X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33243
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się
o stopień nauczyciela mianowanego

Podstawowe informacje:

Imię i nazwisko: Sylwia Łykowska
Rozpoczęcie stażu: 01.09.2010r.
Zakończenie stażu: 31.05.2013r.
Nazwa Szkoły: Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku
Nauczane przedmioty: fizyka, informatyka, matematyka
Posiadane kwalifikacje: mgr fizyki, specjalizacja fizyka medyczna
uprawnienia pedagogiczne do nauczania fizyki
uprawnienia pedagogiczne do nauczania informatyki
uprawnienia pedagogiczne do nauczania matematyki

Opiekun stażu: mgr Agata Wróblewska

Wprowadzenie
Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie oraz udokumentowanie przebiegu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
Pracę w gimnazjum rozpoczęłam w lutym 2007 roku, jako nauczyciel fizyki. We wrześniu 2007 roku rozpoczęłam roczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego, który zakończyłam z powodzeniem w czerwcu 2008 roku.
Przygotowując się do realizacji kolejnego stażu ukończyłam w roku szkolnym 2009/2010 Podyplomowe Studium Informatyki i Technologii Informacyjnej dla Nauczycieli dzięki czemu uzyskałam uprawnienia do nauczania informatyki. Ukończyłam również kurs informatyczny na temat „Przygotowanie nauczyciela do pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowe”, dzięki czemu czułam się w pełni przygotowana do nauczania od września nowego przedmiotu.
Z dniem 1 września 2010 roku rozpoczęłam staż w wymiarze dwa lata i dziewięć miesięcy na stopień nauczyciela mianowanego w Gimnazjum im. Leszka Czarnego
w Lutomiersku.
Zgodnie z procedurą awansu zawodowego przy pomocy Opiekuna Stażu napisałam Plan Rozwoju Zawodowego, stawiając sobie, jako główne cele:
- Poszerzenie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły
- Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe
- Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań i doskonalenie warsztatu pracy
- Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły
- Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
Czas stażu był dla mnie okresem bardzo intensywnej pracy. Podczas tego okresu pogłębiałam wiedzę i umiejętności dydaktyczne oraz opiekuńczo-wychowawcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego, aktywnie uczestniczyłam w pracach wszystkich organów szkoły, realizowałam zadania ogólnoszkolne, edukacyjne i wychowawcze.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zaplanowanych działań, zgodne
z wymaganiami niezbędnymi do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego zawartymi
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku, w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§7. ust. 2. pkt 1 rozporządzenia
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
- Przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego nauczycieli:
o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
o Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami)
- Podczas trwania stażu na bieżąco zapoznawałam się ze zmianami dotyczącymi przepisów awansu zawodowego nauczycieli:
o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
Efekty: Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela ułatwiła mi wyznaczenie celów oraz prawidłowe opracowanie dokumentów niezbędnych do realizacji ścieżki kariery zawodowej, tj. wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły oraz projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
2. Wdrożenie procedury awansu zawodowego
- Zgodnie z przepisami we wrześniu 2010 roku przygotowałam wniosek o wszczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz plan rozwoju zawodowego. Wymienione dokumenty przedłożyłam Dyrektorowi szkoły.
Efekty: Konstruując plan rozwoju zawodowego dążyłam do tego, by jego realizacja przyniosła wielowymiarowe korzyści. Poszczególne zadania okazały się bodźcem do samorozwoju, były zgodne z potrzebami szkoły, a także celnie trafiały w oczekiwania uczniów. Zatwierdzenie przez Dyrektora opracowanych przeze mnie dokumentów otworzyło mi drogę do realizacji stażu na nauczyciela mianowanego.
3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- We wrześniu 2010 roku powstał kontrakt z opiekunem stażu. Formułował on
w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, a także wstępne terminy konsultacji i hospitacji zajęć.
Efekty: Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, powstał kontrakt, który jest dokumentem poświadczającym obustronną i harmonijną współpracę z opiekunem stażu – panią mgr Agatą Wróblewską.
4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań
- Współpracowałam z pedagogiem szkolnym, p. Zdzisławą Ignatowicz, p. Danutą Janczyk-Stępień, p. Emilia Zarzycką oraz p. Piotrem Kozłowskim
Efekty: Współpraca z pedagogiem szkolnym pomogła mi w realizacji mojej pracy jako wychowawcy klasy. Zawsze konsultowałam problemy moich wychowanków i mogłam liczyć na fachową pomoc ze strony każdego z pedagogów. Pomagało mi to w podejmowaniu różnych decyzji i utwierdzało w ich słuszności.
- Współpracowałam z rodzicami. Pełniąc zadania wychowawcy klasowego prowadziłam ścisłą współpracę z rodzicami uczniów. W zależności od sytuacji spotykałam się z nimi na zebraniach klasowych, konsultacjach indywidualnych lub telefonicznych. W trudnych sytuacjach staraliśmy się wspólnie wypracować sposoby rozwiązywania pojawiających się problemów wychowawczych i dydaktycznych. Zwracaliśmy się również o pomoc do pedagoga szkolnego oraz do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim
Efekty: Realizacja tychże zadań pozwoliła mi skorzystać w mojej pracy z doświadczenia pedagoga oraz opiekuna stażu, co pomogło mi w podnoszeniu poziomu wiedzy i umiejętności
w pracy z młodzieżą.
Na spotkaniach z rodzicami informowałam o postępach edukacyjnych, konsultowałam działania wychowawcze. Słuchałam uważnie opinii rodziców i uczniów, wychodziłam naprzeciw ich oczekiwaniom.
Pomogło mi to w realizacji planu działań wychowawczych, zgodnie z tematyka oraz organizacji imprez klasowych, wycieczek szkolnych.
Rodzice czynnie włączali się w organizację Wigilii klasowych, Kawiarenki Księcia Leszka
w trakcie obchodów Dni Lutomierska, uzupełniali wyposażenie pracowni.
Na zebraniu ogólnym rodziców uczniów klas trzecich przedstawiłam informacje na temat dalszej edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych.
W roku szkolnym 2011/2012 spotkałam się z rodzicami uczniów klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Szydłowie. Zachęcałam rodziców, aby ich dzieci podjęły dalszą naukę
w Gimnazjum im. Leszka Czarnego. Przedstawiłam bazę szkoły, ofertę edukacyjną oraz osiągnięcia uczniów.
- Wdrażałam wewnątrzszkolny system oceniania, opracowałam przedmiotowy system oceniania z fizyki
Efekty: Stosowanie procedur zgodnych z WSO pozwoliło mi na rzetelną ocenę osiągnięć uczniów zarówno w sferze dydaktycznej, jak również przy wystawianiu oceny z zachowania.
- Uczestniczyłam w e-learningowych warsztatach szkoleniowych przygotowujących do realizacji w gimnazjum programu „Zostać przedsiębiorczym” realizowanego w ramach Projektu pt. ”Zostać przedsiębiorczym – program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym dla gimnazjum”
Efekty: Udział w warsztatach pozwolił mi przygotować się do wdrażania innowacji pedagogicznej w szkole, do odpowiedniego prowadzenia dodatkowych zajęć z uczniami klasy 1a w roku szkolnym 2012/2013.
- Brałam udział we wdrażaniu innowacji pedagogicznej w naszej szkole
Program „Zostać przedsiębiorczym” to innowacja, która ma wyraźnie edukacyjny charakter. Jest skierowana na osiągnięcie wyższej od dotychczasowej efektywności pracy uczniów, nauczycieli i samej szkoły. Jej celem jest osiągnięcie wyższej jakości edukacji.
Efekty: Zadaniem programu było przygotowanie uczniów do planowania i realizacji projektów uczniowskich. Moja klasa realizowała zajęcia programowe w trakcie jednej godziny lekcyjnej w tygodniu. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w tych zajęciach. Zaobserwowałam wyraźny wzrost zarówno zainteresowania jak i zaangażowania w trakcie kolejnych spotkań. Młodzi ludzie stawali się bardziej otwarci, kreatywni, nauczyli się efektywnej pracy w grupach. Udział w tych zajęciach pozwolił im na pokonanie stresu
i wszelkich obaw przed publicznymi wystąpieniami, nauczyli się odpowiedzialności za działania swoje i rówieśników. Nauczyli się radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, stali się bardziej komunikatywni. Efektem ich wielomiesięcznej, intensywnej pracy są między innymi materiały wypracowane w trakcie realizacji projektu uczniowskiego „Nasza gmina wczoraj
i dziś”.
5. Poznanie i wdrożenie nowych metod nauczania fizyki, matematyki i informatyki
- Uczestniczyłam w lekcjach prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli przedmiotów matematyczno przyrodniczych: p. Agaty Wróblewskiej, p. Anety Grzelak oraz p. Renaty Mielczarek
Efekty: Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli pozwoliła mi na zdobycie dodatkowej wiedzy z zakresu praktycznego prowadzenia lekcji. Umożliwiła poszukiwanie nowych zadań, ciekawych rozwiązań, metod pracy z młodzieżą, głównie aktywizujących.
W trakcie tych ć sporządzałam notatki, które później omawiałam z opiekunem stażu oraz nauczycielem prowadzącym zajęcia, co pozwoliło mi na natychmiastowe przyswojenie nowej wiedzy.
- W roku szkolnym 2011/2012 roku rozpoczęłam nauczanie indywidualne fizyki
i informatyki, które kontynuowałam w roku szkolnym 2012/2013, dodatkowo od września 2012 roku również matematyki
Efekty: Poszerzyłam stosowane przeze mnie metody pracy o pracę indywidualną z uczniem. Dzięki temu mogłam zaobserwować efekty, jakie ta forma pracy przynosi. Lepiej poznałam uczniów, dokładniej mogłam zdiagnozować ich wiedzę i umiejętności.
- W związku z rozpoczęciem nauczania matematyki obserwowałam lekcje prowadzone przez nauczycieli tego przedmiotu. Tematy lekcji, które obserwowałam:
1) Pierwiastek z ilorazu, iloraz pierwiastków 09.10.2012
2) Powtórzenie wiadomości o wyrażeniach algebraicznych 21.12.2012
3) Zastosowanie ó w rozwiązywaniu zadań z treścią 11.01.2013
4) Zastosowanie układów równań w rozwiązywaniu trudnych zadań 27.02.2013
5) Symetria względem osi układu współrzędnych 13.03.2013
6) Symetria – rozwiązywanie zadań 13.03.2013
7) Ostrosłupy. Obliczanie pola ostrosłupa 03.04.2013
Efekty: Obserwowanie zajęć prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli pozwoliło mi dokładniej przeanalizować metodykę nauczania matematyki. Dzięki notatkom, które sporządzałam oraz omówieniem każdej z obserwowanych lekcji mogłam w odpowiedni sposób prowadzić nauczanie matematyki.
- Brałam udział w I Konferencji Innowacje w Edukacji 2011 „Technologia informacyjno komunikacyjna w procesie dydaktycznym oraz zarządzaniu szkołą.”
- Brałam udział w II Konferencji Innowacje w Edukacji 2012 „Cyfrowa szkoła – nowoczesne środki dydaktyczne oraz zasoby sieciowe”
Efekty: Udział w tych konferencjach pozwolił mi na pogłębienie wiedzy i umiejętności dotyczących takich zagadnień jak: przygotowanie lekcji dla „cyfrowego tubylcy”
z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, wykorzystanie interaktywnych pomocy naukowych, Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, Zintegrowanego Systemu Edukacyjnego w szkole oraz praktycznych rozwiązań i narzędzi wspierających organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej i poprawę wyników kształcenia.
6. Opieka nad pomocami i sprzętem w pracowni fizycznej oraz nad sprzętem komputerowym w pracowni informatycznej, bibliotece oraz świetlicy szkolnej
- Pełniłam funkcję administratora szkolnej pracowni internetowej
- Sprawdzałam na bieżąco stan techniczny komputerów w pracowni komputerowej, bibliotece oraz świetlicy szkolnej
- Przygotowywałam komputery w pracowni do przeprowadzania konkursu informatycznego BÓBR
- Instalowałam i aktualizowałam oprogramowanie antywirusowe w wymienionym wyżej sprzęcie
- Konfigurowałam nowy sprzęt komputerowy do pracowni numer 6 oraz 7, tj. komputery przenośne wraz z projektorami multimedialnymi
- Montowałam i konfigurowałam nowy sprzęt do pracowni humanistycznej (sala 6),
tj. tablicę interaktywną LiheBoard wraz z projektorem
- Sprawdzałam na bieżąco stan techniczny pomocy w pracowni fizycznej, wykonywałam drobne naprawy sprzętu
- Poszerzałam bazę pomocy niezbędnych do przeprowadzania doświadczeń zgodnie
z bieżącym zapotrzebowaniem, między innymi z funduszy wypracowanych w przez Spółdzielnię Uczniowską „Czarni”
- Przeprowadzałam inwentaryzację w formie spisu z natury w pracowni komputerowej, pracowni chemicznej oraz świetlicy szkolnej
Efekty: Stwarzałam bezpieczne warunki pracy w czasie lekcji fizyki, informatyki oraz zajęć pozalekcyjnych z tychże przedmiotów.
Poszerzyłam bazę materialną szkoły poprzez pozyskanie pomocy do przeprowadzania doświadczeń.
Bieżąca kontrola działalności sprzętu komputerowego, jego drobne naprawy umożliwiały mnie jak i pozostałym nauczycielom efektywne wykorzystywanie technologii informacyjno komunikacyjnej w trakcie prowadzenia zajęć lekcyjnych.
7. Doskonalenie warsztatu pracy
- Aktywnie uczestniczyłam we wszystkich formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, zarówno tych organizowanych w szkole jak i poza ni?

Efekty: Udział w różnego rodzaju kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach metodycznych pozwolił mi na zastosowanie w praktyce wielu nowoczesnych metod
i rozwiązań związanych z nauczaniem fizyki i informatyki oraz ze sferą dydaktyczno-wychowawczą.
Różnorodne formy doskonalenia zawodowego oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomagały mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykałam się w codziennej pracy.
- Ukończyłam „Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych”
Efekty: Ukończenie tego kursu umożliwiło mi uzyskanie uprawnień do organizowania wycieczek szkolnych, dzięki uzyskanym tam informacjom mogę sprawnie, świadomie
i odpowiedzialnie organizować wszelkiego rodzaju wyjazdy.
- Zorganizowałam wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla uczniów Gimnazjum im. Leszka Czarnego
Efekty: Uzyskanie uprawnień kierownika wycieczek umożliwiło mi zorganizowanie wyjazdu dla uczniów, w trakcie którego mogli poszerzać swoje umiejętności wykorzystując dostępne interaktywne eksponaty i wystawy. Była to dla nich nowa forma przeprowadzania zajęć, która przyniosła pozytywne wyniki. Wyjazd ten umożliwił również promowanie wykorzystania doświadczeń i metod aktywizujących w procesie nauczania, wsparł uczestniczących w nim nauczycieli-opiekunów w interdyscyplinarnym przekazywaniu wiedzy, dostarczył narzędzi do skutecznego przekazywania wiedzy i popularyzacji nauki, promowania samodzielnego myślenia i kreatywności w procesie poznawania świata.
8. Podnoszenie swoich kwalifikacji
- Ukończyłam Studia Podyplomowe Metod Nauczania Fizyki i Matematyki na Uniwersytecie Łódzkim
Efekty: Uzyskałam uprawnienia do nauczania matematyki na wszystkich etapach edukacyjnych.
- Ukończyłam Podstawowy Kurs Udzielania Pierwszej Pomocy zorganizowany przez Polski Czerwony Krzyż
Efekty: Posiadam przygotowanie do prowadzenia programów edukacyjnych PCK w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Znam zasady i etapy udzielania pierwszej pomocy. Potrafię udzielić pierwszej pomocy osobie potrzebującej, przez co przyczynia się do poczucia bezpieczeństwa u uczniów.
- Uczestniczyłam w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli (Szkoleniowe Rady Pedagogiczne)
„Współpraca Poradni Psychologiczno Pedagogicznej ze szkołami i placówkami”
Efekty: Dzięki temu szkoleniu wiem, w jaki sposób szkoły i placówki szkolne udzielają uczniom, ich rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizują tę pomoc na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Potrafię udzielać uczniowi pomocy, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.
Szkolenie dotyczące założeń projektu „Wirtualna szkoła” oraz zalety pracy
z e-dziennikiem i możliwości korzystania z oferowanej platformy.
Efekty: Po zapoznaniu się z założeniami programu oraz zasadami pracy z e-dziennikiem, jego budową, zaletami zdecydowałam się na przetestowanie jego możliwości oraz całej platformy „Wirtualna szkoła”. Nowoczesne technologie niosą wiele korzyści dla współczesnej szkoły, zmieniająca się rzeczywistość społeczna, ekonomiczna, technologiczna podnosi standardy wymagań wobec nauczycieli. Tematyka szkolenia pozwoliła mi podnieść poziom swoich umiejętności w tej dziedzinie.
„Ocenianie kształtujące”
Efekty: Udział w tej radzie pozwolił mi na zgłębienie istoty oceniania kształtującego. Znam jego założenia, funkcję, jaką spełnia. Stosuję ocenianie kształtujące podczas realizacji procesu dydaktycznego – od planowania aż po końcową ocenę osiągnięć ucznia. Świadomość faktu, iż wpływa ono na motywację ucznia do pracy i koncentruje się na dobrym nauczaniu
a w konsekwencji efektywnym uczeniu się uczniów pozwoliła mi na zbudowanie odpowiedniej atmosfery uczenia się w trakcie pracy z uczniami i ich rodzicami.
„Relacje między uczniem i nauczycielem”
Efekty: Celem i zadaniem każdego wychowawcy, jak i każdego nauczyciela jest dbałość
o wszechstronny rozwój młodego człowieka, między innymi poprzez kształtowanie odpowiednich relacji społecznych, zachowań i postaw. Każdy pedagog wie, że agresja rodzi agresję, często musi się on też skonfrontować z samym sobą. Dzięki tej radzie pedagogicznej pogłębiłam swoją wiedzę na temat tego, jak reagować w momencie, gdy zachowanie ucznia jest negatywne oraz jak rozmawiać z uczniem tak, aby to on mówił a wychowawca słuchał.
„Plan działań wspierających”
Efekty: Szkolenie poprowadzone przez przedstawicieli Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach dostarczyło mi wiedzy i pozwoliło poszerzyć umiejętności dotyczące konstruowania planów działań wspierających.

„Ewaluacja wewnętrzna skutecznym narzędziem poprawy jakości pracy szkoły”
Efekty: W trakcie tego spotkania dowiedziałam się, jakie były główne przyczyny zmiany nadzoru pedagogicznego w szkołach, jakie obowiązują akty prawne. Zapoznałam się
z terminologią związaną z nadzorem pedagogicznym, modelem i procedurami ewaluacji wewnętrznej, dzięki czemu mogłam w późniejszym terminie aktywnie uczestniczyć
w ewaluacji przeprowadzanej w naszej szkole.
„Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
Efekty: Szkolenie poświęcone było kontynuowaniu Planu Działań Wspierających oraz ocenie efektywności udzielanego wsparcia. Szkolenie to pozwoliło ugruntować posiadane umiejętności oraz przeprowadzić refleksję nad podejmowanymi działaniami, zadaniem których jest wspieranie uczniów i rodziców. Dzięki udziale w tej radzie mogłam
w odpowiednim terminie dokonać oceny efektywności wsparcia udzielanego moim uczniom oraz zaplanować dalsze etapy udzielania pomocy.
„Wykorzystanie tablicy interaktywnej w praktyce szkolnej” oraz szkolenie warsztatowe
z zakresu wykorzystania tablicy interaktywnej w praktyce szkolne.
Efekty: Zapoznałam się z możliwościami, jakie daje nauczycielom w ich codziennej pracy
z uczniami tablica interaktywna. Poszerzyłam umiejętności dotyczące obsługi
i wykorzystywania udostępnianego wraz z tablicą oprogramowania, dzięki czemu mogłam do swoich lekcji wprowadzić kolejne narzędzia pracy.
„Procedury egzaminu gimnazjalnego, organizacja egzaminu gimnazjalnego”
Efekty: Dzięki udziale w radzie szkoleniowej każdego roku szkolnego byłam odpowiednio przygotowana do pracy w komisjach egzaminacyjnych, pełniłam zgodnie z procedurami zarówno funkcję przewodniczącego komisji jak jej członka, dbałam o odpowiedni przebieg egzaminu gimnazjalnego.

- Uczestniczyłam w zewnętrznych formach szkolenia
„Monitoring MEN narzędziem oceny wdrażania podstawy programowej”
Efekty: Dzięki tej konferencji metodycznej wiem, jakie są oczekiwania Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące wdrażania podstawy programowej z fizyki w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Zapoznałam się również z praktycznymi rozwiązaniami wspierającymi nauczyciela w realizacji podstawy programowej, takimi jak programy interaktywne, podręczniki multimedialne, mierniki komputerowe, które z powodzeniem wykorzystuję na zajęciach.
„Nowa formuła egzaminu zewnętrznego w gimnazjum z przedmiotów przyrodniczych” oraz „Nowy egzamin gimnazjalny z Operonem – program przygotowań dla ucznia
i nauczyciela”.
Efekty: Dzięki wspomnianemu spotkaniu metodycznemu oraz konferencji metodycznej zapoznałam się z nową formą egzaminu gimnazjalnego, potrafię formułować nowe typy zadań, które pojawiają się na egzaminie w części matematyczno-przyrodniczej. Moi uczniowie skorzystali z próbnego egzaminu przygotowanego przez wydawnictwo ZamKor oraz brali udział w projekcie „Z ZamKorem do egzaminu”. Pozwoliło to uzyskać wyższe wyniki dotyczące poziomu wykonania zadań z fizyki.
„Liniowy układ treści nowej podstawy programowej”
Efekty: Dzięki tej konferencji metodycznej mam pełną świadomość wspólnej odpowiedzialności nauczyciela gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej za realizację wszystkich treści podstawy programowej. W swojej pracy wykorzystuje propozycje rozwiązań dydaktycznych wypracowanych przez nauczycieli i przygotowanych dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
„Jak oceniać umiejętności matematyczne”
Efekty: Dzięki udziałowi w tym szkoleniu zapoznałam się z uwarunkowaniami trudności
w nauce matematyki, poszerzyłam wiedzę dotyczącą podstawowych właściwości rozwojowych w związanych z rozumowaniem matematycznym oraz przeanalizowałam problemy związane z przyswajaniem umiejętności matematycznych w szkole.
„Analiza i wykorzystanie wyników egzaminów gimnazjalnych w doskonaleniu efektów kształcenia”
Efekty: Poprzez uczestnictwo w tym kursie zgłębiłam znaczenie wewnątrzszkolnej analizy wyników egzaminów zewnętrznych oraz edukacyjnej wartości dodanej, jako metody oceny efektywności nauczania. Dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym na kursie przygotowałam szczegółową analizę wyników egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2011/2012
z części przyrodniczej, w analogiczny sposób opracowałam wyniki próbnych egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013.
„Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej”
Efekty: Konferencja ta umożliwiła mi poszerzenie wiedzy na temat metody „nauczania pomagającego się uczyć”. Przedstawione w trakcie niej kluczowe elementy nauczania kształtującego pozwoliły mi na efektywną pracę z uczniami w przyjaznej atmosferze.
„Efektywne techniki nauczania przedmiotów ścisłych z uwzględnieniem potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce”
Efekty: Mówiąc o specjalnych potrzebach edukacyjnych, mamy na myśli uczniów, którzy
z powodu swych uzdolnień, niepełnosprawności, czy też odmienności, wymagają innego podejścia, zastosowania różnych form i metod pracy. Dzięki zajęciom warsztatowym utwierdziłam się w przekonaniu, że potrzeby specjalne takiego dziecka wynikają ze współdziałania kilku czynników, między innymi tkwiących w samym dziecku, w jego indywidualnych predyspozycjach, jego otoczeniu, środowisku rodzinnym, grupie rówieśniczej, ale również w środowisku szkolnym. Uczeń powinien otrzymać więc odpowiednie wsparcie, pomoc, aby nie ponosić dodatkowych, negatywnych kosztów emocjonalnych.
„Przygotowanie do pełnienia funkcji Koordynatora zespołu pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkole”
Efekty: Dzięki udziale w tym kursie dowiedziałam się, jakie są zadania koordynatora zespołu. W związku z tym mogłam pełnić tę funkcję w zespole nauczycieli udzielającym wsparcia moim wychowankom. Współpracowałam z koordynatorem szkolnym, odpowiadałam za sprawną pracę zespołu, wyznaczałam terminy i miejsca posiedzeń zespołu (zatwierdzane przez dyrektora szkoły), przedstawiałam ustalenia zespołu dyrektorowi, odpowiadałam za kontakt z rodzicami oraz gromadziłam odpowiednia dokumentacją i przekazywałam ją do koordynatora szkolnego.
„Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego”
Efekty: Dzięki udziale w tym kursie zostałam wyposażona w wiedzę i profesjonalne umiejętności z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Jestem przygotowana do wspierania uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu, planowania kariery zawodowej. Przyswojone wiadomości spowodowały poprawę jakości systemu kształcenia i wychowania uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
9. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Opiekun stażu umożliwił mi obserwowanie lekcji prowadzonych przez niego. Tematy lekcji obserwowanych przeze mnie:
1) Turniej tenisa stołowego 13.10.2010
2) Gry i zabawy kształtujące skoczność 08.11.2010
3) Wzmacnianie mięśni grzbietu 10.12.2010
4) Poprawiamy skoczność 05.01.2011
5) Doskonalenie gry przy siatce 14.02.2011
6) Zmienność organizmów tego samego gatunku 15.03.2011
7) Historia życia na Ziemi. Wybrane etapy rozwoju Ziemi. 19.04.2011
8) Omówienie sprawdzianu „Ewolucja”. Biotechnologia tradycyjna 24.05.2011
9) Manipulowanie i informacja genetyczna organizmów. Poznawanie
sekwencji nukleotydów ludzkiego DNA. 14.06.2011
10) Pomiary antropometryczne 20.09.2011
11) Gady – charakterystyka 11.10.2011
12) Skóra – funkcje i charakterystyka 09.11.2011
13) Zwinność – szybkościowy tor przeszkód 13.12.2011
14) Wykorzystanie wiedzy o odporności 11.01.2012
15) Zwiększamy masę minimalną 22.02.2012
16) Wewnątrzszkolne rozgrywki w piłkę nożną halową 29.03.2012
17) Gry i zabawy na świeżym powietrzu 23.04.2012
18) Bieg po naturalnie ukształtowanym terenie 14.05.2012
19) Ćwiczenia ogólnorozwojowe 04.06.2012
20) Ryby – charakterystyka 27.09.2012
21) Organizm człowieka jako układ układów 25.10.2012
22) Układ pokarmowy 23.11.2012
23) Funkcjonowanie organizmu człowieka – powtórzenie 07.12.2012
24) Rodzaje odporności 11.01.2013
25) Narządy zmysłów – oko 05.02.2013
26) Rozwój zarodka i płodu 05.03.2013
27) Wybrane choroby zakaźne człowieka 09.04.2013
28) Racjonalne odżywianie się 07.05.2013
Efekty: Po zajęciach wraz z opiekunem stażu dokonywaliśmy analizy przeprowadzonej lekcji, po czym notowałam autorefleksje, pozwalające wzbogacać mój warsztat pracy.
Obserwowane zajęcia pozwalały mi czerpać pomysły na zajęcie prowadzone przeze mnie. Systematycznie notowałam uwagi przydatne do wykorzystania w trakcie własnych zajęć, takie jak kształtowanie umiejętności publicznego prezentowania wyników pracy, sprawdzanie poziomu zrealizowania założonych celów, aktywizowanie uczniów do wzmożonej pracy, dostosowanie stopnia trudności zadań i poziomu wymagań do indywidualnych predyspozycji i możliwości uczniów.
Potrafię dostrzec mocne strony obserwowanych zajęć, wyciągnąć i sformułować wnioski.
10. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu
- W czasie trwania stażu prowadziłam zajęcia w obecności dyrektora szkoły zgodnie
z terminami hospitacji. Lekcje prowadzone były według wcześniej przygotowanych konspektów zajęć, przygotowywałam również pomoce dydaktyczne.
Zajęcia te były w trakcie rozmowy przedhospitacyjnej jak i pohospitacyjnej omówione. Tematy lekcji prowadzonych w obecności dyrektora:
1) Podstawowe operacje systemu baz danych, powtórzenie i uzupełnienie 11.01.2011
2) Wyznaczanie szybkości przemieszczania się – planowanie doświadczenia 19.04.2011
3) Energia potencjalna i kinetyczna, zadania z naszego życia 18.11.2011
4) Iteracja, procedury z parametrami, sytuacje warunkowe w języku Logo 20.03.2011
5) Różne punkty widzenia „Poznajmy się” 09.10.2012
6) Jak przekazać informację „Skuteczna komunikacja” 09.11.2012
7) Przewidzieć skutki „Od decyzji do działania” 08.02.2013
8) Być liderem „Z życia nastolatka” 26.02.2013
9) Nasz tort projektowy 26.04.2013
10) Konstruujemy ankiety „Od decyzji do działania” 08.05.2013
Przeprowadziłam również zajęcia w klasie 2b, 17.01.2013roku w obecności ekspertów przeprowadzających całościową ewaluację zewnętrzną w naszej szkole, tematem lekcji było „Projektowanie systemów informatycznych”.
Efekty: Wiem, że potrafię planować zajęcia, sprecyzować cele, określać słabe i mocne strony zajęć, wyciągać właściwe wnioski. Potrafię omówić lekcje. Rozmowy pohospitacyjne były bardzo pomocne w bieżącym korygowaniu ewentualnych niedociągnięć prowadzonych zajęć. Na koniec lekcji przeprowadzałam ewaluację, uczniowie mieli możliwość wypowiedzenia się na temat sposobu prowadzenia zajęć czy zastosowanych metod.
- Bardzo ważnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy było prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu. Tematy lekcji prowadzonych w obecności opiekuna stażu:
1) Jak radzić sobie ze stresem 12.10.2010
2) Energia mechaniczna 09.11.2010
3) Sprawdzian wiadomości – praca, moc, energia 07.12.2010
4) Podstawowe operacje systemu baz danych 13.01.2011
5) Podsumowanie pracy w pierwszym semestrze 31.01.2011
6) Projektowanie i symulacja – obwody elektryczne 07.03.2011
7) Prezentacje multimedialne 27.04.2011
8) Napięcie elektryczne 12.05.2011
9) Natężenie prądu, prawo Ohma 02.06.2011
10) Spotkanie z komputerem, budowa i peryferia 19.09.2011
11) Wyznaczanie siły ciężkości 06.10.2011
12) Ciśnienie i jego skutki 18.11.2011
13) Wyznaczanie masy za pomocą dźwigni dwustronnej 08.12.2011
14) Przemiany energii w zjawiskach topnienia i parowania 13.01.2012
15) Ruch drgający 20.02.2012
16) Modele zjawisk fizycznych 06.03.2012
17) Programujemy w Baltie 20.04.2012
18) Badanie obwodów elektrycznych 17.05.2012
19) Podsumowanie pracy w trzeciej klasie 20.06.2012
20) Siła tarcia, siła oporu powietrza 21.09.2012
21) Druga zasad dynamiki Newtona 24.10.2012
22) Energia mechaniczna 16.11.2012
23) Zasada zachowania energii – rozwiązywanie zadań 05.12.2012
24) Ciepło właściwe 31.01.2013
25) Algorytm Euklidesa 12.03.2013
26) Elektryzowanie przez indukcję 15.04.2013
27) Programujemy w Baltie – ćwiczenia i zadania utrwalające 21.05.2013
Efekty: Cenne uwagi przekazywane mi podczas rozmów z opiekunem stażu po każdej lekcji przyczyniły się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy. Opiekun zwracał uwagę na właściwe wykorzystanie czasu na zajęciach, wzajemne relacje interpersonalne, podmiotowe traktowanie uczniów, odpowiedni dobór zadań na zajęcia. Wspólnie z opiekunem stażu dbałam, aby każda lekcja była omówiona podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałam swoje słabe i mocne strony, wykorzystany materiał dydaktyczny, poziom wiedzy merytorycznej, a także aktywność i reakcje uczniów. Wymiana spostrzeżeń
z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy nad kształtowaniem umiejętności nauczania.
11. Systematyczne (po zakończeniu każdego semestru) wypełnianie arkusza samooceny własnej pracy
- Wypełnianie arkusza samoocen
- Wyciąganie wniosków oraz dokonywanie korekt
- Ocena skuteczności działań
Efekty: Wypełnianie arkusza samooceny pozwalało mi na ocenę własnej pracy w czasie roku szkolnego. Dzięki temu po każdym semestrze sporządzałam częściowe sprawozdanie. Zastanawiałam się nad rezultatami dotychczasowych działań wychowawczo-dydaktycznych oraz dokonywałam refleksji na temat tego, co zrealizowałam, a czego nie udało mi się wykonać. Nauczyłam się podejmowania odpowiednich działań w celu realizacji założonych celów w przyszłości.
12. Opracowanie i w planu działań wychowawczych klasy wraz z tematyką godzin wychowawczych
Podczas realizacji stażu na nauczyciela mianowanego byłam wychowawcą klasy. Aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu wychowawczego oraz zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale. Opracowałam tematykę godzin wychowawczych, którą konsultowałam z pedagogiem. Także uczniowie oraz ich rodzice mieli możliwość zaopiniowana proponowanej tematyki zajęć.
Efekty: Wiem, jakie sfery należy uwzględnić w pracy wychowawcy. Potrafię opracować plan działań wychowawczych oraz tematykę godzin wychowawczych.
13. Opracowanie i wdrożenie harmonogramu zajęć pozalekcyjnych: koło fizyczne
i koło informatyczne
- Uczestniczyłam w kursie „Planowanie zajęć pozalekcyjnych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych” zorganizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
Efekty: Poznałam zasady planowania i projektowania programów własnych zajęć pozalekcyjnych, usystematyzowałam swoją wiedzę dotyczącą metod aktywizujących, które warto stosować na zajęciach pozalekcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem metody projektu. W trakcie udziału w kursie napisałam własny program zajęć pozalekcyjnych, który został pozytywnie oceniony przez prowadzących kurs.
- Opracowałam harmonogram zajęć koła fizycznego, mającego na celu przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego
- Opracowała harmonogram zajęć koła informatyczno-fotograficznego, mającego na celu pomoc uczniom w przygotowywaniu się do konkursów informatycznych oraz fotograficznych
Efekty: Ze względu na zainteresowanie młodzieży zajęciami pozalekcyjnymi opracowałam własne harmonogramy działań uwzględniający zainteresowania oraz spełniający potrzeby uczniów. Efekty opracowanych harmonogramów widoczne są w osiągnięciach konkursowych uczniów uczestniczących w moich zajęciach.

§7. ust.2 pkt. 2 rozporządzenia
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Poznanie sytuacji materialnej i rodzinnej uczniów, współpraca ze strukturami samorządu terytorialnego
- Współpracowałam z pedagogiem szkolnym
- Współpracowałam z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
- Współpracowałam z innymi nauczycielami
- Współpracowałam z rodzicami
Współpracowałam z pedagogiem szkolnym, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w sprawie dożywiania uczniów, przyznawania stypendium socjalnego, organizowania podręczników szkolnych (wypożyczanie z biblioteki), dofinansowania do wycieczek szkolnych.
Efekty: Posiadanie wychowawstwa to jedna z najbardziej odpowiedzialnych ról pełnionych podczas pracy w szkole. Sprawia mi ona niebywałą radość, jest podstawą nabywania nowych, bardzo przydatnych umiejętności. Integrowanie grupy, rozwiązywanie konfliktów, kształtowanie poczucia własnej wartości to tylko fragment mojej pracy z młodzieżą. Szkoła to ich drugi dom, dlatego staram się być wychowawcą, u którego zawsze można szukać pomocy. Bardzo aktywnie angażowałam się w poznanie sytuacji rodzinnej moich wychowanków.
W swojej pracy dydaktycznej spotkałam się z przypadkami rodzin ubogich, rozbitych, patologicznych. W celu poprawy bytu moich wychowanków podejmowałam działania, które miały na celu poprawę życia uczniów.
2. Zdiagnozowanie przypadku ucznia z niepowodzeniami szkolnymi
- Zapoznałam się z opiniami poradni
- Współpracowałam z pedagogiem szkolnym
- Współpracowałam z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Konstantynowie Łódzkim
Efekty: W okresie stażu niejednokrotnie podejmowałam działania mające na celu ocenę niepowodzeń szkolnych swoich uczniów. Wychowankowie moi korzystali z pomocy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej (ustalenie dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, rozpoznanie dysleksji, dysortografii). Opinie poradni były wydawane na wniosek rodzica po konsultacji ze mną i dogłębnej analizie niepowodzeń szkolnych.
3. Kształtowanie u uczniów nawyków estetycznych i higienicznych
- Podczas pracy z młodzieżą na bieżąco starałam się zwracać uwagę na podstawowe zasady higieny osobistej, egzekwowałam określone zachowania. Przekazywałam uczniom informacje dotyczące zagrożeń, jakie niesie rozwój cywilizacji.
- Podczas pracy kształtowałam dyspozycje do działania w klasie, szkole i najbliższym otoczeniu, kreowanie zdrowego stylu życiu, umiejętność odmawiania, stymulowania rozwoju emocjonalnego, w tym głównie odpowiedzialności.
Efekty: Na godzinach wychowawczych poruszałam różne aspekty wspomnianych zagadnień. Zrealizowana tematyka:
Rok szkolny 2010/2011
1) Radzimy sobie ze stresem.
2) Rodzaje uzależnień (tytoń, alkohol, narkotyki).
3) Nie piję, nie palę – postawa asertywna wobec nałogów.
4) Wirus HIV a nasze życie. Co to AIDS?
5) Wpływ aktywności fizycznej na samopoczucie, sylwetkę, dobrą kondycję organizmu oraz odporność.
6) Jak spędzam swój wolny czas.
7) Higiena nauki, odrabianie lekcji.
Rok szkolny 2011/2012
8) Zrozumieć mechanizm uzależnienia.
9) Jakie są skutki uzależnień?
10) Nałogi i ich zapobieganie
11) Sąd nad papierosem
12) Mechanizm działania choroby alkoholowej.
13) Choroby XXI wieku – jak ich uniknąć?
Rok szkolny 2012/2013
14) Zrozumieć mechanizm uzależnienia
15) Jakie są skutki uzależnień?
16) Nałogi i ich zapobieganie
W czasie lekcji wychowawczych rozwijałam kompetencje uczniów w zakresie problematyki dotyczącej zdrowego stylu życia. Poprzez dobór treści starałam się dostarczyć rzetelnej wiedzy o środkach odurzających, o ich wpływie na organizm i psychikę, a także
o społecznych i ekonomicznych konsekwencjach używania alkoholu, nikotyny oraz narkotyków.
4. Sprawowanie opieki nad uczniami reprezentującymi szkołę w zewnętrznych konkursach przedmiotowych, informatycznych, fotograficznych
- Opracowałam dodatkowe zadań dla uczniów przygotowujących się do konkursów
- Opracowałam plan działań dla uczniów przygotowujących się do konkursów
- Prowadziłam dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów
- Opiekowałam się uczniami podczas konkursów
- Organizowałam wyjazdy na konkursy
- Pracowałam w komisjach konkursowych
Efekty: Uczestnictwo uczniów w wymienionych konkursach oraz osiągnięte sukcesy to sprawdzenie efektywności nauczania fizyki i informatyki w naszej szkole.
Aby moi uczniowie mogli przekonać się o swojej wiedzy, umiejętnościach, zaspokoić chęć porównania się z innymi organizowałam:
• corocznie szkolny etap wojewódzkiego konkursu kuratoryjnego z fizyki i informatyki.
W roku szkolnym 2011/2012 uczennica Karolina Węgrecka zakwalifikowała się do etapu rejonowego wojewódzkiego konkursu z fizyki.
• corocznie szkolny etap wojewódzkiego konkursu fizycznego „Fascynująca fizyka”.
W roku szkolnym 2010/2011 Dariusz Boguś, Anna Slendak oraz Jaroslav Kushch zakwalifikowali się do finału teoretycznego, natomiast Jaroslav Kushch do finału doświadczalnego, w którym zajął V miejsce, w roku szkolnym 2011/2012 do finału teoretycznego zakwalifikował się Krystian Nowak natomiast w 2012/2013 Aleksandra Gałązka, Marcin Barański, Paulina Janczak i Michał Nowicki.
• corocznie szkolny etap powiatowego konkursu fizycznego (2010/2011 – „Nie bądź pod prąd”, 2011/2012 – „Własności materii”, 2012/2013 – „Mechaniczne skutki oddziaływań”). W roku szkolonym 2010/2011 Jaroslav Kushch zdobył II miejsce w finale natomiast Dariusz Boguś I miejsce.
• corocznie konkurs informatyczny BÓBR, którego głównym celem jest rozwój
i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych
Oprócz konkursów organizowanych systematycznie zachęcałam i przygotowywałam uczniów również do tych organizowanych po raz pierwszy jak i do konkursów interdyscyplinarnych:
• w roku szkolnym 2011/2012 odbył się konkurs „Mistrz intelektu. Eksperyment
w przyrodzie”, w którym do drugiego etapu zakwalifikowali się Karolina Węgrecka, Kamil Prus oraz Krystian Nowak
• w roku szkolnym 2012/2013 po raz pierwszy odbył się konkurs interdyscyplinarny „First Step To Success”, w którym aż ośmioro uczniów zostało finalistami: Aleksandra Gałązka, Eliza Florczak, Natalia Potylska, Sylwia Młynarczyk, Daniel Kamiński, Klaudia Witkowska, Marcin Barański oraz Kamil Jarociński. Organizowany był również turniej drużynowy, w którym grupa „Gałązka” zdobyła III miejsce.
• w roku szkolnym 2011/2012 w powiatowym konkursie matematyczno-przyrodniczym Piotr Krakowiak oraz Krystian Nowak uzyskali wyróżnienie
• w roku szkolnym 2012/2013 w powiatowym konkursie fizycznym dla klas drugich do finałowego etapu zakwalifikowało się czterech uczniów, a Natalia Kosztowny uzyskała wyróżnienie w finale
Wśród uczniów ogromne zainteresowanie wzbudzały konkursy fotograficzne, młodzi ludzie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach pozwalających na odpowiednie przygotowanie się do wykonywania i obróbki zdjęć. Wśród osiągnięć moich uczniów znajdują się:
• w roku szkolnym 2010/2011 w V ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Światło wieczorową porą” wyróżnienie zdobyła Agnieszka Miller, natomiast do wystawy zakwalifikowała się również Ewelina Kwiecińska, rok później III miejsce zdobyła Kamila Piermanicka
• w organizowanym corocznie konkursie „Fotografujemy zjawiska fizyczne i przemiany chemiczne w Łodzi” w roku szkolnym 2010/2011 II miejsce w kategorii „Obserwacja fizyczna lub chemiczna” zdobyła Roksana Olszyńska, finalistami w kategorii „Eksperyment fizyczny lub chemiczny” zostali Igor Mielczarek, Justyna Skoneczna oraz Katarzyna Tarała, rok później w tej samej kategorii Kamila Piermanicka zdobyła III miejsce, natomiast w bieżącym roku szkolnym w kategorii „Obserwacja fizyczna lub chemiczna” uczennica ta zdobyła II miejsce
• II miejsce w powiatowym konkursie fotograficznym „Fizyka wokół nas” w roku szkolnym 2011/2012 zdobyła również Kamila Piermanicka
• w roku szkolnym 2010/2011 uczniowie brali również udział w następujących konkursach: „Morze”, „Świat przyrody w miniaturze” oraz „Całej Ziemi jednym objąć nie można uściskiem”
• dużym osiągnięciem było uzyskanie przez Marcina Czechowicza w roku szkolnym 2011/2012 I miejsca w Wojewódzkim Pierwszym Przeglądzie Twórczości Artystycznej „Łódź na morzu wyobraźni” w kategorii fotograficznej
Efekty: Możliwość pokazania swoich zdolności, odnoszone sukcesy bardzo pozytywnie wpłynęły na wzrost samooceny wielu uczniów, pozwoliły im uwierzyć we własne siły, wiedzę i umiejętności.
5. Realizacja zadań wynikających z bieżącej pracy szkoły
- Zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych w roku szkolnym 2011/2012 przygotowałam wspólnie z wychowawcami klas trzecich program artystyczny z okazji ukończenia przez uczniów nauki w gimnazjum, natomiast 2012/2013 wspólnie z wychowawcami klas pierwszych przygotowałam uroczystość z okazji ślubowania klas pierwszych oraz przyjęcia nowych uczniów do społeczności szkolnej
- Byłam jednym z koordynatorów projektów edukacyjnych realizowanych w naszej szkole
• „Śladami Leszka Czarnego – matematyczno przyrodnicze wędrówki po regionie”
• „Tajemnicza liczba Pi”
• „Nasza gmina wczoraj i dziś”.
Efekty: Mówiąc o efektach projektów edukacyjnych mam na myśli nie tylko przygotowanie
i przedstawienie końcowej prezentacji wyników pracy, ale także uzyskane efekty dydaktyczne. Uczniowie realizujący projekty nauczyli się planowania pracy, dokonywania modyfikacji ustalonego wcześniej harmonogramu. Ta aktywizująca metoda pracy pozwoliła mi zaobserwować, że uczniowie nabywają więcej wiadomości i umiejętności i to nie tylko przedmiotowych, ale również związanych z praktycznym zastosowaniem zagadnień omawianych w szkole do rozwiązywania konkretnych problemów.
Jako koordynator oraz nauczyciel wspierający uczniów w trakcie realizacji projektów miałam możliwość wytrenowania pełnienia roli wspierającej aniżeli organizacyjnej. Dzięki temu mogę w odpowiedni sposób kierować procesem edukacyjnym uczniów.
6. Zapoznanie z potrzebami, zainteresowaniami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych; Dostosowanie programu nauczania do indywidualnych możliwości ucznia
- Potrzeby rozwojowe uczniów (edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze) poznawałam poprzez: obserwacje własne, rozmowy z wychowawcami i innymi nauczycielami, analizę opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz udział w Radach Pedagogicznych poświęconych omawianiu problemów wychowawczych istniejących w naszej szkole. Swoją wiedzę na temat potrzeb rozwojowych oraz problemów i zagrożeń charakterystycznych dla młodzieży szkolnej poszerzałam również biorąc udział
w szkoleniowych Radach Pedagogicznych poświęconych tym zagadnieniom.
- Modyfikowałam plany wynikowe dostosowując je do bieżącej sytuacji uczniów, do ich możliwości intelektualnych i poznawczych
- W roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012 dokonałam modyfikacji programu nauczania informatyki dla poszczególnych grup uczniów
Efekty: Dzięki zdobytej szczegółowej wiedzy na temat tych problemów mogłam później łatwiej diagnozować ich oznaki i przyczyniać się do ich rozwiązywania. Wykorzystywałam zdobytą wiedzę i uwzględniałem w swej pracy potrzeby rozwojowe, problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.
- Stosowałam oddzielne ćwiczenia dla uczniów zdolnych. W rezultacie uczniowie ci mogli w czasie lekcji szkolnych efektywniej rozwijać swe umiejętności językowe i zgłębiać zagadnienia gramatyczne i leksykalne wychodzące poza zakres programu nauczania fizyki, informatyki i matematyki.
- Dzięki uczestnictwie w pracach zespołu matematyczno-przyrodniczego oraz zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale i wspólnie wypracowanym i zasadom pracy
z uczniami dyslektycznymi wprowadziłam modyfikacje dotyczące głównie form sprawdzania i oceniania wiedzy, a nie treści. Miały one na celu uniknięcie karania uczniów na błędy i niedociągnięcia wynikające z występujących u nich dysfunkcji.
Efekty: Poprzez swe poczynania realizowałam zalecenie o "dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych edukacyjnych ucznia (...) mającego swą prawną podstawę w Rozporządzeniu MENiS z 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów (...).” W efekcie zastosowanych metod i form pracy oraz modyfikacji w sposobie oceniania tych uczniów, uczniowie ci stali się aktywniejsi, z ochotą podchodzą do nauki, zaczęli wierzyć w swe możliwości pomimo istniejących dysfunkcji utrudniających naukę, a co najważniejsze i najbardziej wymierne, ich oceny uległy poprawie.
- Przeprowadzałam diagnozę, tworzyłam KIPU – Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz PDW - Współtworzyłam Plany Działań Wspierających dla uczniów objętych udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Efekty: Analiza zebranych informacji jest szczególnie ważna, pozwoliła mi na identyfikację indywidualnych potrzeb ucznia, co znalazło odzwierciedlenie w utworzonych dokumentach (KIPU oraz PDW). Dokonanie rozpoznania ułatwiło mi ustalenie dla uczniów odpowiednich celów oddziaływań dydaktycznych, określenia cech korzystnych dla rozwoju w zakresie warunków, przebiegu i wyników uczenia się jak również cech niekorzystnych dla rozwoju
w zakresie warunków, przebiegu i wyników uczenia się.
- Udział w kursie „Radzenie sobie z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów
z zastosowaniem metody konstruktywnej konfrontacji”
Efekty: Budowanie pozytywnego klimatu w klasie jest konieczne do utrzymania odpowiedniej atmosfery i warunków efektywnej pracy. Dzięki udziale w kursie potrafię określić przyczyny trudnych zachowań uczniów, umiem konstruktywnie reagować na sytuacje trudne. Poznane
i przećwiczone metody radzenia sobie z takimi sytuacjami wykorzystuję w codziennej pracy.
7. Realizacja edukacji ekologicznej i regionalnej
- Wdrażanie i zachęcanie uczniów do organizowania i uczestnictwa w wycieczkach szkolnych
- Ważnym elementem zintegrowania uczniów są wspólne wyjazdy. W mojej pracy pedagogicznej byłam wielokrotnie współorganizatorką wyjazdów uczniowskich. W czasie trwania stażu wyjeżdżałam z moimi wychowankami do kina („Śluby panieńskie”, „Czarny czwartek”, „1920 Bitwa Warszawska”, „Hobbit”), teatru („Poskromienie Złośnicy”), muzeum (Muzeum Fabryki w Manufakturze, zajęcia w Muzeum Archeologicznym
w Klasztorze o. Salezjanów w Lutomiersku). Byłam współorganizatorką wyjazdu klas trzecich w roku szkolnym 2011/2012 na Targi Edukacyjne do Łodzi. Współorganizowałam wyjazd integracyjny klas pierwszych we wrześniu 2012 roku do Leśniczówki
w Wodzieradach. Byłam współorganizatorem (w roku szkolnym 2010/2011) oraz organizatorem (w roku szkolnym 2012/2013) wyjazdu na zajęcia do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Pełniłam funkcję kierownika oraz opiekuna w czasie wyjazdu uczniów ze szkół znajdujących się w naszej gminie do węgierskiej miejscowości Romhany. Pełniłam również funkcję opiekuna na zielonych szkołach, min. Beskid Sądecki, Karwia oraz w trakcie obozu sportowego w Kołobrzegu.
- Na terenie szkoły brałam udział w organizacji pikniku klasowego z okazji Dnia Dziecka połączonego z Dniem Sportu, Święta Patrona. Byłam opiekunem zabaw karnawałowych, ponadto organizowałam klasowe Andrzejki, Mikołajki, Wigilie, Dzień Kobiet, Dzień Chłopca.
Efekty: Wyjazdy te pokazały dzieciom jak piękne są krajobrazy Polski. Dla wielu uczniów tego typu wyjazdy są jedyną formą wypoczynku. Podczas każdej z wycieczek uczniowie usamodzielniali się, uczyli szacunku do siebie i innych, samodzielności, współpracy, odpowiedzialności za siebie i własne czyny. Wielu z nich nawiązało nowe znajomości, przyjaźnie, odkrywali nowe zainteresowania. Mieli też lepszy dostęp do ofert edukacyjnej województwa.
Imprezy klasowe integrowały uczniów, uczyły umiejętności organizacji, szacunku, akceptacji dla rówieśników.

§ 7 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii
informacyjnej i komunikacyjnej

1. Zapis Planu Rozwoju Zawodowego w formie elektronicznej
Efekty: Utworzyłam Plan Rozwoju Zawodowego z wykorzystaniem programu do edycji tekstu Microsoft Office Word.
2. Wykorzystanie komputera z odpowiednim oprogramowaniem do dokumentowania własnej pracy związanej z odbywanym stażem
- Systematycznie opracowywałam notatki
- Przygotowywałam materiały do zajęć lekcyjnych, zarówno tych obserwowanych przez dyrektora, opiekuna stażu czy prowadzanych samodzielnie
- Sporządzałam częściowe sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego po każdym zakończonym semestrze
Efekty: Sporządzałam bieżącą dokumentację, dzięki której mogłam systematycznie utrwalać
i odnotowywać swoje działania, wyciągane z nich wnioski. Przygotowywałam pomoce dydaktyczne do zajęć, które posłużyły mi do uzyskania założonych celów lekcji.
- Opracowywałam wyniki i analizy testów diagnozujących z wykorzystaniem programów Microsoft Office Word oraz Excel:
• test diagnozujący z informatyki w klasie pierwszej, mający na celu sprawdzenie poziomu umiejętności uczniów w początkowym etapie edukacji w gimnazjum
• test diagnozujący wiedzę fizyczną wyniesioną z lekcji przyrody przeprowadzany
w klasach pierwszych we wrześniu każdego roku
• test diagnozujący z fizyki na koniec klasy pierwszej
• test diagnozujący z fizyki na koniec klasy drugiej
Efekty: Potrafię wykorzystać oprogramowanie komputerowe do przygotowywania bieżącej dokumentacji oraz opracować własne wzorce uniwersalnych plików, które mogę wykorzystywać w kolejnych prowadzonych analizach i diagnozach.

3. Projektowanie i wykonywanie dokumentów okolicznościowych, takich jak: dyplomy, zaproszenia, sprawozdania
- Analizowałam kalendarz uroczystości i konkursów szkolnych
- Nawiązałam współpracę z organizatorami wymienionych wcześniej imprez
- Projektowałam i drukowałam dyplomy dla uczniów uczestniczących w konkursach
- Projektowałam i drukowałam dyplomy oraz informacje dotyczący przyznawanych uczniom nagród wręczanych na koniec roku szkolnego
Efekty: Wykonanie atrakcyjnych graficznie i estetycznych dyplomów wymagało pogłębienia wiedzy dotyczącej pakietu programów Microsoft Office, ze szczególnym uwzględnieniem programu Microsoft Office Publisher. Swoją wiedzą i umiejętnościami dzieliłam się
z koleżankami i kolegami z pracy, pomagając im w tworzeniu tychże dokumentów.
- Na koniec każdego roku szkolnego byłam odpowiedzialna za przygotowanie sprzętu wraz z odpowiednim oprogramowaniem do sporządzania i drukowania świadectw szkolnych oraz drukowanie tych świadectw
Efekty: Zapoznałam się z programem do drukowania i sporządzania świadectw Librus, instalowałam i aktualizowałam oprogramowanie, dzieliłam się swoją wiedzą z innymi nauczycielami. Drukowałam świadectwa dla uczniów.
- Wspomagałam uczniów klas trzecich w sporządzaniu zaproszeń na uroczystość zakończenia przez nich nauki w gimnazjum
- Systematycznie, na koniec każdego semestru sporządzałam sprawozdania wychowawcy przedstawiające sytuację oraz arkusz pracy nauczyciela
Efekty: Dzięki opracowaniu wersji elektronicznej wspomnianych dokumentów zwiększyłam swoją bazę materiałów zarówno dydaktycznych jak i wychowawczych, które wykorzystuję
w trakcie pracy w kolejnych latach szkolnych z kolejnymi rocznikami uczniów.

4. Administrowanie szkolną stroną internetow?

- Rozbudowałam stronę internetową o kolejne elementy, między innymi zawierający najważniejsze wydarzenia z jej historii, zatytułowany „Z życia szkoły”
- Gromadziłam i opracowywałam materiały zamieszczane na stronie
- Prowadziłam systematyczną kontrolę nad tymi materiałami, aktualizowałam znajdujące się tam informacje
- Modyfikowałam stronę w miarę bieżących potrzeb
- Zamieszczałam aktualne informacje ważne dla rodziców, uczniów, nauczycieli, takie jak: tygodniowy rozkład zajęć, wykaz podręczników i programów nauczania, kalendarz wydarzeń, rozkład zajęć dodatkowych, informacje dotyczące rekrutacji do gimnazjum czy osiągnięcia uczniów
- Współpracowałam z dyrektorem, pedagogiem, opiekunami świetlicy w celu aktualizowania i zamieszczania przygotowanych przez nich materiałów
Efekty: Systematyczne przekazywanie do wiadomości publicznej informacji dotyczących działalności szkoły, promocja szkoły zarówno w środowisku lokalnym jak
i ogólnodostępnym. Umożliwienie uczniom i nauczycielom stałego dostępu do obowiązującej w szkole dokumentacji.
5. Oprawa fotograficzna uroczystości szkolnych
- Wykonywałam zdjęcia podczas uroczystości szkolnych oraz gminnych
- Archiwizowałam zdjęcia z poszczególnych uroczystości na płytach CD
- Opracowywałam wykonane wcześniej zdjęcia tak, by były gotowe zarówno do zamieszczenia w Kronice Szkolnej jak i na stronie internetowej
- Współpracowałam z gazetą gminną pisząc artykuły z uroczystości szkolnych oraz wyjazdów uczniowskich dołączając do nich fotografie, przekazując aktualne informacje dotyczące osiągnięć uczniów w różnorodnych konkursach
Efekty: Systematycznie dbałam o gromadzenie informacji dotyczących życia uczniowskiego, kulturalnego w naszej szkole. Dostarczałam informacje o życiu społeczności szkolnej do lokalnej gazetki. Miałam na celu promowanie szkoły na zewnątrz, zwiększanie jej prestiżu
a co za tym idzie przekazywanie informacji o osiągnięciach uczniów.
6. Wykorzystanie komputerów wraz z odpowiednim oprogramowaniem na zajęciach lekcyjnych oraz na zajęciach pozalekcyjnych – koło informatyczno fotograficzne
- Prowadziłam kółko informatyczno fotograficzne mające na celu rozwijanie zainteresowań młodzieży technologią informatyczną oraz fotografią, pokazanie że komputer może być użytecznym narzędziem w pracy, nauce oraz zabawie, kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów przy użycia komputera oraz korzystania z komputera przy uczeniu się innych przedmiotów
Efekty: Uczniowie pogłębili swoje wiadomości, umiejętności i zainteresowania informacyjno fotograficzne. Dostrzegli korzyści i zagrożenia związane z rozwojem techniki komputerowej. Uzyskiwali wysokie noty w konkursach fotograficznych.
- Wykorzystywałam programy komputerowe w trakcie lekcji informatyki, między innymi: Logomocja, Logo Komeniusz, Baltie, Laboratorium Informatyki ELI, Gimp, Pakiet Microsoft Office i inne
- Korzystałam z prezentacji multimedialnych, filmów oraz odpowiedniego oprogramowania, np. Obwody elektryczne czy Modele zjawisk fizycznych na lekcjach fizyki
Efekty: Wykorzystywane przeze mnie metody i środki są doskonałym sposobem na przekazanie informacji. Dodatkowe materiały w postaci multimediów wzbogacają prowadzenie lekcji, wystąpień. Obraz połączony z dźwiękiem nie tylko czynią je ciekawszym, ale również pozwalają odbiorcom zapamiętać więcej z danego tematu. Pogłębiłam swoje zainteresowania związane ze światem techniki i nauki, wzbogaciłam własny warsztat pracy. Wzbogaciłam lekcje o dodatkowe materiał w postaci multimediów, co ułatwiło zapamiętywanie ważnych informacji przez uczniów.
- Prowadziłam zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz udostępnionego przez wydawnictwo ZamKor oprogramowania WHITEBOARD
- Uczestniczyłam w konferencji metodycznej „Interaktywna szkoła ZamKoru. Nowoczesne narzędzia współczesnego nauczyciela w edukacji.”
Efekty: Dzięki konferencji metodycznej zapoznałam się z aplikacją WHITEBOARD do tablicy interaktywnej. Potrafię efektywnie wykorzystywać ją w trakcie zajęć lekcyjnych
z fizyki we wszystkich klasach. Zapoznałam się również z oferowanym Multimedialnym kursem fizyki oraz Internetowym zbiorem zadań, narzędziami, które z powodzeniem można wykorzystywać na lekcjach, zwiększając aktywność uczniów.
7. Poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w kursach, warsztatach czy konferencjach
- Uczestniczyłam w dwudziestogodzinnym kursie „Gimp – podstawy” organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
Efekty: Dogłębnie poznałam i wytrenowałam techniki obróbki obrazu oraz tworzenie grafiki w omawianym programie. Umiejętności te wykorzystywałam zarówno przygotowując materiały do lekcji jak również podczas przygotowywania uczniów do udziału w konkursach fotograficznych. Dzięki poznanym metodom mogłam w odpowiedni sposób obrabiać zdjęcia przeznaczone na stronę internetową szkoły, do kroniki szkolnej oraz gazety lokalnej.
- Uczestniczyłam w kursie „CMS – szybkie tworzenie i zarządzanie stroną www” również zorganizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lodzi
Efekty: Wykorzystywałam poznane metody tworzenia stron internetowych w trakcie zajęć koła informatyczno-fotograficznego. Wzbogaciłam te zajęcia o dodatkowe, nowe narzędzie pracy, którego efektem były strony internetowe tworzone przez uczniów.
Obecnie jestem na etapie projektowania nowej szkolnej witryny internetowej, zamierzam w czasie najbliższych miesięcy opracować ją z wykorzystaniem tego właśnie oprogramowania.
- Uzyskałam Certyfikat ECDL Start (European Computer Driving Licence) potwierdzający kompetencje informatyczne.
Efekty: Posiadam potwierdzenie własnych umiejętności komputerowych. W najbliższym czasie zamierzam ukończyć szkolenie i uzyskać uprawnienia egzaminatora ECDL.
8. Wykorzystanie Internetu w życiu i pracy
- Systematycznie korzystałam z Internetu w celu aktualizowania swojej wiedzy
- Na bieżąco śledziłam zmiany w prawie oświatowym,
- Wyszukiwałam nowości wydawnicze
- Korzystałam z portali edukacyjnych, między innymi:
• www.zamkor.pl,
• www.profesor.pl,
• www.men.gov.pl,
• www.eduforum.pl,
• www.literka.pl,
• www.kuratorium.lodz.pl
- Za pomocą platform edukacyjnych przystępowałam do szkoleń e-learningowych, między innymi: www.ewodn.pl, www.akademiaortograffitti.pl
Efekty: Miałam lepszą kontrolę nad zdobywaną wiedzą, zwiększyłam efektywność nauczania oraz procesu samokształcenia, pogłębiałam zasady wyszukiwania, zbierania, przetwarzania informacji. Prowadziłam dyskusje, negocjacje, konsultacje poprzez pocztę elektroniczną czy platformy edukacyjne.

§ 7 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
1. Realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły, aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego
- W roku szkolnym 2010/2011, 2011/2012 w ramach zespołu przedmiotowego brałam udział w przeprowadzeniu i opracowaniu wyników próbnych egzaminów gimnazjalnych
z przedmiotów przyrodniczych dla klas trzecich
- W roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012 przygotowałam od strony technicznej, przeprowadziłam i zanalizowałam sprawdzian diagnozujący z fizyki dla klas pierwszych
i drugich
Efekty: Dogłębna analiza wyników sprawdzianów oraz egzaminów gimnazjalnych pozwoliła mi ocenić poziom wiedzy i umiejętności uczniów, wskazała na braki i niedociągnięcia moich działań. Wyciągnęłam odpowiednie wnioski, które pozwoliły mi planować działania naprawcze, modyfikacje planów wynikowych oraz dostosowywanie metod pracy do możliwości uczniów.
2. Obserwacja i analiza możliwości ucznia
- Zbierałam informacje wychowawcze o moich uczniach według przygotowanych narzędzi: kart obserwacji, ankiet, analiz przeprowadzanych na zajęciach wychowawczych ankiet, zeszytu obserwacji zachowań uczniów oraz protokołów ze spotkań nauczycieli uczących
w danym oddziale. Gromadziłam również informacje dydaktyczne o uczniach w formie sprawdzianów, diagnoz oraz ich analiz jak również poprzez sporządzanie własnych notatek.
Efekty: Bieżąca obserwacja i analiza możliwości i zachowania uczniów podczas zajęć wychowawczych i dydaktycznych pozwoliła mi na pogłębienie wiedzy na temat tego, którym uczniom należy poświęcić więcej uwagi ze względu na braki edukacyjne bądź problemy wychowawcze. W sytuacjach problemowych starałam się uczestniczyć w ich rozwiązywaniu.
3. Opracowanie zestawu konspektów do pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem mającym problemy w nauce
- Systematycznie studiowałam literaturę fizyczną, informatyczna oraz pedagogiczną. Korzystałam z wiedzy teoretycznej zawartej w lekturze i wykorzystywałam ją w trakcie mojej pracy dydaktycznej jak i wychowawczej. Dla uczniów uzdolnionych przygotowywałam dodatkowe zestawy zadań, prowadziłam zajęcia przygotowujące do konkursów.
Efekty: Poszerzyłam swoją bazę dydaktyczną. Uzyskane doświadczenie będę wykorzystywała w dalszej pracy. Posłuży ono jeszcze lepszemu przygotowywaniu uczniów do konkursów, do urozmaicania zajęć oraz budzenia zaciekawienia prawami rządzącymi światem i współczesną technologią wśród moich uczniów.
- Wielokrotnie stawałam przed problemem nieradzenia sobie przez uczniów
z przyswojeniem wymaganej wiedzy i umiejętności. Dla tych uczniów prowadziłam
w roku szkolnym 2011/2012 zajęcia wyrównawcze z matematyki. Na tych zajęciach mogli oni uzupełniać brakujące wiadomości, wyćwiczyć nieopanowane umiejętności. Na tych zajęciach przydzielałam uczniom zadania dostosowane do ich możliwości, przygotowywałam karty pracy, zestawy odpowiedzi do zadań.
- W roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012 prowadziłam dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z fizyki przygotowujące uczniów klas trzecich do egzaminu gimnazjalnego. Przygotowywałam uczniom do analizowania zestawy zadań egzaminacyjnych, dostosowane do indywidualnych możliwości ucznia.
Efekty: Indywidualizacja pracy na zajęciach wyrównawczych jak i pozalekcyjnych jest ich najważniejszym celem. Każdy uczeń mógł pracować w odpowiadającym mu tempie, sprawdzać poprawność rozwiązania zadań i prosić mnie o pomoc. Po przeprowadzonej ewaluacji tych zajęć wiem, że uczniowie chętnie korzystają z takiej formy pomocy.

4. Poszerzenie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej z zakresu pracy z uczniem
- Systematycznie studiowałam publikacje dotyczące rozwiązywania problemów wychowawczych, metod nauczania, pracy z uczniem o różnych potrzebach edukacyjnych, oceniania, budowy programów nauczania
Efekty: Dzięki analizowaniu publikacji zgromadziłam szereg informacji mówiących
o zagrożeniach współczesnej młodzieży. Dzięki samodzielnemu śledzeniu wiadomości
z zakresu prawa oświatowego, studiowaniu literatury z zakresu pedagogiki, psychologii
i dydaktyki pogłębiłam swoją wiedzę metodyczną i merytoryczną, czyniąc moja pracę bardziej efektywną i efektowną.
- Zapoznałam się z przepisami dotyczącymi praw dziecka
- Prowadziłam stałą współpracę z opiekunem stażu, korzystałam z jego warsztatu pracy jak również warsztatu pracy pedagoga oraz innych nauczycieli wychowawców
Efekty: Moim opiekunem stażu jest osoba z długoletnią praktyką zawodową. W związku
z tym uzyskiwałam od niej pomoc na każdej płaszczyźnie. Otrzymałam wiele cennych rad podczas omawiania konspektów po hospitowanych przez opiekuna.
- Ukończyłam kurs doskonalący „Modelowa organizacja pomocy uczniom ze SPE”
Efekty: Zdobyłam kompetencje w zakresie organizowania w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnej z nową formułą i aktualnymi regulacjami prawnymi. Rozwinęłam umiejętność identyfikowania potrzeb i możliwości rozwojowych i edukacyjnych uczniów ze SPE. Przyswoiłam filozofię udzielania pomocy uczniom i ich rodzicom.
5. Przeprowadzenie rady szkoleniowej
- Poszerzanie wiedzy i umiejętności może odbywać się nie tylko poprzez udział
w szkoleniach, ale również poprzez przeprowadzanie tych szkoleń. W trakcie stażu na nauczyciela mianowanego przeprowadziłam szkolenie warsztatowe w sali nr 6 „Tablica interaktywna w praktyce szkolnej”
Efekty: Aby przekazać Radzie Pedagogicznej informacje na powyższy temat sama musiałam go najpierw zgłębić. Poza tym miałam możliwość podzielenia się swoimi umiejętnościami
z osobami dorosłymi. Podczas szkolenia wykorzystywałam technologię komputerow?

w postaci omawianej tablicy interaktywnej LiheBoard oraz dołączonego do niej oprogramowania.
6. Zastosowanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów edukacyjnych
i wychowawczych
- Organizowałam spotkania z rodzicami mające na celu pedagogizację oraz służące rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych
- Organizowałam pomoc materialną w formie dofinansowań do wyjazdów na wycieczki, nieodpłatnych obiadów w szkole oraz psychologiczno-pedagogiczną rodzinom niewydolnym wychowawczo w postaci spotkań z psychologiem z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Konstantynowie Łódzkim
- Diagnozowałam sytuację rodzinną ucznia
- Rozwiązywałam klasowe problemy wychowawcze i dydaktyczne
Efekty: Przez cały okres stażu starałam się poznać sytuację rodzinną moich wychowanków. Podczas konsultacji oczekiwałam na spotkania z rodzicami. W nagłych sytuacjach na bieżąco inicjowałam kontakty osobiste Lu telefoniczne. Ścisły kontakt z nimi pozwolił mi poznać ich problemy i oczekiwania wobec szkoły. Dzięki temu łatwiej mi było udzielać im pomocy. Kilkakrotnie zdarzało mi się napotykać problemy o charakterze wychowawczym: wagary, nie przestrzeganie regulaminu szkolnego przez uczniów. W rozwiązywaniu ich pomogły mi spotkania i rozmowy z opiekunem stażu i pedagogiem szkolnym oraz czytanie literatury
z zakresu psychologii i pedagogiki. Dzięki nim pogłębiłam wiedzę i umiejętności w zakresie działań opiekuńczo wychowawczych. W swojej pracy na bieżąco uwzględniałam zalecenia zawarte w opiniach wystawionych przez Poradnie Psychologiczno Pedagogiczną dostosowując wymagania do możliwości psychofizycznych i zdrowotnych ucznia.
7. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego oraz przygotowanie projektu sprawozdania
- W czasie stażu n nauczyciela mianowanego gromadziłam dokumenty, zaświadczenia, scenariusze.
- Po zakończeniu stażu przygotowałam sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
Efekty: Gromadzenie i selekcjonowanie dokumentów za okres stażu bardzo ułatwiło mi przygotowanie projektu sprawozdania. Konsultacje z panem dyrektorem i opiekunem stażu były bardzo pomocne w wyborze właściwej czytelnej formy sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
- Uczestniczyłam w zajęciach warsztatowych „Jak napisać sprawozdanie z okresu stażu?”
Efekty: Dzięki tym zajęciom uświadomiłam sobie, że napisanie sprawozdania z realizacji własnego planu rozwoju zawodowego nie jest łatwym zadaniem. Ważnymi krokami, które należy wykonać są: sformułowanie celu, podział materiału informacyjnego, określenie koncepcji sprawozdania i wreszcie pisanie tekstu. Sprawozdanie powinno być zwięzłe, przejrzyste, czytelne i świadczyć o kompetencjach nauczyciela.
- Uczestniczyłam w warsztatach na temat: „Jak zaprezentować swój dorobek zawodowy przed komisja kwalifikacyjną?”
Efekty: Poznałam zasady dobrej autoprezentacji, dzięki czemu mogłam po napisaniu sprawozdania krok po kroku przygotować konspekt własnego wystąpienia przed komisją egzaminacyjną.

§ 7 ust. 2 pkt. 5 rozporządzenia
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż.
1. Poznanie Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej
2. Poznanie zmian w zapisach Ustawy o Systemie Oświaty oraz innych ważnych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania szkoły
- Przeanalizowałam Kartę Nauczyciela – Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 ze wszystkimi późniejszymi zmianami
- Przeanalizowałam Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, ze wszystkimi późniejszymi zmianami
Efekty: Po analizie najważniejszych aktów prawnych dotyczących oświaty w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego, rozpoczęłam procedury związane
z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego. Nawiązałam współpracę
z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
- Zapoznałam się z obowiązującymi Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego
i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
• Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012r.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego
Efekty: Systematycznie śledziłam zmiany w prawie oświatowym. Na bieżąco analizowałam Rozporządzenia MEN o zmianach programowych, o ocenianiu, o bezpieczeństwie i pracy nauczyciela.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, które pozyskałam
w okresie odbywanego stażu są w pełni przeze mnie wykorzystywane
w pracy nauczyciela. Opierając się o podstawę programową i program nauczania opracowałam rozkłady nauczania oraz plany wynikowe z fizyki oraz z informatyki.
3. Zgłębienie zasad organizacji i funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
- Dokonałam analizy dokumentów:
• Statut szkoły
• Program wychowawczy szkoły
• Wewnątrzszkolny System Oceniania
• Regulaminy szkolne
• Plan rozwoju szkoły
• Koncepcja pracy szkoły
Efekty: Dzięki analizie tych dokumentów mogłam dokładnie orientować się w kompetencjach poszczególnych organów szkoły, takich jak Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz zapoznać się z procedurami obowiązującymi w szkole. Posiadanie tej wiedzy uważam za niezbędne zarówno do pracy w gronie pedagogicznym jak i podczas zajęć edukacyjnych
i wychowawczych z uczniami. Ponadto z tymi dokumentami zapoznałam również swoich wychowanków i ich rodziców.

4. Zapoznanie z procedurą postępowania w sprawie przystąpienia ucznia do egzaminu poprawkowego, egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu sprawdzającego
- Zbierałam i analizowałam odpowiednie dokumenty
- W roku szkolnym 2011/2012 byłam członkiem komisji przeprowadzającej egzamin poprawkowy z chemii
- W roku szkolnym 2012/2013 byłam członkiem komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny z fizyki
Efekty. Analiza odpowiedniej dokumentacji dała mi wiedzę na wyżej wymienione tematy, którą mogłam przekazać uczniom i ich rodzicom oraz wykorzystać w trakcie przeprowadzania poszczególnych egzaminów.
5. Zapoznanie z procedurą postępowania w przypadku nie realizowania obowiązku szkolnego przez ucznia
- Zbierałam i analizowałam odpowiednie dokumenty
- Współpracowałam z pedagogiem szkolnym
- Omawiałam zaistniały problem nie realizowania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012 z opiekunem stażu
- Sporządzałam odpowiednią dokumentację kierowaną do rodziców ucznia, do organu zarządzającego szkołą oraz kuratora sądowego i sądu rodzinnego
Efekty: Dzięki dogłębnej analizie dokumentów mogłam w odpowiedni sposób reagować na pojawiające się wśród moich uczniów sytuacje dotyczące nie realizowania przez nich obowiązku szkolnego.
6. Zapoznanie z procedurą postępowania w przypadku odwołania się od oceny nagannej z zachowania
- Dokładnie przeanalizowałam wewnątrzszkolny system oceniania
- Omówiłam problem z dyrektorem szkoły i opiekunem stażu
- Współpracowałam z pedagogiem szkolnym
Efekty: W roku szkolnym 2011/2012 byłam członkiem komisji, która miała za zadanie ponowne ustalenie oceny z zachowania dla jednego z uczniów. Zapoznanie się
z obowiązującymi przepisami ułatwiło mi pracę w tym zespole.
7. Realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły
- Na bieżąco uczestniczyłam w pracach organów szkoły, do których przynależę. Brałam udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych. Czynnie uczestniczyłam
w pracach zespołu przedmiotowego oraz wychowawczego.
- W okresie stażu pięć razy byłam przewodniczącą zespołu nadzorującego egzamin gimnazjalny. W roku szkolnym 2010/2011 egzamin z języka angielskiego natomiast
w roku szkolnym 2012/2013 z języka polskiego, z historii i wosu oraz z języka angielskiego w części podstawowej i rozszerzonej. Egzamin zawsze przebiegał prawidłowo.
- Na bieżąco prowadzę dokumentację związaną z pracą nauczyciela oraz wychowawcy klasowego: dzienniki lekcyjne, dzienniki dodatkowych zajęć i arkusze ocen.
Efekty: Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Starałam się szczególnie dbać o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.
- W roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013 pełniłam wspólnie z opiekunem stażu funkcję opiekuna Spółdzielni Uczniowskiej „Czarni” założonej przez uczniów, którzy w ramach swojej działalności prowadzili szkolny sklepik.
Efekty: Zapoznanie się z odpowiednimi przepisami prawnymi pozwoliło mi pełnić funkcję opiekuna spółdzielni, która działała zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie Prawo Spółdzielcze z dnia 16 stycznia 1982roku. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę
i umiejętności, zdobyli doświadczenie dotyczące obrotu finansami, prowadzenia odpowiedniej dokumentacji księgowej. Wypracowane środki przeznaczali w części na dofinansowania do wyjazdów a w części na poszerzeni bazy dydaktycznej w pracowni fizycznej i biologiczno chemicznej.

Podsumowanie
W czasie trwania stażu starałam się sprostać wymaganiom, jakie stawiają przede mną rozporządzenia w tym nowa podstawa programowa oraz zalecenia dyrektora szkoły.
W swojej pracy z uczniami stosuję takie metody, formy i techniki pracy, które umożliwiają ich wszechstronny rozwój. Jestem pozytywnie nastawiona na nowości dydaktycznej metodyczne. Ucznia, swojego wychowanka traktuję podmiotowo, doceniam jego wkład pracy na wiarę swoich możliwości, szanuję go, doceniam indywidualność, staram się zrozumieć potrzeby i problemy. Zajęcia organizuję tak, aby proces wychowawczy wzbudzał zainteresowanie uczniów, wyzwalał w nich inicjatywę
i samodzielność. Staram się wykorzystywać metody aktywizujące, wykorzystywać własne pomoce, a także te, które posiada szkoła.
W wychowaniu uczniów zwracam uwagę na prawidłowe relacje między wychowankami, na przestrzeganie zasad kultury osobistej, bezpieczeństwo, rozumienie osób o odmiennych poglądach, wyznaniach. Ćwiczę postawy asertywne oraz pozytywne dostrzeganie siebie i wiarę we własne możliwości. Zawsze cieszę się z osiągnięć indywidualnych i zespołowych moich wychowanków i zachęcam ich do dalszej pracy.
W wyniku prowadzonych rozmów i wywiadów poznałam warunki, w jakich mieszkają uczniowie. Interesuję się ich sytuacją zdrowotną i materialna. Zdobyte informacje służą mi do indywidualizacji w pracy wychowawczej i dydaktycznej. Zawsze jestem otwarta na uwagi nauczycieli oraz rodziców uczniów dotyczące edukacji ich dzieci.
Od początku swojej pracy stawiałam na podnoszenie kwalifikacji. Wiedza zdobyta na różnych formach doskonalenia jest dla mnie bardzo przydatna w pracy z uczniem – wychowankiem. W okresie stażu brałam udział w różnych formach doskonalenia, po to by zdobyte wiadomości i umiejętności wykorzystać na bieżąco w pracy.
W latach następnych będę chciała uczestniczyć w kursach i szkoleniach. Będę doskonalić swoja pracę i podnosić jakość nauczania.
Jestem nauczycielem z sześcioletnim stażem pracy pedagogicznej, jednocześnie wciąż poszukuję nowych skutecznych sposobów nauczania i wychowania.
Po trzech latach realizacji planu mogę powiedzieć, że wywiązałam się z obowiązków, których się podjęłam. Jego realizacja dała mi powody do satysfakcji. Chcę, aby wychowywana przeze mnie młodzież miała wiedzę, umiejętności, ideały oraz wiarę, że wysiłek i ciężka praca popłaca i budzi uznanie otoczenia. Wierzę, że młodzież wyrośnie na dobrych ludzi, a moje poczynania pozwalają im zgodnie wejść w świat dorosłych.
W realizacji zadań zawsze mogłam liczyć na pomoc i wsparcie Opiekuna Stażu – Pani Agaty Wróblewskiej, Pedagoga Szkolnego – Pani Zdzisławy Ignatowicz, Pani Emilii Zarzyckiej, Dyrektora Szkoły – Pana Andrzeja Stasiaka, Kolegów i Koleżanek Nauczycieli, Rodziców oraz wszystkich Pracowników Gimnazjum im. Leszka Czarnego, za co jestem bardzo wdzięczna i serdecznie dziękuję.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.