X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33271
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
Agnieszka Poczyszcz

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015r. poz. 357, 1268 i 1418) – art. 9d ust. 1 i 7, art. 9c ust. 4 i 6
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 26 marca 2013r. poz. 393)

I. DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko Agnieszka Poczyszcz
Nauczyciel matematyki
Posiadane wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
Studia Uniwersytet Wrocławski: fizyka i astronomia, specjalizacja: nauczanie fizyki i matematyki
Nazwa i adres szkoły Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głogowie
ul. Gomółki 43
67-200 Głogów
Dyrektor szkoły Krzysztof Rączka

II. STAŻ
Termin rozpoczęcia stażu 01.09.2016 r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu Joanna Powiłan- Wachowiak
Czas trwania stażu 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu 31.05.2017 r.

III. CELE STAŻU
Cel główny podejmowanego stażu:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego Nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe ( Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 1013r.):
- poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły oraz przedszkola (przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły i przedszkola; sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole i przedszkolu; przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy);
- prowadzenie zajęć, w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawianie je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone;
- obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawianie z prowadzącym tych zajęć;
- podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych oraz w ramach samokształcenia);
- pogłębianie kontaktów z Uczniami i Rodzicami;
- nawiązanie współpracy z Nauczycielami zatrudnionymi w szkole.

IV. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§ 6 ust. 1 pkt 1 ).
Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły:
- Statut Szkoły;
- Regulamin pracy i wynagrodzenia;
- Wewnątrzszkolny System Oceniania;
- WDN;
- Program Wychowawczy;
- Karta Nauczyciela. Wrzesień 2016r. oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu. - Stosowanie się do odpowiednich przepisów prawa w codziennej praktyce szkolnej;
- Notatki własne z analizy dokumentacji.

Poznanie zasad funkcjonowania i dokumentacji poszczególnych elementów szkoły.
- świetlicy szkolnej; Wrzesień 2016r.

Półroczne sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Stażysty

- obiektów sportowych (s. gimnastycznej, boiska, basenu); Wrzesień 2016r.
- biblioteki; Wrzesień 2016r.
- gabinetu higienistki; Październik 2016r.
- gabinetu psychologa. Październik 2016r.
- gabinetu logopedy; Październik 2016r.
- gabinetu pedagoga; Październik 2016r.
- sekretariatu Październik 2016r.

Poznanie poszczególnych regulaminów obowiązujących w szkole.

Poznanie regulaminów obowiązujących w szkole:
- Regulamin; wypożyczalni;
- Regulamin czytelni;
- Regulamin pracy nauczyciela;
- pełniącego dyżur podczas przerw międzylekcyjnych;
- Regulamin udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli;
- Regulamin świetlicy szkolnej;
- Regulamin pracy;
- Regulamin wynagrodzenia;
- Regulamin Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych w SP 12 w Głogowie;
- Regulamin przyznawania zasiłków losowych i stypendiów socjalnych dla uczniów. Listopad 2016r. Znajomość zasad funkcjonowania poszczególnych elementów szkoły oraz poszczególnych regulaminów obowiązujących w szkole.
Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej (dziennik elektroniczny, dziennik zajęć dodatkowych, plan dydaktyczny, dokumenty z zajęć dydaktycznych i dodatkowych, itp.). Wrzesień 2016r. oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Zapoznanie się z
tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami,
zastępstwami, zasadami współpracy nauczycieli z innymi pracownikami i dyrekcją. Obserwacja, analiza stosownej dokumentacji, udział w Radach Pedagogicznych i spotkaniach zespołowych. Wrzesień 2016r. oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu. Prawidłowa organizacja zajęć własnych.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi. Zapoznanie się z dokumentami regulującymi wymagane warunki bezpieczeństwa i higieny w szkole:
- Szkolenie BHP;
- Regulamin BHP i przeciwpożarowy. Wrzesień 2016r. oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu. - Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu;
- Sporządzenie notatek;
- Stosowanie zdobytej wiedzy w pracy własnej;
- Zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego. Analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego:
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego dla nauczycieli;
- Karty Nauczyciela;
- Ustawy o Systemie Oświaty. Wrzesień 2016r. Znajomość wymagań dotyczących uzyskania stopnia awansu zawodowego.
Zapoznanie się z obowiązującą Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego dla Szkół Podstawowych. - Analiza podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej;
- analiza podstawy programowej dla klas 4-6;
- analiza programu nauczania dla klas 4-6;
- analiza podstawy programowej dla klasy I gimnazjum.
Wrzesień 2016r. Sporządzenie notatek.

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu. Zawarcie kontraktu pomiędzy stażystą a opiekunem stażu, który określa zakres obowiązków zarówno stażysty jak i opiekuna stażu. Wrzesień 2016r. Szczegółowe omówienie form współpracy. Określenie sposobu współdziałania w formie kontraktu.
Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Wrzesień 2016r. Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela stażysty.
Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć, sporządzonych notatek. Wrzesień 2016- maj 2017 Teczka stażysty.
Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. Czerwiec 2017r. Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie
dokumentacji.
Maj 2017r.

Wniosek, dokumentacja z
realizacji stażu.

2. Uczestnictwo - jako obserwator - w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu, oraz omówienie z prowadzącym obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 1 pkt 2).
Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu. Zawarcie kontraktu pomiędzy stażystą a opiekunem stażu, który określa zakres obowiązków zarówno stażysty jak i opiekuna stażu. Wrzesień 2016r. Szczegółowe omówienie form współpracy. Określenie sposobu współdziałania w formie kontraktu.
Ustalenie z opiekunem terminów zajęć. Napisanie planu rozwoju zawodowego,
opracowanie zakresu planu i tematyki zajęć do 20 września 2016r. Ustalenie z opiekunem terminów zajęć.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. - Obserwacja zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem;
- Omówienie zajęć z prowadzącym. Raz w miesiącu - Arkusze obserwacji zajęć;
- Autorefleksja w formie wniosków.

3. Prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu, oraz omawianie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone (§ 6 ust. 1 pkt 3).
Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
Ustalenie z opiekunem stażu harmonogramu obserwacji zajęć. Ustalenie terminów obserwacji z opiekunem stażu. Wrzesień 2016r. Harmonogram obserwacji.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. - Sporządzenie scenariusza obserwowanych zajęć;
- Przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu zgodnie z ustalonym harmonogramem;
- Omówienie zajęć i ich ewaluacja. Raz w miesiącu - Konspekty zajęć;
- Arkusze obserwacji zajęć opiekuna stażu;
- Wnioski i uwagi do realizacji.
Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć i konspektów. Przygotowanie i analiza scenariuszy zajęć i konspektów. Raz w miesiącu. Scenariusze zajęć, konspekty.
Wykorzystanie technologii informacyjnej oraz
multimedialnej techniki pracy. - Prowadzenie zajęć z użyciem multimediów;
- Korzystanie z Internetu podczas zajęć;
- Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej;
- Współpraca z innymi nauczycielami. Wrzesień 2016r. - czerwiec 2017r. Scenariusze zajęć, konspekty.
Opracowanie i wdrożenie rozkładów materiałów i planów wynikowych - opracowanie i realizowanie zajęć zgodnie z rozkładem materiałów i planów wynikowych na rok 2016/2017;
- gromadzenie dokumentacji. Wrzesień 2016- czerwiec 2017 Rozkłady materiałów i plany wynikowe z matematyki
Dokumentacja własnych działań pedagogicznych Dobór odpowiednich metod i form pracy oraz środków dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów Wrzesień 2016r. - czerwiec 2017r. Konspekty zajęć.
Testy i karty pracy uczniów.
Notatki własne
Analiza i samoocena prowadzonych przez siebie lekcji. Obserwacja i rozmowa po obserwacyjna. Analiza i wnioski z własnej praktyki pedagogicznej Raz w miesiącu. Arkusze z obserwacji lekcji.
Notatki własne, wnioski i refleksje.
Ocena własnych umiejętności, autorefleksja. - Analiza własnych mocnych i słabych stron uczenia.
- Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z dzieckiem. Wrzesień 2016 r.- maj 2017r. - Autorefleksja;
- Wprowadzanie wskazówek opiekuna stażu w pracy z uczniem.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. - Samoocena;
- Wnioski na przyszłość. Czerwiec 2017. - Teczka stażysty;
- Sprawozdanie z okresu stażu.

4. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (§ 6 ust. 1 pkt 4).
Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
Doskonalenie
własnego warsztatu
pedagogicznego Wykonywanie pomocy naukowych, opracowywanie testów, prac klasowych i kart
pracy ucznia. Wrzesień 2016r. - maj 2017r. Gromadzone karty pracy ucznia, sprawdziany i testy.

Tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy.

Zapoznanie się z materiałami dydaktycznymi na temat stosowania różnych metod nauczania i wdrażanie ich w proces nauczania.
Wrzesień 2016r. - maj 2017r. Sporządzone notatki.
Doskonalenie warsztatu pracy - wzbogacanie warsztatu pracy w pomoce dydaktyczne;
- studiowanie lektury pedagogicznej;
- udział w szkoleniach. Wrzesień 2016r. - maj 2017r.. Pomoce dydaktyczne.
Notatki własne.
Certyfikaty z szkoleń
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych Współpraca z nauczycielami i psychologami, także z innych placówek, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena Wrzesień 2016r. - maj 2017r. Kontakty interpersonalne m. in. z uczniami, rodzicami, psychologami z innych placówek, policja, sądem i kuratorami.
Udział w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i w ramach samokształcenia. - Uczestnictwo w szkoleniowych Radach Pedagogicznych oraz różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli;
- Uczestnictwo w szkoleniach;
- Rozmowy z doświadczonymi pedagogami. Wrzesień 2016r. - maj 2017r. - Potwierdzenie udziału w Radach Pedagogicznych;
- Zaświadczenia udziału w szkoleniach.
Ocena własnych umiejętności, autorefleksja. - Analiza własnych mocnych i słabych stron uczenia.
- Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z dzieckiem. Raz w miesiącu. - Autorefleksja;
- Wprowadzanie wskazówek opiekuna stażu w pracy z uczniem.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. - Samoocena;
- Wnioski na przyszłość. Czerwiec 2017. - Teczka stażysty;
- Sprawozdanie z okresu stażu.

5. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt 3).
Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
Zapoznanie się z sytuacją uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
i pomaganie im. - Analiza orzeczeń i opinii z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej;
- Konsultacje z pedagogiem szkolnym. Wrzesień 2016r. Sporządzone notatki.
Zapoznanie się z Programem Wychowawczym Szkoły Analiza programu wychowawczego Październik 2016r. Sporządzenie notatki.
Zapoznanie się z rolą wychowawcy w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły. Rozmowa z wychowawcami klas. Październik 2016r. Sporządzone notatki.
Pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków. Lektura pedagogiczna i psychologiczna. Maj 2016r. - Notatki własne;
- Wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce.
Pomoc uczniom słabym. - Zajęcia wyrównawcze z matematyki w klasach 4-5 Wrzesień 2016r.- maj 2017r. Zapisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, konspekty.
Aktywizowanie uczniów do zajęć pozalekcyjnych.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla chętnych uczniów pt. „ Młody Odkrywca” w klasie II E.
Organizacja i współorganizacja imprez szkolnych:
- Dni Matematyki;
- Dni Europejskie;
- wystawa pt. „Kalendarz Adwentowy”. Wg harmonogramu imprez szkolnych - Harmonogram zajęć dodatkowych;
- Sprawozdania z zorganizowanych imprez szkolnych.

Uczestnictwo w zebraniach z rodzicami. Konsultacje. Udział w spotkaniu z rodzicami.
Zebranie:
- wrzesień 2016r.;
- maj 2017r..
Konsultacje:
- 25.10.2016r.;
- 22.11.2016r.;
- 20.12.16r.;
- 14.03.2017r.;
- 24.04.2017r.. - Potwierdzenie obecności.
- Notatki własne.

........................................ .....................................
podpis opiekuna stażu podpis stażysty

REALIZACJA PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Lp.
Poznanie zasad funkcjonowania i dokumentacji poszczególnych elementów szkoły.
Data Podpis
1. świetlicy szkolnej; Wrzesień 2016r.
2. obiektów sportowych (s. gimnastycznej, boiska, basenu); Wrzesień 2016r.
3. biblioteki; Wrzesień 2016r.
4. gabinetu pielęgniarki szkolnej; Październik 2016r.
5. gabinetu psychologa. Październik 2016r.
6. gabinetu logopedy; Październik 2016r.
7. gabinetu pedagoga; Październik 2016r.
8. sekretariatu; Październik 2016r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.