X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33119
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Wiklińska Beata
nauczyciel zajęć praktycznych, zastępca kierownika warsztatów szkolnych.

ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO – HOTELARSKICH W GRUDZIĄDZU

Przewidywany czas trwania stażu:
1. 09. 2016 – 31. 05. 2019

Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
Termin realizacji - sierpień, wrzesień 2016
Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS z dn. 1marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie.
Udział w zebraniu z Dyrektorem szkoły dot. rozpoczęcia stażu.
Opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego

Dowody realizacji:
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Napisany plan rozwoju zawodowego.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - Termin realizacji - cały okres stażu
Systematyczne gromadzenie materiałów i dokumentów.
Opracowywanie sprawozdań semestralnych z realizacji planu rozwoju.

Zgromadzona dokumentacja - potwierdzenia, zaświadczenia, zdjęcia, opracowane materiały.

Przygotowanie projektu sprawozdania - Termin realizacji -kwiecień, maj 2019
Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Dowody realizacji - Przedłożenie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Dyrektorowi szkoły.
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.

Spodziewane efekty:
Poszerzenie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych awansu zawodowego.
Poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego.
Prawidłowe opracowanie dokumentów niezbędnych do realizacji ścieżki kariery zawodowej: wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły oraz projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

§ 8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Doskonalenie własnego warsztatu pracy.- Termin realizacji – przez cały okres stażu – w miarę potrzeb.
Powiększanie zaplecza samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych.
Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotowej.
Zbiór pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć. Teczki tematyczne

Współpraca z rodzicami i ich pedagogizacja.- Termin realizacji – przez cały okres stażu – w miarę potrzeb.
Nawiązanie ścisłej i systematycznej współpracy z rodzicami.
Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów, pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów podczas zebrań z rodzicami, spotkań indywidualnych i rozmów telefonicznych.
Pogadanki z rodzicami na tematy związane z trudnościami jakie mogą zaistnieć u uczniów podczas odbywania praktyk zawodowych.
Zapoznanie rodziców uczniów klas trzecich TH, TŻiUG, TOT i TTŻ z zasadami odbywania, regulaminem i programem praktyk zawodowych miesięcznych.

Dowody realizacji:
Zapisy w dzienniku lekcyjnym. Protokoły spotkań z rodzicami.

Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli – rady szkoleniowe, szkolenia podczas zebrań Zespołu Przedmiotowego Zajęć Praktycznych.
Uczestnictwo w pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły ( kursy doskonalące, konferencje, warsztaty, szkolenia...)
Udział i prowadzenie lekcji koleżeńskich, lekcji otwartych.
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla członków Zespołu Przedmiotowego Zajęć Praktycznych zgodnie z tematyką na dany rok szkolny.
Udział w szkoleniach organizowanych przez OKE

Dowody realizacji:
Dyplomy, zaświadczenia i potwierdzenia uczestnictwa w formach doskonalenia.

Spodziewane efekty:
Podniesienie jakości nauczania.
Uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych.
Nawiązanie prawidłowych relacji z rodzicami.
Poznanie ucznia oraz jego potrzeb.
Wzrost świadomości rodziców na temat problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz zagrożeń mogących zaistnieć u uczniów podczas odbywania praktyk zawodowych.
Bezpieczniejsze odbywanie praktyk zawodowych.
Zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń.
Wzbogacenie warsztatu pracy.
Doskonalenie wiedzy i umiejętności dydaktycznych i wychowawczych
Poprawa jakości pracy dydaktycznej.
Bardziej efektywny proces edukacji.
Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności w planowaniu i przeprowadzaniu zajęć lekcyjnych.

Poszerzanie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły. - Termin realizacji – przez cały okres stażu – w miarę potrzeb.
Aktualizacja i nadzór nad realizacją założeń systemu HACCP.
Stosowanie zasad BHP, GMP i GHP w Warsztatach Szkolnych.
Opracowanie planów dydaktycznych i planu pracy nauczyciela.
Nowelizacja rozkładów materiału praktyk zawodowych miesięcznych dla klas trzecich - TH, TTŻ, TŻiUG oraz TOT.
Udział w pracach Rady Pedagogicznej.
Aktywny udział w pracach Komisji do Spraw Promocji Szkoły.
Koordynator corocznych Targów Edukacyjnych.
Współpraca z pracodawcami u których uczniowie odbywają praktyki zawodowe.
Opracowywanie harmonogramów egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Dowody realizacji:
Dokumentacja związana z procedurami systemu HACCP, GMP i GHP, Komisji do Spraw Promocji Szkoły,
Sprawozdania.

Spodziewane efekty:
Podniesienie jakości pracy szkoły.
Podniesienie jakości własnej pracy.
Uczestniczenie w tworzeniu dokumentacji szkolnej.
Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
Rozwijanie zainteresowań i poszerzenie wiedzy uczniów.
Ugruntowanie i poszerzanie wiedzy.
Zdobycie nowych umiejętności

Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów. Termin realizacji - cały okres stażu – w miarę potrzeb.
udział w pracach ZPZP podczas opracowywania Przedmiotowego Oceniania z zajęć praktycznych
Analiza i porównywanie wyników próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Wdrażanie wniosków z analizy egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe podczas pracy z młodzieżą.
Opracowanie regulaminu oceniania uczniów podczas zajęć praktycznych w miejscach odbywania praktyk zawodowych.

Dowody realizacji:
Przedmiotowe Ocenianie z zajęć praktycznych, dokumentacja zespołu przedmiotowego.

Spodziewane efekty:
Podniesienie efektywności kształcenia.
Poprawa wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Poprawienie wyników nauczania i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Znajomość PO
Umiejętność analizy i ewaluacji własnych działań, a przez to wydajniejsza indywidualizacja pracy z uczniem

Poszukiwanie nowych rozwiązań w pracy nauczyciela. -Termin realizacji – przez cały okres stażu.

Poszukiwanie rozwiązań problemów wychowawczych oraz pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych poprzez współpracę z pedagogiem szkolnym, psychologiem, innymi nauczycielami, wykorzystywanie publikacji z Internetu oraz adekwatne szkolenia.
W miarę potrzeb - weryfikacja i aktualizacja planów pracy nauczyciela.
Wzbogacanie lekcji poprzez wykorzystanie na nich prezentacji multimedialnych.
Korzystanie z warsztatu pracy i doświadczenia starszych stażem nauczycieli.

Dowody realizacji:
Środki dydaktyczne, rozkłady materiału, zweryfikowane plany pracy nauczyciela, zaświadczenia

Spodziewane efekty:
Pozyskanie nowych środków dydaktycznych.
Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów.
Uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych.
Bardziej skuteczne aktywizowanie ucznia na zajęciach.

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną.- Termin realizacji – przez cały okres stażu – w miarę potrzeb.
Uczestniczenie w różnych formach doskonalących z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej – kursy, warsztaty, samokształcenie.
Dowody realizacji: Zaświadczenia, dyplomy
Spodziewane efekty: Podniesienie jakości pracy własnej oraz jakości pracy szkoły.

Wykorzystywanie zasobów Internetu i programów multimedialnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej.- Termin realizacji – przez cały okres stażu – w miarę potrzeb.

Prowadzanie zajęć z wykorzystaniem programów multimedialnych, prezentacji Power Point
Zachęcanie uczniów do korzystania technologii komputerowej podczas przygotowywania różnych materiałów.
Kontakt z uczniami i rodzicami poprzez stronę internetowa szkoły i portale społecznościowe.

Dowody realizacji:
Przygotowane prezentacje.Materiały przygotowane przez uczniów.

Spodziewane efekty:
Wykorzystywanie narzędzi multimedialnych w praktyce.
Efektowniejsza praca dydaktyczna.
Sprawniejsza organizacja pracy.

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. -Termin realizacji – przez cały okres stażu – w miarę potrzeb.

Opracowanie dokumentacji szkolnej przy pomocy komputera - zestawień, sprawozdań , raportów, regulaminów, scenariuszy konkursów
Przygotowywanie materiałów dydaktycznych -testów, sprawdzianów, dyplomów, pomocy dydaktycznych dla uczniów.
Opracowywanie nowych receptur przy pomocy komputera.
Omawianie lekcji z wykorzystaniem opracowanej i przygotowanej przeze mnie prezentacji Power Point
Kontakt z pracodawcami oraz uczniami i rodzicami poprzez stronę internetowa szkoły i portale społecznościowe.

Spodziewane efekty:
Uatrakcyjnienie prowadzonych lekcji.
Łatwiejszy kontakt z uczniami i ich rodzicami.
Łatwiejszy kontakt z przedsiębiorcami u których uczniowie odbywają praktyki.

Wykorzystywanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej.- Termin realizacji – przez cały okres stażu – w miarę potrzeb.
Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki.
Poszukiwanie „nowinek” związanych z gastronomi?

Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego poprzez Internet.
Korzystanie ze stron OKE, MEN i innych związanych z oświatą.

Spodziewane efekty:
Pozyskiwanie nowych wiadomości przydatnych w pracy. Znajomość przepisów i aktów prawa oświatowego. Dostęp do szerokiego zakresu informacji. Przekazywanie nowości gastronomicznych uczniom i innym nauczycielom.

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Opublikowanie w Internecie zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego oraz materiałów dydaktycznych. - Termin realizacji – przez cały okres stażu – w miarę potrzeb.
Udostępnianie swoich materiałów dydaktycznych na edukacyjnych portalach internetowych.

Dowody realizacji:
Lista stron internetowych z publikacjami.

Spodziewane efekty:
Wykorzystanie Internetu w praktyce,

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom. - Termin realizacji – przez cały okres stażu.

Prowadzenie lekcji otwartych.
Udostępnianie samodzielnie przygotowanych materiałów dydaktycznych innym nauczycielom.
Przygotowanie i prezentacja referatów WDN na spotkaniach Zespołu Przedmiotowego.
Wymiana doświadczeń podczas zebrań Zespołu Przedmiotowego.
Pomoc w organizacji lekcji młodszym stażem nauczycielom.
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.

Dowody realizacji:
Referaty, prezentacje, sprawozdania, wpisy w protokolarzu ZPZP

Spodziewane efekty:
Podniesienie jakości nauczania.
Lepsze efekty pracy młodszych stażem nauczycieli.
Kształtowanie lepszych relacji interpersonalnych.
Kształtowanie zdolności do współpracy z innymi nauczycielami.
Powstawanie przyjaznej atmosfery w miejscu pracy.

Współpraca z pedagogiem szkolnym, analiza sytuacji uczniów, podejmowanie wspólnych działań pedagogicznych i wychowawczych. -Termin realizacji – przez cały okres stażu.

Udział w pracach zespołu wychowawczego omawianie i rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów z pedagogiem, wychowawcą oraz innymi nauczycielami.

Dowody realizacji:
Dokumentacja pedagogów, Zespołu wychowawczego

Spodziewane efekty:
Efektywne i szybkie rozwiązywanie problemów psychologicznych, pedagogicznych i społecznych uczniów.
Podniesienie jakości pracy szkoły.

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowanie w sprawach nieletnich.

Opracowanie i wdrożenie programu własnego. - Termin realizacji – opracowanie – styczeń, luty 2017, wdrożenie – rok szkolny 2017/2018

Opracowanie i wdrożenie programu własnego dla uczniów naszej szkoły i rodziców oraz uczniów gimnazjów mogących rozpocząć naukę w naszej szkole „Racjonalne odżywianie i zdrowy styl życia, drogą do długowieczności”

Dowody realizacji:
Opracowany i wdrożony program.

Spodziewane efekty:
Promowanie zdrowego sposobu odżywiania.
Zmiana złych nawyków żywieniowych.
Promocja naszej szkoły wśród gimnazjalistów.
Rozwijanie zainteresowań uczniów.

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. b
wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Złożenie wniosku o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatora OKE w Gdańsku, zdanie egzaminu i uzyskanie uprawnień.
Październik, listopad 2016

Złożenie wniosku do OKE w Gdańsku. Uczestnictwo w szkoleniu. Zdanie egzaminu. Wykonywanie zadań egzaminatora

Dowody realizacji:
Poświadczenie złożenia wniosku,
Zaświadczenie o zdanym egzaminie

Spodziewane efekty:
Podniesienie własnych kompetencji zawodowych.
Podniesienie jakości pracy szkoły.
Lepsze przygotowanie uczniów do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

§ 8 ust 2 pkt. 4 lit. c
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Organizacja i współorganizacja konkursów szkolnych.- Termin realizacji – cyklicznie raz w roku szkolnym.

Opracowywanie harmonogramu, scenariuszy i sprawozdań z konkursów.
Cykliczne przeprowadzanie konkursu „Wariacje z ziemniaka”
Współpraca z pracodawcami w celu pozyskiwania sponsorów – fundatorów nagród dla finalistów.

Dowody realizacji:
Harmonogramy, scenariusze i sprawozdania z konkursów, informacje na stronie internetowej szkoły.

Spodziewane efekty:
Rozwijanie zainteresowań młodzieży.
Sprawdzenie efektywności nauczania.
Integracja uczniów.
Bliższy kontakt ucznia z nauczycielem.
Rozwijanie poczucia więzi szkolnej u uczniów.
Aktywizacja młodzieży do doskonalenia zawodowego.
Rozwijanie współzawodnictwa między uczniami szkoły.
Pozytywne wzmocnienie uczniów.

Organizacja i współorganizacja imprez szkolnych okolicznościowych oraz planowanie i świadczenie usług cateringowych organizowanych przez warsztaty szkolne.- Termin realizacji – cały okres stażu - zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych i zamówieniami na cateringi.

Współorganizowanie i organizowanie szkolnych imprez okolicznościowych zgodnie z kalendarzem szkolnym – Dzień Nauczyciela, Wigilia Szkolna ...
Cykliczne organizowanie „kuchni obcych narodów” wystaw wiązanych ze zdrowym żywieniem i „savoir vivrem”
Planowanie, nadzór, produkcja dań i obsługa imprez cateringowych organizowanych przez warsztaty szkolne dla klientów indywidualnych i instytucji na terenie szkoły i miasta.

Dowody realizacji:
Kalendarz imprez szkolnych, harmonogram organizacji imprez cateringowych zgodnie z zamówieniami.

Spodziewane efekty:
Integracja uczniów.
Zapewnienie ciągłości zbytu produkcji wykonywanej w szkole produkcji gastronomicznej
Promowanie szkoły w środowisku lokalnym
Wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów.
Sprawdzenie się nauczyciela i ucznia w nowych warunkach pracy.
Przygotowanie uczniów do praktycznego wykonywania czynności zawodowych.

Podejmowanie zabiegów związanych z poprawą bazy dydaktyczno – technicznej warsztatów szkolnych.- Termin realizacji – cały okres stażu - w miarę potrzeb.

Wzbogacenie i wyposażenie pracowni warsztatowych w sprzęt niezbędny do realizacji podstawy programowej – planowanie, zakup sprzętu i narzędzi.
Gromadzenie pomocy dydaktycznych.
Nadzorowanie i dbanie o wygląd i estetykę pracowni warsztatowych.

Dowody realizacji:
Dowody zakupu, wyposażenie pracowni. Poprawa warunków pracy.

Spodziewane efekty:
Podniesienie wyników nauczania i zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Uatrakcyjnienie zajęć.
Podniesienie wizerunku szkoły.

Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów.- Termin realizacji – cały okres stażu.
Zdiagnozowanie potrzeb i trudności uczniów, pomoc uczniom osiągającym słabe wyniki w nauce oraz praca z uczniem zdolnym.
Zachęcanie uczniów do udziału w kołach zainteresowań.
Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniach, kursach i warsztatach w praktyce pedagogicznej.

Dowody realizacji:
Notatki własne

Spodziewane efekty:
Przekazania uczniom wiedzy w urozmaicony sposób: konkursy, ciekawostki, krzyżówki stosowanie w procesie nauczania metod aktywizujących.
Poszerzenie wiedzy uczniów i swojej.
Pomoc w nadrobieniu zaległości, szczególnie w przypadku uczniów o obniżonej sprawności intelektualnej, z opinia PPP.
Bliższy kontakt ucznia z nauczycielem, zdobywanie jego zaufania.
Przełamywanie barier nieśmiałości uczniów.
Rozwijanie poczucia więzi szkolnej

§ 8 ust.2 pkt. 4 lit. e
wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Organizowanie i kontrolowanie praktycznej nauki zawodu. - Termin realizacji – cały okres stażu.

Kontrola realizacji zagadnień zawartych w umowach o praktyczną naukę zawodu.
Pozyskiwanie nowych miejsc w których uczniowie odbywają praktykę zawodową.
Aktualizacja regulaminu praktyk zawodowych.
Nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyk zawodowych.

Dowody realizacji:
Pozyskanie nowych miejsc praktyk, uaktualniony regulamin praktyki zawodowej, protokoły kontroli praktyk, podpisane umowy

Spodziewane efekty:
Lepsza, płynniejsza realizacja praktyk zawodowych.
Poznanie lokalnych pracodawców.
Rozwijanie współpracy z pracodawcami.
Większe bezpieczeństwo uczniów na praktykach.
Doskonalenie metod i form współpracy z pracodawcami.
Lepsze dostosowanie treści nauczania teoretycznego do warunków panujących w zakładach pracy.

Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.- Termin realizacji – cały okres stażu – w miarę potrzeb.

Pomoc w sytuacjach trudnych na zajęciach przy współpracy pedagoga.
Realizacja zaleceń i współpraca z PPP.
Objęcie szczególną opieka uczniów mających opinię PPP lub/oraz przejawiających inne problemy zgodnie z założeniami pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Zdiagnozowanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów.
Zdiagnozowanie uczniów mających problemy z nawiązywaniem znajomości, skrytych, nieśmiałych.
Integracja zespołu klasowego poprzez między innymi pomoc koleżeńską i imprezy klasowe.
Rozmowy indywidualne i telefoniczne z rodzicami na temat postępów i trudności w nauce ich dzieci.
Ustalenie godziny do dyspozycji rodziców.

Dowody realizacji:
Ankiety, notatki własne

Spodziewane efekty:
Poznanie ucznia - jego osobowości, zainteresowań, sytuacji rodzinnej
Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów.
Pomoc w integracji z zespołem klasowym.
Kształtowanie wśród uczniów przynależności do zespołu klasowego.
Rozwijanie współpracy z rodzicami.

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony. - Termin realizacji: podczas trwania stażu.

Dokonanie opisu i analizy przypadku problemu dydaktycznego lub wychowawczego.

Obserwacja i analiza możliwości ucznia.
Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych np. niska frekwencja, agresja, używki - znalezienie rozwiązania i zastosowanie go w praktyce.
Rozpoznanie, opis i analiza dwóch przypadków problemu edukacyjnego lub wychowawczego
Znalezienie konstruktywnego rozwiązania i zastosowanie go.
Realizowanie Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego Szkoły.

Dowody realizacji:
Notatki własne, informacje w dziennikach lekcyjnych

Spodziewane efekty:Rozpoznanie potrzeb uczniów.
Prawidłowe rozwiązywania problemów wychowawczych i edukacyjnych.
Pomoc uczniom w rozwiązywaniu ich problemów.
Doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów.

Opracowany plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o tytuł nauczyciela dyplomowanego ma charakter poglądowy. Wszelkie zmiany mogą być dokonywane w trakcie odbywania stażu i muszą być przedstawione w formie aneksu po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.