X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3316
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o status zawodowy nauczyciela mianowanego

realizowanego od 01.09.2008r. (wymiar stażu 2 lata i 9 miesięcy)
mgr Monika Nowak-Kowalska Szkoła Podstawowa nr 4 w Andrychowie
im. Mikołaja Kopernika

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Wymagania egzaminacyjne
Zadania do wykonania
Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Oczekiwane efekty
Wypracowane materiały
Uwagi

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania korekt w tym działaniu
A
Poznanie procedury awansu zawodowego
B
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
C
Doskonalenie metod i warsztatu pracy pedagogicznej
D
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
E
Organizacja warsztatu pracy- pomieszczenie, materiały, środki dydaktyczne

- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
- sformułowanie wniosku o staż i napisanie planu rozwoju zawodowego
- uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez metodyka przedmiotu
- systematyczny udział w organizowanych przez Dyrekcję szkoleniach Rady Pedagogicznej

- zawarcie kontraktu z opiekunem stażu

- aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
- prowadzenie zajęć, omówienie z opiekunem lub dyrektorem

- kontynuacja nauki na studiach podyplomowych
z zakresu logopedii

- opieka nad pomieszczeniem, wystrój sali, przygotowanie pomocy dydaktycznych

na bieżąco
09.2008r.
na bieżąco
na bieżąco

09.2008r.

na bieżąco

według harmonogramu
według harmonogramu

2008-2009

na bieżąco

poznanie i pogłębianie znajomości przepisów prawa oświatowego
pogłębianie umiejętności zawodowych

efektywna współpraca

stosowanie metod aktywizujących
efektywne wykorzystanie czasu zajęć
wprowadzenie korekt

pogłębienie wiedzy

efektywne wykorzystanie i wzbogacenie zasobów środków dydaktycznych
rejestr przyswojonych aktów
wniosek, plan rozwoju

zaświadczenia ukończonych szkoleń metodycznych

dokument kontraktowy

zaświadczenia, świadectwa ukończonych kursów
harmonogram i arkusze obserwacji
konspekty hospitowanych zajęć

zaświadczenie o ukończeniu studiów

pomoce dydaktyczne, zdjęcia


§ 7ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
F
Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli
G
Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań

A
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
B
Aktualna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela - wychowawcy
C
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajanych potrzeb wychowawczych uczniów
D
Promowanie działalności szkoły wśród społeczności lokalnej

C
Uczestnictwo i organizacja zajęć, imprez i uroczystości dla uczniów
D
Obserwacja i analiza możliwości ucznia
- udział w pracach Rady Pedagogicznej, WDN, zespołu wychowawczego
- realizowanie powierzonych zadań w ramach zespołów

- współpraca z rodzicami
- wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania
- organizacja zebrań, wywiadówek i konsultacji z rodzicami
- organizacja szkolnych imprez i uroczystości

- rozmowy, odwiedzanie domu rodzinnego (w miarę potrzeb), indywidualne spotkania z rodzicami

- współpraca z pedagogiem szkolnym, realizacja zadań ujętych w programach wychowawczych i profilaktycznych

- studiowanie literatury i obserwacja doświadczonych pedagogów

- współorganizowanie imprez środowiskowych
na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

wg harmonogramu
(kalendarza imprez)

według harmonogramu

cały okres odbywania stażu
pogłębienie umiejętności zawodowych

konstruowanie planów pracy

diagnoza środowiska uczniów
konstruowanie planów działań

samodoskonalenie

konstruowanie projektów edukacyjnych

konstruowanie projektów edukacyjnych

dobór narzędzi
potwierdzenie uczestnictwa w posiedzeniach, referaty, notatki

protokoły zebrań, plan pracy, zdjęcia, sprawozdania roczne, scenariusze imprez

notatki i zapisy w dzienniku zajęć

plan wychowawczo - profilaktyczny

spis przyswojonych pozycji, notatki

projekty edukacyjne, kroniki imprez

projekty edukacyjne, scenariusze imprez

karty informacyjne ucznia, przykładowa ocena opisowa


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej
A
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej oraz doskonalenie swych umiejętności w tym zakresie
B
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
- korzystanie z encyklopedii multimedialnych, internetu podczas przygotowywania zajęć oraz wykonywania gazetek
- śledzenie bieżących informacji o awansie zawodowym w internecie
- doskonalenie swych umiejętności poprzez praktyczne i teoretyczne samokształcenie
- wykorzystywanie programów graficznych

- gromadzenie dokumentów, materiałów pomocniczych potwierdzających realizację planu rozwoju

cały okres odbywania stażu

cały okres odbywania stażu
konstruowanie narzędzi z wykorzystaniem technik komputerowych

prezentacja skonstruowanych materiałów
przykładowe pomoce dydaktyczne, zaproszenia, dyplomy

teczka przebiegu stażu


§ 7 ust. 2 pkt 4
Znajomość zagadnień z psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela
A
Doskonalenie metod pracy pedagogicznej
- zapoznanie się z aktualną literaturą z dziedziny pedagogiki, psychologii, dydaktyki
- udział w szkoleniach, kursach i warsztatach metodycznych
cały okres odbywania stażu
wykorzystanie wiedzy do rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
notatki, zaświadczenia ukończonych kursów i szkoleń


§ 7 ust. 2 pkt 5
Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami

A
Poznanie przepisów prawa oświatowego, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich
- analiza:
prawa oświatowego
ustawy o pomocy społecznej
kodeksu postępowania w sprawach nieletnich

cały okres odbywania stażu
wykorzystanie wiedzy do rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
notatki, kserokopie z fachowej literatury

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.