X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33268
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

URSZULI KUCZYŃSKIEJ
NAUCZYCIELA ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

NA OKRES STAŻU OD 01.09.2014 DO 31.05.2017

Augustów 01.09.2014

Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zaplanowane działania
Termin realizacji
(Tabela - dop. red.)

1.Organizowanie i bogacenie warsztatu pracy:
- opracowywanie i analizowanie planów wynikowych z edukacji wczesnoszkolnej, języka niemieckiego, dla poszczególnych klas pod kątem słabych stron pracy szkoły;
- uaktualnianie wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny z edukacji wczesnoszkolnej w klasie IIa, z języka niemieckiego w klasach I-III gimnazjum;
- udział w lekcjach otwartych;
- ewaluacja Przedmiotowego Systemu Oceniania;
- uczestniczenie w szkoleniach z zakresu metod pracy;
-praca w komisji przeprowadzającej próbny sprawdzian trzecioklasisty (sprawdzanie prac, analiza wyników);
- praca w komisji przygotowującej próbny egzamin gimnazjalny ( sprawdzanie prac, analiza wyników);
- analizowanie i stosowanie się do zaleceń opinii i orzeczeń Powiatowej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej;
- praca w klasach integracyjnych ( tworzenie oddzielnych sprawdzianów i testów dla uczniów
z dysfunkcjami, współpraca z nauczycielami wspomagającymi).

2. Diagnozowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej:
- opracowanie, przeprowadzenie i analizowanie sprawdzianów diagnozujących dla uczniów klas drugich i trzecich szkoły podstawowej oraz sprawdzianów;
- opracowanie, przeprowadzenie i analizowanie sprawdzianów diagnozujących dla uczniów klas drugich gimnazjum oraz sprawdzianów z poszczególnych działów;
- opracowanie i przeprowadzenie wśród uczniów i rodziców ankiet diagnozujących moją pracę dydaktyczną i wychowawczą.

3. Wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej
i komunikacyjnej w pracy pedagogicznej:
- przygotowywanie planów wynikowych, sprawdzianów, pomocy dydaktycznych, ankiet i scenariuszy zajęć, świadectw, dyplomów itp. z wykorzystaniem technologii komputerowej;
- wykorzystywanie multimedialnych programów edukacyjnych, Internetu podczas przygotowywania lekcji;
-opublikowanie scenariuszy zajęć, materiałów dydaktycznych itp. na portalach edukacyjnych dla nauczycieli.
-stworzenie filmiku dotyczącego wychowanków

IX 2014, 2015, 2016

IX 2014, 2015, 2016

na bieżąco
na bieżąco
na bieżąco
na bieżąco
na bieżąco

na bieżąco

według harmonogramu sprawdzianów,

2015, 2016,

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco
na bieżąco

2015, 2016, 2017

Zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły.
Zaplanowane działania Termin realizacji

1.Praca nad podniesieniem wyników nauczania:
- indywidualizowanie pracy na lekcji oraz form sprawdzania wiedzy;
- uwzględnianie potrzeb uczniów przy doborze metod i form pracy na zajęciach;
- przygotowywanie uczniów szczególnie uzdolnionych do konkursów na różnych szczeblach;
- udzielanie uczniom słabym pomocy w nauce w ramach konsultacji społecznych;
- opracowanie programu zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu gimnazjalnego oraz ich prowadzenie.

2. Podwyższenie poziomu edukacji szkoły i rozbudzanie zainteresowania językiem niemieckim:
- organizowanie konkursów przedmiotowych ogólnej znajomości języka oraz wiadomości realioznawczych;
- współorganizowanie i przeprowadzanie etapów szkolnych: Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego;
- praca w komisjach egzaminacyjnych i konkursowych;
- pełnienie funkcji opiekuna projektów edukacyjnych.
- wprowadzenie języka niemieckiego w klasach I-III SP jako drugiego nieobowiązkowego języka);
3. Angażowanie rodziców do udziału w życiu klasy i szkoły:
- włączanie rodziców do planowania, organizowania oraz uczestniczenia w imprezach klasowych i szkolnych;
- prowadzenie konsultacji dla rodziców;
- organizowanie spotkań z pedagogiem, psychologiem szkolnym dla rodziców uczniów mających trudności dydaktyczno – wychowawcze.

4. Kultywowanie tradycji
Zorganizowanie i prowadzenie imprez klasowych i szkolnych (Andrzejki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki itp.). wg potrzeb
5. Przeprowadzenie lekcji otwartej

6.Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
7. Współpraca z wydawnictwem Nowa Era m.in. w celu pozyskania materiałów dydaktycznych.
8. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym
- Angażowanie uczniów do udziału w licznych
konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych. Pokazy taneczne i występy teatralne wystawiane w mieście.
- Współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości o charakterze środowiskowym, wynikających z kalendarza uroczystości szkolnych.
- Przygotowanie uczniów do występów z okazji różnych uroczystości obchodzonych w szkole .
- Pomoc przy organizacji Drzwi Otwartych dla uczniów kl 0
9. Włączanie uczniów do akcji charytatywnych
-Zbiórka zabawek i przekazanie biednym dzieciom
Udział w akcjach: ,,Góra grosza’’, ,,I ty możesz zostać św. Mikołajem’’. wg potrzeb
- Organizacja Akcji „Z Sercem na Dłoni”.

na bieżąco
na bieżąco
na bieżąco
na bieżąco
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

według kalendarza szkolnego
według kalendarza szkolnego

na bieżąco
według kalendarza szkolnego.
2014/2015, 2015/2016,

na bieżąco

na bieżąco
według potrzeb

na bieżąco

2014/2015,2015/2016,2016/2017
2014/2015

na bieżąco
na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco
XII 2015,XII 2016

Pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Zaplanowane działania Termin realizacji

1. Poznanie procedur awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego:
- zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego
na stopień nauczyciela dyplomowanego.

2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- uczestniczenie w radach pedagogicznych, warsztatach, szkoleniach prowadzonych w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli;
- uczestniczenie w lekcjach otwartych , diagnozujących;
- udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego ( m.in. praca z dziećmi
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, metody aktywizujące na lekcji języka niemieckiego, metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej, egzamin gimnazjalny);
- udział w konferencji ,,Szkoła równych szans”.

5. Samodzielne poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych:
- poznawanie nowości wydawniczych, artykułów i publikacji w prasie metodycznej, psychologicznej i pedagogicznej;
- przeglądanie edukacyjnych witryn internetowych w celu wzbogacenia wiedzy i umiejętności zawodowych;
- analizowanie zmian w przepisach prawa oświatowego.

VIII, IX 2014

VIII 2014

VI 2017

na bieżąco

na bieżąco
na bieżąco
IV 2015, 2016, 2017

na bieżąco

na bieżąco
na bieżąco

Plan rozwoju zawodowego ma formę otwartą. W trakcie realizacji może być zmieniany, weryfikowany i aktualizowany w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

........................................
Data i podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.