X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3305
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU 01.09.2008
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU 31.05.2011

Nauczany przedmiot: język angielski
Kwalifikacje: magister filologii angielskiej (2007r.)
licencjat filologii angielskiej (2005r.)


§ 7 ust. 1 pkt 1

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
•Zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z 1.XII.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

2.Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu
•Rozmowa z opiekunem stażu, zawarcie „kontraktu” określającego warunki współpracy.
•Wzajemna obserwacja zajęć według potrzeby nauczyciela stażysty i zaleceń opiekuna stażu.

3.Poznanie zasad funkcjonowania i zadań szkoły
•Analiza dokumentacji:
- Statutu Szkoły
- Programu Wychowawczego Szkoły
- Wewnątrzszkolnego Systemu oceniania
•Omówienie w/w dokumentów z opiekunem stażu.

4. Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i
wynikających z nich zadań.
•Uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej.
•Współpraca z dyrektorem szkoły.
•Współpraca z rodzicami oraz Samorządem Uczniowskim (współorganizacja zabaw, konkursów, wycieczek).
•Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

5.Dokumentowa-nie realizacji planu rozwoju
•Gromadzenie dokumentacji

6.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
•Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
•Autorefleksje


§ 7 ust. 1 pkt 2

Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
1.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
•Obserwacja, udział, konsultacje, omówienie zajęć, ewaluacja.

2.Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych
•Udział w zajęciach warsztatowych.
•Zbieranie dokumentacji warsztatowych.

3.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w wewnątrz- szkolnym i zewnątrz -szkolnym doskonaleniu
•Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego tj.: szkolenia i kursy.
•Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy – budowanie bazy materiałów i pomocy dydaktycznych, czasopism, testów, gier, itp. (testy, krzyżówki).

4.Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej,
•Sporządzenie spisu lektur.
•Poznawanie najnowszych opracowań dotyczących nauczania języka angielskiego.
•Wymiana doświadczeń z wychowawcami.


§ 7 ust. 1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

1.Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły.
•Analiza ustaw i rozporządzeń ustawowych.
•Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego na podstawie lektury czasopism oświatowych, publikacji na stronach www.

2.Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka.
•Analiza Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka – stosowanie tych praw w pracy dydaktycznej.


§ 7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań , a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


1.Współpraca z opiekunem stażu.
•Samoocena pracy i osiągnięć – określanie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2.Zorganizowanie Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii i USA
•Napisanie testu oraz przeprowadzenie konkursu.
3.Doskonalenie kryteriów ocen i wymagań edukacyjnych dla uczniów z języka angielskiego.
•Uzupełnienie przedmiotowego systemu oceniania i wymagań edukacyjnych dla uczniów z języka angielskiego.

4.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
•Analiza i wybór programów naucania w oparciu o ich wartości merytoryczne.
•Opracowanie planu pracy dydaktycznej na dany rok szkolny – tworzenie lub gromadzenie gotowych rozkładów materiałów i planów wynikowych.
•Opracowanie i stosowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego.
•Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.

5.Organizowanie imprez szkolnych z zaangażowaniem Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców
•Pomoc w przygotowaniu zabaw i imprez dla uczniów.


§ 7 ust.2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów.
•Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
•Kontakty z rodzicami (idnywidualne, zebrania klasowe, współpraca ze szkolną Radą Rodziców).
•Konsultacje z innymi nauczycielami.
•Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
•Indywidualne rozmowy z uczniem.

2.Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy.
•Koło języka angielskiego dla uczniów zdolnych.
•Przygotowanie uczniów i prowadzenie konkursów przedmiotowych.
•Sztuki, przedstawienia w języku angielskim.

3.Organizacja zajęć pozalekcyjnych (kultura czasu wolnego)
•Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (dyskoteki klasowe, wspólne wyjazdy i wyjścia).

4.Zorganizowanie loterii fantowej na zakup słowników do języka angielskiego do biblioteki szkolnej.
•Ogłoszenie wśród uczniów celowości loterii fantowej, cely losu i daty przeprowadzenia

5.Zorganizowanie konkursu na najładniejszy album wiadomości o Wielkiej Brytanii lub USA.
•Ogłoszenie konkursu wśród uczniów.
Określenie formatu albumu i sposobu wykonania albumu.


§ 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


1.Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
•Sporządzanie testów, prac klasowych, sprawdzianów i rysunków na komputerze.

2.Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej
•Przygotowanie materiałów dydaktycznych (pomocy).
•Opracowanie dokumentów szkolnych (plany wynikowe, przedmiotowy system oceniania itp.).
•Dokumentowanie przebiegu stażu.
•Przeprowadzenie lekcji języka z użyciem komputera.
•Prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z przedstawicielami wydawnictw językowych oraz nauczycielami.

3.Poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi komputera
•Udział w kursach, warsztatach dotyczących poszerzania wiadomości dotyczących obsługi komputera.

4.Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela.
•Konsultacje z nauczycielami informatyki.
•Wykorzystanie portali językowych w samokształceniu.

5.Publikacje w Internecie
•Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej- planu rozwoju zawodowego


§ 7 ust.2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez n-la zadań

1.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze
•Identyfikacja problemu
•Rozwój i znaczenie
•Prognoza
•Propozycje rozwiązań
•Efekty oddziaływań

2.Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
•Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia i kursach kwalifikacyjnych.
•Studiowanie literatury fachowej.

3.Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły.
•Dostarczanie uczniom pozytywnych wzorców i pomoc w procesie kształtowania charakteru.
•Sprawowanie opieki nad uczniami podczas imprez i wycieczek.
•Pełnienie dyżurów w trakcie przerw sródlekcyjnych.

4.Opracowanie i przekazanie do biblioteki oraz nauczycielom referatów dotyczących wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
•Opracowanie referatów o treści wychowawczo – dydaktycznej (metodycznej).
•Przekazanie dla nauczycieli i do biblioteki w celu wykorzystywania przez osoby zainteresowane.

5.Rozmowy z rodzicami na temat postępów dzieci w nauce
•Kontakty podczas wywiadówek
•i spotkań indywidualnych.


§ 7 ust.2 pkt 5


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły.
•Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS, Statutu Szkoły i obowiązujących regulaminów.

•Opracowanie dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia stażu.

2.Aktualizacja wiedzy dotyczącej prawa oświatowego.
•Indywidualne studium prawa oświatowego poprzez studiowanie stron internetowych MENiS http://www.menis.gov.pl/.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.