X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32804
Przesłano:

Program zajęć wyrównawczych dla uczniów słabych z matematyki w II klasie liceum

PROGRAM ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH DLA UCZNIÓW SŁABYCH
Z MATEMATYKI W KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

SPIS TREŚCI

1. Wstęp
2. Założenia programu
3. Cele programu
a. Cele dydaktyczne
b. Cele wychowawcze
4. Formy pracy
5. Metody pracy
6. Tematyka zajęć . Zakres treści. Osiągania uczniów.
7. Uwagi o realizacji
8. Ewaluacja

1. WSTĘP
Rozpoczynając naukę matematyki w klasie II LO znałam ten zespół klasowy ponieważ wcześniej uczyłam w tej klasie chemii i fizyki. Wiedziałam, że oprócz uczniów uzdolnionych są uczniowie przeciętni i wreszcie tacy, którzy mają duże problemy z opanowaniem wiadomości. Wcześniejsze spostrzeżenia potwierdziły się. W kl. II LO są uczniowie, którzy nie mają problemów z opanowaniem materiału z matematyki ale są również uczniowie słabi. Godnym uwagi jest zorganizowanie tak pracy z tymi uczniami, by mogli oni wyrównać swoje braki w wiadomościach do minimum programowego.
Praca na lekcjach nie daje takiej możliwości by zająć się wyłącznie uczniami słabymi, dlatego też wskazana jest praca indywidualna z tymi uczniami.

2. ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Program przeznaczony jest dla uczniów mających problemy z opanowaniem materiału nauczania z matematyki. Opracowany został w oparciu o materiał nauczania, obowiązujący w kl. II szkoły ponadgimnazjalnej Program zakłada, że w zajęciach tych będą brać udział głównie uczniowie klas drugiej mający wolniejsze tempo pracy niż rówieśnicy ,a w związku z tym nie nadążający z opanowaniem materiału nauczania oraz uczniowie, którzy mają duże braki w wiadomościach bądź to z powodu częstych nieobecności w szkole, bądź niewielkich możliwości umysłowych.
Realizacja programu będzie odbywać się w oparciu o następujące zasady:
- Zajęcia będą nadobowiązkowe prowadzone w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
- Uczestnikami zajęć będą chętni uczniowie mający duże problemy z opanowaniem wiadomości matematycznych.

3. CELE PROGRAMU
a) Cele dydaktyczne:
- rozbudzenie zainteresowań matematyką,
- uzupełnienie braków w wiadomościach matematycznych,
- utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki,
- zrealizowania zadań stawianych przed uczniami na egzaminie zewnętrznym.
- stymulowanie logicznego myślenia,
- analiza prostych zagadnień i problemów matematycznych,
- wykorzystanie zależności i analogii matematycznych,
- kształcenie aktywności na zajęciach,
- rozwijanie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem,
- rozwijanie pamięci oraz wyrabianie sprawności rachunkowej,
- przygotowanie do korzystania z tekstów użytkowych,
- wykorzystanie wiedzy matematycznej w różnych dziedzinach życia.

b) Cele wychowawcze:
- kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego,
- wyrabianie samodzielności, systematyczności, pracowitości i wytrwałości,
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
- nauczenie przedstawiania rozwiązań w sposób czytelny,
- wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i poprawiania błędów,
- wdrażanie do prawidłowej organizacji pracy.

4. FORMY PRACY
- włączenie ucznia do pracy w grupach,
- dodatkowe zadania domowe dla uczniów chętnych,
- organizowanie konkursów na zajęciach,
- praca na zajęciach koła matematycznego przeznaczonego dla uczniów słabych,
- praca indywidualna uczniów.
5. METODY PRACY
- pokaz, wykład, objaśnienia,
- ćwiczenia,
- metoda tekstu przewodniego, „burza mózgów”, „drama”,
- rozwiązywanie problemów.

6. TEMATYKA ZAJĘĆ. ZAKRES TREŚCI. OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW.
Temat lekcji
CIĄGI
1. Pojęcie ciągu
2. Sposoby określania ciągu
3. Ciągi monotoniczne (1)
4. Ciągi określone rekurencyjnie
5. Ciągi monotoniczne (2)
6. Ciąg arytmetyczny (1)
7. Ciąg arytmetyczny (2)
8. Suma początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego
9. Ciąg geometryczny (1)
10. Ciąg geometryczny (2)
11. Suma początkowych wyrazów ciągu geometrycznego
12. Ciągi arytmetyczne i ciągi geometryczne – zadania
13. Procent składany
PLANIMETRIA
1. Długość okręgu i pole koła
2. Kąty w okręgu
3. Okrąg opisany na trójkącie
4. Okrąg wpisany w trójkąt
5. Czworokąty wypukłe
6. Okrąg opisany na czworokącie
7. Okrąg wpisany w czworokąt

7. UWAGI O REALIZACJI

Dopuszcza się płynność w dopasowaniu liczby godzin przeznaczonych na realizację zarówno poszczególnych działów w zależności od potrzeb i oczekiwań uczniów. Możliwa jest rezygnacja z niektórych tematów bez szkody dla ogólnej koncepcji programu.

8. EWALUACJA
1. Naturalną formą ewaluacji będzie poziom zadowolenia uczniów z własnych dokonań i umiejętności nabytych w czasie zajęć.
2. Poczucie dobrze wykonanej pracy, a także zaangażowanie uczniów daje nauczycielowi obraz efektów wspólnej pracy.
3. Wyniki osiągane przez uczniów na lekcjach matematyki.

OPRACOWAŁA I WDROŻYŁA LIDIA FRANCUZIK

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.