X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33098
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

ELŻBIETY LEWANDOWSKIEJ

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W NIEMCZY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2014 r.
Data zakończenia stażu: 31 V 2017 r.

Akty prawne:
- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Rozdział 3a, awans zawodowy nauczycieli)
Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem zmian spowodowanych rozporządzeniem z dnia 1 grudnia 2004 r. w sposobie awansowania nauczyciela mianowanego
Dz.U. z 2004 r., nr 260, poz.2593 ze zmianami.

& 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania
Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego: Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ( z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. Dz.U. z 2004 r., nr 260, poz.2593 ze zmianami.
VIII/IX 2014

Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych: MEN , portalu Eduseek itp.
Okres stażu

Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami przedszkola.
IX 2014 r.
Plan rozwoju zawodowego.
Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb przedszkola.
Analiza dokumentacji przedszkolnej: Statutu Przedszkola, Planu Rozwoju Przedszkola, regulaminów.
IX 2014 r.
Uwzględnienie potrzeb przedszkola w planie rozwoju.
Przygotowanie „Biblioteczki nauczyciela wychowawcy”.

Pozyskiwanie pozycji książkowych oraz multimedialnych z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki.
Okres stażu

Zbiór literatury pedagogicznej.

Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej , kart obserwacji lub diagnozy pedagogicznej dziecka.
Modyfikacja arkuszy zgodnie z podstawą programową.
Okres stażu

Dzienniki, karty obserwacji, scenariusze.
Praca w Zespole do spraw ewaluacji.

Zbieranie materiałów od koleżanek, podsumowywanie semestrów w danej grupie wiekowej.
Okres stażu

Sprawozdania potwierdzone przez dyrektora.
Systematyczne poszerzenie wiedzy
w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola.

Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami przedszkola.
Okres stażu
Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego.

Systematyczne zapoznawanie się
z literaturą pedagogiczną.
Okres stażu
Dziennik lektur.
Prowadzenie zebrań z rodzicami w ramach pedagogizacji rodziców.
Pogadanki dotyczące problemów wychowawczych i edukacyjnych dzieci.
Zorganizowanie spotkań z logopedą, psychologiem.

Okres stażu

Plany i protokoły zebrań z rodzicami.
Organizowanie zajęć otwartych oraz warsztatów dla rodziców.

Spotkania integracyjne rodzic – dziecko- nauczyciel.

Okres stażu
Scenariusze, zdjęcia.
Współprowadzenie Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych
Opracowanie scenariuszy przedstawień teatralnych.
III 2015, III 2016
Dokumentacja przedstawień wraz ze scenariuszami.

Obsada dzieci do ról, prowadzenie prób, oprawa muzyczna, choreografia.
IV-V 2015, IV-V 2016

Zdjęcia.

Reżyseria przedstawień. Organizacja premiery przedstawień.
IV – V 2015, IV – V 2016

Udział w programach i przedsięwzięciach podejmowanych przez przedszkole.
Doskonalenie warsztatu pracy.

Aktywny udział w realizacji podjętych działań.
Gromadzenie pomocy dydaktycznych i innych materiałów potrzebnych do pracy.

Okres stażu

Notatki, sprawozdania, potwierdzenia dyrektora.

Badanie jakości pracy i aktywna realizacja nowych pomysłów.

Stwarzanie narzędzi badawczych, przeprowadzanie ankiet wśród rodziców, porównywanie wyników. Wprowadzenie nowoczesnych metod i innowacji, opracowywanie i wdrażanie scenariuszy pracy.

Okres stażu
Ankiety, wnioski, scenariusze zajęć.

Promowanie przedszkola na zewnątrz.
Promowanie przedszkola poprzez udział dzieci w różnych uroczystościach, występach, konkursach organizowanych poza przedszkolem m. in. „ Historia w poezji”, „ Dziecięca poezja”, „ Wiolinek”, „Śpiewające brzdące”.

Okres stażu
Potwierdzenie uczestnictwa, dyplomy, zdjęcia.

& 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

Zadania
Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
Stosowanie technologii komputerowej
w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów dla rodziców.

Opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć, sprawozdań, ankiet, kart pracy, zaproszeń , podziękowań itp.
Okres stażu

Materiały opracowane z wykorzystaniem technologii komputerowej.

Przygotowanie prezentacji multimedialnych.
Okres stażu
Prezentacje multimedialne.

Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno – wychowawczej, korzystanie z encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych.
Okres stażu

Opis wykorzystania, materiały, scenariusze.

Motywowanie dzieci do korzystania z komputera i Internetu oraz tablicy interaktywnej.
Okres stażu

Prace dzieci wykonane podczas zabaw z komputerem przy tablicy interaktywnej, zdjęcia.

Publikowanie materiałów na stronach interneto-wych (ciekawych scenariuszy zajęc, imprez i uroczystości przedszkolnych, planów itp.).

Okres stażu
Materiały zamieszczone na stronach internetowych: scenariusze zajęć, plan rozwoju zawodowego itp.

Komputerowe opracowywanie materiałów do kącika dla rodziców.

Okres stażu
Materiały do kącika.

& 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania
Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
Praca na rzecz rady pedagogicznej.
Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej. Opracowywanie referatów szkoleniowych.
Okres stażu

Protokoły posiedzeń, potwierdzenie dyrektorki.

Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć.
Okres stażu

Scenariusze zajęć.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli- dzielenie się doświadczeniem.
Okres stażu
Potwierdzenia obecności.

Prowadzenie zajęć otwartych i koleżeńskich dla innych nauczycieli.
Okres stażu
Scenariusze. Potwierdzenia innych nauczycieli.
Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego, starającego się o awans zawodowy.

Prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela kontraktowego.
W miarę potrzeb

Scenariusze zajęć. Sprawozdanie potwierdzone przez dyrektorkę.

Hospitacja zajęć prowadzonych przez stażystkę (nauczyciela kontraktowego).
W miarę potrzeb

Wspieranie i pomoc w pracy, wskazanie źródła wiedzy metodycznej w celu bogacenia i doskonalenia warsztatu pracy oraz umiejętności dydaktycznych.
W miarę potrzeb

& 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania
Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
Współopracowanie i wdrożenie autorskiego Programu Wychowawczego Przedszkola wg nowej Podstawy Programowej z dn. 23.12.2008 (Rozporządzenie MEN)
Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.
IX 2014

Program autorski zatwierdzony przez posiedzenie Rady Pedagogicznej do realizacji. Potwierdzenie dyrektora.

Umieszczenie programu w przedszkolnym zestawie programów, wdrożenie do realizacji.
X 2014

Opracowanie i wdrażanie autorskiego programu adaptacji dziecka do przedszkola pt. „Witamy w przedszkolu”.

Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.
kontynuacja 2014/2015, 2015/2016

Własny program autorski zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną do realizacji. Potwierdzenie dyrektora.

Umieszczenie programu w przedszkolnym zestawie programów, wdrożenie do realizacji.
X 2014

Opracowanie programu współpracy z rodzicami.
Opracowanie harmonogramu i tematyki spotkań. Włączenie rodziców do realizacji zadań programu pracy przedszkola.
IX 2014, IX 2015, IX 2016
Harmonogram spotkań z rodzicami.
Opracowanie i wdrażanie autorskiego programu pt. „Poznajemy Niemczę i jej miasta partnerskie”.

Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.
Kontynuacja 2014/2015
Własny program autorski zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną do realizacji. Potwierdzenie dyrektora.

Umieszczenie programu w przedszkolnym zestawie programów, wdrożenie do realizacji.
X 2014

Współrealizacja programów „ Akademia misia Haribo”, „ Wczesne wspomaganie rozwoju rytmiczno - tanecznego dzieci”, Bezpieczny przedszkolak”, „ Otacza nas matematyka”, „ Zdrowy przedszkolak”.
Praktyczna realizacja
elementów programów

Kontynuacja 2014/2015
Potwierdzenie dyrektora.

&8 ust. 2 pkt 4 c

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania
Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i innymi instytucjami.
Współpraca z policją, strażą pożarną, Niemczańskim Ośrodkiem Kultury, nadleśnictwem, szkołą, Ośrodkiem Zdrowia, Domem Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, wydawnictwami.
Okres stażu
Zdjęcia z wizyt, scenariusze, dokumenty.

Udział w warsztatach szkoleniowych oferowanych przez wydawnictwa, m.in. WSiP, Nowa Era, MAC, JUKA i inne.
Okres stażu
Zaświadczenia.
Współpraca z Biblioteką Publiczną celem rozwijania u dzieci zainteresowań książką.
Udział w zajęciach z pracownikami biblioteki.
Przygotowywanie wystawek prac dzieci.
Okres stażu
Zaświadczenie z biblioteki potwierdzające współpracę oraz zdjęcia.
Organizowanie i współorganizowanie konkursów przedszkolnych.
Przeprowadzenie konkursów, opracowanie regulaminów i zadań konkursowych, pozyskanie sponsorów.

Okres stażu
Regulaminy, dyplomy dla uczestników i podziękowania dla sponsorów, materiały zamieszczone na stronie internetowej przedszkola, zdjęcia.

Przygotowanie przedszkolnego konkursu „ Mam talent” celem promowania dzieci wybitnie zdolnych oraz podnoszenia u dzieci poczucia własnej wartości.
Okres stażu

Promocja placówki- zamieszczenie listy laureatów i przebiegu konkursu na stronie internetowej przedszkola.
Okres stażu

Organizowanie zajęć dodatkowych w ramach rozwoju talentów dzieci.
Prowadzenie dodatkowych zajęć słowno – muzyczno – tanecznych.

Okres stażu
Sprawozdanie z realizacji.
Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.
Zorganizowanie spotkań z leśniczym, policjantem, strażakiem, pielęgniarką, dentystą, higienistką szkolną.
Okres stażu
Zdjęcia z gośćmi.
Organizowanie wycieczek turystycznych, wyjazdów do kina, teatru, itp.

Łączenie wycieczek wypoczynkowych z udziałem w imprezach kulturalnych itp.
Okres stażu
Karty wycieczek, scenariusze, zdjęcia.
Współorganizacja imprez integracyjnych dla dzieci oraz ich rodzin np., Wigilia, Mikołajki, Dzień Wiosny, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Pożegnanie przedszkola itp.

Przygotowanie scenariuszy imprez, dekoracji sali, niespodzianek, poczęstunków i potrzebnych środków dydaktycznych.
Okres stażu
Scenariusze, zdjęcia.

& 8 ust. 2 pkt 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Zadania
Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”.

Przygotowanie planu oraz przesłanie na stronę internetową.
Okres stażu
Publikacja na stronie internetowej.
Publikacja artykułu w piśmie pedagogicznym.

Opracowanie artykułu.
2014/2015, 2015/2016
Publikacja artykułu.
Opublikowanie scenariuszy do zajęć wyzwalających u dzieci poczucie własnej wartości, sprawiedliwości, oraz uwrażliwiających na potrzeby drugiego człowieka.
Opracowanie scenariuszy.
2014/2015
Publikacja scenariuszy.
Sukcesy wychowanków w konkursach organizowanych przez środowisko lokalne.
Przygotowanie dzieci do konkursów oraz udział w nich.

Okres stażu
Scenariusze, zdjęcia, dyplomy.
Podziękowania od rodziców oraz uzyskanie nagród dyrektora.

Integrowanie i pobudzanie dzieci do działania. Uczenie zdrowej rywalizacji oraz wspieranie i rozwijanie zdolności i zainteresowań dziecka.
Okres stażu
Plany miesięczne, scenariusze imprez, dyplomy i zaświadczenia.

& 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania

Sposoby i formy realizacji

Termin realizacji

Sposób dokumentowania

Rozpoznawanie i rozwiązywanie pojawiających się w przedszkolu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Stała współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi lub wychowawczymi.

Okres stażu

Notatki własne, zapisy w dokumentacji.

Organizowanie warsztatu pracy grupy przedszkolnej.

Poznawanie wychowanków i ich sytuacji rodzinnych.
Rozwiązywanie pojawiających się problemów dydaktycznych lub wychowawczych

Okres stażu
Notatki własne, plany zajęc korekcyjno – kompensacyjnych, indywidualne plany wspomagania rozwoju dziecka.

Praca z uczniem mającym problemy dydaktyczne i wychowawcze.
Określenie problemu u dziecka.
Sformułowanie oczekiwanych efektów działania.

Okres stażu
Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych

Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec zmianie.

Opracowała: Elżbieta Lewandowska
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W NIEMCZY

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.