X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32941
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: Dorota Rosa
Stanowisko: nauczyciel
Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole nr 90 w Katowicach
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2016
Termin zakończenia stażu: 31 maj 2019

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

§ 8 ust 2 pkt. 1 Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
L .p Zadania
Formy realizacji Termin Dowody dokumentacji
1 Poznanie procedury awansu zawodowego

Wyszukiwanie i analizowanie przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego ( ustawy, rozporządzenia)

Cały okres stażu

2. Podwyższanie własnych kwalifikacji: zdobywanie wiedzy i umiejętności w procesie doskonalenia zawodowego.

Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego
-rady szkoleniowe, -konferencje,
-warsztaty metodyczne
-studiowanie literatury
Pedagogicznej
-studia podyplomowe logopedia z glottodydaktyką, Oligofrenopedagogika
Według potrzeby i oferty Certyfikaty,
Zaświadczenia
Wykaz lektur

3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez stosowanie nowatorskich metod i technik.

Wdrażanie poznanych technik i metod w pracy z dziećmi Bajkoterapia jako metoda kształtowania zachowań u dzieci w wieku przedszkolnym -„Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
-Wdrożenie programu własnego „Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu”
- Program własny „W Świecie orgiami”
-Innowacja pedagogiczna ,, Wspomaganie dzieci w wieku przedszkolnym W kształtowaniu gotowości do nauki czytania i pisania” ,,Zaczarowany Świat Literek”- przy współpracy z nauczycielkami
Innowacja pedagogiczna „Edukacja Regionalna” przy współpracy z nauczycielkami Okres stażu
wg. potrzeb
w oparciu o tygodniowe plany pracy Zapis w dzienniku zajęć
4. Podejmowanie współpracy z rodzicami:
-wykorzystywanie nabytych umiejętności interpersonalnych .

Opracowanie planu współpracy z rodzicami
Prowadzenie :
- zebrań grupowych.
- konsultacji dla rodziców
- rozmów indywidualnych
- kontakt mailowy

wg.
ustalonego terminu

systematycznie

wg. potrzeb
Plan współpracy z rodzicami
lista obecności rodziców
na zebraniu, protokoły, notatki

5. Pedagogizacja rodziców-integracja rodziny z przedszkolem Organizowanie i prowadzenie warsztatów z rodzicami i dziećmi. - udział w warsztatach twórczych.
Przygotowanie dzieci do uroczystości okolicznościowych według własnego pomysłu, tworzenie układów choreograficznych stosowanych do danej uroczystości. wg .planu współpracy z rodzicami

wg .planu rocznego przedszkola Scenariusze spotkań ankieta - ewaluacja zajęć.

notatki

§ 8 ust 2 pkt. 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
L .p Zadania
Formy realizacji Termin Dowody dokumentacji
1 Wykorzystanie technologii informacyjnej stosowanej w pracy z dziećmi
Wykorzystanie na zajęciach urządzeń multimedialnych (magnetofon,telewizja, odtwarzacz dvd, komputer) i środków audiowizualnych (płyt cd , dvd ), wykorzystanie tablicy interaktywnej. wg. Potrzeb i zainteresowań Zebrane pomoce

2 Podejmowanie działań z zakresu
technologii komunikacyjnej:

- komputer jako narzędzie pracy służące opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz informacji i materiałów dla rodziców.

- Komputer jako pomoc dydaktyczna wspomagająca rozwój dziecka. -Opracowanie dokumentów
związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczo
dydaktyczn?

- awansem zawodowym
- zamieszczanie artykułów i informacji dla rodziców o grupie na stronie internetowej przedszkola.
- redagowanie gazetki przedszkolnej „Świat Przedszkolaka”
stosowanie programów edukacyjnych dla dzieci
-tworzenie prezentacji multimedialnych
-tworzenie dyplomów,
- wykorzystanie podczas zajęć filmów, bajek, słuchowisk muzycznych itp.
- wykorzystanie gier edukacyjnych z użyciem tablicy multimedialnej Okres stażu Zebrana dokumentacja
3 Podjęcie współpracy z internetowym
portalem edukacyjnym

Opublikowanie na portalu edukacyjnym wybranych scenariuszy zajęć, innowacji i programów własnych
-umieszczanie zdjęć na stronie internetowej przedszkola
- umieszczanie ważnych wydarzeń na w gazetce osiedlowej „Głos Tysiąclecia”
-umieszczanie sprawozdań na platformie Akademia Zdrowego Przedszkolaka

Okres stażu

Teksty publikacji ,
Potwierdzenia,
Gazeta „Głos Tysiąclecia”

§ 8 ust 2 pkt. 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
L .p Zadania
Formy realizacji Termin Dowody dokumentacji
1.

Przygotowanie referatu na szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej na temat : „Rozwój ruchowy a mowa dziecka”
Opracowanie materiałów dla nauczycieli przesłanie poczta elektroniczną niezbędnych materiałów wg. ustalonego terminu
Tekst wystąpienia
2.

Przygotowanie referatu na szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej na temat : „Ćwiczenia profilaktyki logopedycznej w przedszkolu”
rozdanie opracowanych materiałów. wg.
ustalonego terminu Tekst wystąpienia
3. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami nabytymi w czasie trwania szkoleń i warsztatów z innymi nauczycielami . Udostępnienie otrzymanych
materiałów ze szkoleń.
- prowadzenie zajęć otwartych dla dzieci ze Przedszkola Rehabilitacyjno Oświatowego dla dzieci Niepełnosprawnych
- zorganizowanie zajęć otwartych dla chętnych nauczycieli „Taniec kształtuje, bawi i wychowuje”.
- Zorganizowanie Mini Olimpiady” z dziećmi niepełnosprawnymi.

Okres stażu Zapis w dzienniku zajęć.
4. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli . Prezentacja własnego warsztatu pracy Raz w roku Scenariusze zajęć pokazowych
5. Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu - aktywny udział w pracach na rzecz przedszkola

Wykonywanie czynności dodatkowych
przydzielonych przez dyrektora Okres stażu Potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt 4 a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
L .p Zadania
Formy realizacji Termin Dowody dokumentacji
1 Realizowanie programów własnych

Opracowanie programu „Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu”
„W świecie origami”

Przedstawienie programu na Radzie pedagogicznej

Wdrożenie programu do realizacji

rok szkolny
2016/2017 Zatwierdzenie przez dyrektora

Przyjęcie programu przez Rade pedagogiczn?

Program własny
2 Wdrożenie Innowacji pedagogicznych
Realizacja innowacji pedagogicznych ” ,, Wspomaganie dzieci w wieku przedszkolnym W kształtowaniu gotowości do nauki czytania i pisania” ,,Zaczarowany Świat Literek”- przy współpracy z nauczycielkami
Innowacja pedagogiczna „Edukacja Regionalna” okres stażu Innowacja

Eksponowanie prac dzieci
w “Galerii Przedszkolnej” zdjęcia prac dzieci

3 Realizacja programu „Akademia zdrowego przedszkolaka”
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Wdrażanie programu: „Akademia zdrowego przedszkolaka”
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Mamo, tato wolę wodę” „ Akademia Aquafresh”
okres stażu Certyfikaty
Sprawozdanie
4 Realizacja projektu „Katowiczanin 2020” Koordynator projektu edukacyjnego „Katowiczanin 2020” Okres stażu do czasu zakończenia projektu dokumentacja

§ 8 ust 4 pkt. c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
L .p Zadania
Formy realizacji Termin Dowody dokumentacji
1 Promocja przedszkola w środowisku lokalnym i na skale ogólnopolską.

Przygotowanie i udział dzieci w konkursach między przedszkolnych i ogólnopolskich .

wg .ofert Dyplomy, podziękowania
2 Zorganizowanie konkursu dla dzieci w przedszkolu:
„Moja własna książka”

Zorganizowanie konkursu ogólnopolskiego „W świecie origami” :

Opracowanie regulaminów, przygotowanie dyplomów

Zakup nagród oraz wysłanie dyplomów i podziękowań Okres stażu

Regulaminy konkursów
potwierdzenie dyrektora
3

Organizowanie i współudział w planowanych wycieczkach .

Organizowanie wycieczek i wyjazdów do:
- Kina
- Teatru
- Na Wystawy
- Wycieczki poznawcze
- do Krakowa
-do Urzędu Miastaw Katowicach
- Żory - Osiny
Wyjazdy na wycieczki według potrzeb i zainteresowań Okres stażu Roczny Plan Rozwoju Przedszkola,
tygodniowe plany pracy
regulamin wycieczki, sprawozdanie

§ 8 ust 4 pkt. e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
L .p Zadania
Formy realizacji Termin Dowody dokumentacji
1 Systematyczna współpraca z psychologiem, logopedą przedszkolnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Uzyskiwanie wskazówek do dalszej pracy z dziećmi, konsultacje z Poradnią PP
Uczestnictwo w szkoleniach, prelekcjach organizowanych przez poradnię
. Okres stażu Potwierdzenie współpracy przez specjalistów własne spostrzeżenia

2 Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Współpraca z instytucjami
kulturalno-oświatowymi.

-Miejska Biblioteka Publiczna nr 25
w Katowicach

- Ośrodek dla Dzieci Niepełnosprawnych

- Zespół Szkół Plastycznych

- Szkoła Podstawowa nr 59
w Katowicach

- Klub Seniora
- Koordynator imprez przedszkolnym w tym „Pikniku rodzinnego”- zapraszanie absolwentów do wspólnej zabawy
wg. planu współpracy
ze środowiskiem

3 Współudział w ogólnopolskiej kampanii „Pola Nadziei”

Podejmowanie współudziału w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie przedszkola :
- akcji dla bezdomnych zwierząt na rzecz Schroniska w Chorzowie .
- akcji „Góra Grosza” Towarzystwa Nasz dom
-akcji świątecznej „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem” na rzecz dzieci z Ośrodka Świętego Jacka w Dębie.
- akcji: „Nakręć się z uśmiechem”

- akcji ekologicznej zbierania zużytych baterii

Zachęcanie dzieci i rodziców do udziału w akcjach. Okres stażu Podziękowania

§ 8 ust. 2 pkt 4f Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody dokumentacji
1. Wdrażanie dzieci i rodziców do prac na rzecz przedszkola.
Pomoc rodziców w drob-nych naprawach. Pozyski-wanie
funduszy. Finansowa lub
rzeczowa pomoc rodziców w wyposażeniu przedszkola.
Okres stażu. Na bieżąco (w miarę możliwości)
Potwierdzenie dyrektora
2. Udział w wewnątrz przedszkolnych i szkolnych imprezach
integracyjnych.
Współorganizowanie i koordynowanie festynów rodzinnych.
Wspólna zabawa, zaangażowa-nie dzieci i rodziców. Integracja grupy. Lepsze poznanie się
(dzieci i rodziców),
wywołanie miłej, radosnej atmosfery.
Okres stażu Potwierdzenie dyrektora
zdjęcia
Uzyskanie dodatkowych osiągnięć w pracy
zawodowej.
Otrzymywanie dodatków motywacyjnych.
Nagrody dyrektora.
Okres stażu Dyplom

§ 8 ust 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
L .p Zadania
Formy realizacji Termin Dowody dokumentacji
1. Prowadzenie obserwacji – dokonanie rozpoznania potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci dwóch przypadków . Zapobieganie napotkanym trudnościom .Podejmowanie działań wspierających dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci.

Zbieranie informacji
o dzieciach według przygotowanych narzędzi badawczych

dobór odpowiednich form
i metod pracy
Okres stażu

Opis i analiza dwóch problemów wychowawczych i edukacyjnych .

-karty obserwacji
- karty diagnozy
przedszkolnej
-plany działań wspierających

........................................ ........................................
data i podpis dyrektora Zatwierdzenie planu do realizacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.