X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33264
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Teresa Weber
Stanowisko: nauczyciel
Miejsce pracy: Publiczne Przedszkole w Brzeziu
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2016
Termin zakończenia stażu: 31 maj 2019

§8 UST.2 PKT. 1* Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin

1. Poznanie procedury awansu zawodowego. – analiza przepisów prawa oświatowego;
-opracowanie planu rozwoju zawodowego;
– dokumentowanie realizacji planu rozwoju;

– pisanie sprawozdań z realizacji planu 1 razy w roku. – plan rozwoju zawodowego;

- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju. Wrzesień 2016

Okres stażu

notatka

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości pracy przedszkola. – udział w różnych (wewnętrznych i zewnętrznych) formach doskonalenia zawodowego , adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola;
(kursy doskonalące, warsztaty, zajęcia koleżeńskie);
– systematyczne zapoznawanie się z literaturą, publikacjami i artykułami pedagogicznymi.
-wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy. – potwierdzenie przez dyrektora uczestnictwa w warsztatach lub zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Okres stażu

2016/2019

okres stażu
3. Aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola. – propozycje narad szkoleniowych, tematów do planu rocznego;
- praca w zespołach powołanych do tego celu;
– opracowanie rocznego planu opiekuńczo, wychowawczo- dydaktycznego;
– opracowanie ankiety dla rodziców – notatka

– plan roczny rok szkolny 2016/2019;
– ankieta
Okres stażu

Czerwiec 2017

4. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami. – opracowanie planu współpracy z rodzicami;
-prowadzenie rozmów indywidualnych;
– organizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców wg planu rocznego
– plan współpracy z rodzicami;
– harmonogram rozmów;
– notatka
Okres stażu

§8 UST.2 PKT. 2* Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Poszerzenie wiedzy dotyczącej technologii informacyjnej i komunikacyjnej. – ukończenie kursów doskonalących;
- wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy. – zaświadczenie o ukończeniu kursów. 2016/2019
2. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej. – opracowanie planów pracy, konspektów, scenariuszy, kart pracy i pomocy dydaktycznych;
- wykonywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń;
– przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego;
– wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych. – przykładowe materiały, arkusze, plany, konspekty zajęć Okres stażu
3. Korzystanie z Internetu. -wykorzystanie Internetu do gromadzenia informacji potrzebnych do przygotowania i realizacji planów miesięcznych pracy z dzieckiem;
- śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w Internecie;
– zamieszczanie informacji o grupie na stronie internetowej przedszkola orz zamieszczanie aktualności, wierszy i piosenek – przykłady materiałów
z Internetu;

- dokumentacja stażu.

- strona internetowa okres stażu

§UST.2 PKT. 3* Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami – prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli;
- udostępnianie opracowanych konspektów, materiałów, scenariuszy uroczystości
- zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego – konspekty zajęć, scenariusze, przykładowe materiały
- zdjęcia, prezentacja Okres stażu

Maj 2017
2.

Wymiana doświadczeń na radach pedagogicznych – aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów z odbytych szkoleń;
- prowadzenie szkoleń w ramach wewnątrz przedszkolnego doskonalenia zawodowego (tematy szkoleń według harmonogramu na dany rok szkolny). – potwierdzenie dyrektora
– opracowane materiały

Okres stażu
3. Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje. – opublikowanie na stronach internetowych lub w czasopiśmie pedagogicznym:
• Planu rozwoju;
• Karty obserwacji dziecka
• Przykładowych konspektów zajęć i scenariuszy
• Program autorskiego kółka logopedycznego; – teksty publikacji, adresy strony internetowej 2016r.
2017r.
2018r.
2019r.

§8 UST.2 PKT. 4a * Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych , wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin

1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć kółka logopedycznego dla dzieci cztero letnich ze specyficznymi trudnościami mowy – opracowanie programu;

- przedstawienie programu na radzie pedagogicznej celem zatwierdzenia go;
– realizacja programu według ustalonego planu pracy. – tekst programu;

- konspekty zajęć;

- ewaluacja.

2017

Czerwiec 2017

Maj 2018
§8 UST.2 PKT. 4c* Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych .
Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Pozyskiwanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania placówki.

– organizowanie kiermaszu świątecznego;
– współpraca z rodzicami;
- szukanie sponsorów – przygotowywanie i organizowanie występów artystycznych z okazji różnych uroczystości przedszkolnych. – potwierdzenie dyrektora 2017/2018
Okres stażu
2. Prowadzenie kółka logopedycznego. – ukończenie kursów doskonalących w zakresie edukacji logopedycznej;
- prowadzenie zajęć z dziećmi;
- wprowadzeni karty osiągnięć dzieci
- zachęcenie rodziców do współpracy z logopeda poprzez zeszyt z ćwiczeniami logopedycznymi – zaświadczenia z kursów;- przykładowe konspekty zajęć

– zdjęcia, lista obecności, karta aktywności Luty 2017

Rok szkolny 2017/2018
3. Pedagogizacja i wsparcie dla rodziców. – prowadzenie zajęć otwartych;- zamieszczanie artykułów dla rodziców na stronie internetowej przedszkola.
– udzielanie pomocy rodzicom dzieci zakwalifikowanymi do terapii logopedycznej (gromadzenie przepisów prawnych; współorganizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
- cykliczne prowadzenie warsztatów logopedycznych
– systematyczne przekazywanie bieżących informacji na temat zmian zachodzących w systemie oświaty. – konspekty zajęć;
- tekst artykułów;

– przepisy prawne

- zdjęcia, lista obecności

- gazetka przedszkolna Okres stażu

Okres stażu

Jeden raz w roku szkolnym 2016/2017/2018

w razie potrzeby
4. Organizacja uroczystości i konkursów na terenie przedszkola – przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy uroczystości i konkursów według kalendarza zawartego w planie rocznym. Bycie liderem podczas organizacji konkursu
– opracowane scenariusze, regulaminy, zdjęcia Wg potrzeb
5. Udział w akcjach charytatywnych. – zachęcanie i motywowanie do udziału w akcjach. – potwierdzenie dyrektora Wg potrzeb
6. Organizowanie spotkań w przedszkolu z ciekawymi zawodami - zapraszanie gości np. policjant, leśnik, listonosz, fryzjer, kosmetyczka itp. - zdjęcia Wg potrzeb
7. Uczestniczenie w konkursach lokalnych, wojewódzki i ogólnopolskich - konkursy plastyczne i muzyczne - zdjęcia, zaświadczenia Okres stażu
8. Udział w Ogólnopolskich programach prozdrowotnych np. Akademia Aqafresch - przeprowadzeni zajęć, zapoznanie dzieci z celem programu - zdjęcia, scenariusze zajęć, karty pracy
Wrzesień 2016/2017/2018
9. Organizowanie cyklicznych spotkań adaptacyjnych w przedszkolu - zapraszanie nowych dzieci ma na celu lepsze zaadoptowanie dziecka w przedszkolu - Zdjęcia, scenariusze zajęć Czerwiec 2017/2018
10. Udział w występach lokalnych np. GOK, Brzezie - występ w środowisku lokalnym - zdjęcia Na bieżąco
11. Kącik komputerowy – ukończenie kursów doskonalących w zakresie edukacji informatycznej;
- prowadzenie zajęć z dziećmi; – zaświadczenia z kursów;- przykładowe konspekty zajęć
– zdjęcia, lista obecności, Wrzesień 2017
§8 UST.2 PKT. 4e* Wykonywanie zadań na rzecz oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami .
Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. – nawiązanie współpracy ze specjalistami z poradni;
- korzystanie z pomocy specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno – wychowawczych.
- nawiązanie współpracy z logopedą z Poradni Psychologiczno pedagogicznej w Opolu
– potwierdzenie dyrektora Okres stażu
2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. – organizowanie spacerów i wycieczek pozwalających dzieciom nabyć orientację w działaniu instytucji publicznych
- współpraca z logopedą szkolnym i psychologiem ze Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrzeniu Wielkim
- występy na zaproszenie na uroczystości organizowane przez mniejszość niemiecką np. Muttertag, Advensfeier – notatka

- notatka

- zdjęcia, scenariusz występu Okres stażu

2016/2019

wg potrzeb
3. Udział w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” - pełnienie roli lidera;
- kształcenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
- zachęcanie rodziców, nauczycieli do głośnego czytania. – lista przeprowadzonych akcji; Od 2017 r.

§8 UST.2 PKT. 5* Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadanie Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz indywidualnych planów pracy dla dzieci zakwalifikowanymi do pomocy psychologiczno pedagogicznej - dokonanie diagnozy funkcjonalnej dziecka;
- opracowanie programu dla konkretnego dziecka. – opracowany program;
przykładowe plany pracy indywidualnej. Rok szkolny 2016/2017
* Zastosowana w planie numeracja odnosi się do Rozporządzenia MENiS z dnia 1.03.2013 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela.
........................................
Podpis nauczyciela składającego plan rozwoju

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.