X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32929
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
Anny Gonerskiej
Ubiegającego się o stopień awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego

Przygłów 2014r.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
Anny Gonerskiej
Szkoła Podstawowa w Przygłowie
Termin odbywania stażu: 01.09.2014r. – 31.05.2017r.
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego
Czynności organizacyjne
1.Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. • Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela dyplomowanego,
• Udział w kursie doskonalącym „Dokumentowanie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego”, organizowanym przez WODN,
• Opracowanie dokumentacji potrzebnej do zaliczenia stażu, przede wszystkim planu rozwoju zawodowego. Wniosek o rozpoczęcie stażu;
Plan rozwoju zawodowego;
Stosowanie się do poznanych przepisów prawa w trakcie odbywania stażu.
Zaświadczenie o ukończonym kursie.

VIII – IX 2014r.,

Cały okres stażu
2. Analiza dokumentacji regulującej pracę szkoły • Zapoznanie się oraz analiza dokumentów szkolnych Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, WSO; Spójność planu rozwoju z dokumentacją szkoły
3. Bieżące dokumentowanie realizacji planu rozwoju

• Zbiór dokumentów potwierdzających realizację założeń planu rozwoju zawodowego Zaświadczenia, notatki własne, sprawozdania, scenariusze zajęć, imprez, karty wycieczek itd.
4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

• Opracowanie końcowe sprawozdania z planu rozwoju zawodowego Sprowadzanie końcowe
ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela. • Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in. w kursie kwalifikacyjnym lub w studiach podyplomowych; kursach doskonalących, warsztatach metodycznych;
• Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli;
• Studiowanie literatury fachowej;
• Gromadzenie materiałów służących jako pomoc naukowa w pracy dydaktyczno-wychowawczej;
• Stosowanie aktywizujących metod nauczania w pracy dydaktyczno-wychowawczej;
• Wyszukiwanie nowości pedagogicznych i stosowanie ich w praktyce Zbiór materiałów, zaświadczenia, certyfikaty; zgromadzona literatura, Cały okres stażu
Współpraca z rodzicami. • Opracowywanie ciekawych tematów na spotkania z rodzicami;
• Angażowanie rodziców w sprawy szkoły; w szczególności Oddziału Przedszkolnego;
• Stworzenie tablicy informacyjnej dla rodziców;
• Pozyskiwanie wśród rodziców sponsorów na rzecz klasy/szkoły;
• Zaangażowanie rodziców w akcje charytatywne organizowane w szkole;
• Organizowanie dla rodziców prelekcji z psychologiem, pedagogiem, logopedą lub innymi specjalistami;
• Zaangażowanie rodziców w akcję „Cała Polska czyta dzieciom” – realizacja projektu autorskiego „Rodzice czytają, dzieci słuchają” referaty na spotkania z rodzicami,
protokoły z zebrań z rodzicami,
opracowane materiały na tablicę informacyjną;
podziękowania dla rodziców;
tematy organizowanych prelekcji;
projekt „Rodzice czytają, dzieci słuchają”
Cały okres stażu
Praca w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej w szkole. • Opracowanie ankiet, dokonywanie analizy ankiet, współtworzenie raportu końcowego. Ankiety, raport z ewaluacji Rok 2014/2015;
2015/2016
Koordynacja i wdrożenie ogólnopolskiego programu ekologicznego „Kubusiowi Przyjaciele Natury” • Realizacja założeń programu;
• Organizacja spotkania z leśnikiem;
• Częste wycieczki do lasu;
• Udział w akcji „Sprzątanie Świata”,
• Dokarmianie zimą ptaków i leśnej zwierzyny,
• Założenie klasowej hodowli roślin doniczkowych;
• Obchody „Dnia Ziemi”;
• Propagowanie zdrowego stylu życia (spotkania z pielęgniarką); Uzyskanie certyfikatu „Kubusiowych Przyjaciół Natury”,
Scenariusze zajęć, imprez
Raporty z podjętych działań,
Zdjęcia. X 2014-VI 2015
Realizacja ogólnopolskiego programu profilaktycznego „Czyste powietrze wokół nas” • Realizacja założeń programu;
• Spotkanie z pielęgniarką;
• Prelekcja dla rodziców na temat szkodliwości palenia;
• Przygotowanie przedstawienia dla rodziców” PALENIU MÓWIMY STOP”;
• Udział w konkursach ogólnopolskich. Scenariusze zajęć, zdjęcia z występów dzieci, potwierdzenia udziału w konkursach X-2014 – IV 2015
Realizacja ogólnopolskiego programu zdrowotnego „Akademia Aquafresh” • Spotkanie ze stomatologiem;
• Przystąpienie do Klubu Wiewiórki;
• Nauka prawidłowego mycia zębów;
• Przygotowanie przedstawienia dla rodziców „Czarownica w opałach”; Scenariusze zajęć, zdjęcia z występów dzieci, potwierdzenia udziału w konkursach X 2014 – VI 2015
Stosowanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej nowoczesnych metod aktywizujących oraz wychowawczych • Stosowanie w praktyce metod aktywizujących np.; metoda nitki i kłębka, mapa skojarzeń;
• Stosowanie Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
• Wykorzystywanie zabaw z grupy KLANZA itp Konspekty zajęć, Cały okres stażu

§ 8 ust 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
Wykorzystanie
technologii komputerowej w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
• Opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć, imprez, kart pracy pomocy dydaktycznej;
• Przygotowanie prezentacji multimedialnych na zajęcia z dziećmi oraz na spotkania z rodzicami;
• Przygotowanie i obróbka zdjęć z imprez, uroczystości i wyjazdów;
• Zamieszczanie zdjęć z imprez na stronie internetowej szkoły; Przykładowe
dokumenty i
pomoce
dydaktyczne
wykonane
technologi?

komputerową,
prezentacje multimedialne;
zdjęcia z imprez, Cały okres stażu
Korzystanie z zasobów Internetu • Korzystanie z encyklopedii multimedialnych;
• Prezentacja podczas zajęć bajek i programów edukacyjnych np.: „ Jedynkowe Przedszkole”, „Domowe Przedszkole”, „Bolek i Lolek”, „Dora poznaje świat”, „Rodzina Pytalskich” itp.;
• Korzystanie z portali oświatowych:
- www.publikacje.edux.pl
- www.wychowanieprzedszkolne.pl
- www.przedszkolaczek.com.pl,
- www.nauczycieleprzedszkola.pl,
- www.bliżejprzedszkola.pl,
- www.edukacja.edukx.pl ,
- www.publikacje.edu.pl
• Publikacja artykułów, scenariuszy imprez i uroczystości, konspektów zajęć, planu rozwoju na w/w portalach edukacyjnych.

Zgromadzone materiały, zaświadczenia publikacji Cały okres stażu
§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z nauczycielami na terenie szkoły • Prowadzenie zajęć otwartych i koleżeńskich;
• Prezentacje sceniczne w wykonaniu dzieci z Oddziału Przedszkolnego dla innych klas i ich wychowawców;
• Praca z nauczycielami w ramach cyklicznych spotkań zespołu nauczycieli klas 0-III;
• Prezentacja ciekawych referatów lub materiałów ze szkoleń w placówce WODN na posiedzeniach rady pedagogicznej;
• Opracowanie scenariuszy zajęć, imprez i uroczystości i przekazanie ich do biblioteki szkolnej.
Konspekty zajęć;
Karty wycieczek;
Scenariusze imprez i uroczystości, zdjęcia z uroczystości, wyjazdów, materiały ze szkoleń Cały okres stażu
Dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami z szerszym gronem nauczycieli. • Publikacja artykułów, scenariuszy na portalach oświatowych oraz w czasopismach edukacyjnych np. Życie Szkoły;
• Współpraca z nauczycielami z okolicznych przedszkoli np. wspólna organizacja konkursów; organizowanie wspólnych zabaw, zajęć. Zaświadczenia o publikacji; regulaminy konkursów, scenariusze zajęć Cały okres stażu

§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego „Od literki do cyferki” • Zgromadzenie materiałów potrzebnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści;
• Umieszczenie programu w szkolnym zestawie programów;
• Wdrożenie programu do realizacji;
• Realizacja założeń programu podczas zajęć z dziećmi Program,
Potwierdzenie dyrektora XI 2014 – V 2017
Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego „ Z przyrodą za pan brat” • Zgromadzenie materiałów potrzebnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści;
• Umieszczenie programu w szkolnym zestawie programów;
• Wdrożenie programu do realizacji;
• Realizacja założeń programu podczas zajęć z dziećmi

X 2015– VI 2017
§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
Organizowanie i współorganizowanie konkursów dla dzieci: wewnątrzszkolnych, gminnych ”Wiosna w błękitnej sukience”, regionalnych „ Ekologiczny parasol” i ogólnopolskich „Mój przyjaciel kot”.
Organizacja konkursu plastycznego dla rodziców „ Bombka moich marzeń” • Opracowanie regulaminów konkursów;
• Zamieszczenie oferty konkursu np.: na stronie: www.bliżejprzedszkola.pl,
• Pozyskanie sponsorów, fundatorów nagród dla zwycięzców w konkursach Regulaminy konkursów, zaświadczenia, dyplomy, zgromadzone nagrody dla dzieci I 2015 – I 2016
XII 2014
Przygotowanie dzieci do konkursów wewnątrzszkolnych, gminnych np.; „Sulejowskie Słońce”, ogólnopolskich. • Udział dzieci w konkursach;
• Przygotowanie podkładów muzycznych;
• Wysłanie prac konkursowych; Zaświadczenia, dyplomy, nagrody Cały okres stażu
Organizacja wyjazdów oraz wycieczek. • Wypełnienie karty wycieczki,
• Wyszukiwanie ciekawych miejsc, które można odwiedzić. Karty wycieczki, zdjęcia z wyjazdów Cały okres stażu
Organizowanie i współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych. • Przygotowanie scenariuszy przedstawień;
• Przygotowanie zaproszeń;
• Przygotowanie dekoracji oraz strojów dla dzieci Zdjęcia z imprez, scenariusze przedstawień Cały okres stażu
Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Piotrkowie Tryb. • Organizowanie cyklicznych wyjazdów na zajęcia multimedialne przeprowadzane w Bibliotece Pedagogicznej Karty wycieczki, tematy zajęć multimedialnych Cały okres stażu

§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
Aktywna i systematyczna
współpraca z różnymi
organizacjami i
instytucjami.

• Współpraca z WORD w Piotrkowie Tryb. oraz z Komisariatem Policji w Sulejowie – organizacja spotkań z policjantami;
• Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Przygłowie oraz z Państwową Strażą Pożarną w Piotrkowie – zwiedzanie remizy strażackiej, spotkania ze strażakami;
• Współpraca z pielęgniarką szkolną – pogadanki tematyczne
• Współpraca z Powiatową Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną - organizacja prelekcji dla rodziców, organizacja przesiewowego badania logopedycznego, kierowanie dzieci z problemami rozwojowymi na badania;
• Współpraca z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną „Tęczowa” - organizacja prelekcji dla rodziców,
• Współpraca z Muzeum w Piotrkowie Tryb. – wyjazdy, organizacja spotkań z przedstawicielami Muzeum;
• Współpraca z Nadleśnictwem Państwowym w Kole – zorganizowanie spotkania z leśniczym; wycieczka do Osady leśnej w Kole. Zdjęcia ze spotkań,
Protokoły z zebrań z rodzicami,
Lista dzieci objętych pomocą logopedyczną, Cały okres stażu
Działania na rzecz najbliższego środowiska • Współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Piotrkowie – występy dzieci dla mieszkańców domu;
• Współpraca z Domem Małego Dziecka w Piotrkowie – zbiórka odzieży dla dzieci oraz słodyczy;
• Zorganizowanie spotkania wigilijnego „ Wszyscy kolędujmy” dla osób starszych i samotnych Zdjęcia z występów, upominki wykonane dla osób starszych,
Zbiórka ubrań i słodyczy XI - I 2014/2017
Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych • Góra Grosza;
• Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę;
• Zbiórka nakrętek Potwierdzenie udziału w akcji Cały okres stażu
Współpraca z wydawnictwem MAC • Udział w szkoleniach i konferencjach tematycznych organizowanych przez wydawnictwo;
• Pozyskanie nagród dla dzieci, biorących udział w różnorodnych konkursach Zaświadczenia, certyfikaty Cały okres stażu
Współpraca z Publiczną Biblioteką w Sulejowie – filia w Przygłowie • Organizacja cyklicznych spotkań z panią bibliotekarką;
• Współorganizowanie konkursów plastycznych, recytatorskich Scenariusze spotkań, regulaminy konkursów,
Zdjęcia, prace plastyczne dzieci, dyplomy, nagrody Cały okres stażu
Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną - Oddział dla Dzieci w Piotrkowie Tryb. • Udział w zajęciach organizowanych przez bibliotekę;
• Wystawa w bibliotece prac plastycznych dzieci. Karty wycieczki;
Potwierdzenie współpracy Cały okres stażu

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych bądź wychowawczych. • Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych;
• Ustalenie metod pracy z dziećmi i opis podjętych działań;
• Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu;
• Uzyskane rezultaty i wnioski końcowe opracowane materiały;
Cały okres stażu

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.