X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33256
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego wychowania fizycznego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 Data zakończenia stażu: 31.05.2019
Plan działania
Wymaganie kwalifikacyjne § 8 ust.2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły
Zadania do realizacji
Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego
Formy realizacji:
-Poznanie ogólnych podstaw prawnych.
-Analiza przepisów prawa oświatowego oraz znajomość przepisów dotyczących awansu zawodowego.
Aktywny udział w doskonaleniu zawodowym wynikający z potrzeb własnych i placówki
Formy realizacji:
-Podjęcie studiów podyplomowych.
-Uczestnictwo w zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego-kursy, warsztaty, konferencje.
-Aktywne uczestnictwo w pracach organów Ośrodka związanych z realizacją jego podstawowych zadań: szkoleniowe Rady Pedagogiczne w ramach WDN, zebrania zespołów do spraw IPET (indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne dla uczniów), tworzenie narzędzi i badań zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego.
Systematyczne zapoznawanie się ze zmianami dot. funkcjonowania i organizacji Ośrodka
Formy realizacji:
- Systematyczna analiza dokumentacji Ośrodka: Statut, plan profilaktyczny i wychowawczy szkoły, WSO, Plan Pracy Ośrodka
Studiowanie fachowej literatury z zakresu nauczanego przedmiotu
Formy realizacji:
- Zapoznanie się z fachową literaturą i wykorzystanie jej w pracy: czasopisma, nowości wydawnicze, artykuły.
Realizacja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Trzymaj Formę” promującego zdrowy styl życia poprzez aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie
Formy realizacji:
- Współpraca z Samorządem Szkolnym celem promocji działań kształcących postawy prozdrowotne uczniów oraz poszerzających wiedzę nt. aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania
-organizacja turnieju rzucanki siatkarskiej
-przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu „Moja aktywność ruchowa na co dzień”.
Wymaganie kwalifikacyjne § 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania do realizacji
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
Formy realizacji:
- Korzystanie z różnych programów komputerowych podczas:
*opracowania dokumentacji związanej z awansem
*tworzenia dokumentacji własnej i szkolnej
*przygotowywania pomocy dydaktycznych, testów, tabel wynikowych, sprawozdań, regulaminów, harmonogramów imprez sportowych
Korzystanie z Internetu
Formy realizacji:
- Gromadzenie i zamieszczanie materiałów dot. sportu szkolnego na stronie internetowej Ośrodka we współpracy z nauczycielem informatyki (publikacja zdjęć, sprawozdań i opisów z zawodów, przeprowadzonych imprez sportowych, konkursów).
Korzystanie ze stron MEN (śledzenie zmian w przepisach oświatowych).
Wymaganie kwalifikacyjne § 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Zadania do realizacji
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli, stażystów lub osób odbywających praktyki w naszym Ośrodku
Formy realizacji:
-Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć wychowania fizycznego dla zainteresowanych nauczycieli. Zaprezentowanie własnych rozwiązań metodycznych.
Obserwacja lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli
Formy realizacji:
- Dzielenie się spostrzeżeniami i wiedzą. Wymiana doświadczeń i pomysłów.
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
Formy realizacji:
-Udostępnianie swoich wypracowanych materiałów dydaktycznych, scenariuszy, regulaminów konkursów itp. -Konsultacje w ramach zebrań zespołów do spraw IPET.
- Wspólne analizowanie i rozwiązywanie problemów dydaktyczno-wychowawczych.
Współpraca z psychologiem, pedagogiem, terapeutami, wychowawcami internatu.
Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy
Formy realizacji:
-Opublikowanie w edukacyjnym portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji, wybranych scenariuszy przeprowadzonych zajęć.
Wymaganie kwalifikacyjne § 8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postepowaniem w sprawach nieletnich
Zadania do realizacji
Opracowanie i realizacja własnego programu
Formy realizacji:
-Opracowanie założeń, celów i sposobów realizacji programu zajęć taneczno-ruchowych pt. „Tanecznym krokiem przez życie”. Prowadzenie koła tanecznego w ramach nieodpłatnych zajęć dodatkowych.
Wymaganie kwalifikacyjne § 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególnosci dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Zadania do realizacji
Rozbudzanie aktywności uczniów i rozwijanie ich zainteresowań w czasie wolnym od nauki
Formy realizacji:
-Prowadzenie koła tanecznego w ramach zajęć pozalekcyjnych.
Przygotowanie uczniów do występów tanecznych uświetniających uroczystości szkolne oraz do wyjazdów na przeglądy taneczne, konkursy-promocja Ośrodka w środowisku lokalnym.
Prowadzenie kroniki zespołu tanecznego.
Organizowanie i współorganizowanie uroczystości i imprez szkolnych wynikających z planu pracy i potrzeb szkoły
Formy realizacji:
-Przygotowanie i przeprowadzenie cyklicznych imprez szkolnych o charakterze sportowym: Mikołajki na sportowo, Integracyjny Dzień Treningu Aktywności Motorycznej MATP, Dzień Dziecka zdrowo i sportowo. -Współorganizowanie uroczystości szkolnych tj: Dzień Edukacji Narodowej, Pierwszy Dzień Wiosny, obchody Dni Autyzmu, uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Przygotowywanie uczniów do zawodów sportowych
Formy realizacji:
- Prowadzenie zajęć sportowych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Przygotowanie uczniów do startów w różnych dyscyplinach sportowych, prowadzenie drużyny z hokeja halowego, wyjazdy na zawody sportowe i opieka nad zawodnikami.
Prowadzenie kroniki sportowej szkoły.
Wymaganie kwalifikacyjne § 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Zadania do realizacji
Współpraca z ruchem Olimpiady Specjalne Polska-Łódzkie
Formy realizacji:
- Pełnienie funkcji przewodniczącej sekcji „Aplauz”. Udział w zebraniach i szkoleniach Oddziału Regionalnego Olimpiad Specjalnych Polska-Łódzkie. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.
Podjęcie działań mających na celu integrację ze społecznością szkolną i lokaln?

Formy realizacji:
-W ramach obchodów Światowych Dni Autyzmu przygotowanie i przeprowadzenie rodzinnych zabaw ruchowych z udziałem przedszkolaków z autyzmem i innymi dysfunkcjami rozwojowymi, uczniów szkoły podstawowej wraz z ich rodzicami.
-W ramach obchodów Europejskiego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zorganizowanie integracyjnych gier i zabaw ruchowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym naszej szkoły podstawowej i gimnazjum oraz uczniów II klasy Szkoły Podstawowej nr 1 w Łasku. Wspólna zabawa będzie przebiegać pod hasłem „Inni a jednak tacy sami”.
Współpraca z różnymi organizacjami i instytucjami tj. Łaski Dom Kultury, WORD w Sieradzu, CSiR w Łasku (pływalnia kryta)
-Zaprezentowanie dorobku tanecznego naszych tancerzy w bloku artystycznym ŁDK podczas Jarmarku Łaskiego. Współpraca z wypożyczalnią strojów i dobór kreacji na występy taneczne.
-Organizacja zajęć w „miasteczku ruchu drogowego” WORD, przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową dla chętnych uczniów.
Współpraca z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportu w Łasku
-Pomoc w organizacji ulicznego biegu na terenie miasta - Wojewódzki Bieg Pamięci Jana Pawła II.
-Przygotowywanie prezentacji multimedialnej podsumowującej wyniki sportowe uczniów naszego Ośrodka.
Wymaganie kwalifikacyjne § 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły
Zadania do realizacji
Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych
Formy realizacji:
-Opracowanie studium przypadku. Diagnoza, analiza i podjęcie prób rozwiązania niepokojących sytuacji dotyczących ucznia.

Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami Ośrodka i własnymi.
Nauczyciel wych. fiz
E. Słomczyńska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.