X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33309
Przesłano:

Sprawozdanie półroczne z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko: Aleksandra Gruszka
Miejsce pracy: Przedszkole Publiczne w Świętoszówce
Dyrektor przedszkola: mgr Bożena Gruszka
Opiekun stażu: mgr Renata Partyka
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
01.09.2016 – 31.01.2017

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z półroczną hospitacją dotyczącą przygotowań do awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi dotychczasowe podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.

Z dniem 1 września 2016 roku rozpoczęłam staż na nauczyciela kontraktowego w Przedszkolu Publicznym w Świętoszówce. Zgodnie z procedurą awansu przy pomocy opiekuna stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, który po poprawkach został pozytywnie zaopiniowany przez Panią Dyrektor Przedszkola. Opracowany plan rozwoju zawodowego stworzony na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 70, poz. 825). Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o podstawę prawną:
1. o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
2. o ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efekty moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy przedszkola.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż (§6 ust. 2 pkt.1)

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywania stażu było określenie jasnych i czytelnych zasad współpracy z opiekunem stażu panią Renatą Partyką. Wspólnie uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, który miał doprowadzić do realizacji postawionych zadań. Przystępując do realizacji zamierzeń uznałam, iż istotne jest przygotowanie merytoryczne dotyczące awansu zawodowego. W związku z tym zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, w szczególności z treściami niżej wymienionych dokumentów:
• Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami
• Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.11.2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację, zadania i zasady funkcjonowania palcówki oświatowej tym z treściami takich dokumentów jak:
• Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004 r. i 14 listopada 2007r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
• Rozporządzenie MEN z 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku programów wychowania przedszkolnego.
• Rozporządzenie MEN z 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
• Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
• Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami.
• Ustawa o Systemie Oświaty z dn.7 września 1991r.
• Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego z dn.
• Statut Przedszkola Publicznego w Świętoszówce
• Regulamin przyznawania nagród dla pracowników administracji i obsługi Przedszkola Publicznego w Świętoszówce
• Regulamin przyznawania nagród ze społecznego funduszu nagród dla nauczycieli przedszkola
• Przedszkole Publiczne w Świętoszówce – awans zawodowy nauczyciela
• Zarządzenie nr 0152/2/05 Wójta Gminy Jasienica z dnia 18.01.2005 w sprawie: Procedury nadania stopnia awansu zawodowego – nauczyciel mianowany
• Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Publicznego w Świętoszówce
• Regulamin przyznawania nauczycielom Nagrody Dyrektora w Przedszkolu Publicznym w Świętoszówce
• Regulamin oceny pracy nauczycieli Przedszkola Publicznego w Świętoszówce
• Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego w Świętoszówce
• Regulamin wyjścia dzieci do ogrodu, na spacery i wycieczki
• Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych w Przedszkolu Publicznym w Świętoszówce
• Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego w Świętoszówce na lata 2015/2017 opracowana ma Radzie Pedagogicznej w dniu 15.09.2015
• Nadzór pedagogiczny na rok 2016/2017
• Plan dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczy i profilaktyczny na rok szkolny 2016/2017
Zgodnie z przepisami prawa oświatowego prowadziłam dokumentację pracy edukacyjnej:
• Miesięczne plany pracy,
• Scenariusze zajęć,
• Dzienniki zajęć,
• Obserwacje dzieci,
• Dokumentację współpracy z rodzicami.

W ciągu roku szkolnego miałam możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Swoje kwalifikacje zawodowe poszerzałam zewnętrznym dokształcaniu zawodowym biorąc udział w następujących szkoleniach:
• Szkolenie z zakresu BHP
• szkolenie z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy
• „Rytmiczne poruszanki, wesołe zabawianki” (listopad 2016)
• „Świat zmysłów – sensoryczne zabawy rozwijające wrażliwość zmysłową” (19 styczeń 2017)
• „Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss oraz zabawy przy muzyce klasycznej” (28 styczeń 2017).

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w której nauczyciel odbywał staż
(§6 ust. 2 pkt. 2)

W trakcie odbywania stażu gromadziłam dokumentację dotyczącą awansu zawodowego w Teczce Stażysty a ponadto własnych notatkach i zapiskach.
Raz w miesiącu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Każde prowadzone przez mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza zajęć, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Przez okres stażu przeprowadziłam 4 zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu panią Renatę Partykę:
• 27.09.2016 „Dary jesieni” – utrwalenie nazw warzyw i ich wyglądu. Kształtowanie pojęć matematycznych: mało, dużo. Układanie z prostych kawałków całości owoców.
• 29.11.2016 „Co się stało z bielakiem?” – poszerzanie wiadomości na temat przygotowań zwierząt do zimy na podstawie utworu H. Zdzitowieckiej. Wyjaśnienie pojęcia barwy ochronne, gromadzenie zapasów.
• 20.12.2016 „Jedziemy na kulig” – zestaw zabaw ruchowych, doskonalenie sprawności ruchowej całego ciała.
• 24.01.2017 „Portret babci i dziadka” – dorysowywanie brakujących elementów twarzy. Ozdabianie ramki stemplami maczanymi w farbie.
Współorganizowałam i aktywnie uczestniczyłam w imprezach i uroczystościach przedszkolnych:
• 20.09.2016 - organizowanie zajęć z okazji Dnia Przedszkolaka (tworzenie scenariusza zajęć, prowadzenie zajęć, przygotowywanie pomocy dydaktycznych, pamiątkowych medali)
• 12.10.2016 - współorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej- Pasowanie na przedszkolaka (współtworzenie dekoracji, strojów dla dzieci, upominków, przygotowanie scenariusza uroczystości, współprowadzenie uroczystości, dokumentacja uroczystości- zdjęcia)
• 14.10.2016 -uroczystość z okazji Gminnego Dnia Nauczyciela- pomoc w tworzeniu dekoracji
• 25.11.2016 - organizowanie zajęć z okazji Dnia Pluszowego Misia (współtworzenie scenariuszy zajęć, prowadzenie zajęć, przygotowanie pomocy dydaktycznych)
• 30.11.2016 – współorganizowanie zabawy Andrzejkowej dla dzieci 6-5-letnich wraz z Panią Renatą Partyką (stworzenie scenariusza zajęć, prowadzenie zajęć, przygotowanie dekoracji, przygotowanie pomocy dydaktycznych, wykonanie pamiątkowych zdjęć dla dzieci)
• 06.12.2016 - współorganizowanie spotkania z Mikołajem (pomoc w pakowaniu prezentów, tworzeniu bilecików do prezentów, pomoc w rozdawaniu prezentów, przygotowanie prezentu dla Mikołaja, dokumentacja- zdjęcia)
• 22.12.2016 - współorganizowanie wigilii przedszkolnej, dokumentacja- zdjęcia
• 31.01.2017 - pomoc w organizowaniu uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka: (zaproszenia, upominki, wykonanie strojów dla dzieci, dekoracji)
• Październik 2016 - wyjście z dziećmi na warsztaty pieczenia pizzy do Dworu Świętoszówka
• Udział w teatrzykach odbywających się na terenie przedszkola (28.10.2016, 10.10.2016)
• 24.11.2016 - udział wraz z dziećmi w warsztatach „Jak powstaje papier – spotkanie z historią – warsztaty „Czerpanie papieru, piśmiennictwo””
• 01.12.2016 - udział wraz z dziećmi w koncercie muzycznym „Instrumenty perkusyjne:
• Grudzień 2016 - udział wraz z dziećmi w warsztatach robienia bombek świątecznych
Współorganizowałam akcje organizowane w przedszkolu – akcja zbierania kasztanów i żołędzi, akcja zbierania karmy i potrzebnych rzeczy dla schroniska, stworzyłam plakat na akcję Cała Polska Czyta Dzieciom, w której aktywnie uczestniczę poprzez czytanie bajek dzieciom w grupach przedszkolnych.
Przygotowanie dzieci do konkursu plastycznego "Czad i ogień – obudź czujność" organizowanym przez Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej oraz Beskidzki Cech Kominiarzy. Trójka dzieci z grupy 4-3-latków wzięła udział w konkursie.
W okresie trwania stażu przygotowywałam: pomoce dydaktyczne, dekoracje sali odpowiadające poszczególnym porom roku i wydarzeniom w przedszkolu. Na bieżąco korzystałam z literatury o tematyce psychologiczno - pedagogicznej.
Pogłębiałam swoja wiedzę studiując takie czasopisma jak: "Wychowanie w Przedszkolu", "Bliżej przedszkola", "Nauczycielka Przedszkola", a także literaturę fachową, wykorzystując materiały z zakresu literatury zawodu między innymi takiej jak:
• „Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
• „Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym” R. Więcek
• „W co się bawić z dziećmi’ M. Bogdanowicz
• „Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych” J. Andrychowskiej-Biegacz
• „Tańce integracyjne w pracy z grupą” część I i II Leszek Gęca
• „Każde dziecko to potrafi” Ursula Barff, Inge Burkhardt, Jutta Maler
• „Zabawy plastyczne” Laura C. Martin
• ,,Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K. Wlaźnik
• ,,Dziecko aktorem” B. Forma
• ,,Wybór literatury do zabaw i zajęć w przedszkolu” H. Kruk
• SZCZĘSNA Anna : W atmosferze zaufania // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, [nr] 9, s. 553-555
• STEFANIAK Hanna : O tworzeniu więzi między rodzicami a nauczycielem // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 9, s. 661-664
• ROGACZ Iwona, SMODIS Mariola : Z rodzicami przez cały rok // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 7, s. 426-427
• PAPROTNA Gabriela : Problemy współpracy przedszkola z rodziną w świetle przemian edukacyjnych // Nauczyciel i Szkoła. - 2000, nr 2, s. 97-104
• NOWOSAD Inetta : Nauczyciel i rodzice w edukacji przedszkolnej // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 3, s. 221-224
• MITROS Katarzyna : O różnych formach kontaktów z rodzicami // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 4, s. 244-247
• KAŹMIERCZAK K. : Rodzice w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1991, nr 6, s. 368-369
• GRUSZKO Dorota : Rodzice bliżej przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 2, s. 140-141
• DROSZCZ Jagoda : Otwarte drzwi : razem z rodzicami i środowiskiem // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 6, s. 461-464
• BIELIKOWICZ-BORCZYK Irena : Nie zabraknie chętnych // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 5, s. 375-377
• BARTCZAK Agata : Najważniejsze jest współdziałanie // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 9, s. 717-718.
Komputer jest stałym narzędziem w mojej pracy. Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej prostym a zarazem bogatym sposobem wspierania procesów oddziaływań dydaktyczno - wychowawczych. Podczas stażu maksymalnie wykorzystywałam i doskonaliłam umiejętność stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnej. Projektowałam oraz wykonywałam techniką komputerową: dyplomy, podziękowania, karty pracy dzieci, pomoce dydaktyczne do zajęć, plany pracy, scenariusze zajęć, opinię, karty obserwacji itp. Wykonując te zadania korzystałam z edytora tekstu Microsoft Office Word, arkusza kalkulacyjnego Microsoft Office Excel, programu graficznego Paint. Ponadto, aby pomóc innym nauczycielom w organizowanych uroczystościach korzystam z programu Audacity, w którym zwalniam piosenki, skracam itp. W Internecie można znaleźć zamieszczony przeze mnie plan rozwoju zawodowego, scenariusz zajęć z uroczystości Dnia Pluszowego Misia, scenariusz zabawy andrzejkowej oraz niniejsze sprawozdanie, które zostały zamieszczone na stronie internetowej www.publikacje.edux.pl. W mojej pracy korzystałam również z różnych stron internetowych tj.:
• www.men.gov.pl
• www.oswiata.abc.com.pl
• www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl
• www.nauczycielprzedszkola.pl
• blizejprzedszkola.pl/
• www.edux.pl
• www.eduseek.ids.pl
• www.pwn.com.pl
• www.interklasa.pl,
• www.wsip.com.pl
• www.publikacje.edux.pl
• www.scholaris.pl
• www.szkolnictwo.pl
• www.profesor.pl
• www.literka.pl
• www.awans.net
• www.men.waw.pl

Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem podopiecznych (§6 ust. 2 pkt. 3)

Pozyskiwanie informacji o dzieciach rozpoczęłam od analizy kart zgłoszeniowych dziecka gdzie zapisane są podstawowe informacje o nim i jego rodzicach. Drugim dokumentem, który pozwala poznać rozwój dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania jest arkusz obserwacji. Do tego celu posłużyłam się następującymi arkuszami: Arkusz Obserwacji Dziecka 3 - letniego i Arkusz Obserwacji Dziecka 4 - letniego. Obserwacje dzieci wykonałam raz w miesiącu październiku. Chętnie służyłam pomocą i poradą w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Poprzez ciągły kontakt z rodzicami, okazaniem im zainteresowania i życzliwą cierpliwość, a także dzięki swojej konsekwentnej postawie dobrze poznałam środowisko rodzinne dzieci oraz relacje panujące pomiędzy nimi a rodzicami. Ponadto: systematycznie prowadziłam galerie prac dzieci, pogłębiałam wiedzę nt. zaspokojenia potrzeb podopiecznych w zakresie pracy opiekuńczo - wychowawczo – dydaktycznej i profilaktycznej.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§6 ust. 2 pkt. 4)

Przygotowanie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Przygotowywanie scenariuszy zajęć z dokładnym określeniem celu - z pomocą opiekuna stażu z zasadami omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć. Analiza prowadzonych i obserwowanych zajęć, wyciąganie wniosków oraz wskazówek do dalszej pracy. Zwracanie uwagi na środki dydaktyczne, dobór form, metod, technik prowadzenia zajęć. Sporządzanie arkuszy obserwacyjnych z zajęć obserwowanych.

Autorefleksja
Pięciomiesięczny okres stażu pracy pozwolił na dokonanie analizy określenia mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki.
W przedszkolu mam możliwość poszerzania swoich umiejętności i wiedzy w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Staż nauczycielski jest okresem wytężonej pracy oraz sprawdzeniem moich umiejętności i wiedzy. Przekonałam się, że zawód nauczyciela wymaga nieustannego samokształcenia się, krytycznego oceniania swoich umiejętności i wiedzy.
W przedszkolu otrzymuję dużo zrozumienia, wsparcia, a także otrzymuję wielką pomoc ze strony nauczycieli oraz pracowników przedszkola.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w sprawy przedszkola oraz chęć nauczania i wychowania dzieci. Uważam, że przykładam dużą wagę do poszerzania umiejętności i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach oraz poprzez ciągłe poszerzanie swojej wiedzy na niestacjonarnych studiach magisterskich. Cały czas staram się wykonywać jak najwięcej pomocy dydaktycznych, które w przyszłości mogą ułatwić mi pracę w przedszkolu. Poszerzam znajomość piosenek z repertuaru dziecięcego, a także wierszyków i bajek dla dzieci, które pozytywnie oddziałują na rozwój dzieci.
Chciałabym, aby dalszy okres stażu był dla mnie czasem dużego wysiłku, podczas którego będę mogła dalej podnosić swoje kwalifikacje, poszerzać wiedzę, a także czerpać inspiracje od innych nauczycieli.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.