r.
Udział w kursie pozwolił mi lepiej poznać ruch jako naturalny rozwój dziecka, zależności między rozwojem słuchu, wzroku, komunikacji werbalnej a rozwojem ruchowym dziecka. Stymulacja sensorycznomotoryczna jako podstawa prawidłowego rozwoju porozumiewania się, organizowania podejmowanych zadań, lepszej koncentracji i zrozumienia, wzmacnianie naturalnego rozwoju zmysłów, wykorzystanie ćwiczeń kinezjologii edukacyjnej, treningu wiedzy, zabaw rytmiczno-ruchowych, tańca kolorowej mandali, śmieszne minki dla chłopca i dziewczynki, czyli ćwiczenia logopedyczne, człowiek guma-to ja, czyli koncentracja bez granic wszechogarniający i wzmacniający taniec dla mózgu i ciała.
- kurs: „To co terapią logopedyczną nie jest, a może ją udoskonalić i usprawnić” - organizator: ODN Słupsk, dnia 28.02.2015r.
Szkolenie uświadomiło mi, że istotnym jest prowadzenie nie tylko zabaw stymulujących rozwój mowy, ale również pewnych zabaw ruchowych i manualnych, które usprawniają zaburzone funkcje lub je rozwijają. Rozwój mowy można usprawnić również dzięki ćwiczeniom narządów mowy – języka, warg i podniebienia. Im lepiej będą wygimnastykowane, tym sprawniej poradzą sobie z wymową trudnych dla dziecka głosek. Rozwój mowy dziecka wiąże się ściśle z rozwojem myślenia i działania; kształtując mowę dziecka trzeba, więc ujmować ten proces w związku z całokształtem rozwoju psychicznego i fizycznego. Podczas szkolenia poznałam wiele zabaw, ćwiczeń usprawniających mowę dziecka, które systematycznie wykorzystywałam podczas zajęć grupowych, jak i indywidualnych
- kurs: „Wpływ psychoeukacyjnych metod pracy i oddziaływań psychoterapeutycznych, na jakość życia ucznia, jego motywację i poczucie pewności siebie” – organizator: ODN w Słupsku, dnia 07.03.2015r.
Kurs uświadomił mi, że dzięki zdobytej wiedzy na temat trudności napotykanych przez wychowanka w życiu możliwe jest zmniejszenie poczucia lęku oraz znalezienie dogodnych rozwiązań. Odpowiednie oddziaływania terapeutyczne mające na celu wspieranie rozwoju dziecka wpływają na kształtowanie jego osobowości. Właściwe dobieranie aktywnych metod i form pracy czyni dziecko sprawcą własnych działań. Osiąganie zamierzonych celów zwiększa poczucie pewności siebie. Wpływa na lepszą samoocenę człowieka

- konferencja : „Wpływ zachowań żywieniowych na zdrowie dzieci i młodzieży . ” – organizator: ODN Słupsk, dnia 25.03.2015r.
Udział w konferencji znacząco wzbogacił moją wiedzę. Dowiedziałam się, jaki jest wpływ emocji na zachowania żywieniowe. Jak dziecko z cukrzycą funkcjonuje w środowisku szkolnym. Ponadto poznałam rolę dietoterapii w leczeniu nadwagi i otyłości. Usystematyzowałam posiadaną wiedzę z zakresu kształtowania właściwych zachowań żywieniowych dzieci i młodzieży. Naświetlono mi, kiedy jedzenie staje się problemem. Dodatkowo zdobyłam nową wiedzę dotyczącą suplementacji dzieci i młodzieży – korzyści
i zagrożeń. Celem konferencji było wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw i – w konsekwencji – zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym. Idea programu zakłada, że w szkole/przedszkolu cała społeczność – pracownicy, uczniowie i rodzice – podejmują wspólne działania na rzecz poprawy i utrzymania dobrego stanu zdrowia i samopoczucia poprzez zmianę zachowań żywieniowych oraz zwiększenie aktywności fizycznej.
Ta konferencja przyczyniła się do zwiększenia świadomości nas wszystkich, jakie zachowania żywieniowe mają wpływ na rozwój naszych dzieci, szczególnie na ich funkcjonowanie w szkole, a jakie mogą stanowić zagrożenie i mogą wpływać na ich złe samopoczucie, brak motywacji do nauki oraz zmniejszać wydajność organizmu.
- kurs : „Awans zawodowy nauczyciela – aspekty prawne, przygotowanie dokumentacji awansowej. ” – organizator ODN Słupsk, dnia 16.04.2015r.
Udział w kursie pozwolił mi lepiej zapoznać się z rozporządzeniami MENiS dotyczącymi procedur awansu zawodowego. Zapoznałam się z realizacją wymagań rozporządzeń, dokumentacją wymaganą i umożliwiającą uzyskanie poszczególnych stopni awansu zawodowego. Poznałam strukturę złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzaminującego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
- kurs : „Pismo i rysunek ucznia w diagnozie i terapii pedagogicznej.” – organizator ODK „ATENA” Słupsk, dnia 16.05.2015r.
Uczestnictwo w kursie z zakresu grafologii pozwoliło mi nie tylko na lepszą sztukę autoprezentacji, ale także na odczytywanie postaw, charakterów czy dysfunkcji innych osób, a przez to na lepsze zdiagnozowanie ich problemów i udzielenie fachowej i trafnej pomocy. Podczas kursu dowiedziałam się, że poprzez wytwory ekspresji oraz różne jej przejawy można rozpoznać osobowość człowieka, jego charakter, temperament, wolę, problemy i konflikty wewnętrzne, poziom lęku i niepokoju, deficytu, potrzeby, mechanizmy obronne, relacje z bliskimi otoczeniem, inteligencję, skłonności depresyjne czy zaburzenia osobowości. Analiza odręcznego pisma ucznia pozwala na szybkie i skuteczne rozpoznawanie takich zaburzeń zachowania i trudności rozwojowych oraz dysfunkcji jak np.: dysleksja (dysortografia, dysgrafia), ADHD, agresja, lęk społeczny. Umiejętności z zakresu analizy grafologicznej pisma i analizy rysunku pozwalają nauczycielom, pedagogom oraz wychowawcom nie tylko rozpoznawać i diagnozować problemy dziecka, ale także udzielać mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dzięki szkoleniu zdobyłam umiejętność stwierdzenia potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, umiejętność udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

- kurs: „101 pomysłów na terapię percepcji wzrokowej”. – organizator ODK „ATENA” Słupsk, dnia 09.10.2015r
Głównym celem szkolenia było umożliwienie uczestnikom poznania narzędzia terapeutycznego – teczki terapeutycznej zawierającej 298 kart jako narzędzia stymulacyjnego, rozwijającego i usprawniającego funkcje percepcji wzrokowej. Podczas szkolenia szczegółowo poznałam instrukcję do przeprowadzenia ćwiczeń w zakresie stałości spostrzegania, spostrzegania figury i tła, spostrzeganie stosunków przestrzennych, spostrzeganie położenia przedmiotów przestrzeni, koordynacji wzrokowo-ruchowej, analizy i syntezy wzrokowej. Dzięki temu szkoleniu nauczyłam się wykonywać (według instrukcji) własną kartę pracy do stymulacji, rozwoju i usprawniania percepcji wzrokowej. Ponadto wzbogaciłam swój warsztat pracy terapeuty o 101 pomysłów stymulacyjnych, rozwijających i usprawniających percepcję wzrokową.
- Warsztaty: „Jak kształtować zdrowe nawyki żywieniowe u dzieci w wieku szkolnym”. - organizator: ODN Słupsk, dnia 13.11.2015r.
Podczas warsztatów dowiedziałam się, że coraz więcej doniesień naukowych świadczy o tym, że prawidłowe żywienie w pierwszych latach życia w znaczący sposób wpływa na ryzyko występowania chorób cywilizacyjnych, takich jak otyłość, nadciśnienie tętnicze, choroby sercowo – naczyniowe, czy miażdżyca w życiu dorosłym. Złe nawyki żywieniowe utrwalone w dzieciństwie tylko nasilają prawdopodobieństwo zachorowania, dlatego ich kształtowanie należy rozpoczynać tak wcześnie, jak to możliwe. Wypracowanie odpowiednich przyzwyczajeń w okresie wczesnego dzieciństwa z pewnością zaprocentuje, zapewniając prawidłowy rozwój malca oraz zachowanie zdrowia i sprawności w życiu dorosłym. W kształtowaniu właściwych nawyków żywieniowych dzieci niebagatelną, o ile nie najważniejszą rolę odgrywają rodzice. To od nich zależy co trafia do domu, czy rodzina aktywnie spędza wolny czas, czy stanowią dobry przykład dla swoich pociech, ponieważ zwyczaje panujące w rodzinie są niepodważalnym wzorcem dla dzieci. My nauczyciele mamy za zadanie wspomaganie rodziców w tejże, jak ważnej roli.
- konferencja: „NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA ZDROWIE – EDUKACJA – TERAPIA”. - organizator: ODN Słupsk, dnia 04.12.2015r.
Głównym celem konferencji było przybliżenie codzienności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz prezentacja doświadczeń zaproszonych specjalistów. Skierowana była do środowiska terapeutów, nauczycieli, specjalistów, rodziców, przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych osób, dla których zdrowie, edukacja i terapia uczniów z niepełnosprawnością intelektualna jest sprawa bardzo ważną. Dzięki udziałowi w tej konferencji miałam okazję poznać zagadnienia związane z postrzeganiem osób niepełnosprawnych, zdrowiem psychoseksualnym, warunkami kształtowania tożsamości we współczesnej rzeczywistości, regulacjami prawnymi, działalnością ngo na rzecz niepełnosprawnych, możliwościami doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie własnych postaw wobec niepełnosprawności, kształcenia specjalnego w placówkach specjalistycznych a także problemami terapeutycznymi przy całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka i edukacją inkluzyjną.
- kurs: „Arteterapia w edukacji i terapii” – organizator : ODN Słupsk, dnia 12.03.2016r. Głównym celem szkolenia była możliwość poznania poprzez osobiste doświadczenie różnorodnych kreatywnych metod i technik w pracy indywidualnej i grupowej z zakresu sztuk plastycznych, muzyki, literatury, ruchu, dramy i relaksacji.
- szkolenie: „Nowoczesne media-co nauczyciel powinien wiedzieć o agresji elektronicznej wśród dzieci i młodzieży” – organizator: Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w oświacie, dnia 05.05.2016r. Podczas szkolenia dowiedziałam się na czym polega dysfunkcyjne korzystanie z Internetu, poznałam formy agresji elektronicznej i sposoby radzenia sobie z przemocą cyfrową w szkole.
Celem wymienionych form doskonalenia zawodowego było:
• poznanie nowych form i metod pracy nauczyciela,
• uzupełnianie wiedzy merytorycznej,
• zdobywanie niezbędnych materiałów do pracy,
• doskonalenie warsztatu pracy,
• podniesienie poziomu jakości pracy placówki,

Ukończone formy doskonalenia zawodowego posłużyły mi do pogłębiania wiedzy oraz umiejętności organizowania i doskonalenia swojego warsztatu pracy.

Uzyskane efekty:
- Ukończone przeze mnie różne formy doskonalenia zawodowego, nie tylko wzbogaciły moją wiedzę i doświadczenie, ale także rozwinęły umiejętności oraz poszerzyły możliwości zawodowe i interpersonalne. Zdobytą wiedzę wdrażałam i wykorzystywałam biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości dzieci.

- Wymienione formy doskonalenia zawodowego, w których brałam udział, wpływały na wzbogacenie mojej wiedzy oraz podnoszenie w niektórych obszarach efektywności mojej pracy dydaktycznej i wychowawczej, a tym samym podwyższenie jakości pracy szkoły.

- Pozwoliły mi także być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, dzielić się zdobytą wiedzą z innymi.

- Zaspokoiły również potrzebę stałego zdobywania wiedzy i osiągania coraz większych umiejętności.

- Pomagało mi to dobrze planować zadania dydaktyczne i wychowawcze.

- Ponadto nawiązałam nowe znajomości i rozwinęłam wymianę doświadczeń z nauczycielami innych szkół, co pozytywnie wpłynęło na nabycie szerokiego spojrzenia na mój zawód.

Ad. 4). Doskonalenie umiejętności wychowawczych.
Będąc świadoma jak ogromny wpływ na rozwój dzieci i młodzieży ma środowisko, w którym wyrośli, starałam się je jak najlepiej poznać. Środowisko lokalne diagnozowałam głównie poprzez rozmowy z rodzicami, obserwację. Sytuację domową poznawałam w trakcie rozmów z wychowankami, ich rodzicami, pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas i innymi nauczycielami. Zdobytą wiedzę wykorzystywałam do pracy wychowawczej.
Jako wychowawca starałam się zapoznać z potrzebami, zainteresowaniami, problemami uczniów poprzez ich obserwację w trakcie pobytu w internacie
Jak wiadomo poznawanie potrzeb wychowanków wiąże się ze znajomością ich sytuacji rodzinnej i wychowawczej. Działania te realizowałam za pomocą:

1) Analizy dokumentów dziecka – dokładnie analizowałem akta moich
wychowanek – orzeczenia, sytuacja rodzinna i wychowawcza z wcześniejszych
okresów oraz aktualna, opinie wychowawców, zalecenia dalszych działań.
2) W ciągu roku uważnie obserwowałem wychowanków starając się uchwycić
momenty naturalnego i nieskrępowanego zachowania
3) Rozmowy z wychowankami na różne tematy, od zwykłych do rozmów o
problemach.
4) Rozmowy z rodzicami na temat sytuacji domowej, zachowania dziecka w domu
5) Współpraca z pedagogiem szkolnym, socjoterapeutą, pielęgniarką. Na bieżąco i według potrzeb kontaktowałem się z pedagogiem i pielęgniarką – rozmowy z nimi dały mi wiele wiadomości o moich podopiecznych ich rodzicach i sytuacji domowej. Dzięki temu mogłem zwrócić baczniejszą uwagę na dzieci bardziej potrzebujące pomocy i zainteresowania.

Praca z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych wymaga dokładnego poznania ucznia, określenia metod pracy w taki sposób, by osiągnął on choćby najmniejsze efekty i czerpała korzyści z podejmowanych działań. W związku z tym niezbędne jest uwzględnienie w pracy z uczniem jego potrzeb i możliwości rozwojowych.
Jako wychowawca przygotowałam dla każdego wychowanka grupy I arkusz obserwacji wychowanka internatu z godnie z zaleceniami poradni psychologiczno- pedagogicznej. Wszystkie te informacje zawarte są w tzw. zeszycie obserwacji.
Arkusze obserwacji wychowanka zawierają niezbędne informacje o wychowanku i jego rodzinie, zebrane na podstawie obserwacji uczniów i wywiadów środowiskowych, szczegółowe opisy umiejętności wychowanków zachowanie ucznia podczas zajęć opiekuńczo- wychowawczych, sposób postępowania wobec dzieci, dorosłych, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Na bieżąco kontaktowałam się z rodzicami, opiekunami prawnymi, nauczycielami, a także z Liderem wychowawców B. Kowalko, pielęgniarką szkolną, pedagogiem, psychologiem jak również socjoterapeutą-terapeutą SDŚ, omawiałam oraz konsultowałam sposób postępowania w sytuacjach konfliktowych i problemowych. Na bieżąco, mając na uwadze dobro dziecka i zaistnienie takiej potrzeby kontaktowałam się z pedagogiem – w przypadku problemów wychowawczych , problemów z rodziną dziecka , pielęgniarką – w celu zdania relacji z wizyt domowych, problemów zdrowotnych uczniów, psychologiem – w przypadku niepowodzeń szkolnych dziecka oraz z rodzicami, np. w przypadku wysokiej absencji dziecka, niepokojących zachowań . Dzięki tym spotkaniom mogłam skorzystać z fachowych porad, wymienić spostrzeżenia odnośnie danego dziecka, uzyskać konkretną pomoc .
W trakcie trwania stażu kilkukrotnie odwiedziłam dom rodzinny Weroniki B. oraz Magdaleny R i Anny Cz. Oraz Julianny W.. Współpraca z rodzicami, opiekunami wychowanek opiera się na wspieraniu ich w pełnieniu funkcji wychowawczej i edukacyjnej, w tym rozpoznawaniu, wspomaganiu i rozwijaniu potencjalnych możliwości wychowanek; systematycznym przekazywaniu bieżących informacji na temat zachowania się wychowanek w szkole jak i w internacie. Współpraca polega na podejmowaniu wspólnych decyzji dotyczących dalszego kierunku oddziaływań wychowawczych, wzmocnieniu rodziców w zachowaniu konsekwencji ustalonego kierunku postępowania.
Jako wychowawca grupy, starałam się, aby moi wychowankowie czuli się bezpiecznie w nowym środowisku., wśród nowych nauczycieli i kolegów, stawiając czoła nowym, trudniejszym wymaganiom. Organizując spotkania z rodzicami dążyłam do tego, aby rodzice byli moimi partnerami w pracy wychowawczej. Spotkania te nie ograniczały się tylko do spraw dydaktyczno-wychowawczych, ponieważ poruszaliśmy wspólnie różne bieżące tematy nurtujące rodziców. W wyniku prowadzonych rozmów, wywiadów starałam się poznać warunki w jakich żyją wychowankowie mojej grupy. Interesowałam się ich sytuacją zdrowotną i materialną. Zdobyte informacje służyły mi do indywidualizacji w pracy wychowawczej i dydaktycznej. Zawsze byłam otwarta na uwagi rodziców dotyczące edukacji ich dzieci. Wspólnie staraliśmy się rozwiązywać napotkane problemy. Uważam, iż dobra współpraca z rodzicami jest jednym z ważnych czynników wpływających na jakość pracy szkoły.
W zależności od sytuacji i problemów wychowanków spotykałam się z ich
rodzicami w czasie spotkań indywidualnych, konsultowałam różne sprawy z dyrektorem placówki, liderem internatu, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną oraz z innymi nauczycielami i wychowawcami klas. Łączyłam moją wiedzę z doświadczeniem rodziców i wspólnie staraliśmy się rozwiązywać problemy, jakie pojawiały się w trakcie roku szkolnego.
Bieżące kontakty z rodzicami były dla mnie podstawą efektywnej współpracy, zmierzającej do wdrażania i utrwalania u wychowanków nawyków i zachowań pożądanych społecznie oraz eliminowania tych niepożądanych, a szczególnie zagrażających ich życiu, bezpieczeństwu i zdrowiu. Systematyczne, bieżące rozwiązywanie problemów pozwoliło zbudować pozytywne relacje na płaszczyźnie wychowawca – wychowanek – rodzic, a także w dużej mierze wpłynęło na poprawę pracy dydaktyczno-wychowawczej w grupie.
Jako wychowawca systematycznie opracowywałam raz w miesiącu Miesięczny Plan Pracy Grupy, uwzględniając predyspozycje, zainteresowania oraz oczekiwania wychowanków. Starałam się, aby organizowane przeze mnie zajęcia były twórcze, ciekawe dla grupy dziewcząt, z którą pracuję. Pogłębianie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb wychowanków. Dobra współpraca z gronem pedagogicznym, domami rodzinnymi wychowanków była elementarnym punktem potrzebnym do rozwiązania problemów dydaktycznych i wychowawczych. Praca na rzecz grupy i społeczności internackiej pomogła mi w stworzeniu przyjaznej, budującej atmosfery i integracji zespołu grupowego, zaś zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że wychowankowie rozwiązywali zadania, bądź podejmowali prace, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję.
Wielokrotnie byłam inicjatorem kontaktów z rodzicami/ opiekunami prawnymi ze względu na stan zdrowia, negatywne zachowania moich podopiecznych. Rozwiązywanie zaistniałych sytuacji problemowych było dość trudnym zadaniem, którego doświadczałam ze względu na bierność rodziców i łamanie przez nich jednolitości podejmowanych działań w pracy z dzieckiem.

Uzyskane efekty:

Zdobyte wiadomości i umiejętności, a także ścisła współpraca z wychowawcami, specjalistami oraz rodzicami/opiekunami pozwoliła mi na dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanek, pracy nad tymi samymi sferami w celu utrwalenia efektu oraz na stosowanie jednolitego systemu wzmocnień i redukcji zachowań niepożądanych.

Ad.5). Doskonalenie warsztatu pracy dydaktycznej, podnoszenie jakości nauczania.
Swój warsztat pracy doskonaliłam poprzez wykonywanie takich materiałów dydaktycznych jak: rozsypanki wyrazowe, krzyżówki, diagramy, karty pracy, zagadki, kolorowanki, układanki, materiały z gazetek tematycznych. Dzięki czemu skuteczniej i w ciekawszy sposób umożliwię naszym wychowankom zdobywanie wiedzy. Pomoce dydaktyczne pozwolą wychowankom na bezpośredni kontakt z poznawanym przedmiotem lub dopełnią wiadomości z danej dziedziny. Dawały one wychowankom możliwość samodzielnego dochodzenia do wiedzy i w znaczący sposób ułatwiały naukę. Zgromadzone materiały przechowuje w specjalnie przygotowanych teczkach, co pozwoli mi wykorzystać je w przyszłości. Swoją wiedzę na temat aktywizujących form nauczania poszerzałam poprzez analizę literatury pedagogicznej, czasopism, publikacji innych nauczycieli w Internecie, udział w zorganizowanych szkoleniach. Swoją pracę dydaktyczną doskonaliłam również poprzez ewaluację miesięcznych planów pracy. Ewaluacja jest niezbędna ponieważ nie wszystkie zamierzone zadania udaje się wykonać w zamierzonym czasie. Część z nich musi być przesunięta w innym terminie. Wykonalność zadań uzależniona jest min. od frekwencji wychowanek, czy pogody. Ewaluacja miesięcznych planów pracy pozwala na ocenę własnej pracy oraz na ocenę osiągalności celów.
Wzbogacałam swój własny warsztat pracy również poprzez korzystaniu ze zbiorów bibliotecznych i centrum multimedialnego, udział w pracach oraz szkoleniowych RP, a także w spotkaniach zespołu samokształceniowego grup wychowawczych oraz poprzez bieżące konsultowanie trudniejszych przypadków wychowawczych z Liderem internatu- B. Kowalko, pedagogiem, psychologiem ,socjoterapeutką- terapeutą SDŚ, a także poprzez indywidualne konsultacje z doradcą metodycznym ds. kształ. spec. - Sylwią Nowosadko. Nasze rozmowy dotyczyły głównie doboru metod pracy i środków dydaktycznych do pracy z dziećmi o niepełnosprawności umysłowej w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym podczas zajęć opiekuńczo – wychowawczo-rewalidacyjnych.
Wszystkie zajęcia z grupą prowadzę w metodami aktywnymi. Stosuje elementy dramy, zabawy symulacyjne, metody gier i zabaw oraz techniki relaksacyjne. Dzięki tak dobranym metodą wychowanki mają możliwość rozwijania się w zakresie wielu sfer: umiejętności samoobsługowych, samodzielności oraz funkcjonowania w społeczności. Sposób dobierania przez mnie metod, form, środków dydaktycznych miał charakter indywidualny, zależy bowiem od możliwości wychowanka, poziomu jego rozwoju psychofizycznego oraz posiadanych kompetencji. Moim zdaniem najlepsze efekty dają te metody, które aktywizują i motywują wychowanki oraz umożliwiają im praktyczne zastosowanie wiedzy. W codziennej pracy zapewniają pozytywną motywację do podejmowania zadań rozwijających wiarę we własne siły i możliwości – np. zabawy i gry integrują grupę i wyzwalają aktywność; drama – uczy poprzez osobiste doświadczenie , uczestnictwo lub obserwowanie scenek.

Uzyskane efekty:

Zdobyte wiadomości i umiejętności, a także ścisła współpraca z wychowawcami, specjalistami oraz rodzicami/opiekunami pozwoliła mi na prowadzenie wszystkich zajęć z grupą metodami aktywnymi, które są najefektywniejsze w pracy z naszymi wychowankami, w nauczaniu i utrwalaniu zdobytych umiejętności.
Ponadto:
 dostosowywałam metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci,
 wymieniałam się doświadczeniami, wiedzą i materiałami dydaktycznymi z innymi nauczycielami,
 wzbogaciłam własną wiedzę na temat pracy terapeutycznej z uczniami z zaburzeniami psychicznymi,
 wzmocniłam współpracę z nauczycielami i specjalistami w celu doskonalenia procesów edukacyjnych i jakości pracy.

Ad. 6) Udział w realizacji Rządowego Programu „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA”.

W przygotowanym przeze mnie planie rozwoju zawodowego to działanie nie zostało uwzględnione, pojawiło się w trakcie pracy i jest dowodem na to, że plan jest żywy i realizacja następuje w następnych latach. Realizacja tego przedsięwzięcia wynikała z bieżących potrzeb i warunków szkoły.
W roku szkolnym 2014/2015 wspólnie we współpracy z dietetykiem, pedagogiem szkolnym zorganizowałam i przeprowadziłam w mojej grupie wychowawczej cykl zajęć profilaktycznych w ramach realizacji RZĄDOWEGO PROGRAMU „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA” Celem głównym programu było zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach. Natomiast celem szczegółowym zajęć, które realizowałam było promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży . Dziewczęta zostały zapoznane z zasadami walki z nadwagą i otyłością. Wychowanki miały okazję poznać przyczyny tycia oraz podstawowe zasady zdrowego żywienia. Dowiedziały się również co jeść i ile porcji dziennie. Usłyszały także o szkodliwym działaniu nadmiaru jedzenia i wynikających z tego powodu chorób. Dowiedziały się, że należy spożywać pięć porcji warzyw i owoców dziennie, które ze względu na bogactwo witamin i składników mineralnych uchronią je od nadwagi i wielu chorób, w końcu „Jesteś tym, co jesz”. Na zakończenie zajęć dziewczęta stosując poznane wcześniej zasady BHP w kuchni, a także zasady zdrowego odżywiania samodzielnie przyrządziły przepyszną, pełną witamin sałatkę owocową.
Również w miesiącu grudniu 2014r. wychowanki mojej grupy uczestniczyły w zajęciach, które prowadziłam wspólnie z dietetykiem, pedagogiem podczas zajęć profilaktycznych w ramach realizacji RZĄDOWEGO PROGRAMU „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA” . Głównym celem zajęć było również promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Wychowanki uczyły się rozpoznawanie słodkich smaków – zastępowania białego cukru zdrowymi odpowiednikami. Dziewczęta postały poinformowane o metodach zastępowania cukru białego naturalnymi substancjami słodzącymi. Miały możliwość poznania i posmakowania naturalnych substancji słodzących – miodu, syropu klonowego, słodu jęczmiennego, syropu z agawy, ksylitolu – cukru brzozowego, lukrecji i melasy. Podsumowując zajęcia wychowanki dowiedziały się, że należy pamiętać, że naturalną i najzdrowszą słodycz dziecko otrzyma w postaci świeżych i suszonych owoców, warzyw takich jak buraki, marchewki, fasolki oraz nasion, orzechów i ziaren zbóż.

Uzyskane efekty:
- zapoznanie wychowanek z najważniejszymi zasadami zdrowego stylu życia, szkodliwością używek, alternatywnymi metodami optymalnej higieny fizycznej i psychicznej;
- poszerzenie wiedzy nt negatywnego wpływu spożywania białego cukru na zachowanie
i samopoczucie; przedstawienie innych sposobów uzyskiwania słodkiego smaku- zaprezentowanie suplementów zastępujących cukier;
- kształtowanie umiejętności dbania o estetyczny wygląd skóry, podstawy kosmetyki, dbałość o siebie jako determinant dobrego samopoczucia i właściwego wizerunku samego siebie.
Efektem naszych działań było zachęcenie naszych uczniów do zmiany stylu życia na zdrowy, świadomy i ekologiczny. Zwiększona została świadomość wychowanek w zakresie profilaktyki prozdrowotnej. Zachęciliśmy wychowanki do zmiany ich nawyków żywieniowych. Staraliśmy się zwiększyć aktywność ruchową.

Ad. 7). Działania wychowawcze na rzecz integracji wychowanków internatu. Dbanie o dobry wizerunek Ośrodka.
Dbając o optymalny rozwój wychowanków motywowałam ich do podejmowania działań dążących do uzyskania samodzielności w życiu społecznym. Organizowałam zajęcia wspierające rozwój zainteresowań. Przygotowywałam wychowanki do aktywnego uczestnictwa w życiu Ośrodka poprzez organizowanie i współorganizowanie różnych przedsięwzięć. Mając na uwadze potrzebę udziału moich wychowanek w różnych wydarzeniach społecznych i kulturowych wspólnie z moimi wychowankami brałam udział w konkursach plastycznych organizowanych przez środowisko lokalne. Wspierałam ich w przygotowywaniu prac konkursowych do różnego typu konkursów zewnątrz i wewnątrzszkolnych.
Mając na uwadze potrzebę udziału moich wychowanek w różnych wydarzeniach społecznych i kulturowych wspólnie z moimi wychowankami brałam udział w konkursach plastycznych organizowanych przez środowisko lokalne. W trakcie trwania stażu przygotowywałam wychowanki do udziału w następujących konkursach:
- list do Św. Mikołaja – organizator: Starostwo Powiatowe Słupsk
-konkurs plastyczny „A za oknem fruwa niebo...” –organizator :Dom Pomocy Społecznej Machowinko
-konkurs plastyczny „Mongowi bohaterowie” – organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez M&M Consulting Warszawa, wydawcę czasopisma “MiniLO&Aniela”. Czasopismo to związane jest ze środowiskiem naturalnym jego ochroną, procesami w nim zachodzącymi oraz wpływem działalności człowieka na otoczenie. Nadrzędnym celem konkursu było kształtowanie postaw ekologicznych, tak, aby nauczyć czytelników zrównoważonego rozwoju. Rozwoju, który nie niszczy środowiska naturalnego i jednocześnie nie jest obciążeniem finansowym dla budżetów gospodarstw domowych. Konkurs miał również na celu rozbudzanie kreatywności uczestników, umożliwienie prezentacji uzdolnień plastycznych w stylu manga oraz promocja czasopisma MiniLO&Aniela.
Zarówno Angelika, jak i Jagoda włożyły dużo pracy i serca w swoje przepiękne, estetyczne prace. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 10.08.2014r., i obie wychowanki otrzymały pisemne podziękowania, dziewczętom gratulowano pomysłowości ujęcia tematu Podziękowania wręczyła lider internatu Bożena Kowalko, która gratulowała dziewczętom i zachęcała do udziału w kolejnych przedsięwzięciach.
- konkurs plastyczny „Moje Bezpieczne Wakacje 2014”. organizowany przez Fundację Bezpieczne wakacje z siedzibą w Szczecinie. Głównym celem konkursu było popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa, uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń związanych z wakacyjnymi wyjazdami oraz poprawa bezpieczeństwa w okresie roku szkolnego, a także promocja bezpiecznych zachowań na co dzień i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu.
Do konkursu przygotowałam dwie wychowanki: Angelikę M., Magdalenę R.
- Wojewódzki Konkurs plastyczny „Barwy jesieni”. - organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku. Celem konkursu było kształcenie umiejętności obserwowania i ilustrowania pór roku, rozwijanie wyobraźni twórczej, kształcenie umiejętności ilustrowania scen i sytuacji inspirowanych wyobraźnią, wdrażanie do rozwijania i doskonalenia warsztatu plastycznego nauczyciela i ucznia, wymiana doświadczeń, a także upowszechnianie i prezentacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży. Do konkursu przygotowałam dwie wychowanki: Angelikę M., Magdalenę R.,
- zorganizowałam w naszej placówce akcję „Podaruj pluszaka dla dzieciaka”– zbiórka maskotek i zabawek dla dzieci z oddziału dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku. - organizator: Fundacja Def – Box „Siła dla Ciebie” Słupskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej.
- przygotowywałam wychowanki do udziału w VI Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „MORZE NASZE MORZE” Temat prac: „Podwodny świat. Konkurs ten miał na celu zachęcanie uczniów do rozbudzania zainteresowań morzem, rozwijanie wrażliwości i umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży, a także wyrażanie myśli i uczuć za pomocą wybranych technik plastycznych . Do udziału w tym konkursie przygotowałam wychowanki grupy I.
- w październiku 2015 r. przygotowałam dwie wychowanki z gr. I do konkursu plastycznego „Jesień wokół nas” organizowanym przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych – Park Krajobrazowy Dolina Słupi. Julianna W. zdobyła II miejsce; otrzymała dyplom i drobne nagrody rzeczowe, a Aleksandra R. otrzymała wyróżnienie.
-również w miesiącu październiku 2015r. przygotowałam dwie wychowanki do udziału w konkursie na „Najciekawszy różaniec” organizowanym przez SOSW w Damnicy. Głównym celem konkursu było utrwalenie wiadomości, że październik jest miesiącem modlitwy różańcowej oraz zapamiętanie struktury różańca i usprawnianie motoryki małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej uczestników konkursu. W tym konkursie Anna Cz . zdobyła III miejsce. Wychowanka otrzymała dyplom i drobne nagrody rzeczowe, natomiast Julianna W. otrzymała wyróżnienie.
- w październiku 2015r. przygotowałam wychowanki grupy I do konkursu plastycznego organizowanego przez wychowawców internatu SOSW w Damnicy na „Najpiękniejszy znaczek pocztowy” . Wychowanki biorące udział w konkursie otrzymały wyróżnienia i drobne nagrody rzeczowe, a były to: Anna Cz., Julianna W., Aleksandra R., Ewa D., Andżelika G.,
- w styczniu 2016r. przygotowałam kolejne wychowanki z grupy I do udziału w XXXI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt.:„ WARSZAWA MOJA STOLICA” - organizowanym przez Pałac Młodzieży w Warszawie. Głównym celem konkursu było wzbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży stolicą Polski, jej historią, architekturą, zabytkami, a także rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży.
- w marcu 2016 r. przygotowałam dwie najmłodsze wychowanki z grupy I do Wojewódzkiego konkursu plastycznego „Pożyteczna pszczoła”, którego celem było popularyzacja wiedzy na temat roli pszczół w środowisku naturalnym oraz ich znaczenia dla człowieka, a także rozpowszechnianie działań proekologicznych poprzez działalność artystyczną i prezentację prac plastycznych. Do konkursu przygotowałam dwie najmłodsze wychowanki z grupy I : Anię i Juliannę.
- również w miesiącu marcu 2016r. przygotowałam dwie wychowanki grupy I do udziału w Wojewódzkim konkursie plastycznym: ”Las w czterech porach roku” Głównym celem konkursu było popularyzowanie plastycznej wrażliwości dzieci oraz wzbogacanie wiedzy o życiu lasu w różnych porach roku, a także kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów zdolności plastycznych oraz wrażliwości na różne formy ekspresji artystycznej.
- natomiast w miesiącu kwietniu 2016r. przygotowałam trzech wychowanków internatu do I Pomorskiego Turnieju Gier Planszowych Szkół Specjalnych w Tczewie. Najważniejszym celem turnieju było ćwiczenie wyobraźni i koncentracji, kształtowanie umiejętności planowania i przewidywania konsekwencji swoich działań, a także propagowanie współczesnych gier planszowych jako alternatywy dla gier komputerowych, oraz pożytecznego i ciekawego sposobu spędzania czasu wolnego. Zgłoszeni uczestnicy rozgrywali partie według podanych zasad, a wyniki przedstawiają się następująco: Damian K. – I miejsce w grze „warcaby”, Patrycja B – I miejsce w grze „chińczyk”, i Piotr B – III miejsce w grze „chińczyk”.
Udział w różnych konkursach wyzwolił zaangażowanie moich wychowanek. Stał się przyczyną odkrywania własnych możliwości, zrodził pozytywną rywalizacje w grupie. Otrzymywanie wyróżnień oraz miejsc w poszczególnych kategoriach to duże zadowolenie nie tylko dla moich podopiecznych, ale i dla mnie; że praca z moimi dziewczętami przynosi owocne rezultaty.
W trakcie trwania stażu zorganizowałam i przeprowadziłam konkursy na:
- „Najpiękniejszy bukiet z darów jesieni”,
- „Najciekawszą kartkę dla mamy”.
- „Portret pupila”
Udzielałam pomocy innym wychowawcom w organizacji imprez poprzez przygotowanie ubioru dla wychowanek oraz pomoc przy dekoracji sal, pomieszczeń.

Uzyskane efekty:

- w organizowanych konkursach starałam się uwzględnić rozwój psychofizyczny dziecka, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Starałam się dostrzegać zarówno jego potrzeby jak i zdolności, pracując zarówno z dziećmi zdolnymi jak i potrzebującymi specjalnej pomocy, troski i zrozumienia,
- działania te pozwoliły mi na naukę oraz doskonalenie umiejętności, cech charakteru wymaganych w profesji nauczyciela,
- umożliwienie przeżycia sukcesu dzieciom o specjalnym potrzebach edukacyjnych, a także rozwijanie zainteresowań, wrażliwości, wyobraźni oraz indywidualnych zdolności. Przygotowywanie dzieci do konkursów dawało mi wiele satysfakcji i radości. Konkursy te oprócz nagród i wyróżnień, dawały dzieciom ogromną satysfakcję, a także były cennym doświadczeniem oraz zachętą i motywacją do dalszej pracy,
- codzienna praca z dziećmi umożliwiała mi obserwowanie ich w różnych sytuacjach życia społecznego, dzięki czemu na bieżąco mogłam omawiać ich porażki oraz sukcesy wzmacniając tym samym ich charaktery,
- dostosowując swoją pracę do indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanek poznawałam ich słabe i mocne strony. Dokonywałam ewaluacji działań, co skuteczniej wpływało na wyuczenie nowych umiejętności niezbędnych do funkcjonowania
w społeczeństwie,
- organizowanie konkursów stworzyło okazję do zaprezentowania umiejętności uczniów na terenie szkoły, mobilizowało do wysiłku, wpłynęło na rozwijanie zainteresowań, zachęcało do podejmowania przez wychowanków trudu samokształcenia.
Udział uczniów w konkursach wpłynął zatem na podwyższenie jakości pracy szkoły, a międzyszkolnych na wzrost rozpoznawalności w środowisku lokalnym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.