X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33250
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Izabela Paliwoda
nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3
im. Mikołaja Kopernika w Trzciance

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2015 r.
Data zakończenia stażu – 31.05.2018 r

Trzcianka, dnia 10.09.2015 r.

CEL PODSTAWOWY:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Cele stażu:
⦁ Doskonalenie umiejętności zawodowych,
⦁ Wzbogacenie i urozmaicenie własnego warsztatu pracy,
⦁ Podniesienie efektywności własnych działań dydaktycznych i wychowawczych
⦁ Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
⦁ Nabywanie nowych kompetencji.

WSTĘP

Plan rozwoju zawodowego uwzględnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.12.2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw Nr 260. poz. 2593).
PODSTAWY OPRACOWANIA PLANU:
• Plan Rozwoju Szkoły,
• Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance,
• Plan Pracy Wychowawczej,
• Indywidualne zainteresowania i potrzeby.

§ 8 ust. 2 pkt 1.
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcj?

L.p. Zadania Formy realizacji Rodzaj dokumentacji Termin realizacji
1. Poznanie i analiza procedury awansu zawodowego ♦Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Karta Nauczyciela, tekst ujednolicony
z 2003 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą o zmianie Karty Nauczyciela z dnia 15.07.2004 roku.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.12.2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

♦Śledzenie aktów prawnych
wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.

♦Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
notatki

Plan rozwoju zintegrowany z dokumentami szkoły Na bieżąco przez cały okres stażu

Wrzesień 2015 r.
2. Poznanie
i przeanalizowanie zasad funkcjonowania
i organizacji zadań szkoły. ♦Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły: statutu szkoły, regulaminów, szkolnego systemu oceniania, programu rozwoju szkoły, programu wychowawczego itd.
Cały okres stażu
3. Systematyczne poszerzanie wiedzy
w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej
i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej
w celu podnoszenia jakości pracy szkoły ♦Aktywny udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie
z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły.

♦Systematyczne zapoznawanie się
z literaturą pedagogiczn?

♦Samokształcenie poprzez zdobywanie wiedzy z ogólnie dostępnych źródeł informacji.

♦Opracowanie i gromadzenie zestawów pomocy dydaktycznych.

♦Poszerzanie wiedzy na temat aktywizujących metod nauczania i organizowanie lekcji z ich wykorzystaniem.
Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli

notatki

Spis pomocy dydaktycznych

Scenariusze, notatki Okres stażu zgodnie z potrzebami szkoły oraz zainteresowaniami nauczyciela

Okres stażu

Przez cały okres stażu

Na bieżąco
4. Przygotowanie uczniów do konkursów ♦Indywidualna praca z uczniami

Dyplomy, podziękowania Na bieżąco
5. Współpraca
z Samorządem Szkolnym przy organizacji uroczystości szkolnych ♦Pomoc w organizacji uroczystości szkolnych we współpracy z Samorządem Szkolnym.
Potwierdzenie dyrektora szkoły Na bieżąco
6. Pedagogizacja rodziców ♦Indywidualne rozmowy z rodzicami na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi uczniów.
Teczka wychowawcy Na bieżąco
7. Organizacja wycieczek
♦Wycieczki mające na celu zapoznanie z pięknem natury, integrowanie grupy.
Karta wycieczki Cały okres stażu
8. Praca z uczniem zdolnym ♦ Prowadzenie kółka matematycznego dla uczniów,
♦Wzbudzenie szerszych zainteresowań u uczniów,
♦ Zachęcanie do wzięcia udziału w różnorodnych konkursach będących w kręgu zainteresowania dzieci
Opis działania, dyplomy Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

L.p. Zadania Formy realizacji Rodzaj dokumentacji Termin realizacji
1. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego
♦ Bieżące prowadzenie dokumentacji. Cały okres stażu
2. Prowadzenie dziennika elektronicznego ♦Uzupełnianie wpisów w dzienniku na bieżąco tj. odnotowywanie frekwencji, wpisywanie tematów lekcji oraz ocen.
Potwierdzenie dyrektora Na bieżąco
3. Śledzenie aktualności na portalach internetowych ♦Zapoznanie się z aktualnościami zamieszczonymi na różnych portalach internetowych.
Wydruki Cały okres stażu
4. Wykorzystanie
w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej ♦Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technik multimedialnych.

♦ Korzystanie z programów pakietu Office w tworzeniu dokumentów wykorzystywanych podczas lekcji.
♦ Wykorzystanie technologii informacyjnej do przygotowania gazetek.

♦Wykonanie zaproszeń, dyplomów, podziękowań.
Potwierdzenie dyrektora

prezentacje multimedialne, sprawdziany, karty pracy,

Materiały do gazetek

Wzory dyplomów, zaproszeń Na bieżąco

Na bieżąco

Na bieżąco

Na bieżąco
5. Działania na rzecz promocji szkoły w środowisku lokalnym ● Redagowanie i umieszczanie artykułów oraz fotografii z imprez szkolnych do lokalnej prasy.??????????????
Artykuły, zdjęcia Na bieżąco przez cały okres stażu
6. Korzystanie z nowoczesnej technologii komunikacyjnej ● Śledzenie stron internetowych pod kątem wyszukiwania ofert szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego oraz wypełnianie formularzy zgłoszeń na stronach WWW.

● Zdobywanie materiałów dydaktycznych poprzez Internet ; wykorzystanie narzędzi zaawansowanego wyszukiwania.
Wydruki

Pomoce dydaktyczne Na bieżąco

Na bieżąco

§ 8 ust.2 pkt. 3
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, 
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

L.p. Zadania Formy realizacji Rodzaj dokumentacji Termin realizacji
1. Aktywna praca w zespole matematyczno - przyrodniczym ● Stała współpraca w ramach zespołu matematyczno – przyrodniczego.
Protokoły z posiedzeń zespołu Okres stażu
2. Prowadzenie zajęć otwartych ● Przeprowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
Scenariusze zajęć, recenzje, informacje zwrotne Okres stażu
3. Konsultacje
z nauczycielami uczącymi przedmiotów pokrewnych ● Wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami uczącymi przedmiotów przyrodniczych.

● Udostępnienie innym nauczycielom wypracowanej dokumentacji i zgromadzonych pomocy dydaktycznych.
Notatki Okres stażu

Okres stażu
4. Organizacja szkoleniowej Rady Pedagogicznej ● Przeprowadzenie szkolenia dla Rady Pedagogicznej.
Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawach nieletnich

L.p. Zadania Formy realizacji Rodzaj dokumentacji Termin realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego ● Opracowanie, wdrożenie, realizacja i ewaluacja programu koła ekologiczno – przyrodniczego.
Opracowany program Okres stażu

§ 8. ust. 2 pkt 4c
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

L.p. Zadania Formy realizacji Rodzaj dokumentacji Termin realizacji
1. Aktywne uczestnictwo w organizacji konkursów, akcji ● Organizowanie szkolnego konkursu przyrodniczego dla klas IV „Przyrodę dobrze znam i o nią dbam”.

● Udział w konkursach zewnętrznych.

● Organizacja Dnia Sprzątania Świata.
Regulamin konkursu, potwierdzenie udziału, materiały, zdjęcia

Zdjęcia, dyplomy

Zdjęcia, notatki Kwiecień 2015, 2016, 2017

Okres stażu

Okres stażu
2. Propagowanie uczestnictwa uczniów w różnych formach życia kulturalnego ● Wyjazdy do kina, teatru, na wystawy.

Karta wycieczki, potwierdzenie dyrektora, zdjęcia

Okres stażu
3. Współpraca w zorganizowaniu uroczystości szkolnych
● Współorganizacja różnych uroczystości i imprez szkolnych i środowiskowych. Potwierdzenie dyrektora szkoły Okres stażu
4. Współpraca z Nadleśnictwem Trzcianka ● Wspólne organizowanie akcji, udział w akcjach organizowanych przez Nadleśnictwo.
Notatki, zdjęcia Okres stażu
5. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych ● Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przyrody.
● Zajęcia rozwijające wiadomości i umiejętności przyrodnicze. Sprawozdania Okres stażu

2015/2016 r.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami lub innymi podmiotami

L. p. Zadania Formy realizacji Rodzaj dokumentacji Termin realizacji
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną ● Dbałość o zapewnienie fachowej opieki diagnozującej niedobory rozwojowe uczniów.

● Redagowanie opinii na temat funkcjonowania ucznia w szkole.
Dokumentacja wychowawcy, opinie

Opinie Okres stażu

W miarę potrzeb
2. Współpraca z higienistką szkolną. ● Zorganizowanie i przeprowadzenie pogadanek.
Potwierdzenie, notatki. Okres stażu
3. Współpraca z rodzicami ● Podjęcie prób zaangażowania rodziców w prace na rzecz klasy i szkoły.

● Aktywna współpraca z klasową trójką rodziców.
Dokumentacja własna Okres stażu
4. Udział w akcjach społecznych ● Prowadzenie i współuczestniczenie w akcjach „Sprzątania Świata”. Notatki, scenariusze, potwierdzenie dyrektora szkoły

Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

L. p. Zadania Formy realizacji Rodzaj dokumentacji Termin realizacji
1. Opis i analiza dwóch przypadków problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych. ● Obserwacja i analiza możliwości ucznia i jego środowiska rodzinnego.

● Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami w celu zdiagnozowania problemu.

● Współpraca z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem w celu ustalenia form pomocy uczniom w zależności od napotkanych trudności.

● Zdiagnozowanie problemu, dobór właściwych metod, wyciągnięcie wniosków.
Opisy przypadków Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.