X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32915
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela dyplomowanego

Magdalena Olton
Nauczyciel chemii
Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2019r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Cel ogólny:
• uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Cele szczegółowe:
• podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy,
• uczestniczenie w różnych formach doskonalenia służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły.

Czynności organizacyjne

Zadania Formy realizacji Termin
realizacji Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu i przygotowanie planu rozwoju zawodowego. • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia).
• Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie plan rozwoju zawodowego.
• Udział w szkoleniu dotyczącym dokumentowania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
IX 2016 r.

okres stażu • Rejestr przeanalizowanych przepisów.
• Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
• Zatwierdzony przez Dyrektora szkoły plan rozwoju zawodowego.
• Potwierdzenie uczestnictwa w kursie.
2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. • Gromadzenie dokumentacji. Okres stażu • Raz na semestr ustne sprawozdania u Dyrektora szkoły z realizacji planu.
3.Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. • Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
• Uzyskanie oceny dorobku zawodowego. VI 2019 r. • Ocena dorobku zawodowego.
• Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.


REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM MENiS

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły(...)
Zadania Formy realizacji Termin
realizacji Dowody realizacji
1. Doskonalenie kompetencji zawodowych. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy w celu podnoszenia jakości pracy szkoły. • Udział w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły ( kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje).
• Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami. Cały okres stażu. • Zaświadczenia
2. Podnoszenie jakości nauczania poprzez doskonalenie własnej pracy dydaktycznej. • Poszerzenie wiedzy na temat aktywizujących metod nauczania; organizacja lekcji z ich wykorzystaniem. Na bieżąco • Scenariusze
• notatki
3. Prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniami wykazującymi trudności w uczeniu się oraz uczniami szczególnie uzdolnionymi. • Praca z uczniami z problemami dydaktycznymi oraz uczniami szczególnie uzdolnionymi. W miarę potrzeb • Plan
• Zapisy w dzienniku
4. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej pod kątem doskonalenia warsztatu i metod pracy. • Lektura i analiza literatury fachowej
• Opracowanie wymogów do potrzeb edukacyjnych dzieci. Cały okres stażu • Wykaz literatury
• Rozkład materiału
5. Aktywny udział w pracach zespołu przyrodniczo- informatycznego. • Realizowanie zadań zespołu przedmiotowego
• Wymiana doświadczeń pedagogicznych Okres stażu • zaświadczenie
6. Monitorowanie efektów nauczania. • Przygotowanie testu diagnozującego z chemii na potrzeby wewnątrzszkolnego badania osiągnięć ucznia.
• Opracowanie i przedstawienie analizy wyników po egzaminie gimnazjalnym kl. III Okres stażu · Analiza efektów nauczania

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

Zadania Formy realizacji Termin
realizacji Dowody realizacji
1. Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej i informacyjnej. • Prowadzenie dokumentacji własnej, szkolnej, diagnostycznej uczniów w formie elektronicznej.
• Opracowanie planu rozwoju oraz całej dokumentacji awansu zawodowego.
• Korzystanie z programów pakietu Office w tworzeniu dokumentów wykorzystywanych podczas lekcji (testy, sprawdziany, scenariusze zajęć lekcyjnych)
• Wykorzystanie technologii informacyjnej do przygotowania gazetek.
• Wykorzystanie techniki komputerowej do opracowania tabel i wyników osiągnięć uczniów.
• Prowadzenie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. na bieżąco • testy, sprawozdania, konspekty, itp.
2. Korzystanie z nowoczesnej technologii komunikacyjnej. • Wymiana doświadczeń i poglądów z nauczycielami za pomocą następujących narzędzi: e – mail, forum dyskusyjne.
• Zdobywanie materiałów dydaktycznych poprzez Internet: wykorzystanie narzędzi zaawansowanego wyszukiwania.
• Śledzenie stron internetowych pod kątem wyszukiwania ofert szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego.
• Korzystanie ze stron MEN (śledzenia zmian w przepisach oświatowych)
• Komunikowanie się przez Internet (dziennik elektroniczny) z nauczycielami i rodzicami (a także przez e – maile). okres stażu • opracowane materiały, wykaz stron internetowych

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania Formy realizacji Termin
realizacji Dowody realizacji
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. • Prowadzenie zajęć otwartych, koleżeńskich dla zainteresowanych nauczycieli. (elementy oceniania kształtujące)
• Opracowanie i udostępnienie konspektów zajęć, scenariuszy imprez i planów.
• Kontakty z nauczycielami w celu wymiany doświadczeń.
• Aktywny udział w pracach zespołu przyrodniczo- informatycznego
• Uczestniczenie i omawianie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli. Jedna lekcja w roku

według potrzeb • Scenariusze, konspekty, potwierdzenia dyrektora szkoły
.
• Materiały w formie zapisów elektronicznych i poglądowe wydruki danych opracowań.
2. Współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów • Obserwacja dziecka, rozmowa, poznanie sytuacji rodzinnej okres stażu • Notatki
3. Dzielenie się doświadczeniem poprzez sieć Internet. • Umieszczenie własnej publikacji na stronie portalu edukacyjnego 2016 zaświadczenie
4. Praca w komisjach szkolnych • udział w pracach komisji zleconych przez dyrektora szkoły bądź na prośbę innych nauczycieli okres stażu • Potwierdzenie dyrektora szkoły

§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania

Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
1. Przygotowanie programu zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego. • Przygotowanie programu i opracowanie planu zajęć 2018,2019 • Program, plan
2. Współtworzenie indywidualnych programów terapeutyczno – edukacyjnych – dostosowanie treści i wymogów edukacyjnych z chemii dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. • Opracowanie nowych lub zmodyfikowanie istniejących treści i wymogów edukacyjnych 2016,20172018,2019 • Treści i wymogi edukacyjne

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących
zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania Formy realizacji Termin
realizacji Dowody realizacji
1. Poszerzenie dydaktycznych działań szkoły. • Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach chemicznych
• Zorganizowanie prezentacji multimedialnych z ekologii i ochrony środowiska. Zgodnie z harmonogramem

Kwiecień 2017,2018 • Zaświadczenie

• prezentacja
2. Poszerzenie wychowawczych i opiekuńczych działań szkoły.

• Udział w wycieczkach klasowych, imprezach szkolnych.
• Współorganizowanie wyjść do muzeum, kina.
• Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów – poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów. Cały okres stażu • Karty wycieczek
• notatka

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Zadania Formy realizacji Termin
realizacji Dowody realizacji
1. Współpraca z pedagogiem szkolnym. • Rozmowy z pedagogiem szkolnym na temat uczniów mających problemy edukacyjno - wychowawcze Zgodnie z potrzebą • Potwierdzenie współpracy
2. Współpraca z przedstawicielami służby zdrowia. • Konsultacje z pielęgniarką szkoln?

• Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie zajęć tematycznych Okres stażu • Potwierdzenie współpracy
3. Działania na rzecz środowiska lokalnego • Akcje charytatywne mające na celu zbieranie środków dla dzieci z rodzin najuboższych i innych potrzebujących Według potrzeb • potwierdzenie
4. Współpraca ze świetlicą środowiskową działającą przy parafii św. Kazimierza Królewicza w Kobyłce • Konsultacje dla gimnazjalistów z chemii Według potrzeb • potwierdzenie

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania Formy realizacji Termin
realizacji Dowody realizacji
1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych • Zapoznanie się z opinią poradni
• Zapoznanie się z sytuacją rodzinn?

• Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych Okres stażu • Opis i analiza dwóch przypadków.
Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.