X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33241
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko: Sylwia Łykowska
Rozpoczęcie stażu: 01.09.2007 r.
Zakończenie stażu: 31.05.2008 r.
Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku
Nauczany przedmiot: fizyka
Posiadane kwalifikacje: mgr fizyki, specjalizacja fizyka medyczna,
uprawnienia pedagogiczne do nauczania fizyki

Opiekun stażu mgr Beata Zielińska

Wprowadzenie
Z dniem 1 września 2007 roku rozpoczęłam staż w wymiarze 9 miesięcy na stopień nauczyciela kontraktowego w Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku.
Zgodnie z procedurą awansu zawodowego przy pomocy Opiekuna Stażu napisałam Plan Rozwoju Zawodowego, stawiając sobie jako cele główne:
- Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
- Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia
- Poznanie przepisów dotyczących zapewniania podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć
- Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich
- Uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego
o wewnątrzszkolnych
o samokształcenia
- Doskonalenie form i metod pracy
- Doskonalenie umiejętności zawodowych i podnoszenie kwalifikacji

Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczęłam w trakcie roku szkolnego 2006/2007, co pozwoliło mi zapoznać się z ogólnymi przepisami dotyczącymi tego zawodu, z formami i metodami pracy. Umożliwiło mi to zapoznanie się z miejscem, atmosferą i specyfiką tego zawodu. Dzięki temu uświadomiłam sobie, że jest to praca, którą chciałabym powiązać swoje życie i dalsze kształcenie zawodowe. W związku z tym przystępując do realizacji założonych w planie rozwoju zawodowego zagadnień rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne, podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy, a przez to pracy szkoły.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego realizowałam poprzez:

Działania wstępne umożliwiające rozpoczęcie stażu

Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.
Nawiązanie współpracy z Opiekunem Stażu.
Ustalenie terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych.

1. Zapoznałam się z aktami prawnymi dotyczącymi pracy w szkole
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz.1580)
- Karta Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – ze zwróceniem szczególnej uwagi na rozdział 3a „awans zawodowy nauczycieli”
2. Określiłam wraz z Opiekunem Stażu jasne, czytelne i możliwe do realizacji zasady współpracy które znalazły wyraz we wspólnie omówionym i zapisanym 11 września 2007 roku kontrakcie.
3. Zgodnie z procedurą awansu zawodowego, przy pomocy Opiekuna Stażu napisałam Plan Rozwoju Zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrekcję Gimnazjum.
4. Omówiłam i ustaliłam z Opiekunem przebieg stażu na podstawie treści zawartych w planie rozwoju.
5. Uzgodniłam z Opiekunem Stażu harmonogram spotkań, hospitacji zajęć, konsultacji dotyczących sposobu realizacji stażu.

Powyższe działania umożliwiły mi poznanie przepisów prawnych dotyczących procedur awansu zawodowego nauczyciela, zapoznanie się i przeanalizowanie przepisów prawa oświatowego. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, dzięki któremu uzyskałam jego wsparcie i pomoc w realizacji postawionych przede mną zadań. Poprawne przygotowanie się do pracy zawodowej nauczyciela, mające doprowadzić do oczekiwanych, pozytywnych zmian polegających na udoskonaleniu warsztatu metodycznego mającego wpływ na podwyższenie jakości pracy szkoły.

I. Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły,
w której odbywa się staż.

Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole – Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku.

1. Zapoznałam się z dokumentacją obowiązującą w szkole:
- Statut Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku
- Wewnątrzszkolny System Oceniania w Gimnazjum w Lutomiersku, ważny od dnia 1 września 2004 roku
- Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, wyciąg ze Statutu Szkoły, rozdział VII, z dnia 23 stycznia 2008 roku
- Uczniowie Szkoły – Prawa i Obowiązki Ucznia, wyciąg ze Statutu Szkoły, rozdział VI, z dnia 23 stycznia 2008 roku
- Plan Rozwoju Szkoły
- Szkolny Program Wychowawczy Gimnazjum w Lutomiersku
- Regulamin Rady Pedagogicznej
- Regulamin Rady Rodziców
- Regulamin Samorządu Uczniowskiego
- Przepisy prawa dotyczące zasad bezpieczeństwa nauki, pracy w szkole i poza nią, pracy podczas zajęć z uczniami
- Wybrane procedury postępowania wobec niepełnoletnich uczniów w szkole (Profilaktyka i wychowanie, Demoralizacja, Przestępczość)
- Plan ewakuacji szkoły
- Podstawa programowa Gimnazjum z uwzględnieniem bloku przedmiotowego – przyrodniczego i ścieżek programowych
- Propozycje programów nauczania fizyki w gimnazjum
- Plan i regulamin pełnienia dyżurów
- Tygodniowy plan zajęć
- Terminarz spotkań z rodzicami
- Terminarz Rad Pedagogicznych
- Plan Nadzoru Pedagogicznego
• Priorytety Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008
• Priorytety MEN na rok szkolny 2007/2008

Analiza powyższych dokumentów pozwoliła mi dostosować swoje działania do potrzeb szkoły, zapoznać się z moimi obowiązkami, wymaganiami stawianymi nauczycielom, zadaniami programowymi i dodatkowymi. Pozwoliło mi to zrozumieć organizację i zasady funkcjonowania placówki. Uświadomiłam sobie swoje własne prawa jak i obowiązki oraz znaczenie aktów prawnych i dokumentów regulujących zasady mojej pracy. Mogłam zapoznać się z procedurami postępowania w sytuacjach wymagających specyficznych działań.

Poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.

1. Poznałam sposób prowadzenia dokumentacji poprzez jej analiz i wykorzystywanie w codziennej pracy:
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Prowadzenie dzienników lekcyjnych
- Uzupełnianie arkuszy ocen uczniów
- Uzupełnianie i drukowanie świadectw uczniów
- Sporządzanie protokołów z posiedzenia Rady Pedagogicznej
- Opracowywanie scenariuszy zajęć
- Przygotowywanie kart pracy dla uczniów
- Przygotowywanie arkuszy pracy nauczyciela
- Przygotowywanie arkuszy pracy wychowawcy
- Sporządzanie korespondencji do rodziców: karty ocen, karty informujące o zagrożeniach oceną niedostateczną, bądź oceną nieodpowiednią lub naganną z zachowania
- Opracowywanie protokołów ze spotkań z rodzicami
- Uzasadnienie oceny niedostatecznej na koniec semestru
- Uzasadnienie oceny nieodpowiedniej bądź nagannej z zachowania na koniec semestru
- Wykorzystywanie teczki wychowawcy

Analiza sposobu prowadzenia obowiązujących w szkole dokumentów pozwoliła mi na poprawne ich wykorzystywanie i stosowanie w pracy zawodowej. Zapoznanie się z obowiązującą dokumentacją pozwoliło prowadzić zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej. Ma to ogromne znaczenie, gdyż dzięki temu mogę dokładnie, systematycznie kontrolować zarówno swoją pracę i jej efekty jak i efekty pracy uczniów. Motywuje mnie to do systematycznej, dokładnej i skrupulatnej pracy, co w przyszłości ułatwi dalszy rozwój. Pozwala usystematyzować wiadomości i wiedzę w czytelny, użyteczny sposób.

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zasad. Nawiązanie współpracy z Dyrektorem szkoły, Wychowawcami, Pedagogiem Szkoły, Nauczycielami.

1. Pełniłam wyznaczone dyżury w trakcie przerw międzylekcyjnych
2. Uczestniczyłam w konsultacjach z wychowawcami, pedagogiem szkolnym dotyczących bieżących spraw wychowawczych
3. Konsultowałam się z nauczycielami w sprawach dotyczących pracy dydaktycznej i wychowawczej
4. Przygotowywałam się do spotkań z rodzicami wykorzystując informacje i wskazówki uzyskane podczas konsultacji z Opiekunem Stażu oraz Pedagogiem
5. Wypełniałam wszystkie polecenia oraz zadania wyznaczane przez Dyrektora zawarte w rozporządzeniach dotyczących planowanej wcześniej jak i bieżącej pracy

Realizacja postawionych zadań pozwoliła mi skorzystać w swojej pracy
z doświadczenia i rad pedagoga, opiekuna stażu, koleżanek i kolegów z pracy, co pomogło mi w podnoszeniu mojej wiedzy i umiejętności w pracy z młodzieżą. Nawiązywanie współpracy poprzez konsultacje jak i wykonywanie powierzonych mi zadań dało mi możliwość współpracy z innymi nauczycielami, wspólnego rozwiązywania problemów dydaktycznych, wyciągania z tej działalności wniosków do dalszej pracy. Nauczyło mnie to korzystać z doświadczeń, wniosków i porad innych, wdrażać sukcesywnie pomysły i rady innych do swojej pracy.

Określenie roli wychowawcy klasy.

1. Zapoznałam się z przepisami, procedurami i dokumentacją dotyczącą pracy i działań wychowawcy
• Szkolny Program Wychowawczy w Gimnazjum w Lutomiersku
• Wybrane procedury postępowania wobec niepełnoletnich uczniów w szkole (Profilaktyka i wychowanie, Demoralizacja, Przestępczość)
2. Zapoznałam się ze sposobami prowadzenia dokumentacji potrzebnej w pracy nauczyciela wychowawcy, w poprawny sposób prowadziłam tę dokumentację
• dzienniki lekcyjne
• arkusze ocen uczniów
• świadectwa uczniów
• korespondencja z rodzicami: karty ocen, karty informujące o zagrożeniach oceną niedostateczną, bądź oceną nieodpowiednią lub naganną z zachowania
• protokoły ze spotkań z rodzicami
• uzasadnienie oceny nieodpowiedniej bądź nagannej z zachowania na koniec semestru
• teczka wychowawcy
3. Konsultowałam się z Opiekunem Stażu, Wychowawcami oraz Pedagogiem w sprawach dotyczących pracy wychowawcy
4. Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym

Przeprowadzone działania pozwoliły mi na zrozumienie roli wychowawcy, określenie zadań i działań do dalszej pracy, wykorzystywanie rad i informacji w celu osiągnięcia pozytywnych wyników w pracy wychowawczej. Zaowocowało to nawiązanym w ciągu pracy pozytywnym kontaktem z młodzieżą, wzbudzeniem zaufania ze strony wychowanków, co daje ogromną motywację do dalszej pracy.

II. Wykazanie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający realizację zadań szkoły, w której odbywa się staż.

Opracowanie w zespole przedmiotowym i we współpracy z Opiekunem Stażu planu działań dydaktycznych na dany rok.

1. Po przeanalizowaniu propozycji programów nauczania fizyki w gimnazjum oraz ofert podręczników dokonałam wyboru programu nauczania oraz zestawu podręczników dla poszczególnych poziomów nauczania
• Program nauczania fizyki w gimnazjum M. Rozenbajgier, B. Sagnowska, J. Salach, dopuszczony do użytku szkolnego przez MEN. Numer dopuszczenia DKW-4014-105/99
• Podręcznik dla klasy pierwszej „Fizyka dla gimnazjum, część 1” M. Rozenbajgier, R. Rozenbajgier, J. M. Kreiner (numer dopuszczenia 53/99)
• Podręcznik dla klasy drugiej „Fizyka dla gimnazjum, część 2” M. Rozenbajgier, R. Rozenbajgier (numer dopuszczenia 19/00)
• Podręcznik dla klasy trzeciej „Fizyka dla gimnazjum, część 3” M. Rozenbajgier, R. Rozenbajgier (numer dopuszczenia 249/00)
• Zbiór zadań z fizyki, Romuald Subieta
• „Szybka powtórka fizyki do egzaminu gimnazjalnego,” Barbara Sagnowska
2. Przyjęłam rozkład materiału i plan wynikowy z fizyki dla klas I, II i III gimnazjum do programu nr DKW-4014-105/99
3. Zapoznałam się, przeanalizowałam i stosowałam przedmiotowy system oceniania z fizyki opracowanego na podstawie dostępnych zasad oceniania i WZO
• Kryteria oceniania z fizyki dla klasy I gimnazjum
• Kryteria oceniania z fizyki dla klasy II gimnazjum
• Kryteria oceniania z fizyki dla klasy III gimnazjum
4. Sformułowałam ogólne zasady oceniania z fizyki, zapoznałam uczniów z tymi zasadami na lekcjach fizyki
5. Współpracowałam z nauczycielami z zespołu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w trakcie przygotowywania Sprawdzianów Kompetencji po klasie I jak i po klasie II, następnie sprawdzałam oraz formułowałam wnioski dotyczące uzyskanych wyników

Zapoznanie się z odpowiednimi dokumentami oraz przygotowywanie na ich podstawie dokumentów służących dotyczących planu pracy, utrwala moją wiedzę dotyczącą pracy zawodowej, pozwala na nawiązanie współpracy z nauczycielami przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Wykorzystywanie i stosowanie ścieżek edukacyjnych, korelacji międzyprzedmiotowych, umożliwiające młodzieży odnajdowanie i wykorzystywanie przyswojonej wiedzy w sytuacjach z życia codziennego oraz wyeliminowanie powielania tych samych treści na lekcji chemii, geografii i fizyki.
Przygotowanie szczegółowych zasad oceniania z fizyki określiło jasne kryteria oceniania uczniów na poszczególne stopnie szkolne. Młodzież i rodzice uzyskali w ten sposób przejrzysty i czytelny zakres wymagań edukacyjnych związany z określonymi ocenami.
Współpraca w trakcie przygotowywania sprawdzianów kompetencji pozwala na nawiązanie lepszego kontaktu z innymi nauczycielami, jak również daje mi możliwość przeanalizowania całorocznej pracy, wyciągnięcia wniosków dotyczących mojej pracy, po analizie testów natomiast uzyskanie wniosków dotyczący pracy uczniów. Wnioski te posłużą do dalszej pracy, do rozwijania i ulepszania warsztatu pracy.

Opracowanie we współpracy z Opiekunem Stażu tematyki działań wychowawczych na dany rok szkolny.

1. Opracowałam w oparciu o informacje zawarte w Szkolnym Programie Wychowawczym, Tematykę Działań Wychowawczych dla klasy IIc w roku szkolnym 2007/2008
2. Konsultowałam materiał dotyczący lekcji wychowawczych z Opiekunem Stażu oraz Pedagogiem Szkolnym
3. Korzystałam z literatury dotyczącej psychologii rozwoju człowieka, wyszczególnionej w spisie literatury w dalszej części sprawozdania

Podjęte działania pozwoliły mi na dokładne przeanalizowanie Szkolnego Programu Wychowawczego, wyciągnięcie z niego wniosków pomocnych w dalszej pracy z młodzieżą. Sformułowanie tematyki zajęć wychowawczych pozwoliło zaplanować działania wychowawcze na cały rok szkolny 2007/2008 oraz dostosować te działania do etapu rozwojowego młodzieży oraz potrzeb wynikających z planu działań szkoły.

Opracowanie w zespole przedmiotowym działań mających na celu osiągnięcie lepszych wyników na egzaminie gimnazjalnym

1. Brałam udział w przygotowaniu wewnętrznych, próbnych egzaminów gimnazjalnych z części matematyczno – przyrodniczej, które odbyły się dwa razy w ciągu roku szkolnego
2. Uczestniczyłam w sprawdzaniu wewnętrznych próbnych egzaminów gimnazjalnych
3. Współtworzyłam analizy oraz formułowałam wnioski dotyczące przebiegu dalszej pracy dydaktycznej w oparciu o uzyskane przez młodzież wyniki
4. Brałam udział w przygotowaniach Sprawdzianów Kompetencji po I i II klasie gimnazjum

Przedstawione powyżej działania pozwoliły mi nawiązać współpracę z nauczycielami przedmiotów przyrodniczych. Zapoznałam się ze standardami egzaminacyjnymi, z konstrukcją arkusza egzaminacyjnego z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, nauczyłam się dostosowywać zadania do podanych standardów.
Dzięki przeprowadzonym próbnym egzaminom mogłam sformułować i wdrożyć do dalszej pracy wnioski dotyczące określenia słabszych i mocniejszych stron uczniów III klas.
Działania te posłużyły się lepszemu przygotowaniu uczniów do właściwego egzaminu gimnazjalnego.

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Prowadzenie arkuszy hospitacji zajęć, notowanie spostrzeżeń poczynionych w trakcie obserwowanych zajęć.

1. Ustaliłam wspólnie z Opiekunem Stażu harmonogram zajęć obserwowanych przez Opiekuna Stażu
2. Uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez Opiekuna Stażu (geografia) oraz innych nauczycieli (matematyka) Prowadziłam arkusze zajęć hospitowanych, analizowałam arkusze obserwacji zajęć ze zwróceniem uwagi na cele obserwacji
• warsztat pracy nauczyciela
• metody pracy z uczniem
• wykorzystanie czasu na lekcji
• ocenianie ucznia
• wykorzystanie środków dydaktycznych
• osiąganie planowanych celów
• indywidualizacja nauczania pod kątem doboru form i metod pracy: aktywność ucznia, zróżnicowanie stopnia trudności
3. Uczestniczyłam w rozmowach pohospitacyjnych, analizowałam z Opiekunem przeprowadzane zajęcia
4. Gromadziłam arkusze hospitowanych zajęć
5. Dokonywałam analizy działań podejmowanych przez Opiekuna Stażu w trakcie obserwowanych zajęć

Istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy były obserwowane działania edukacyjne prowadzone przez opiekuna stażu i inne koleżanki. Poznałam różnorodne metody i formy pracy z dziećmi, metody wspomagające rozwój.
Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli pozwoliło mi na skonfrontowanie moich metod pracy z metodami innych. Dzięki tym działaniom mogłam poszerzyć swój warsztat pracy o metody i formy pracy zaobserwowane w pracy koleżanek. Uświadomiłam sobie znaczenie korelacji międzyprzedmiotowej i współpracy koleżeńskiej w pracy nauczyciela.
Powyższe działania stanowiły istotny element doskonalenia mojego warsztatu pracy, nauczyłam się korzystać z doświadczenia innych. Poznałam ciekawe metody i formy pracy.

Opracowywanie i przygotowywanie ramowych scenariuszy zajęć realizowanych w trakcie działalności dydaktycznej zajęć.
Prowadzenie zajęć w obecności Opiekuna Stażu lub Dyrektora Szkoły.
Opracowanie i analizowanie wspólnie z obserwatorem scenariuszy zajęć.

1. Opracowywałam ramowe scenariusze zajęć w oparciu o wzór scenariusza przygotowany we współpracy z Opiekunem Stażu
2. Sporządzałam po jednym szczegółowym scenariuszu zajęć z każdego działu programowego
3. Uwzględniałam w opracowywanych scenariuszach uwagi i porady pojawiające się w trakcie częstych konsultacji dotyczących sporządzania scenariuszy zajęć
4. Wykorzystywałam do opracowywania scenariuszy materiały udostępniane mi podczas konsultacji, jak również materiały zgromadzone w domowej i internetowej biblioteczce
5. Konsultowałam i analizowałam scenariusze zajęć wychowawczych z Opiekunem Stażu oraz Pedagogiem Szkolnym
6. Gromadziłam konspekty wszystkich zajęć, a w szczególności zajęć hospitowanych przez Opiekuna Stażu bądź Dyrektora Szkoły
7. Prowadziłam zajęcia lekcyjne hospitowane przez Dyrektora Szkoły ze szczególnym zwróceniem uwagi na założenia hospitacji
8. Prowadziłam zajęcia lekcyjne w obecności Opiekuna Stażu pod kątem:
• przewidywanych metod pracy
• form pracy
• zaplanowanych środków dydaktycznych
• wykorzystania czasu na lekcji
• sposobów ewaluacji lekcji
9. Omawiałam wraz z obserwatorem zajęć szczegółowe scenariusze tych zajęć
10. Opracowywałam i przeprowadzałam sprawdziany wyników kształcenia z fizyki
z następujących działów:
- Klasa I – Kinematyka
- Klasa I – Dynamika
- Klasa II – Ruch po okręgu
- Klasa II – Praca, moc, energia
- Klasa II – Przemiany energii w zjawiskach cieplnych
- Klasa II – Ruch drgający, drgania i fale
- Klasa II – Hydrostatyka
- Klasa II – Kinematyka, dynamika, procesy cieplne, fale i drgania mechaniczne
- Klasa III – Elektrostatyka
- Klasa III – Prąd elektryczny
- Klasa III – Magnetyzm
- Klasa III - Optyka

Możliwość współpracy z Opiekunem Stażu pozwoliła na przygotowywanie odpowiednich scenariuszy zajęć, uwzględnianie w nich zarówno celów pracy jak
i odpowiednich form i metod pracy. Poszerzanie prywatnej biblioteki i uzupełnianie jej
o nowe teksty dotyczące formułowania konspektów i scenariuszy zajęć pozwoli mi
w przyszłości wykorzystywać te informacje wielokrotnie do poprawy i ulepszania mojej pracy edukacyjnej. Wzbogaciłam swój warsztat pracy o różnego typu pomoce dydaktyczne przygotowywane wraz z konspektami np. kart pracy uczniów. Nabyłam umiejętności z zakresu przygotowywania i organizowania swoich działań edukacyjnych.
Potrafię opracować sprawdziany semestralne, całoroczne, umiem wyciągać wnioski do dalszej pracy. Prowadzenie ewaluacji podejmowanych działań korzystnie wpływa na wyniki nauczania.

Umiejętność podsumowania własnych zajęć pisemną adnotacją o ich przebiegu i efektywności według własnej opinii.

1. Przeprowadzałam analizy własnych zajęć, formułowałam wnioski dotyczące pozytywnych i negatywnych efektów wybranych zajęć
2. Określałam stopień realizacji założonych celów, przebieg i efektywność zajęć
3. Pisemnie podsumowywałam wybrane zajęcia w formie adnotacji na scenariuszu zajęć
4. Oceniałam dobór metody i formy pracy w oparciu o zanotowane spostrzeżenia z zajęć prowadzonych w równoległych klasach
5. Zapisywałam ogólną ocenę przeprowadzonych zajęć ze zwróceniem szczególnej uwagi na poprawność ich przeprowadzenia i efektywność wszczętych działań
6. Konsultowałam własną ocenę zajęć z osobą obserwującą: Opiekun Stażu bądź Dyrektor Szkoły
7. Dokonywałam analizy i samooceny własnych zajęć

Podejmowane działania pozwoliły mi na przeprowadzenie samooceny prowadzonych zajęć. Ocena ta była często bardzo dokładna i w wielu przypadkach przejawiała wysoki poziom samokrytyki, pozwoliło to jednak na ulepszanie kolejnych zajęć, dobieranie bardziej odpowiednich form i metod pracy z poszczególnymi grupami młodzieży, unikanie pewnych błędów podczas zajęć z innymi równorzędnymi klasami, a także na modyfikację w organizacji i przebiegu podobnych zajęć w przyszłości.
Pisemne sformułowanie adnotacji do zajęć, dało mi możliwość skonfrontowania pojawiających się w trakcie pracy niejasności, utrudnień z ewentualnym ich pojawieniem się bądź ich brakiem w trakcie kolejnej realizacji danego tematu. Pozwoli mi to również w przyszłości określić stopień postępu pracy z młodzieżą, zmiany w sposobach realizacji założonych celów.

Udział w pracach zespołów nadzorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego.

1. Brałam udział w szkoleniu rady pedagogicznej dotyczącym przebiegu egzaminów gimnazjalnych „Procedury przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, zadania zespołów nadzorujących”
2. Byłam członkiem zespołu nadzorującego podczas zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego, część humanistyczna, 22 kwietnia 2008 r.

Udział w tych działaniach pozwolił mi na zdobycie wiedzy dotyczącej organizacji i przebiegu zewnętrznych egzaminów gimnazjalnych. Zdobyłam umiejętności tworzenia warunków prawidłowych do przeprowadzania egzaminów.

III. Umiejętność omawiania własnych lub obserwowanych zajęć

Obserwacja zajęć pod kątem realizacji zamierzonych celów, próba wstępnej oceny osiągnięć edukacyjnych.
Analiza obserwowanych i prowadzonych zajęć z opiekunem stażu, dyrektorem szkoły.
Formułowanie wniosków pohospitacyjnych.

1. Omawiałam z opiekunem stażu i innymi nauczycielami prowadzone przez nich zajęcia przed ich faktycznym odbywaniem się
2. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu oraz nauczyciela matematyki pod kątem ocenienia stopnia realizacji założonych celów, wykorzystywanych metod i form pracy, stosowanych pomocy dydaktycznych, sposobu przygotowywania tych pomocy
3. Analizowałam obserwowane zajęcia z osobą, która je przeprowadzała, sporządzałam notatki ze swoich obserwacji, wykorzystywałam je w konsultacjach i analizach
4. W trakcie rozmów pohospitacyjnych zajęć prowadzonych przeze mnie formułowałam wnioski dotyczące własnej pracy, przebiegu zajęć, osiągniętych efektów, stopnia realizacji założonych celów, sposobów ewaluacji zajęć, trafności w doborze metod
5. Formułowałam wnioski pohospitacyjne zarówno obserwowanych jak i prowadzonych zajęć z uwzględnieniem osiągnięć edukacyjnych

Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Hospitacja zajęć prowadzonych przez Opiekuna Stażu i innych nauczycieli umożliwiły mi poznanie sposobów formułowania celów lekcji, poznanie ciekawych metod i form pracy z młodzieżą. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze, po każdym zaś działaniu omawiałyśmy przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.
Stosowanie się do rad i uwag pozwoliło mi na wprowadzanie różnorodnych form pracy, co zwiększa zainteresowanie dzieci omawianymi i przedstawianymi zagadnieniami.
Szukanie słabych punktów, które często pojawiają się w pracy młodego nauczyciela. Dzięki obecności opiekuna stażu bądź dyrektora szkoły mogłam skonfrontować swoje wnioski z wnioskami osoby obserwującej zajęcia, przeanalizować je, spojrzeć na prowadzone przeze mnie zajęcia „oczami” innej osoby. Przyswajanie rad, opinii i wniosków oraz sukcesywne wdrażanie ich do dalszej pracy owocowało pozytywnymi zmianami w formie prowadzenia zajęć.

IV. Znajomość środowiska uczniów w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem

Poznanie sposobów gromadzenia informacji o środowisku uczniów. Stosowanie w swojej pracy różnych technik gromadzenia informacji zwrotnej. Poznanie instytucji wspomagających szkołę w dziedzinie opiekuńczej i wychowawczej.

1. Poznałam sposoby gromadzenia informacji o uczniach
- dzienniki lekcyjne
- arkusze ocen
- teczka wychowawcy wraz z zeszytem obserwacji wychowawcy
- przeprowadzane ankiety
- rozmowy z uczniami
- prowadzenie lekcji wychowawczej
- rozmowy z rodzicami, konsultacje indywidualne z rodzicami
2. Brałam udział w spotkaniach z rodzicami według wyznaczonego harmonogramu zebrań, oraz w indywidualnych konsultacjach z rodzicami, zgodnie z aktualnymi potrzebami
3. Poznane techniki gromadzenia informacji o środowisku uczniów wykorzystywałam w trakcie pracy poprzez stosowanie odpowiednich dokumentów, uzupełniani ich
4. Wykorzystywałam i stosowałam różne techniki gromadzenia informacji zwrotnej, były to między innymi stosowane w szkole formy korespondencji z rodzicami potwierdzane podpisem, informacje zapisywane w zeszycie obserwacji, rozmowy z rodzicami, z nauczycielami, pedagogiem szkolnym
5. Wszystkie dokumenty, notatki dotyczące gromadzenia informacji przechowuję w teczce wychowawcy
6. W trakcie prowadzonych działań edukacyjnych, konsultacji z Opiekunem Stażu, Pedagogiem Szkolnym i pozostałymi nauczycielami zbierałam informacje dotyczące instytucji wspomagających szkołę w dziedzinie opiekuńczej i wychowawczej

Spełnianie i wykonywanie tychże działań pozwoliło mi na poznanie sposobów gromadzenia informacji, które wykorzystywałam w trakcie swojej pracy dydaktycznej, pozwoliło mi to na nawiązanie lepszego kontaktu z młodzieżą, zapoznawanie się z ich środowiskiem co pozwoliło na zanalizowanie pojawiających się w trakcie nauki problemów, na zwrócenie szczególnej uwagi na problemy młodzieży i uwzględnianie ich w pracy dydaktycznej.
Dzięki wiadomościom o różnorodnych instytucjach wspomagających szkołę mogłam pomóc uczniom nawiązać z nimi kontakt, współpracę. Analizowałam i wykorzystywałam
w pracy ewentualne wnioski bądź opinie o możliwościach uczniów wystawiane przez te instytucje. Pomogło mi to w dostosowaniu stawianych uczniom wymagań do ich faktycznych możliwości, przez co mogłam przyczynić się do podwyższenia u nich samooceny własnych możliwości.
W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania. Niejednokrotnie podczas rozmów czy też współpracy pomagałam młodzieży w pokonywaniu pewnych trudności.
Efektywnie układała mi się współpraca z rodzicami, którzy uczestniczyli we współorganizowaniu życia klasowego, brali czynny udział w zebraniach szkolnych.

V. Znajomość problemów wychowawczych klasy, szkoły oraz umiejętność poszukiwania źródeł informacji
o uczniu

Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły i opracowanie planu pracy działań wychowawczych klasy II gimnazjum, opracowanie propozycji tematów lekcji wychowawczych.

1. Zapoznałam się z programem wychowawczym szkoły
2. Na podstawie uzyskanych wiadomości oraz porad Opiekuna Stażu przygotowałam Plan Działań Wychowawczych dla klasy II gimnazjum, z podziałem na grupy tematyczne
- Samorządność
- Poznajemy się lepiej, jacy jesteśmy
- Pokój i tolerancja
- Wychowanie do życia w rodzinie
- Imprezy organizowane w klasie
- Imprezy organizowane w szkole
- Życie bez nałogów, bezpieczeństwo i zdrowie
3. Po opracowaniu i przygotowaniu planu pracy działań wychowawczych opracowałam propozycje tematów lekcji wychowawczych
4. Prowadziłam lekcje wychowawcze zgodnie z przygotowaną tematyką oraz planem działań wychowawczych, uwzględniając bieżące potrzeby w ewentualnej zmianie tematyki zajęć

Opracowanie wymienionych dokumentów pozwoliło mi na odpowiednie przygotowanie się do pracy wychowawczej, uwzględnienie wszystkich ważnych dla rozwoju młodzieży zagadnień, dostosowanie początkowych godzin do takiej formy, która umożliwiła nawiązanie kontaktu, wzbudzenie zaufania do nowego wychowawcy, co na pewno było dla dzieci pewnym utrudnieniem.
Dzięki rozplanowaniu pracy wychowawcy klasowego i powierzonych mu obowiązków i działań mogłam systematycznie wypełniać wszystkie swoje zadania i oczekiwać pozytywnych efektów.

Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków.

1. W trakcie prowadzonych zajęć wychowawczych i prowadzonych w trakcie nich działań pogłębiałam wiedzę o ich sytuacji wychowawczej młodzieży
2. Podczas spotkań i konsultacji z rodzicami starałam się wykorzystywać dostępne mi metody aby pozyskać informację, dzięki którym mogłam pomagać w zaspokajaniu pojawiających się u dzieci potrzeb, także finansowych
3. Przeprowadzałam wywiady, prowadziłam działania, dzięki którym mogłam zebrać informacje dotyczące uczniów
4. Organizowałam pomoc finansową dzięki której młodzież mogła uczestniczyć w wyjazdach, głownie na wycieczki
5. Organizowałam wyjazdy integracyjne, w trakcie których młodzież otwierała się przed wychowawcą, mogła prowadzić swobodniejsze rozmowy, często dotyczące trudnych sytuacji rodzinnych

Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków pozwoliło mi na dokładniejsze poznanie uczniów, umożliwiło zanalizowanie sytuacji i rodzinnej i zastosowanie odpowiednich działań w sytuacjach wymagających tego. Dzięki bliższej współpracy, wzbudzeniu zaufania u młodzieży nasza współpraca układała się owocnie, uczniowie wiedzą, że w każdej sprawie bardziej czy też mniej kłopotliwej mogą zgłosić się do wychowawcy i zawsze uzyskają pomoc, radę a przede wszystkim wsparcie.
Dzięki różnym formom współpracy z rodzicami mogłam lepiej poznać potrzeby dzieci, przyczyny zachowań, zainteresowania czy frustracje i niepowodzenia. Staram się dostrzegać zarówno potrzeby i zdolności, pracując zarówno z dziećmi zdolnymi jak i potrzebującymi specjalnej, indywidualnej pomocy, troski i zrozumienia.

VI. Formy doskonalenia zawodowego

Podwyższenie kwalifikacji, poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych doskonaleniach.

1. Brałam udział w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych:
- „Elementy edukacji patriotycznej”
- „Procedury przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, zadania zespołów nadzorujących”
- „Edukacyjna wartość dodana”

2. Uczestniczyłam w szkoleniach przeprowadzanych w Gimnazjum im. Leszka Czarnego w Lutomiersku
- „Planowanie i dostosowanie działań wychowawczych w gimnazjum do warunków konkretnej szkoły”
- „Przedsięwzięcia uczniowskie czyli wychowanie przez działanie w ramach programu dla uczniów szkół gimnazjalnych „Przedsiębiorczość”

3. Brałam udział w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego
- Konferencja metodyczna „Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela fizyki”, organizowana przez Centrum Szkoleniowe eduskrypt.pl
- Szkolenie „Astronomia w Internecie”, organizowane przez wydawnictwo Nowa Era
- Szkolenie realizowane w ramach projektu „Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych MEN Scholaris w dydaktyce wszystkich przedmiotów”
- Konferencja na temat: „Polscy nauczyciele w CERN” organizowana przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
- Spotkanie metodyczne na temat „Nowoczesny pakiet edukacyjny do nauczania fizyki w gimnazjum” organizowane przez wydawnictwo Operon
- Konferencja metodyczna na temat: „Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela fizyki” organizowana przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Udział w szkoleniach pozwolił mi na podniesienie poziomu mojej wiedzy, poznanie nowych metod i technik pracy. Zapoznałam się z przedstawianymi w trakcie szkoleń wiadomościami, procedurami, nowymi dla mnie zagadnieniami. Szkolenia i konferencje dydaktyczne pomogły mi uszeregować i usystematyzować posiadane wiadomości, miałam możliwość skonsultowania swoich działań z osobami doświadczonymi.

Studiowanie literatury pedagogicznej.

1. W trakcie roku szkolnego 2007/2008 zapoznawałam się z literaturą pedagogiczną zarówno prywatną jak i udostępniana w Gminnej Bibliotece Publicznej
- „Człowiek i psychologia” , Park Hobby, Wydawnictwo „PARK”
- „Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość”, Jadwiga Mazur, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2002
- „O rodzinie, rodzina jako grupa społeczno – wychowawcza”, Zbigniew Zaborowski, Biblioteka Psychologii Wychowawczej, Warszawa 1969
- :Zasady badań pedagogicznych, strategie ilościowe i jakościowe”, Tadeusz pilch, Teresa Bauman, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001
- „Sztuka nauczania, czynności nauczyciela”, Krzysztof Kruszewski, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2005
- „Psychologia rozwoju człowieka”, Helen Bee, Wydawnictwo Zysk i S-ka
- „Edukacja prozdrowotna w szkole podstawowej i gimnazjum”, materiały dla nauczycieli, Magdalena Kędzierska – Osuchowska, Ewa Kuziel, Oficyna Wydawnicza „EDUKATOR”
- „Pedagogika”, Bogusław Śliwierski, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańskk 2006
• Tom I „Podstawy nauk o wychowaniu”
• Tom II „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych”
• Tom III „Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej”
- „Fizyka nie tylko dla orłów, Jak rozwiązywać trudniejsze zadania i problemy”, część I , część II, Krzysztof Pawlicki, Dom wydawniczy „REFLEKS”, Katowice 1994
- „Biblioteka nauczyciela fizyki gimnazjum”
• Wskazówki merytoryczne i dydaktyczne do realizacji programu nauczania
• Wykorzystanie zeszytów przedmiotowo – ćwiczeniowych
• Sprawdziany uwzględniające zasady pomiaru dydaktycznego
• Praca z uczniem zdolnym. Zadania konkursowe dla uczniów gimnazjum
• Karty pracy dla uczniów gimnazjum
• Fizyka w gimnazjum. Standardy osiągnięć z przykładowymi zadaniami
- „Scenariusze lekcji z fizyki, uwzględniające potrzeby uczniów, którzy wymagają kształtowania myślenia abstrakcyjnego”, Barbara Sagnowska, Wydawnictwo ZamKor
- „Egzamin po gimnazjum, testy z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych”, Wydawnictwo OPERON
- „Testy, ćwiczenia dla uczniów III klasy gimnazjum, część matematyczno – przyrodnicza”, Wydawnictwo SENEKA
- „Fizyka w zadaniach doświadczalnych mi doświadczeniach”, część I Elektrostatyka, Danuta Tokar, Bronisław Tokar, Jan Tokar, Wydawnictwo NOWIK

Studiowanie literatury pedagogicznej pozwoliło mi na pogłębienie wiedzy dotyczącej zarówno psychologii rozwoju dziecięcego jak i pojawiających się w życiu nastolatków problemów i sposobów radzenia sobie z nimi. Wiedza ta umożliwiła nawiązanie lepszego kontaktu z wychowankami, możliwość niesienia pomocy i rady w każdej problemowej dla nich sytuacji.
Literatura dotycząca fizyki pozwoliła na poszerzenie wiedzy teoretycznej dotyczącej sposobów, form i metod pracy z młodzieżą. Zapoznanie się z zasadami dotyczącymi układania treści sprawdzianów, układania i formułowania scenariuszy zajęć. Uwzględniania w pracy dydaktycznej podziału metod pracy z uwzględnieniem stopnia rozwoju dziecka, z jego predyspozycjami i zdolnościami.

Doskonalenie multimedialnych technik pracy.

1. Brałam udział w szkoleniach dotyczących wyszukiwania i wykorzystywania internetowych zasobów informacji
2. Korzystałam z internetowych portali edukacyjnych
3. Gromadziłam wiadomości zdobyte w trakcie szkoleń w formie nośników CD
4. Wykorzystywałam na zajęciach filmy edukacyjne z fizyki jak i filmy wychowawcze i profilaktyczne za zajęciach wychowawczych
5. Wykorzystywałam symulacje komputerowe do dokładniejszego zrozumienia i zanalizowania wybranych zagadnień
6. Przygotowywałam prezentacje komputerowe do wykorzystywania na zajęciach
7. Wykorzystywałam zgromadzone, tworzone przez uczniów prezentacje komputerowe
8. Wykorzystywałam programy komputerowe do sporządzania obowiązującej dokumentacji: scenariusze zajęć, sprawdziany wiadomości, sprawozdania, wszelkiego typu korespondencjia

Działania związane z wykorzystywaniem multimedialnych technik pracy pozwoliły mi poszerzyć zasób form i metod pracy z młodzieżą. Dało mi to możliwość wykorzystywania różnych technik pracy, różnych sposobów gromadzenia informacji, rozwijanie i poszerzanie własnego warsztatu pracy. Praca z komputerem z wykorzystywaniem Internetu i dostępnych nośników danych była bardzo ważnym dla mnie elementem pracy w rozwoju zawodowym, przygotowywaniu lekcji oraz pracy na lekcjach.
Przedstawione w powyższych punktach działania umożliwiły mi poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, studiowanie literatury oraz wszystkie pozostałe formy samokształcenia pogłębić moją wiedzę, poszerzyć zakres proponowanych przeze mnie form i metod pracy w trakcie zajęć dydaktycznych, a także umożliwić uczniom dostęp do różnorodnych sposobów prezentowania wiedzy.
Utrwaliłam posiadane wiadomości, zdobyłam nowe umiejętności. Wykorzystanie Internetu jako narzędzi komunikacji i poszukiwania informacji oraz wykorzystania ich
w procesie dydaktyczno – wychowawczym, angażowałam uczniów do przygotowywania i opracowania prezentacji multimedialnych. Stosowanie technologii informacyjnej usprawnia pracę szkoły, unowocześnia i uatrakcyjnia formy pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej.

VII. Działania na rzecz szkoły i środowiska

Czynny udział w Zespole przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Udział w zespołach do przeprowadzania sprawdzianów po klasie I i po klasie II.

1. Brałam udział w pracy Zespołu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych
2. Uczestniczyłam we wszystkich spotkaniach zespołu
3. Przeprowadzałam konsultacje z nauczycielami Zespołu przedmiotów matematyczno przyrodniczych
4. Brałam udział w przygotowywaniu Sprawdzianów Kompetencji po klasie I i po klasie II dotyczących przedmiotów matematyczno - przyrodniczych

Czynny udział w pracy zespołu dał mi możliwość współpracy z innymi nauczycielami. Mogliśmy razem rozwiązywać problemy dydaktyczne, które dotyczyły naszych uczniów, a przez co pośrednio podnosić poziom nauczania.
Praca w zespole wyeliminowała powielanie tych samych treści na różnych lekcjach. Wzbogaciłam swój zasób wiadomości, nauczyłam się korzystać z doświadczeń innych, wzbogaciłam warsztat pracy, tym samym ofertę edukacyjną naszej szkoły.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem sprzyja optymalizacji metod i form pracy
z młodzieżą, pozwala na doskonalenie swoich umiejętności zawodowych, a tym samym wpływa na lepszą jakość pracy w szkole. Sprzyja atmosferze miejscu pracy, kształtuje postawy wzajemnej życzliwości i wsparcia.

Organizowanie konkursów z fizyki w szkole, przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych.

1. Przygotowywałam uczniów do konkursów fizycznych
2. Opracowywałam zadania umożliwiające pracę uczniów wzbogacającą ich wiedzę i umiejętności w celu uzyskania pozytywnych wyników na konkursach
3. Przygotowałam i przeprowadzałam eliminacje szkolne dotyczące konkursu „Z Mechaniką na Ty” organizowanego przez Gimnazjum numer III w Pabianicach
4. Przeprowadziłam w naszej szkole „Polsko – Ukraiński Konkurs Fizyczny Lwiątko 2008” organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie

Przygotowywanie uczniów do konkursów pozwoliło na rozwijanie wśród nich ciekawości świata, przyrody z uwzględnieniem zagadnień ponadprogramowych. Poszerzanie i pogłębianie wiedzy w sposób atrakcyjny, ciekawy.
Udział młodzieży w konkursach wpłynął na rozwój ich zainteresowania fizyką. Aktywizowałam i mobilizowałam uczniów do zdrowej rywalizacji, do zdobywania wiadomości i umiejętności na drodze samodzielnego dochodzenia do wiedzy.
Dzięki przygotowaniom mogłam brać udział w pracy z uczniem zdolnym i wyciągać z niej odpowiednie wnioski przynoszące korzyści w dalszej pracy.

Organizacja pracowni fizycznej

1. Współpracowałam z młodzieżą w celu przygotowania dekoracji pracowni fizycznej
2. Aktualizowałam wykaz pomocy w pracowni
3. Przygotowywałam i wywieszałam bieżące tablice edukacyjne pracowni
4. Dbałam o estetykę pracowni

Działania te pozwoliły mi na dokładne zapoznanie się z zestawem pomocy fizycznych znajdujących się w pracowni, wykorzystywanie ich w odpowiedni sposób, w momentach najbardziej tego wymagających.
Przeprowadzanie zmian dekoracji, dbałość uczniów o wystrój klasy pozwoliło na wzbudzenie w nich poczucia odpowiedzialności, estetyki.

Organizowanie wyjazdów młodzieży na wycieczki, do kina. Integracja młodzieży.

1. Współorganizowałam wycieczkę patriotyczną dla klas drugich Kraków – Bukowina Tatrzańska – Zakopane
2. Organizowałam wycieczkę jednodniową Toruń - Ciechocinek
3. Organizowałam wyjazdy do kina Silver Screen w łodzi:
- „Asteriks na Olimpiadzie”
- „Horton słyszy Ktosia”
4. Przygotowałam wraz z uczniami uroczystości klasowe:
- Sprzątanie Świata
- Wigilia wraz z Mikołajkami
- Andrzejkowe Tradycje
- Dzień Sportu
5. Przygotowywałam uczniów do udziału w imprezach szkolnych:
- Przedstawienie z okazji Mikołajek
- Wybory Miss i Mistera Szkoły

Udział powyższych działaniach pozwolił mi na pozyskanie dotyczących przepisów
i zasad bezpieczeństwa podczas wyjazdów uczniów.
Miałam możliwość poprzez wyjazdy wpłynąć na poprawę integracji klasy, lepiej poznać uczniów, ich zainteresowania, zdolności, przejawiające się talenty.
Mogłam również usprawnić swoje umiejętności w uzyskiwaniu środków finansowych na pokrycie części wyjazdów.

PODSUMOWANIE I AUTOREFLEKSJA
Sądzę, że wszystkie zaplanowane przeze mnie działania zostały zrealizowane. Podejmowanie zdań wynikających z Planu Rozwoju Zawodowego, wyzwań nauczyciela fizyki, wzbogaciło moją wiedzę merytoryczną i pedagogiczną. Nabyte umiejętności stanowią dużą korzyść i tworzą bazę mojego rozwoju zawodowego.
Śmiem sądzić, że opinie rodziców, ufność i uśmiech moich wychowanków pozwolą mi wierzyć, że podejmowane działania są akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Podjęcie starań uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego spowodowało zmianę mojego sposobu patrzenia na własną pracę, zmuszając niejako do ciągłej refleksji i samooceny. Doskonalenie własnych umiejętności, warsztatu pracy, zdobywania nowych wiadomości owocuje w wynikach pracy uczniów.
Nabrałam zaufania do siebie i poczucia wartości, mam satysfakcję, że stałam się bardziej otwarta, nie obawiam się zdania innych, cenię je jako wskazówki do dalszej pracy.
Zakończenie stażu skłoniło mnie do refleksji na temat perspektyw mojej pracy nauczycielskiej. Chciałabym nadal aktywnie współpracować z nauczycielami, uczniami i rodzicami. W przyszłości chciałabym w pracy szkolnej szerzej stosować atrakcyjną dla uczniów technologię komputerową, organizować różne atrakcyjne dla uczniów zajęcia pozalekcyjne, tak aby młodzi ludzie mogli lepiej poznawać otaczający ich świat.
W dalszej pracy pragnę kontynuować rozpoczęte działania, zdobywać kolejne etapy awansu zawodowego.
W realizacji zadań zawsze mogłam liczyć na pomoc i wsparcie Opiekuna Stażu –Pani Beaty Zielińskiej, Pedagoga Szkolnego – Pani Zdzisławy Ignatowicz, Dyrektora Szkoły – Pana Andrzeja Stasiaka, Kolegów i Koleżanek Nauczycieli, Rodziców oraz wszystkich Pracowników Gimnazjum im. Leszka Czarnego za co jestem bardzo wdzięczna i serdecznie dziękuję.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.