X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33294
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
ZA OKRES STAŻU OD 1.09.2011 DO 31.05.2012

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Małgorzata Z.
Okres odbywania stażu: 1.09.2011 – 31.05.2012
Imię i nazwisko opiekuna stażu:

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań. Pracę w Szkole Podstawowej nr w Krakowie rozpoczęłam 1 września 2011 roku, tym samym rozpoczęłam swój staż nauczycielski – pierwszy rok pracy w zawodzie nauczyciela – na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego w oddziale „O”. W chwili rozpoczynania stażu posiadałam wykształcenie wyższe – magisterskie z przygotowaniem do nauczania w przedszkolu. W trakcie odbywania stażu realizowałam cele założone w planie rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły we wrześniu 2011 roku.

I. Realizacja zadań związanych z organizacją stażu:

1. Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego, w szczególności z treścią:
a) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593);
b) Rozdziału 3a (Awans zawodowy nauczycieli) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz 1112 z późniejszymi zmianami).
2. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu p. mgr .
3. We wrześniu 2011 roku opracowałam własny Plan Rozwoju Zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
4. Na bieżąco dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego poprzez gromadzenie zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, dokumentacji z obserwacji lekcji, itp.

II. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

1. Zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły, w tym z treścią takich dokumentów, jak:
a) Ustawa z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty (Dz. U. 1991, Nr 95, poz. 425);
b) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz 1112 z późniejszymi zmianami);
c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2007 Nr 157, poz. 1100);
d) Statut Szkoły Podstawowej nr w Krakowie;
e) Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki;
f) Wewnątrzszkolny System Oceniania;
g) Podstawa programowa i program nauczania dla danego cyklu nauczania;
h) Szkolny zestaw podręczników;
i) Roczny program rozwoju szkoły;
j) Kalendarium działalności szkoły;
k) Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2007/2008.
2. Zapoznałam się z rodzajem oraz zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej, między innymi:
a) Dzienników lekcyjnych
b) Arkuszy obserwacji ucznia
c) Scenariuszy zajęć;
d) KIPU,
e) Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
3. Prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej (m. in. dziennik zajęć, dokumentację oddziału przedszkolnego, arkusze obserwacji dziecka, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej).
4. Zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole.
5. Zapoznałam się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi, brałam udział w szkoleniu BHP, przestrzegałam tych zasad podczas codziennej realizacji zajęć lekcyjnych.

III. Nabywanie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.

1. W czasie odbywania stażu realizowałam program nauczania przedszkolnego w oparciu o minimum programowe, samodzielnie sporządzone rozkłady materiału nauczania, kryteria oceniania opracowane w szkole oraz standardy wymagań dla uczniów szkoły podstawowej.
2. W czasie odbywania stażu korzystałam z wykonywanych przez siebie pomocy naukowych, samodzielnie przygotowywałam karty pracy i inne środki dydaktyczne.
3. Prowadziłam trening społeczny dla ucznia z odroczeniem szkolnym Kacpra K.
4. Organizowałam i brałam udział w imprezach szkolnych i pozaszkolnych (Załącznik 1)
4. Zorganizowałam i dostosowałam salę lekcyjną do potrzeb prowadzenia zajęć oddziału przedszkolnego. (Załącznik 2)
5. Dążąc do uzyskania w pracy z uczniami jak najlepszych wyników, starałam się poznać i wprowadzać różnorodne formy pracy, a także metody i techniki aktywizujące i wspomagające rozwój dziecka. Wykorzystywałam w pracy elementy różnorodnych metod tj. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, M. Bogdanowicz, W. Sherborne, C. Orffa, R. Labana, Pedagogiki Zabawy, Dramy.

IV. Nabywanie umiejętności omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

1. Jako obserwator uczestniczyłam w lekcjach prowadzonych przez opiekuna stażu. Po każdych zajęciach omawiałam je z prowadzącym. Szczególną uwagę zwracałam na rodzaje stosowanych metod podczas pracy z dziećmi, rodzaje stosowanych środków dydaktycznych i form pracy z dziećmi, sposób prowadzenia zajęć, język i komunikację oraz aktywność dzieci na zajęciach.
2. Uczestniczyłam w uroczystościach szkolnych prowadzonych przez innych nauczycieli.
3. Przeprowadziłam zajęcia z uczniami w obecności opiekuna stażu lub wicedyrektora szkoły. Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Po każdych zajęciach omawiałam je z osobą, w obecności, której się odbywały. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć.

V. Uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

1. Dzieliłam się swoją wiedzą, doświadczeniami i efektami swojej pracy z innymi nauczycielami poprzez:
a) Udostępnienie planu rozwoju zawodowego nauczycielom pracującym w Szkole Podstawowej nr 129 w Krakowie.
b) wymianę materiałów szkoleniowych z kursów i warsztatów.
c) Zamieszczenie wybranych konspektów lekcji w Internecie (Załącznik 2).
2. Całą dokumentację stażu przygotowywałam z wykorzystaniem komputera:
a) Przeprowadzałam z uczniami lekcje z wykorzystaniem komputera, rzutnika.
b) Bardzo często wykorzystywałam Internet podczas przygotowywania konspektów lekcji i pomocy naukowych oraz do pogłębiania i doskonalenia swojej wiedzy.
c) Na bieżąco śledziłam informacje ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl, nowości wydawnicze na edukacyjnych stronach internetowych (m. in. www.nowaera.pl), informacje dotyczące szkoleń (www.krakow.mcdn.edu.pl, www.portaledukacyjny.krakow.pl, www.mnodn.kangur.edu.pl), propozycje zadań i scenariuszy lekcji i uroczystości szkolnych (www.nauczycieleprzedszkola.pl).
d) Kontaktowałam się z rodzicami drogą elektroniczną, poprzez wymianę e-maili – na bieżąco przekazywałam informacje dotyczące spotkań, wycieczek, uroczystości i byłam informowana m. in. o przewidywanych nieobecnościach.
e) Stworzyłam internetową galerię zdjęć z wyjazdów, uroczystości szkolnych i życia klasy.
3. Brałam udział w dostępnych formach doskonalenia zawodowego: (Załącznik 3)
a) szkoleniowe Rady Pedagogiczne: Doskonalenie efektywności pracy szkól w zakresie udzielania uczniom i podopiecznym pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle nowych przepisów prawa oświatowego.
b) szkolenie Gry i zabawy ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej.
c) warsztaty metodyczne Nauczyciel przedszkola na starcie zawodowym – czyli jak radzić sobie z zadaniami i obowiązkami stawianymi przed nauczycielem?
d) warsztaty Mały artysta i naukowiec. Stymulowanie rozwoju dziecka od narodzin do wieku szkolnego.
e) warsztaty metodyczne Partnerska współpraca z rodzicami w wychowaniu i edukacji małego dziecka.
f) kurs doskonalący Praca z grupą zróżnicowaną wiekowo w przedszkolu.
4. Uczestniczyłam też w pracach zespołu wychowawczego i przedmiotowego.
5. Dążąc do pełnej realizacji zadań związanych z pracą studiowałam literaturę pedagogiczną i czasopisma pedagogiczne związane z tematyką przedszkolną.

VI. Zdobywanie wiedzy dotyczącej środowiska uczniów i ich problemów. Doskonalenie umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów.

1. Pełniłam funkcję wychowawcy w oddziale przedszkolnym 0 „a”
2. Brałam udział w wydarzeniach związanych z życiem szkoły i klasy, m. in.:
a) Byłam opiekunem podczas wycieczek, wyjść do teatru czy MDK.
b) Nawiązałam współpracę z wychowawcami oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole, konsultowałam się z nimi w sprawie opinii o zachowaniu uczniów oraz wymieniałam doświadczeniem.
c) Poznawałam sytuację rodzinną i wychowawczą dzieci w czasie rozmów indywidualnych z rodzicami. Zgodnie z zainteresowaniem rodziców przekazywałam na bieżąco informacje o postępach i zachowaniu się dziecka.
d) Starałam się jak najdokładniej poznać sytuację uczniów poprzez rozmowy z samymi uczniami oraz pedagogiem szkolnym i dyrekcją.
e) Organizowałam zebrania z rodzicami oraz przeprowadzałam indywidualne rozmowy z rodzicami niektórych uczniów.
f) Podczas zebrania przedstawiłam rodzicom referat dotyczący różnic rozwojowych między dzieckiem pięcioletnim a sześcioletnim.
h) Uczestniczyłam w dniach otwartych dla dzieci i rodziców.

VII. Obserwowanie i analizowanie możliwości uczniów.

1. Gromadziłam informacje za pomocą różnych narzędzi, m. in.:
a) Analiza opinii uczniów wydanych przez PPP i zastosowanie się do konkretnych zaleceń.
b) Analiza informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydanej przez placówki, do których dziecko uczęszczało w roku poprzednim.
c) Analiza możliwości dziecka i dokumentowanie jego umiejętności w arkuszach obserwacji i bieżących notatkach.
d) Badanie aktywności uczniów podczas zajęć.
2. Współpraca z pedagogiem szkolnych, zespołem wychowawczym oraz psychologiem z PPP.

VIII. Podsumowanie

W okresie stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki. Ponieważ był to pierwszy rok mojej pracy zawodowej, był to prawdziwy sprawdzian moich umiejętności oraz czas na weryfikację doświadczeń zdobytych podczas praktyk i poprzedniej pracy w Klubie Malucha.
W oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej poszerzałam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Cieszy mnie fakt, iż udało mi się nawiązać kontakt z moimi podopiecznymi, zrozumieć ich świat i pracować z nimi na bazie świata bliskiego dziecku. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich wychowanków.
Moją słabą strona, nad którą będę się starała pracować i poprawić w jej zakresie swoje działania, była zbyt mała umiejętność angażowania całej grupy dzieci do skupienia uwagi podczas organizowanych zajęć i zabaw oraz wdrażanie dzieci do przestrzegania ustalonych zasad.
Spotkałam się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony grona pedagogicznego. Mam poczucie dobrego wywiązania się obowiązków, choć tak naprawdę to dopiero te doświadczenia, które udało mi się zdobyć w trakcie stażu pozwolą na pełniejszą pracę w latach następnych.
Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne. Myślę również o większej aktywności w życiu szkoły czy też przedszkola.

Załącznik 1
Sprawozdanie z realizacji planu dydaktyczno - wychowawczego
oraz pracy opiekuńczej w pierwszym półroczu
roku szkolnego 2011/2012 w oddziale przedszkolnym
działającym przy Szkole Podstawowej nr w Krakowie

Oddział przedszkolny 0 „A” został nazwany „Słoneczka”. Grupa składała się z 26 dzieci: 10 dziewczynek i 16 chłopców; 1 siedmiolatek, 15 sześciolatków i 9 pięciolatków.

I. Udział w imprezach szkolnych:
1. Udział w szkolnej zabawie andrzejkowej.
2. Udział w imprezie mikołajkowej.
3. Wigilia klasowa.
4. Przedstawienie jasełkowe dla rodziców w wykonaniu uczniów klasy.
5. Oglądanie przedstawienia jasełkowego przygotowanego przez klasę I b
6. Turniej klas 0-I w zbijaka.
II. Udział w imprezach pozaszkolnych
1. Wizyta w Straży Pożarnej, zdobycie wiedzy o pracy strażaków.
2. Wycieczka do najmniejszej fabryki cukierków w Krakowie.
3. Wyjście do Domu Kultury na spotkanie ze Świętym Mikołajem.
4. Wyjście do Nowohuckiego centrum kultury na przedstawienie pt. „Jasełka po góralsku".
III. Profilaktyka zdrowotna
1. Spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej, rozmowa na temat bezpiecznego poruszania się w ruchu miejskim, prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.
2. Badania profilaktyczne – bilans zdrowia sześciolatka.
3. Udział w pogadankach na temat zachowania na korytarzach i w toaletach szkolnych oraz higieny osobistej.
4. Zajęcia z pierwszej pomocy – jak zachować się w razie wypadku, numery alarmowe.

Imprezy i wycieczki w drugim półroczu roku szkolnego 2011/2012 w oddziale przedszkolnym działającym przy Szkole Podstawowej nr w Krakowie

I. Udział w imprezach szkolnych:
1. Udział w szkolnej zabawie karnawałowej.
2. Udział w szkolnym Dniu Ziemi w Zielonym Jarze.
3. Spotkanie z wolontariuszką z dziecięcego Hospicjum w Krakowie.
4. Udział w kiermaszach szkolnych.
5. Przedstawienie dla rodziców z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty – planowane na czerwiec.
II. Udział w imprezach pozaszkolnych
1. Wycieczka do teatru na przedstawienie „Tygrysek Pietrek”
2. Wyjście do Domu Kultury na pożegnanie zimy i przywitanie wiosny.
3. Wyjście do Centrum Zabaw Dziecięcych „Gibon”.
4. Wyjście do teatru na przedstawienie „Bajka o Szewczyku”.
5. Wyjazd do Czasławia do gospodarstwa agroturystycznego – planowane na czerwiec.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.