X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3344
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego posiadającego kwalifikacje do nauczania religii

Imię i nazwisko: Marzenna Duda

Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa w Kroszewie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2006 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2009 r.
Długość stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Wykształcenie: wyższe mgr
Nauczane przedmioty: religia, wychowanie fizyczne

Kroszewo, dn.01.09.2006 r.

Zadania organizacyjne

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

L.p.
PLANOWANE ZADANIA
CZAS REALIZACJI
UWAGI O REALIZACJI

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS z dn.01.12.2004 r., inna dostępna literatura „Głos Nauczycielski”, strony internetowe) sierpień – wrzesień 2006 r. Wniosek o rozpoczęcie stażu
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie materiałów i dokumentów. okres stażu Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały.
3. Przygotowanie sprawozdania z okresu stażu. Analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego. czerwiec 2009 r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.


§8 ust 2. pkt 1)
uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły,

1. Praca w zespole zadaniowym Rady Pedagogicznej do opracowania Pięcioletniego Programu Rozwoju Szkoły
rok szkolny 2006/07
Program Rozwoju
2. Udział w zespole dokonującym wewnątrzszkolnego mierzenia jakości pracy szkoły
w trakcie stażu
Raport
Zaświadczenie dyrektora
3. Opracowywanie i ewaluacja dokumentów szkolnych zgodnie z rocznymi planami pracy szkoły.
w czasie stażu
4. Udział w kursach doskonalących z katechezy.
w trakcie stażu
5. Przygotowanie uczniów do konkursów związanych z rokiem liturgicznym: wieniec adwentowy, szopka Bożonarodzeniowa, wielkanocna palma i innych.
w trakcie stażu
6. Doposażenie i troska o wystrój sali katechetycznej oraz wykonywanie pomocy dydaktycznych.
w trakcie stażu
Zakup sprzętu audiowizualnego
7. Zorganizowanie konkursu recytatorskiego Poezja ks. Jana Twardowskiego
w trakcie stażu

§8 ust 2. pkt 2)
wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1. Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych: programów edukacyjnych,
w trakcie stażu
2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych – przygotowanie scenariuszy lekcji, testów, kart pracy, prezentacji multimedialnych.
w czasie stażu
3. Opracowywanie dokumentacji szkolnej w wersji elektronicznej.
w trakcie stażu
4. Przygotowanie środków dydaktycznych dla ucznia, plansze dydaktyczne.
w czasie stażu
5. Udział w kursach doskonalących z zakresu TI
w czasie stażu

§8 ust 2. pkt 3)
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

1. Przeprowadzenie szkoleniowej rady pedagogicznej dla nauczycieli
w trakcie stażu
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
wg planu
3. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów , wspólne opracowywanie scenariuszy szkolnych i świątecznych. m.in. Jasełek, Dnia Sportu.
w trakcie stażu
4. Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, scenariuszy imprez, uroczystości.
w czasie stażu

§8 ust 2. pkt 4) lit. a)

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,

1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych – prowadzenie koła biblijnego dla klas I - III
w czasie stażu
Program
2. Opracowanie i wdrożenie programu szkolnych rekolekcji wielkopostnych
w trakcie stażu

§8 ust 2. pkt 4) lit. c)
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

1. Organizacja Festynu rodzinnego: Mama, tata, ja.
w trakcie stażu
Współorganizowanie
2. Ukończenie Podyplomowych Studiów wychowania fizycznego.
czerwiec 2007 r.
Dyplom ukończenia studiów
3. Dekanalny przegląd Jasełek Współpraca z Parafią Rajgród w trakcie stażu
Podziękowania
Zaświadczenie
4. Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w liturgii - Współpraca z parafią w Prusce
w trakcie stażu
Podziękowania
Zaświadczenie
5. Współpraca z GOPS w Bargłowie Kościelnym w trakcie stażu Podziękowania
Zaświadczenie
6. Gminny przegląd Jasełek -Współpraca z Zespołem Szkół w Bargłowie Kościelnym
w trakcie stażu
Podziękowania
Zaświadczenie
7. Zorganizowanie wycieczki do okolicznych sanktuariów.
w trakcie stażu
Karta wycieczki
Opracowanie projektu „ sanktuaria maryjne”
8. Zorganizowanie gminnego konkursu biblijnego.
rok szkolny 2007/08

§8 ust 2. pkt 4) lit. e)
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,

1. Przygotowanie uczniów do konkursów plastycznych, recytatorskich i piosenki religijnej z okazji 3 Maja - Współpraca z Domem Kultury w Rajgrodzie
w trakcie stażu
Podziękowania
Zaświadczenie
2. Współpraca z oddziałem CARITAS w Rajgrodzie , organizowanie pomocy charytatywnej uczniom szkoły.
w trakcie stażu
Podziękowania
Zaświadczenie
3. Zorganizowanie akcji charytatywnej ze zbiórką darów i funduszy dla najbardziej potrzebujących
Wielki post
w roku szkolnym 2007/08
4. Przygotowanie cyku spotkań z ciekawymi ludźmi:” W poszukiwaniu wartości( z psychologiem PPP, z proboszczem, diakonem lub siostrą zakonną )
w trakcie stażu

Za zgodą dyrektora szkoły możliwa jest modyfikacja planu.

....................................
(podpis nauczyciela)


........................................
(zatwierdzenie przez dyrektora szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.