X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32840
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Magdaleny Maksymowicz
Nauczyciela kontraktowego
w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu
Ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

1.Dane personalne:
a. Imię i nazwisko nauczyciela: Magdalena Maksymowicz
b. Miejsce pracy: Zespół Szkół Specjalnych w Opolu
c. Pełniona funkcja: nauczyciel prowadzący zajęcia w zespole rewalidacyjno-wychowawczym
d. Okres odbywania stażu: 01.09.2016r. – 31.05.2019r.

2.Cel: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z póź. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karcie Nauczyciela, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz. U. z 2013r. Poz. 393.

3.Plan rozwoju zawodowego został napisany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późniejszymi zmianami)

I Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

Zadania:
1.Uczestniczenie w pracach organów szkoły
2.Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych
3.Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i higienicznych warunków podczas zajęć
4.Współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi

Formy realizacji:
Ad.1
a)Udział w pracach Rady Pedagogicznej,
b)Współpraca w zespołach
Ad.2
a)Zajęcia integracyjne z grupami przedszkolnymi i szkolnymi z miasta Opola
b)Organizacja uroczystości, spotkań grup rewalidacyjnych
c)Wycieczki i wyjścia do instytucji kultury
Ad.3
a)Opieka nad uczniami podczas zajęć
b)Kontynuacja pogłębiania wiedzy w zakresie karmienia terapeutycznego
Ad.4
a)Zebrania, konsultacje, rozmowy telefoniczne

Termin:
-Okres stażu

Dowody realizacji:
Ad.1
a)Listy obecności
b)Uchwały Rady Pedagogicznej
Ad.2
a)Zapisy w dzienniku
Ad.3
a)Zapisy w dzienniku
b)Zaświadczenia
c)Notatki
Ad.4
a)Zapisy w dzienniku
b)Zapisy w zeszytach kontaktów

II Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

Zadania:
1.Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu
2.Udział w pracach zespołu nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
3.Udział w formach pozaszkolnego doskonalenia zawodowego
4.Tworzenie własnego warsztatu pracy

Formy realizacji zadań:
Ad.1
a)Uczestnictwo w radach szkoleniowych i kursach organizowanych na terenie szkoły
Ad.2
a)Wymiana doświadczeń
b)Wspólne zajęcia
c)Wdrażanie standardów dotyczących karmienia terapeutycznego
Ad.3
a)Udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych
Ad.4
a)Budowanie bazy pomocy i materiałów dydaktycznych, w tym w oparciu o własne pomysły
b)Tworzenie bazy stron internetowych z materiałami dydaktycznymi

Termin:
-Okres stażu

Dowody realizacji zadań:
Ad.1
a)Notatki
b)Zaświadczenia potwierdzające udział
Ad.2
a)Notatki
b)Zapisy w dzienniku
c)Zapisy w dziennikach oraz ich aktualizowanie stosownie do potrzeb
Ad.3
a)Zaświadczenia potwierdzające udział
b)Notatki
Ad.4
a)Segregator
b)Zbiór pomocy i materiałów dydaktycznych
c)Spis stron internetowych

III Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Zadania:
1.Poznanie procedury związanej z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego
2.Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego

Formy realizacji:
Ad.1
a)Ustawa o systemie oświaty,
b)Karta Nauczyciela,
c)Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
d)Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego
Ad.2
a)Śledzenie i gromadzenie nowych przepisów prawa oświatowego

Termin:
Ad.1
- wrzesień 2016
Ad.2
-okres stażu

Dowody realizacji zadań:
Ad.1
a)Notatki
Ad.2
a)Notatki
b)Kserokopie lub wydruki dokumentów

IV Organizacja i doskonalenie warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach

Zadania:
1.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego
2.Współpraca z opiekunem stażu
3.Zaplanowanie pracy rewalidacyjno-wychowawczej
4.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
5.Prowadzenie dokumentacji szkolnej

Formy realizacji:
Ad.1
a)Analiza przepisów prawnych:
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela;
Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Ad.2
a)Zawarcie kontraktu i ustalenie zasad współpracy
b)Ustalenie terminów spotkań
c)Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
d)Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, opracowanie konspektów zajęć
e)Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności we współpracy z opiekunem stażu
f)Opracowanie projektu sprawozdania z realizacji stażu
Ad.3
a)Zapoznanie się z dokumentacją uczestników zajęć
b)Poznanie rodziców i opiekunów
c)Organizacja pomieszczenia przeznaczonego do prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa
d)Konsultacje z nauczycielami prowadzącymi ten typ zajęć
Ad.4
a)Analiza programów nauczania i planów pracy
b)Stosowanie aktywizujących metod nauczania
c)Opracowanie pomocy dydaktycznych
d)Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
e)Autorefleksja na temat prowadzonych zajęć
Ad.5
a)Prowadzenie dzienników zajęć i obserwacji

Termin:
Ad.1
-wrzesień 2016
Ad.2
-a) i b) wrzesień 2016
c) d) e) -okres trwania stażu
f) ostatnie 3 miesiące trwania stażu
Ad.3
a)-Wrzesień 2016
Ad.4 i Ad.5 –okres stażu

Dowody realizacji:
Ad.1
a)Notatki
b)Plan rozwoju zawodowego
Ad.2
a)Kontrakt, notatka
b)Harmonogram
c)Notatki, Ocena opiekuna stażu
d)Harmonogram, Scenariusze
e)Notatki
f)Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
Ad.3
a)Notatki
b)Zapisy w dzienniku
c)Aranżacja pomieszczenia
d)Notatki
Ad.4
a)Notatki
b)Notatki
c)Segregator z materiałami
d)Zaświadczenia potwierdzające udział
e)Zeszyt autorefleksji z wnioskami
f)Systematyczne zapisy w dziennikach

V Uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania:
1.Zapoznanie się z potrzebami, problemami i zagrożeniami charakterystycznym dla wieku rozwojowego uczniów
Diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych
2.Wykorzystanie komputera i Internetu w codziennej pracy

Formy realizacji:
Ad.1
a)Obserwacja własna
b)Rozmowy z rodzicami i opiekunami o sytuacji rodzinnej i środowisku lokalnym
c)Pomoc w kontakcie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz fundacjami i stowarzyszeniami, które opiekują się osobami niepełnosprawnymi
d)Kontakt osobisty lub telefoniczny w nagłych sytuacjach
e)Wnioski wyciągane z obrad Rady Pedagogicznej
Ad.2
a)Konsultacje dotyczące poszczególnych uczniów

Termin:
-okres stażu

Dowody realizacji:
Ad. 1
-notatki i zapisy w dzienniku zajęć rewalidacyjno-wychowawczym
Ad.2
-notatki

VI Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania:
1.Publikowanie własnych prac
2.Wykorzystanie komputera i Internetu w codziennej pracy

Formy realizacji:
Ad.1
a)Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej
Ad.2
a)Przesyłanie prac i dokumentów drogą internetow?

b)Publikowanie na portalach edukacyjnych
c)Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu
d)Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku
e)Opracowanie przy użyciu różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, dokumentacji szkolnej, dyplomów
f)Korzystanie z rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali edukacyjnych
g)Uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach ze stron WWW dotyczących awansu lub poprzez pocztę elektroniczną (wydawnictwa i firmy szkoleniowe)
h)Przygotowanie zestawienia semestralnego oraz świadectw za pomocą programów komputerowych dostępnych w szkole
i)Opracowanie scenariuszy lekcji

Termin: -okres stażu

Dowody realizacji:
Ad.1
- plan awansu zawodowego
Ad.2 -Segregator z materiałami dodatkowymi, -Płyty CD-ROM -Dokumentacja -Notatki -Potwierdzenia udziału -Zapisy w dzienniku zajęć, świadectwa -Scenariusze zajęć

VII Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem zadań realizowanych przez nauczyciela

Zadania:
1.Współpraca z bibliotekami
2.Udzielanie pomocy rodzicom w zrozumieniu problemów rozwojowych i wychowawczych
3.Udział w pracach zespołów wychowawczych

Formy realizacji zadań:
Ad.1
a)Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej (nowości książkowe, czasopisma)
b)Nawiązanie współpracy z wojewódzką biblioteką pedagogiczn?

Ad.2
a)Przygotowywanie na spotkania z rodzicami materiałów edukacyjnych
b)Współpraca z psychologiem szkolnym
Ad.3
a)Omawianie problemów edukacyjnych uczniów i proponowanie rozwiązań

Termin:
-okres stażu

Dowody realizacji:
-Notatki -Organizacja spotkań promujących czytelnictwo -Zapisy w dziennikach

VIII Posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Zadania:
1.Udział w pracach nad aktualizacją przepisów prawa wewnątrzszkolnego
2.Dalsze poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
3.Znajomość i aktualizacja wiedzy dotyczącej prawa oświatowego, aktualnych przepisów w tym zakresie oraz pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich

Formy realizacji:
Ad.1
a)Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej nad zmianami Wewnątrzszkolnego systemu oceniania
Ad.2
a)Analiza przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej
Ad.3
a)Zapoznanie się z bieżącym stanem prawnym w tym zakresie oraz obserwowanie zmian
b)Przekazywanie informacji w zależności od potrzeb

Termin: -okres stażu

Dowody realizacji:
-Uchwały Rady pedagogicznej -Notatki

Zadania:
Inne zagadnienia i problemy mogące wyniknąć w czasie trwania stażu
Termin: -okres stażu

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnych.
Opracowała mgr Magdalena Maksymowicz

Zatwierdzam do realizacji: ........................................

Podpis i pieczęć dyrektora szkoły
........................................ Miejscowość i data

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.