X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33159
Przesłano:

Podsumowanie dorobku zawodowego na nauczyciela mianowanego

Staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1 września 2011r. i zakończyłam
31 maja 2014r. Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymagań. Opracowałam plan rozwoju zawodowego, w którym założyłam pewne cele
i wymagania. Przez 2 lata i 9 miesięcy starałam się pogłębiać wiedzę i umiejętności
dydaktyczno - wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego
w zakresie funkcjonowania przedszkola, oraz aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań
ogólno przedszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Przez cały okres
stażu dbałam o właściwą organizację zamierzeń zawartych w planie rozwoju.

§ 7 ust. 2 pkt 1.
Umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji
własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych
działaniach.
1. Wnikliwie analizować procedurę awansu zawodowego.
2. Nawiązanie i opracowanie systemu współpracy z opiekunem stażu.
3. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących
kompetencje i kwalifikacje zawodowe.
4. Aktywne uczestnictwo w Radach Pedagogicznych i szkoleniowych.
5. Tworzenie własnego warsztatu pracy.
6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
7. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Organizację i doskonalenie warsztatu pracy rozpoczęłam od wnikliwej i szczegółowej analizy procedury awansu zawodowego nauczycieli zawartej w rozporządzeniach MEN:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1 grudnia 2004r. w sprawie
uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
adekwatne fragmenty Karty Nauczyciela.
Następnie nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panią Elżbietą Wilga, z którą zawarłam
Kontrakt współpracy w okresie stażu podpisany dnia 2 września 2011r.
Kontrakt dotyczył:
1. Zasady komunikowania się.
2. Zakresu obowiązków nauczyciela kontraktowego.
3. Zakresu obowiązków opiekuna stażu.
4. Kryteria dorobku zawodowego.
5. Ustalenia końcowe.
Uczestniczyłam także w zajęciach pokazowych prowadzonych przez opiekuna stażu:
- zajęcie integracyjne dzieci 5-6 letnich poprzez zabawy ruchowe prowadzone przy
akompaniamencie muzyki
- wspólne zabawy z okazji ,, Pierwszego dnia Wiosny ’’-spacer pobliskimi alejkami
w okolice przedszkola w celu poszukiwania wiosny
- ,,W krainie krasnoludków’’- zestaw ćwiczeń gimnastycznych
- zajęcia integracyjne z wykorzystaniem pedagogiki zabawy (dzieci z grupy:
„ Rybki ”- „ Wiewiórki”)
- ,,Wprowadzenie dziecka w świat pisania’’- metoda nauki czytania I. Majchrzak
- Zajęcia edukacyjne w grupie „ Rybki ” pt.„ Prawa dziecka”
Po analizie przepisów prawa oświatowego regulującego system awansu, opracowałam
plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora Przedszkola. Przy
tworzeniu planu korzystałam też często ze wskazówek dotyczących awansu zamieszczanych
na edukacyjnych portalach internetowych. Analizowałam dokumentację określającą organizację i zadania przedszkola. Doskonalenie własnego warsztatu pracy realizowałam także poprzez podejmowanie instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego.
Szkolenia organizowane przez CEN w Koszalinie:
- „Metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym w oparciu o now?

podstawę programowa ” - 27.09.2011r.
- „ Jak przygotować pierwszoklasistę ” - 28.02.2012r.
- „ Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej ” - 16.04.2012r.
- „ Sześciolatek w szkole, sześciolatek w przedszkolu ” - 08.09.2012r.
- „ Jak przygotować pierwszoklasistę ” - 07.02.2014r.
- „ Ruch i racjonalne odżywianie niezbędnymi warunkami zdrowia dzieci i młodzieży ”
- 05.04.2014r.
- „ Podstawy prawa oświatowego dla nauczycieli ” 12-godzinne szkolenie - 12.04.2014r.
- „ Jak zaprezentować dorobek zawodowy nauczyciela kontraktowego ” - 30.04.2014r.
Szkolenia w ramach WDN:
- „ Pierwsza pomoc przedmedyczna ” - 22.09.2012r.
- „ Tańce integracyjne dla grupy przedszkolnej wg Pedagogiki Zabawy ” - 16.03.2013r.
- „ Osiąganie dojrzałości szkolnej przez dzieci w wieku 6-7 lat ” - 04.04.2013r.
- „ Odpowiedzialność i decyzyjność nauczyciela w świetle praw i obowiązkowych przepisów
oświatowych ” - 10.05.2013r.
- „ Współpraca z partnerami przedszkola i pełnione przez nich role ” - 23.10.2012r.
- „ Gotowość szkolna dziecka ” - 10.02.2014r.
- „ Jak wzmacniać odporność emocjonalną dziecka ” - 22.04.2014r.
Udział w konferencji:
- „ Sześciolatek w szkole, sześciolatek w przedszkolu ” - 29.09.2012r.

Studia II stopnia ( uzupełniające magisterskie):
- podjęcie studiów na kierunku: pedagogika o specjalności: zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna i przedszkolna w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie
( rozpoczęcie 01.10.2008r. ukończyłam 09.07.2010r.)
Studia podyplomowe:
- podjęcie studiów podyplomowych na kierunku: Logopedia z filią w Koszalinie
na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (rozpoczęcie 01.10.2011r.
ukończenie 16.02.2013r.)
Publikacje:
- publikacja w Portalu Edukacyjnym Edux.pl
www.edux.pl „ Bal zabawek – prawa dziecka ” – Scenariusz imprezy przedszkolnej.
- 19.01.2012r.
Brałam aktywny udział w Radach Pedagogicznych (wg grafiku) oraz w Radach
Szkoleniowych, a jako Lider WDN zorganizowałam radę szkoleniową pt. ,, Współpraca
z partnerami przedszkola i pełnione przez nich role’’; „ Pierwsza pomoc przedmedyczna”;
„Jak wzmacniać odporność emocjonalną dziecka”. Na każde szkolenie przygotowywałam listy obecności oraz po każdym szkoleniu sporządzałam protokół. Zdobyte wiadomości wykorzystywałam w codziennej pracy z dziećmi, aby zajęcia były urozmaicone i atrakcyjne, aby wzbudzały zainteresowanie i aktywność dzieci.
Organizując i doskonaląc warsztat pracy:
- gromadziłam narzędzia do pracy dydaktycznej (czasopisma, książki, nagrania), które
wykorzystywałam w trakcie pracy z dziećmi, co w dużej mierze przyczyniło się do ich
uatrakcyjnienia oraz do podniesienia jakości mojej pracy
- dbałam o salę przedszkolną, aby miała estetyczny i przyjazny wygląd oraz aktualne gazetki,
informacje ścienne
- prowadziłam i tworzyłam dokumentację przedszkolną: dziennik zajęć, plany miesięczne,
monitoring podstawy programowej wychowania przedszkolnego, arkusz obserwacji dziecka
3; 4; 5 i 6-letniego, Test Gotowości Szkolnej dzieci 5 i 6 letnich, karty rozmów
z rodzicami, sprawozdania ze swojego działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci:
świadectw, zaświadczeń, planów pracy, scenariuszy zdjęć, oraz dodatkowych działań na rzecz
wychowanków.
Dostarczałam także materiały na stronę internetową przedszkola.

W swojej pracy wykorzystywałam elementy różnorodnych metod pracy w przedszkolu:
Metody Paula Dennisona; Metody Weroniki Sherborne; Metody Labana;
Metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej; które przyniosły wiele korzyści w rozwoju umysłowym, społecznym jak i fizycznym dzieci.
Prowadziłam także zajęcia pokazowe dla koleżanek: Teatrzyk pt.,, Leśne duszki i grzyby ”. Wymieniałam się doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Monitoring i ewaluacja własnej pracy.
- regularnie i sumiennie opracowywałam miesięczne plany dydaktyczno - wychowawcze
- na bieżąco prowadziłam dokumentację przedszkolną: dziennik zajęć, monitoring podstawy
programowej wychowania przedszkolnego (Karty monitoringu), ewaluację zamierzonych
- prowadziłam całoroczną obserwację wychowanków dzięki, której mogłam zaobserwować:
nieprawidłowe zachowania, trudności edukacyjne
W celu wsparcia dzieci organizowałam pracę indywidualną oraz w małych zespołach aby
wyrównywać szanse edukacyjne oraz rozwijać predyspozycje i uzdolnienia dzieci.
- przeprowadzałam Test Gotowości Szkolnej (dzieci 5-6 letnich) dzięki, któremu mogłam
ocenić osiągnięcia edukacyjne, organizowałam odpowiednią pomoc dla dzieci z problemami
i potrzebami – współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną ( psycholog, logopeda)
- po przeprowadzonej analizie osiągnięć edukacyjnych dzieci sporządziłam Plan Pracy
Korekcyjno – Kompensacyjnej dzięki, któremu mogłam pracować z dziećmi z problemami
w różnych sferach edukacyjnych oraz dokonywałam modyfikacji w zależności od potrzeb
dziecka, jego możliwości i umiejętności
- dokonywałam samooceny swojej pracy w oparciu o Arkusz samooceny pracy nauczyciela
Za każde półrocze trwania stażu sporządzałam monitoring zadań określonych w planie rozwoju zawodowego, a na zakończenia stażu sporządziłam szczegółowe sprawozdanie za okres stażu: 01.09.2011r. - 31.05.2014r. i przedłożyłam pani Dyrektor w dniu 03.06.2014r. do zatwierdzenia.

§ 7 ust. 2 pkt 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.
2. Rozwijanie zainteresowań dzieci.
3. Współpraca ze specjalistycznymi Poradniami: Psychologiczno - Pedagogiczn?

i Logopedyczną.
4. Organizowanie i przygotowanie imprez przedszkolnych.
5. Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi Przedszkole.
6. Pozyskiwanie sponsorów i środków na rzecz lepszego funkcjonowania przedszkola
i grupy.
7. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi przedszkolnymi.
8. Udział dzieci w konkursach, festiwalach organizowanych przez inne przedszkola.
9. Pełnienie funkcji koordynatora akcji przedszkolnych.

Poznawanie środowiska dzieci i ich rodziców:
W celu zaciśnienia współpracy przedszkola z domem rodzinnym dziecka, zapraszałam rodziców na cykliczne spotkania, uroczystości. Pomoc rodziców w przygotowaniu wielu imprez okolicznościowych w naszej grupie:
- „ Spotkanie wigilijne” - organizacja prezentów dla Św. Mikołaja dla dzieci
- „ Dzień Babci i Dziadka”
- „ Dzień Mamy i Taty”
- „ Zakończenie roku przedszkolnego”
- „ Wycieczki Rodzinne”
Prowadziłam zajęcia otwarte – podczas, których rodzice mieli okazję zobaczyć jak wygląda przykładowe zajęcie zorganizowane i prowadzone przez nauczyciela, oraz zaobserwować możliwości indywidualne każdego dziecka oraz poziom jego wiedzy i umiejętności.
- „Jesienne ćwiczenia z rodzicami” – integracja oraz bliższe poznanie się rodziców i dzieci
z grupy „ Wiewiórki” i „ Rybki”
- „Wielkanocne drzewka” – integracja rodziców oraz poznanie umiejętności manualnych
oraz wyobraźni rodziców i ich dzieci
- Jesienna inscenizacja „Leśne duszki i grzyby” – rodzice mieli możliwość zobaczenia
zdolności, umiejętności i predyspozycji swojego dziecka podczas odgrywania ról

- „Wielkanocne palmy” – integracja rodziców oraz poznanie umiejętności twórczych
oraz uzdolnień rodziców i dzieci
- „ Turniej matematyczny” – rodzice mieli możliwość zaobserwowania umiejętności
i zdolności swoich dzieci
Na bieżąco prowadziłam spotkania z rodzicami dzieci, informując o życiu przedszkola.
Starałam się na bieżąco rozwiązywać problemy zaistniałe w grupie. Pełniłam dyżur pedagogiczny w celu indywidualnego spotkania się z rodzicem oraz omówienia spraw dotyczących osiągnięć dziecka oraz napotkanych trudności. Systematycznie informowałam
rodziców o zadaniach wychowawczych realizowanych w przedszkolu.
Zapoznałam ich z podstawą programową wychowania przedszkolnego, starałam się angażować
ich do kształtowania umiejętności, wiedzy, postaw na miarę potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ich dzieci.
W celu ujednolicenia frontu oddziaływań rodziców i przedszkola starałam się ściśle współpracować ze środowiskiem rodzinnym. Zachęcałam rodziców do udziału w imprezach
przedszkolnych.
Rozwijanie zainteresowań dzieci:
W codziennej pracy starałam się dostrzegać oraz wspierać i realizować potrzeby, możliwości, uzdolnienia oraz posiadane predyspozycje wychowanków poprzez występy w różnych imprezach okolicznościowych w grupie, przedszkolu, imprezach lokalnych oraz konkursach. Starałam się wspierać dzieci w ich działaniach i poczynaniach. Dzieci miały możliwość odgrywania krótkich scenek, recytacji wierszyków, śpiewania piosenek.
W celu rozwijania zdolności i zainteresowań matematycznych przygotowywałam:
- krzyżówki matematyczne
- labirynty
- teksty do czytania – dla dzieci zdolnych
Opracowałam Program do pracy z dzieckiem zdolnym, oraz Program do pracy z dzieckiem mającym trudności edukacyjne celem wyrównywania szans u dzieci. Rozwijałam zainteresowania plastyczne poprzez udział moich wychowanków w konkursach plastycznych oraz dostarczałam ciekawe pomoce i przybory plastyczne.
Realizowałam potrzeby rozwojowe dzieci:
- prowadzenie obserwacji dzieci, zbieranie informacji o wychowankach, wnikliwa
analiza kart przyjęcia do przedszkola, rozmowy z rodzicami
- prowadzenie zajęć integrujących grupę
- eksponowanie dziecięcych prac plastycznych na wystawkach i gazetkach ściennych
- praca z dziećmi mającymi trudności (zwłaszcza w poprawnej wymowie)
- praca z dziećmi zdolnymi nad rozwijaniem ich talentów
- praca z dzieckiem z trudnościami edukacyjnymi – wyrównywanie szans
Wszystkie te działania pozwoliły mi dokładnie poznać potrzeby dzieci, ich etap rozwoju
na różnej płaszczyźnie oraz dostosować pracę do indywidualnych potrzeb dzieci, jak również pomóc im w zaklimatyzowaniu się w przedszkolu i w grupie.
W swojej pracy wykorzystywałam elementy różnorodnych metod pracy w przedszkolu:
- Metody Paula Dennisona;
- Metody Weroniki Sherborne;
- Metody Rudolfa Labana;
- Metody Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej;
- Pedagogika Zabawy,
Zaprezentowane metody zostały dostosowane do możliwości dziecka. Stosowanie ich sprzyjało
realizacji celów edukacyjnych.
Przez cały okres stażu współpracowałam z rodzicami wychowanków oraz grupy społeczności przedszkolnej.
Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcać rodziców do współpracy, rozmawiać z nimi indywidualnie, składać podziękowania za współpracę, ponieważ dzięki zaangażowaniu rodziców udało się przygotować i przeprowadzić wiele imprez w przedszkolu. Pozwoliło to na bliższe poznanie się i nawiązanie pozytywnych relacji nauczyciel-rodzic, co niewątpliwie jest dużą korzyścią, nie tylko dla przedszkola ale i dla dzieci.
Prowadziłam pedagogizację rodziców przygotowując fiszki dla rodziców na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez odpowiednie Poradnie, oraz przygotowałam artykuł o gotowości szkolnej dziecka. Zorganizowałam spotkanie ze specjalistą – lekarzem pediatrą P. Mirosławą Kowalską. Tworzyłam informacje w Kąciku dla Rodziców zawierające zdjęcia z aktualnych wydarzeń w przedszkolu, osiągnięcia dzieci, zamierzenia na poszczególne miesiące pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej z wychowankami pozwalającej rodzicom być na bieżąco ze sprawami dotyczącymi codziennej pracy w grupie.
Prowadziłam zajęcia otwarte podczas których rodzice mieli okazję zobaczyć jak wyglądają przykładowe zajęcia prowadzone w przedszkolu, oraz w jaki sposób ich dzieci biorą udział,
a także sami w nich uczestniczyć:
- „ Jesienne ćwiczenia z rodzicami ” integracja rodziców i dzieci z grup: „ Wiewiórki”-„Rybki”
- Zajęcia otwarte dla rodziców pt. ,, Wielkanocne drzewka”
- Zajęcia otwarte dla rodziców - inscenizacja pt. ,, Leśne duszki i grzyby’’
- Zajęcia otwarte dla rodziców pt. „ Wielkanocne palmy ”
- Zajęcia otwarte dla rodziców: ,, Turniej matematyczny ”
Angażowałam rodziców do udziału w życiu grupy i przedszkola.
Rodzice bardzo chętnie pomagali w różnych akcjach:
- udział w Akcji „ I Ty możesz zostać Św. Mikołajem”
- udział w Akcji „ Zamiast lizaka karma dla psiaka”
- udział w Akcji „ Góra grosza” pod patronatem PCK
- udział w Akcji ,, Hospicjum to też życie – podaruj odrobinę radości ’’ - zbiórka przyborów
sanitarno- higienicznych dla koszalińskiego Hospicjum
- zakup przez rodziców dekoracji do sali, artykułów papierniczych,
- sponsorowanie autokaru na wycieczki
- zorganizowanie bezpłatnego transportu dla dzieci na konkurs organizowany przez Sanepid
(tata wychowanka)
- zorganizowanie bezpłatnego transportu na dwa konkursy recytatorskie (mama wychowanki)
- organizacja poczęstunku na imprezy okolicznościowe
- przekazanie fantów na loterię „ Festyn Rodzinny”
- pieczenie ciast na Festyn Rodzinny
- szycie strojów dla dzieci na uroczystości przedszkolne
- montaż mebli w sali (tata wychowanki)
- montaż mebli w szatni oraz w sali (tata wychowanka)
- zorganizowanie wycieczki do: „ Fabryki bombek ” w Nacławiu; Filharmonii Koszalińskiej;
- zakupienie upominków na zakończenie roku przedszkolnego oraz książek dla czworga dzieci
odchodzących rok wcześniej do szkoły
- wspólne wycieczki rodzinne do: Parnowa; Zieleniewa; „ Dziki Zachód”;
- Rodzinne wyjścia do Teatru Bałtyckiego w Koszalinie
Współpracowałam z osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodzin.
Doradzałam rodzicom kontakt z przedstawicielami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (psychologiem, logopedą), w celu rozwikłania pewnych wątpliwości związanych z rozwojem dziecka, oraz zachowaniem co pozwoliło by właściwie ocenić daną sytuację i udzielić dalszych wskazówek do pracy z dzieckiem.

Na podstawie obserwacji dzieci stwierdziłam, że niektórym dzieciom jest potrzebna pomoc logopedyczna. Po przebadaniu dzieci przez logopedę, siedmioro z dzieci zostało objęte terapią logopedyczną za zgodą rodziców, początkowo płatnych, a po pozyskaniu przez panią Dyrektor środków finansowych z bezpłatnych zajęć w przedszkolu.
Zajęcie te w znacznym stopniu wpłynęły na znaczną poprawę wymowy dzieci i eliminację wad, wymowy dzięki czemu dzieci nabyły większej pewności siebie w komunikowaniu się z innymi. Nawiązałam współpracę z Biblioteką filia Nr 11 w Koszalinie. Zajęcia prowadzone przez Panią Danutę Krajewską były bardzo atrakcyjne, z zaciekawieniem uczestniczyły w zajęciach
edukacyjnych : ,, Cała Polska czyta dzieciom ’’ jak również w zajęciach z rodzicami
„ Andrzejkowe wróżby”.
Natomiast nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 17 wychowawc?

P. Justyną Krzemińską pozwoliło na bliższy kontakt ze szkołą- poznanie placówki: świetlicy, szatni, klas, sali gimnastycznej, uczestniczeniu w zajęciach edukacyjnych w szkole. Tym samym zniwelowanie stresu szkolnego.
Nawiązałam współpracę z Bałtyckim Teatrem Dramatycznym im. J. Słowackiego w Koszalinie dzięki, temu miałam możliwość wypożyczenia na cykliczne uroczystości bezpłatnie stroju
„ Misia” i dlatego uroczystość z okazji „ Światowego Dnia Pluszowego Misia” sprawiła niesamowitą radość na twarzach przedszkolaków.
Nawiązałam współpracę z Miejską Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
Opracowałam następującą dokumentację dla wychowanki:
- Karty Indywidualnych Potrzeb na rok szkolny 2013/2014 ( KIP)
- Plan Działań Wspierających rozwój dziecka na rok szkolny2013/2014 (PDW)
Nawiązałam współpracę z rodzicem dziewczynki (mamą):
- uzyskanie informacji na temat stanu zdrowia dziecka
- uzyskanie informacji o kontaktach ze specjalistami
Został powołany Zespół ds. Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej
- Jolanta Koleśnik ( pedagog)
- Agnieszka Ragan ( wychowawca)
- Elżbieta Wilga ( nauczyciel)
- Irena Żurawska – logopeda ( zastępca dyrektora)
- Rodzic ( mama)
Ze względu na potrzeby dziecka oraz informacje dotyczącą stanu zdrowia odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w sprawie wychowanki.
Wicedyrektor P. Irena Żurawska sporządziła Raport ze spotkania, który pomógł zaplanować dalszą systematyczną pracę z dzieckiem z uwzględnieniem wskazówek psychologa.
Współudział w organizacji następujących imprez:
Imprezy lokalne:
1. VI edycja „ Balu jesieni”
2. XI, XII, XII, edycja wernisażu – zabawy plastycznej „ Pani z przedszkola w oczach dziecka”
3. „ Zakładka dla Tadka”- zabawa plastyczna
Imprezy Przedszkolne:
1. IV, V, edycja „ Bal jesieni”
2. „ Poranek z okazji Dnia Edukacji Narodowej”
3. „ Światowy Dzień Pluszowego Misia”
4. „ Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości”
5. Inscenizacja „ Przyjaciele lasu”
6. Zabawa Andrzejkowa w grupie prowadzona przez studentkę z Politechniki Koszalińskie
przebywającą na praktyce Agatę Łobacz.
7. ,, Święto zabawek”
8. ,, Dzień sportu’’
9. ,, Festyn rodzinny’’
10. ,, Prawa dziecka’’
11. ,, Zabawy z Mikołajem’’
12. ,, Pożegnanie starszaków’’
Byłam pomysłodawczynią i koordynatorem akcji dla koszalińskiego Hospicjum pod hasłem:
„ Hospicjum to też życie” – podaruj odrobinę szczęścia.
Do udziału w akcji zachęciłam koleżanki i rodziców. Dzięki tej akcji sprawiliśmy niesamowitą radość oraz pokazaliśmy, że ludzie przebywający w Hospicjum nie są sami, że są ludzie i dzieci z ogromnym sercem, którzy potrafią okazać pomocną dłoń oraz są wrażliwi na ludzkie cierpienie.
Niezmiernie ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy pedagogicznej, było organizowanie lub współorganizowanie i przygotowanie dzieci do uroczystości przedszkolnych na, które zapraszałam rodziny dzieci:
1. „ Spotkanie Wigilijne” połączone z wizytą Św. Mikołaja
2. „ Dzień Babci i Dziadka”
3. „ Dzień Matki i Ojca”
4. „ Zakończenie roku przedszkolnego ”
Dzieci brały udział w różnych konkursach i przedstawieniach:
Rozwijałam zdolności i zainteresowania dzieci poprzez uczestnictwo w różnych formach:
Udział w konkursach:
- III edycji konkursu na szczeblu powiatowym „ Halloween’ owa Dynia ”
zorganizowanego przez Przedszkole Nr 21 w Koszalinie
- konkurs plastyczny „Wielkanocna kartka” organizowanego przez Przedszkole Nr 22
w Koszalinie
- konkurs plastyczny „ Wielkanocna pisanka” zorganizowane przez „ Twoje miasto”
- konkurs plastyczny „ Płacz drzewa” zorganizowany przez Przedszkole Nr 15 w Koszalinie
- udział w zabawie ekologicznej „ Jestem przyjacielem drzewa” zorganizowanie przez
Przedszkole Nr 14 w Koszalinie. Przygotowanie przedstawienia o tematyce jesiennej - udział
dzieci z grupy.
- udział w XII dziecięcym konkursie piosenki ekologicznej „ Śpiewamy o przyrodzie”
- udział w III przeglądzie Piosenki Morskiej i Turystycznej „ Optymistycznym szlakiem”
zorganizowanego przez Przedszkole Nr 9 w Koszalinie
- udział w Ogólnopolskim Programie Przedszkolnym „ Edukacja przeciwpożarowa”
zorganizowanie przez Przedszkole Nr 9 w Koszalinie
- wizyta w Straży Pożarnej
- Hala Widowiskowo-Sportowa w Koszalinie – zabawy sportowe ze strażakami
- udział w VIII optymistycznym przeglądzie recytatorskim „ Zabawa z wierszem ”
zorganizowanego przez Przedszkole Nr 12 w Koszalinie
- udział w międzyszkolnym i przedszkolnym konkursie recytatorskim zorganizowanym przez
Szkołę Podstawową Nr 7 w Koszalinie
Cykliczny udział w:
- udział w corocznej Spartakiadzie Przedszkolaków, organizowanej z okazji obchodów
Dni Przylesia – przez Kluby Osiedlowe
- udział w konkursie na inscenizację pt. „ Nie pal przy mnie, proszę” zorganizowanego przez
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie
Dzieci uczestniczyły także w akcjach na rzecz społeczeństwa i udzielania pomocy innym:
- udział w Akcji zorganizowanej przez Radę Osiedla Przylesie pn. „ Czysto wokół nas ”
- udział w Akcji „ Zamiast lizaka karma dla psiaka” – organizator Nadleśnictwo Manowo
- udział w Akcji dla Koszalińskiego Hospicjum – zbiórka środków sanitarno - higienicznych
- udział w Akcji ,,Góra grosza’’- pod patronatem PCK
- udział w Akcji ,,I Ty możesz zostać św. Mikołajem’’
Zawsze starałam się angażować wszystkie dzieci tak, aby czuły się potrzebne, docenione, zauważone. Aby nabierały pewności siebie i tym samym wyrabiały w sobie asertywność.
Starałam się zatem w swojej pracy podejmować działania służące:
- pobudzaniu i rozwijaniu zainteresowań, uwzględniając wiek i potrzeby rozwojowe
wychowanków
- rozwijaniu aktywności twórczej, inicjatywy i przedsiębiorczości
- poszerzaniu i utrwalaniu wiedzy o otaczającym świecie, pobudzając aktywność intelektualn?

- organizowaniu warunków i pomocy w edukacji wychowanków
- kształtowaniu moralnej postawy wychowanków
- upowszechnianiu i kształtowaniu zasad kultury zdrowotnej, nawyków sanitarno- higienicznych
- przysposabianiu do umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej, w zespołach
- pomocy dzieciom o niskim poczuciu własnej wartości, zdobywaniu poczucia uznania
i przydatności
- organizowaniu zabaw ruchowych w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu
prawidłowy rozwój fizyczny
- kształtowaniu nawyku racjonalnego sposobu spędzania wolnego czasu i kulturalnej rozrywki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.