X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33104
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 2 pkt 1.Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach .

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Terminy realizacji
Osoby i czynniki
Wspomagające
Dokumentowanie realizowanych zadań
(Tabela)

1.
Wnikliwie analizować procedurę awansu zawodowego
*Konsultacje z dyrektorem i opiekunem stażu.
*Wyszukiwanie i analizowanie przepisów prawa oświatowego:
- Karta nauczyciela
- Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli .

09. 2011
Dyrektor, opiekun Stażu.
Wniosek o rozpoczęcie stażu, wszczęcie postępowania,
plan rozwoju zawodowego,
teczka awansu zawodowego.

2.
Nawiązanie i opracowanie systemu współpracy z opiekunem stażu .
*Rozmowa , zawarcie kontraktu .
*Ustalenie współpracy .
*Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli .
*Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna Stażu i innych nauczycieli .
09.2011
Okres stażu.
Dyrektor, opiekun stażu, nauczycielki .
Kontrakt, określenie zasad współpracy z opiekunem stażu,
scenariusze zajęć.

3.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszącego kompetencje i kwalifikacje zawodowe .

*Warsztaty metodyczne.
*Kursy.
*Czytanie literatury pedagogicznej.
*Śledzenie stron internetowych
( m.in.przedszkolak pl, literka pl.)
Okres stażu.
Dyrektor, opiekun stażu .
Zaświadczenia, notatki.

4.
Aktywne uczestnictwo w Radach Pedagogicznych i szkoleniowych.

*Analizowanie i ocenianie działań.
*Udział w radach szkoleniowych.
Przez cały okres stażu.
Dyrektor, rada
Pedagogiczna.
Notatki własne, protokoły.

5.
Tworzenie własnego warsztatu pracy.

*Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych .
Przez cały okres trwania stażu.
Opiekun stażu,
Nauczycielki. Materiały, pomoce, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień,
notatki.

6.
Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej .

*Wpisy zajęć do dziennika.
*Prowadzenie teczki współpracy z rodzicami i obserwacji dzieci.
Przez cały okres trwania stażu.
Dyrektor , opiekun stażu.
Dziennik zajęć, plan pracy,
dokumentacja współpracy,
karty obserwacji dzieci .

7.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

*Opracowanie i uporządkowanie Dokumentacji.
*Sprawozdanie, samoocena za okres stażu.
Okres stażu
V. 2014
Dyrektor , opiekun stażu.
Segregator z dokumentacją za okres stażu, pisemne sprawozdanie.


§7 ust.2 pkt 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych .

1.
Poznawanie środowiska dzieci i ich rodziców .
*Obserwacja, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikające z zainteresowania rodziców i potrzeb.
Okres stażu.
Rodzice, dzieci.
Notatki, listy obecności.

2.
Rozwijanie zainteresowań dzieci.

*Obserwacje, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
Na bieżąco.
Rodzice, dzieci.
Notatki, adnotacje w dzienniku zajęć.

3.
Współpraca ze specjalistycznymi poradniami : pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną.

*Korzystanie z wiedzy i doświadczeń pedagoga , psychologa i logopedy do rozwiązywania istniejących problemów .

Na bieżąco
okres stażu.
Specjaliści z poradni.
Notatki, adnotacje.

4.
Organizowanie i przygotowanie imprez przedszkolnych.
*Przygotowanie wernisażu: „Pani z przedszkola w oczach dziecka”
*Zorganizowanie: „ Balu jesieni ”
*Zorganizowanie zabawy z okazji:
„ Dnia Pluszowego Misia ”
*Zorganizowanie i prowadzenie:
„ Balu Zabawek ”
*Zorganizowanie i prowadzenie:
„ Urodzin Przedszkola ”
*Zorganizowanie i prowadzenie:
„ Festynu Rodzinnego ”
*Pożegnanie starszaków ( pięciolatków )
Według kalendarza imprez.
Rada pedagogiczna.
Koleżanki z grona Pedagogicznego.
Dokumentacja.
Zdjęcia.
Scenariusze imprez.

5.
Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.

*Nawiązywanie współpracy z teatrem, kinem, biblioteką, muzeum.
*Współpraca ze Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Policją.
Okres stażu.
Nauczycielki.
Plan współpracy.

6.
Pozyskiwanie sponsorów i środków na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i przedszkola.

*Wyszukiwanie sponsorów.
Okres stażu.
Dyrekcja, rodzice.
Potwierdzenie sponsorów.

7.
Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi przedszkolnymi.

* Studiowanie literatury, udział w warsztatach szkoleniowych.
Okres stażu.
Dyrekcja, opiekun stażu.
Potwierdzenie warsztatów, notatki.

8.
Udział dzieci w konkursach, festiwalach organizowanych przez inne przedszkola i instytucje.

*Przygotowanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali.
Na bieżąco.
Nauczycielki.
Notatki, zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania.

§7 ust.2 pkt 3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej .
1.
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej .

*Opracowanie dokumentacji i pomocy dydaktycznych .
Przez cały okres trwania stażu.
Opiekun stażu.
Notatki własne, scenariusze, dokumenty, pomoce.

2.
Pozyskiwanie z Internetu informacji
dotyczących awansu.
*Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji .
Okres stażu.
Opiekun stażu.
Notatki , informacje .

3.
Korzystanie podczas zajęć z różnych źródeł informacji i środków audiowizualnych .
*Opracowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem różnorodnych źródeł, informacji ( komputer, DVD, telewizor )
Okres stażu.
Opiekun stażu.
Scenariusze zajęć .

4.
Dostarczanie zdjęć i informacji z życia grupy, przedszkola na stronę internetową .

*Zdjęcia, informacje na płycie DVD.
Okres stażu.
Nauczycielki.
Płyty DVD.

5.
Opracowanie za pomocą Internetu bieżących informacji, zaproszeń dla rodziców.

*Umieszczenie informacji na tablicy informacyjnej w szatni .
Okres stażu.
Nauczycielki.
Informacje , artykuły.


§7 ust.2 pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz
ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1.
Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii dydaktyki.

*Udział w różnych formach Doskonalenia Zawodowego: kursach, warsztatach, szkoleniach.
Okres stażu.
Dyrektor, opiekun stażu.
Zaświadczenia , notatki, materiały.

2.
Samodzielne studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej.

*Tworzenie notatek.
Okres stażu.
Opiekun stażu, psycholog, pedagog.
Notatki, artykuły.

3.
Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.

*Rozwiązywanie konfliktów zapobiegającym agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.
Okres stażu.
Opiekun stażu,
psycholog, pedagog.
Notatki, artykuły.


§7 ust.2 pkt 5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.
Analiza przepisów.
*Zapoznanie się z aktami prawnymi.
Okres stażu.
Dyrektor, opiekun
stażu.
Akty prawne.

2.
Studiowanie dokumentacji przedszkolnej, ustawy o systemie oświaty, karty nauczyciela.

*Dokładna analiza dokumentów przedszkola: statutu, regulaminu , programu, planów .
Okres stażu.
Dyrektor , opiekun stażu.
Notatki.

3.
Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań.

*Organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów .
Cały rok.
Dyrektor, opiekun stażu.
Karty wycieczek.

4.
Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku .

*Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci.
Cały staż.
Dyrektor, opiekun stażu, nauczycielki.
Notatki.


Plan opracowała :
Agnieszka Ragan

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU
ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.