X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33096
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko:
Nazwa szkoły:
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 20.. r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 20.. r.
Nauczany przedmiot: język angielski

ZADANIA
FORMA REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
TERMIN

Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego;
Poznanie procedury awansu zawodowego.
• Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju w ramach ogólnego planu rozwoju szkoły.

• Analiza aktów prawnych, opracowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, opracowanie i złożenie projektu planu rozwoju zawodowego.

• Bieżąca analiza informacji w prasie nauczycielskiej i na stronach Internetu. Znajomość przepisów prawa oświatowego.
Prawidłowo napisany wniosek
o rozpoczęcie stażu oraz projekt planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2014 r.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Gromadzenie dokumentacji, certyfikatów, dyplomów, innych dokumentów związanych z realizacją planu rozwoju zawodowego
Certyfikaty, dyplomy, inne dokumenty Cały okres stażu
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. • Opracowanie zgromadzonej dokumentacji.

• Analiza osiągniętych wyników.

• Sformułowanie wniosków. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, ocena dorobku zawodowego za okres stażu
Maj 2017 r.
Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.

Poprawne sformułowanie i złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.
Poprawnie sformułowany wniosek Maj 2017 r.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;
Poszerzenie wiedzy
i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
• Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.

• Organizowanie spotkań zespołu wychowawczego oraz udział w pracach zespołu.

• Współpraca z rodzicami.

• Analiza własnych umiejętności.

• Aktywny udział w zadaniach związanych z mierzeniem jakości pracy szkoły.

• Praca w komisji do spraw ewaluacji pracy szkoły.

• Zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
Potwierdzenia, sprawozdania
Cały okres stażu
Udział w formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb szkoły i nauczyciela.
• Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursach, warsztatach, szkoleniach oraz konferencjach adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.

• Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli, śledzenie fachowych stron internetowych w celu podniesienia kompetencji zawodowych.

Zaświadczenia, certyfikaty Cały okres stażu
Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej
i wychowawczej.
• Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.

Materiały dydaktyczne Cały okres stażu
Opracowanie programu i prowadzenie kółka z języka angielskiego.
• Prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego
Program zajęć dodatkowych
Cały okres stażu
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków i organizowanie pomocy uczniom z problemami .
• Diagnozowanie środowiska uczniów.

• Rozmowy z rodzicami.

• Współpraca z pedagogiem oraz psychologiem szkolnym.
Ankiety, notatki, zapisy w dzienniku Cały okres stażu
Integracja zespołu klasowego.
• Realizacja programów profilaktycznych.

• Organizacja wycieczek, imprez i uroczystości klasowych we współpracy z rodzicami oraz innymi nauczycielami.
Sprawozdania, zapisy w dziennikach lekcyjnych
Cały okres stażu

Współpraca z rodzicami.
• Prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców.
• Indywidualne spotkania z rodzicami (porady, rozmowy służące pogłębianiu wiedzy o sytuacji rodzinnej uczniów, przekazywanie na bieżąco informacji na temat postępów edukacyjnych i zachowania).
• Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz szkoły. Zapisy w dzienniku

Cały okres stażu
Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
• Współorganizacja imprez i uroczystości szkolnych.
Informacje na stronie internetowej szkoły
Cały okres stażu
Promocja szkoły
w środowisku lokalnym.
• Przygotowanie i udział uczniów zdolnych w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Dyplomy
Cały okres stażu.

§ 8 ust.2 pkt 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
Stosowanie technologii komputerowej w pracy zawodowej.
• Opracowywanie dokumentacji, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, testów, dyplomów, scenariuszy lekcji z użyciem technologii komputerowej.
• Tworzenie własnych prezentacji multimedialnych wykorzystywanych na lekcjach języka angielskiego.
• Korzystanie z programów i filmów edukacyjnych, encyklopedii i słowników multimedialnych w trakcie lekcji.

• Korzystanie ze stron internetowych, portali i magazynów online dla nauczycieli w celach samokształcenia.

• Przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową.

• Korzystanie z materiałów i publikacji zamieszczonych na stronach internetowych.
• Wykorzystywanie poczty elektronicznej i komunikatorów społecznych do wymiany doświadczeń zawodowych.
• Tworzenie wersji anglojęzycznej szkolnej strony internetowej.

• Opracowywanie analiz próbnych egzaminów gimnazjalnych oraz egzaminów gimnazjalnych dla klas trzecich, tworzenie prezentacji multimedialnych.
Materiały dydaktyczne, testy, dyplomy, prezentacje multimedialne, anglojęzyczna wersja strony internetowej Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
• Prowadzenie lekcji otwartych dla innych nauczycieli oraz uczestnictwo w lekcjach otwartych innych nauczycieli.

• Konsultacje z nauczycielami uczącymi języka angielskiego, współpraca z innymi nauczycielami, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

• Udostępnianie materiałów dydaktycznych innym nauczycielom.

• Współpraca z pedagogiem oraz psychologiem szkolnym.

• Prowadzenie lekcji otwartych dla studentów.
Materiały dydaktyczne, scenariusze lekcji, notatki Cały okres stażu
Upowszechnianie
i promocja własnych doświadczeń, metod
i form pracy.
• Publikowanie na portalach internetowych materiałów dydaktycznych.

• Opublikowanie „projektu planu rozwoju zawodowego” na portalu dla nauczycieli.

• Pedagogizacja rodziców, opracowanie materiałów dotyczących trudności wychowawczych itp.
• Praca w zespole przedmiotowym nauczycieli języka angielskiego.

• Organizowanie zespołów wychowawczych.

• Prowadzenie szkoleniowej Rady Pedagogicznej w ramach WDN.
Materiały dydaktyczne, materiały dla rodziców, zapisy w dzienniku Cały okres stażu
Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą szkoły.
• Przestrzeganie w pracy z uczniem zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
• Kierowanie uczniów na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Opinie, orzeczenia PPP Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;

Przygotowanie i wdrożenie programu działań edukacyjno– wychowawczych.
• Opracowanie i realizacja programu działań edukacyjnych i wychowawczych.
Sprawozdanie z realizacji programu Cały okres stażu
Praca z uczniem zdolnym oraz uczniem mającym problemy w nauce. • Przygotowanie planu i prowadzenie koła zainteresowań oraz zajęć wyrównawczych.
Plan pracy,sprawozdanie Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;

Zorganizowanie i wdrożenie własnych pomysłów dydaktyczno-wychowawczych.
• Organizowanie na terenie szkoły wystaw, gazetek itp. dotyczących kultury krajów anglojęzycznych.

Gazetki, wystawy Cały okres stażu
Organizowanie konkursów z języka angielskiego. Zainteresowanie i mobilizowanie uczniów do sprawdzania swoich umiejętności.
• Organizacja i udział w konkursach z języka angielskiego.
• Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.
Dyplomy, informacje na stronie internetowej szkoły Cały okres stażu
Zorganizowanie „Dnia Szkockiego” i „Dnia Irlandzkiego”. • Zapoznanie uczniów z obyczajami krajów anglojęzycznych.
• Wystawa prac uczniów, degustacja potraw itp.
• Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
Dyplomy, prace uczniów, informacje na stronie internetowej szkoły Cały okres stażu
Diagnozowanie potrzeb uczniów.
• Ankietowanie i analiza. Ankiety Cały okres stażu
Przygotowanie testów do badania osiągnięć uczniów z języka angielskiego przed egzaminem gimnazjalnym.
• Opracowanie przykładowych zestawów egzaminacyjnych.
• Analiza i wnioski Testy, analizy Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;

Poznanie sytuacji rodzinnej i materialnej wychowanków
oraz organizowanie pomocy uczniom
z problemami .
• Diagnozowanie środowiska uczniów oraz ich sytuacji materialnej.

• Rozmowy z rodzicami.

• Współpraca z pedagogiem szkolnym.

• Pedagogizacja rodziców. Zapisy w dziennikach lekcyjnych, ankiety Cały okres stażu
Integracja zespołu klasowego.
• Realizacja programów profilaktycznych.

• Organizacja wycieczek, imprez i uroczystości klasowych we współpracy z rodzicami i nauczycielami.

Sprawozdania,
zapisy w dziennikach lekcyjnych Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony;

Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
• Diagnoza problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

• Dostosowanie skutecznych metod rozwiązania problemu edukacyjnego / wychowawczego.

• Praca z uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze.
Analiza Cały okres stażu

................
(podpis)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.