X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32779
Przesłano:

Kryteria oceniania kształtującego dla ucznia - geometria analityczna (elementy CLIL)

GEOMETRIA ANALITYCZNA
analytical geometry

Kryteria oceniania dla ucznia NaCoBeZu:
The criteria of assessment for the students NaCoBeZu

•wyznaczasz równanie prostej przechodzącej przez dwa dane punkty (w postaci kierunkowej lub ogólnej),
•you can mark the equation of a line going through two points ( in the form of directional or general)

•badasz równoległość i prostopadłość prostych na podstawie ich równań kierunkowych,
•you can explore the parallelism and squareness of the lines based on their direction

•wyznaczasz równanie prostej, która jest równoległa lub prostopadła do prostej danej w postaci kierunkowej i przechodzi przez dany punkt,
•you can determine the equation of a line that is parallel or perpendicular to the line in the form of directional and passes through the point

•obliczasz współrzędne punktu przecięcia dwóch prostych,
•you can calculate the coordinates of the point of intersection of two lines,

•wyznaczasz współrzędne środka odcinka,
•you can determine the coordinates of the center section,

•obliczasz odległość dwóch punktów,
•you can calculate the distance between two points,

•znajdujesz obrazy punktu, prostej, odcinka, okręgu, trójkąta itp. w symetrii osiowej względem osi układu współrzędnych i symetrii środkowej względem początku układu,
•you can find images of point, line, segment, circle,
triangle, etc. in axial symmetry with respect to the coordinate axes of symmetry and the center relative to the beginning of the system,

•obliczasz odległość punktu od prostej,
•you can calculate the distance from a point to a line,

•posługujesz się równaniem okręgu (x–a)²+(y–b)²=r² oraz opisujesz koło za pomocą nierówności,
•you are using the equation of the circle (x-a)²+(y-b)²=r² and describing the wheel by means of inequality,

•wyznaczasz punkty wspólne prostej i okręgu,
•you can designate common points of line and circle

•obliczasz współrzędne oraz długość wektora,
•you can calculate the coordinates and the length of the vector,

•dodajesz i odejmujesz wektory.
•You can add and subtract vectors.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.