X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3340
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Warszawa, dnia 10.09.2008r.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Podstawowe dane osobowe

1. Olga Twardowska.
2. Nazwa szkoły:
3. Opiekun stażu:
4. Czas trwania stażu: od 1 września 2008 do 31 maja 2011(2 lata i 9 miesięcy).
5. Zakres obowiązków służbowych: nauczyciel języka rosyjskiego.
6. Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego nauczyciela mianowanego.

Zadania do realizacji w okresie stażu.

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

§7 ust.1pkt1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statuty szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1.Poznanie procedury awansu zawodowego. Zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z 1.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. 09.2008 Rozporządzenie MENiS z dnia 1.12.2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
*wniosek o rozpoczęcie stażu
*plan rozwoju zawodowego
2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Zawarcie kontraktu dotyczącego realizacji uzgodnionych zadań nauczyciela kontraktowego i opiekuna stażu 09.2008 Pisemny kontrakt
3.Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole: Statut szkoły, Regulamin pracy i wynagrodzenia, WSO, WDN, program wychowawcy, program profilaktyczny, plan strategiczny szkoły, dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi: dzienniki lekcyjne, rozkład zajęć itp. Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników. 09.2008-10.2008 Potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów
4.Uczestniczenie w pracach różnych organów szkoły. Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
Współpraca z Radą rodziców. Cały okres stażu Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej.
Potwierdzenie opiekuna Samorządu Uczniów o współprace.
Protokoły z posiedzeń Rady rodziców.
5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. Gromadzenie dokumentacji: świadectw, zaświadczeń, certyfikatów uczestnictwa w konferencjach metodycznych, programów, scenariuszy, zdjęć itp.
Systematyczne omawiania dokumentacji z opiekunem stażu. Na bieżąco
2008-2011 Certyfikaty, scenariusze, konspekty lekcji, prace uczniów, zdjęcia itp.
Potwierdzenie opiekuna stażu o gromadzeniu dokumentacji.
6. Przygotowanie projektu sprawozdania. Autorefleksja, Autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju. 05.2011 Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu rozwoju.

§7ust.1pkt2
Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego tj.: szkolenia i kursy(udział w szkoleniach i konferencjach nauczycieli języka rosyjskiego, ukończenie kursu na egzaminatora OKE, informatycznych kursów, nawiązywanie kontaktów z Ambasadą Rosyjską, Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury). Przez cały okres stażu Protokoły, zaświadczenia, dyplomy.
2.Diagnoza własnych umiejętności. Autorefleksja 09.2008 Ustalenie zadań ujętych w planie rozwoju.
3.Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej. Poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych przez szkolę; śledzenie nowości wydawniczych- współpraca z biblioteką szkolną i pedagogiczną. Przez cały okres stażu. Notatki (ksero) z literatury oraz potwierdzenie opiekuna stażu.
5.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Obserwacja, konsultacje, omówienie scenariusza zajęć, analiza przebiegu zajęć. Przez cały okres stażu, raz na semestr. Konspekty, karty obserwacji.

§7 ust.1pkt 3
Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ary.1pkt2 i ust.1 a Karty Nauczyciela-przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1.Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty. 1.Analiza dokumentacji:
Karta Nauczyciela,
Rozporządzenie MEN z 03.09.2000r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, rozporządzenia MENiS z 01.12.2004r.,
Rozporządzenie MEN z 19.04.1999r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,
ustawa o systemie oświaty,
zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopień awansu zawodowego.
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego na podstawie lektury czasopism oświatowych i publikacji na stronach WWW. Przez cały okres stażu. Kserokopie dokumentów, ewentualnie notatki zrobione na ich podstawie.
Kserokopie dokumentów, ewentualnie notatki zrobione na ich podstawie.
2. Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka. Przeanalizowanie Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka-stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Przez cały okres stażu. Kserokopie dokumentów.
3. Poznawanie procedury przeprowadzenia egzaminu maturalnego. Udział w pracach komisji egzaminacyjnej, sprawdzanie prac egzaminacyjnych i ich analiza. Przez cały okres stażu. Protokoły zebrań komisji egzaminacyjnych.
4. Poznawanie regulaminów wyjazdów, wycieczek i przepisów BHP. Kurs BHP dla nauczycieli, zapoznanie się z przepisami bezpieczeństwa podczas wycieczek z grupa uczniów. Na bieżąco Dokument potwierdzający ukończenie kursu BHP, karty wycieczek.


§7 ust.2pkt1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach .

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Zawarcie kontraktu dotyczącego realizacji uzgodnionych zadań nauczyciela kontraktowego i opiekuna stażu
Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań analiz i ewaluacji. 09.2008
Przez cały okres stażu. Pisemny kontrakt.
Ustalenie z opiekunem stażu tematyki szkolenia niezbędnej do podniesienia kwalifikacji. Umiejętność omawiania własnych zajęć.
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu,
doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego tj.: szkolenia i kursy(udział w szkoleniach i konferencjach nauczycieli języka rosyjskiego, ukończenie kursu na egzaminatora OKE, informatycznych kursów, nawiązywanie kontaktów z Ambasadą Rosyjską, Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury),
analiza i wybór programów nauczania w oparciu o ich wartości merytoryczne,
opracowanie planu pracy dydaktycznej na dany rok szkolny-tworzenie lub gromadzenie gotowych rozkładów materiałów i planów wynikowych,
opracowanie planu pracy wychowawczej oraz szczegółowego rozkładu godzin wychowawczych,
stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania,
opracowanie pomocy dydaktycznych-plansze, gazetki, wystawy o temacie krajów rosyjsko-języcznych, testy, prezentacje multimedialne w języku rosyjskim, podwyższenie poziomu nauczania poprzez oglądania filmów, bajek w oryginale i słuchanie rosyjskich piosenek oraz zorganizowanie wycieczek dydaktycznych w klasach starszych ( Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury, cerkiew prawosławna i inne ),
doskonalenie warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami i kontakty międzyszkolne,
stworzenie planu pracy wychowawcy klasy na podstawie programu wychowawczego szkoły. Przez cały okres stażu. Protokoły, zaświadczenia, dyplomy, zdjęcia
dokumentacja w postaci pomocy dydaktycznych, programów, rozkładów, zdjęć, plakatów, plany wynikowe, plan pracy wychowawczej, tematyka godzin wychowawczych,
potwierdzenie opiekuna stażu.
3. Publikowanie własnych prac. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego,
przygotowanie i publikacja scenariuszy lekcji , testów z języka rosyjskiego. Przez cały okres stażu. Zaświadczenia, strony WWW.
4. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej. Poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych przez szkolę; śledzenie nowości wydawniczych- współpraca z biblioteką szkolną i biblioteką RONiK . Przez cały okres stażu. Notatki (ksero) z literatury oraz potwierdzenie opiekuna stażu i biblioteki o współprace.
5. Podsumowanie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej. Sprawozdanie z przebiegu pracy dydaktycznej . Raz na rok Sprawozdanie.
6. Utworzenie własnej biblioteczki metodyczno-przedmiotowej i własnej bazy materiałów dydaktycznych. Zakup pomocy dydaktycznych,
wykonanie pomocy dydaktycznych przy użyciu techniki komputerowej,
przygotowanie materiałów wzbogacających pracownię języka rosyjskiego,
opieka nad pracownią przedmiotową,
opieka nad gablotą przedmiotową w korytarzu szkolnym. Cały okres stażu Materiały, pomoce dydaktyczne. Bibliografia. Testy, regulaminy konkursów. Fotografie i plakaty. Prace wykonane przez uczniów, wystawy prac uczniów w pracowni przedmiotowej i na korytarzu szkolnym.
7. Poznawanie procedury przeprowadzenia egzaminu maturalnego. Udział w pracach komisji egzaminacyjnej, sprawdzanie prac egzaminacyjnych i ich analiza. Przez cały okres stażu. Protokoły zebrań komisji egzaminacyjnych.
8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.. Gromadzenie dokumentacji: świadectw, zaświadczeń, certyfikatów uczestnictwa w konferencjach metodycznych, programów, scenariuszy, zdjęć itp.
Systematyczne omawiania dokumentacji z opiekunem stażu. Na bieżąco
2008-2011 Certyfikaty, scenariusze, konspekty lekcji, prace uczniów, zdjęcia itp.
Potwierdzenie opiekuna stażu o gromadzeniu dokumentacji.
9. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Obserwacja, konsultacje, omówienie scenariusza zajęć, analiza przebiegu zajęć. Przez cały okres stażu, raz na semestr. Konspekty, karty obserwacji.

§7ust.2 pkt2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów. Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
kontakt z rodzicami(indywidualne, zebrania klasowe),współpraca z trójką klasową,
współpraca z pedagogiem szkolnym,
konsultacja z innymi nauczycielami,
obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych.
indywidualne rozmowy z uczniem,
udział w realizacji programów profilaktycznych. Cały okres stażu. Adnotacje w dzienniku, protokoły z zebranej klasowych i zebranej z rodzicami, zaświadczenie pedagoga szkolnego.
2.Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy. Przygotowanie uczniów i prowadzenie konkursów poezji rosyjskiej (szkolnych i międzyszkolnych),
pogadanki z ciekawymi ludźmi,
upowszechnianie kultury teatralnej i filmowej-wycieczki do kina i teatru.
Cały okres stażu. Dziennik zajęć pozalekcyjnych.
Karty wycieczek.
Zaświadczenia.
Protokóły konkursów.
3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych ( przygotowanie uczniów do matury, kultura czasu wolnego). Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (dodatkowe zajęcia dla maturzystów, dyskoteki klasowe, Wigilia klasowa, wspólne wyjścia). Cały okres stażu. Zapisy w dzienniku lekcyjnym, i pozalekcyjnym, karta wycieczek.
4. Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym,
realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem profilaktyki.
Cały okres stażu. Zapisy tematów w dzienniku. Sprawozdanie z działań wynikających ze szkolnego programu profilaktyki. Zaświadczenia.

§7ust.2 pkt3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela. Przygotowywanie potrzebnych dokumentów (plan rozwoju zawodowego, wnioski, konspekty zajęć, programy nauczania, testy itd.),
przygotowywanie wystroju pracowni językowej,
prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z przedstawicielami wydawnictw językowych oraz nauczycielami. Cały okres stażu. Cała dokumentacja procedury awansu zawodowego, adresy portali edukacyjnych.
2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informatycznej . Konsultacje z nauczycielami informatyki,
wykorzystanie portali językowych w samokształceniu,
udział w kursach i szkoleniach komputerowych. Cały okres stażu. Spis adresów portali, zaświadczenia.
3. Publikacje w Internecie. Rozmieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej: planu rozwoju zawodowego, testów, konspektów zajęć. Cały okres stażu. Wykaz adresów stron WWW.

§ 7 ust.2 pkt4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Systematyczne poznawanie środowiska uczniów i ich problemów oraz rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym. Współpraca z pedagogiem szkolnym i z nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów. Stały kontakt z rodzicami uczniów. Na bieżąco Notatki, adnotacji w dzienniku lekcyjnym.
2. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym. Comiesięczna analiza wyników w nauce,
organizowanie pomocy koleżeńskiej i indywidualna pomoc wychowankom,
wpisywanie ocen do dzienniczków,
przeciwdziałania konfliktom w klasie,
podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia,
aktywne pełnie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych, utrzymywanie porządku na terenie szkoły,
przygotowanie gablot i gazetek ściennych o tematyce językowej i ostatnich wydarzeniach w Rosji. Cały okres stażu. Zapisy w dzienniczkach uczniów, zapisy tematów w dzienniku lekcyjnym, tematy godzin wychowawczych, zdjęcia gablot i gazetek ściennych.
3. Kierowanie, zarządzanie zespołem klasowym i rodzicielskim. Diagnozowanie możliwości uczniów, problemów w nauce i ich przyczyn,
dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie nauczania, sprawdzania i oceniania uczniów,
zebrania i indywidualne rozmowy z rodzicami(służenie rodzicom pomocą w pokonywaniu trudności wychowawczych, informowanie o zagrożeniach),
rozmowy wychowawcze z uczniami,
konsultacje z pedagogiem szkolnym, nauczycielami przy rozwiązywaniu trudności wychowawczych,
organizowanie klasowych imprez kulturalnych i opieka nad uczniami w czasie imprez.
Cały okres stażu. Ankiety.
Adnotacje w dzienniku lekcyjnym. Tematy godzin wychowawczych. Plan wychowawczy.
Zaświadczenie pedagoga szkolnego, protokoły zebranej z rodzicami.
4. . Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka. Przeanalizowanie Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka-stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Przez cały okres stażu. Kserokopie dokumentów.

§7 ust.2 pkt5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu udzielania pomocy i wspomaganiu dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi. Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań, poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych. Cały okres stażu Zaświadczenie pedagoga szkolnego.
2. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty i dogłębna analiza dokumentacji szkolnej. Analiza dokumentacji:
Karta Nauczyciela, Ustawy o systemie Oświaty, Statutu Szkoły, WSO i obowiązujących regulaminów,
rozporządzenie MEN z 03.09.2000r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, rozporządzenia MENiS z 01.12.2004r.,
rozporządzenie MEN z 19.04.1999r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,
ustawa o systemie oświaty,
zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopień awansu zawodowego.
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego na podstawie lektury czasopism oświatowych i publikacji na stronach WWW.
Na bieżąco. Kserokopie dokumentów, ewentualnie notatki zrobione na ich podstawie
Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie, wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, zaświadczenia opiekuna stażu.
Kserokopie dokumentów, ewentualnie notatki zrobione na ich podstawie.
3.Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego i posługiwanie się przepisami systemu oświaty. Tworzenie planów wychowawczych, planów wynikowych,
praca w komisjach powoływanych w szkole,
uczestnictwo w radach pedagogicznych i spotkaniach zespołów przedmiotowych. Cały okres stażu. Listy obecności, plany wynikowe i wychowawcze, ksero z listy obecności .

Zatwierdzam do realizacji:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.