X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32763
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Anna Śliwińska
Stanowisko: nauczyciel języka niemieckiego
Nazwa szkoły: Gimnazjum 22 w Poznaniu
Okres stażu: 01.09.2013 r. - 31.05.2016 r.

Wprowadzenie
Jestem nauczycielem z 14-letnim stażem. Od roku 2003 pracuję jako nauczyciel języka niemieckiego w Gimnazjum , wcześniej pracowałam również w Szkole Podstawowej nr 87 im. Stefana Żeromskiego w Poznaniu. Jestem lektorem i egzaminatorem zarówno gimnazjalnym jak i maturalnym, od 5 lat pracuje również w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu przygotowując młodzież do egzaminu maturalnego. Dniu 2 lipca 2012 roku uzyskałam stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Od początku swojej zawodowej przygody biorę aktywny udział w pracach dydaktyczno-wychowawczych oraz wydarzeniach szkolnych. Staram się systematycznie wzbogacać swój warsztat pracy, poszerzać wiedzę i umiejętności dotyczące wszystkich obszarów edukacyjno-wychowawczych. Chęć dalszego rozwoju skłoniła mnie do rozpoczęcia stażu i ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Zawód nauczyciela jest moją pasją i powołaniem. Swoją pracę staram się wykonywać rzetelnie, mając na względzie dobro młodzieży, z którą pracuję oraz uczciwość wobec własnej osoby. Napisanie przeze mnie planu rozwoju zawodowego wyznaczyło mi cele i kierunki aktywności zawodowej w okresie stażu, dlatego starałam się, aby jego realizacja przebiegała zgodnie z założonymi wcześniej punktami. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji określonych zadań. W okresie stażu niektóre zadania uległy mniejszym lub większym modyfikacjom, co uwzględniłam w niniejszym sprawozdaniu. Opis oraz analizę realizacji przeprowadzonych działań przedstawiłam zgodnie z poszczególnymi wymaganiami niezbędnymi do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Czynności organizacyjne

W dniu 1 września 2013 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego. Staż trwał dwa lata i dziewięć miesięcy.
Konstruując plan rozwoju zawodowego wzięłam pod uwagę nie tylko własne aspiracje, uzdolnienia i oczekiwania lecz przede wszystkim specyfikę i potrzeby Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły, Statut, Wewnątrzszkolny System Oceniania oraz akty prawne regulujące awans zawodowy nauczyciela.
Zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego systematycznie realizowałam przez cały okres stażu, analizowałam i poddawałam ocenie swoje działania pod kątem ich przydatności w dalszej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Większość z nich ma charakter ciągły, więc zamierzam je kontynuować także po zakończeniu stażu.
Celem podjęcia stażu było:
- zdobycie dalszego doświadczenia w pracy dydaktycznej i wychowawczej,
- doskonalenie umiejętności pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych,
- poszerzanie zakresu wiedzy i własnych umiejętności,
- podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki,
- spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego, a w szczególności:
opracowanie i wdrażanie programów działań, doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną,
podejmowanie i doskonalenie ewaluacji własnych działań, zdobywanie umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły:

1. Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

Przystępując do odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego zapoznałam się z procedurami i wymaganiami awansu. Przestudiowałam akty prawne odnoszące się do tych zagadnień i regulujące kolejne kroki awansu. Sięgnęłam przede wszystkim do:
• ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
• rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• strony internetowej MEN.
Śledząc prasę oświatową („Głos Nauczycielski”, „Głos Pedagogiczny”, ,,Wychowawca”, ,,Nowa Szkoła”) odszukiwałam artykuły dotyczące awansu zawodowego, co pomogło mi na bieżąco analizować moje działania, a także korzysta z porad najlepszych ekspertów.
Zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi regulującymi procedury awansu zdecydowanie pomogło mi w opracowaniu planu rozwoju zawodowego.

Efekty: Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela ułatwiła mi wyznaczenie celów operacyjnych oraz prawidłowe opracowanie dokumentów. We wrześniu 2013 złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu i plan rozwoju zawodowego.

2. Analiza zadań i potrzeb szkoły.

Dokonałam analizy dokumentacji szkolnej tj. Statutu Gimnazjum nr 22, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktycznego , Programu Rozwoju Gimnazjum nr 22, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Zachowania.

Efekty: Analiza dokumentów szkoły pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań szkoły, co zostało uwzględnione w planie rozwoju.

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności.

3. a. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy realizowałam poprzez aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz szkoleniach Rady podczas których omawiano aspekty dydaktyczne oraz wychowawcze pracy nauczyciela. Były to między innymi szkolenia z zakresu:

• „Diagnoza i rozwiązywanie problemów wychowawczych”,
• „Relacja nauczyciel – rodzic – zło konieczne czy wzajemne wsparcie?”,
• „Sztuka skutecznej komunikacji”,
• „Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej”.

Efekty:
Dzięki uczestnictwu w warsztatach z tematów diagnozowania i rozwiązywania problemów wychowawczych, znacznie łatwiej było mi dostrzegać oraz odpowiednio szybko i skutecznie reagować na sytuacje konfliktowe w klasie.
Warsztaty z komunikacji interpersonalnej oraz relacji pomiędzy nauczycielem, rodzicem i uczniami pomogły mi posiąść wiedzę, a także umiejętność skutecznego kontaktowania się z rodzicami i uczniami oraz umiejętnego rozwiązywania sporów. Zyskałam umiejętności, które polegają głównie na ustaleniu zasad dobrej komunikacji tj. precyzja formułowania zasad, które powinny być krótkie i zrozumiałe. Nauczyłam się aktywnego słuchania, poznałam podstawy poprawnej komunikacji, do której można zaliczyć: budowanie więzi opartej na zaufaniu, szacunku dla drugiej osoby, empatii, akceptacji odmiennych poglądów drugiej osoby. Szkolenie z zakresu relacji pomiędzy nauczycielem a rodzicem uświadomiło mi między innymi, jakie są oczekiwania ze strony rodziców w stosunku do nauczycieli i szkoły. Ponadto, jak ważne jest nawiązanie współpracy i konsekwencja we wspólnym działaniu wychowawczym domu i szkoły.
3. b. W ramach zewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego uczestniczyłam w różnych warsztatach i szkoleniach podnoszących jakość mojej pracy z młodzieżą.
• Seminaria i szkolenia w ramach projektu „eSzkoła – Moja Wielkopolska” realizowanego przez Województwo Wielkopolskie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej
• Kurs ODN „Nauczanie języka obcego przez teatr”
• Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego „ Budowanie autorytetu nauczyciela“ zorganizowana przez Wydawnictwo Szkolne PWN
• Metody i techniki nauczania języków obcych . Kurs ODN
• Nauczyciel w roli Doradcy Zawodowego. Kurs ODN
• Uczestniczyłam również w spotkaniach metodycznych organizowanych przez doradę metodycznego panią Danutę Habdas.

Efekty:
Wiedza zdobyta przeze mnie w procesie wewnątrzszkolnego i zewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego jest z powodzeniem wykorzystywana w planowaniu i przeprowadzaniu zajęć lekcyjnych. Umożliwia mi ona doskonalenie warsztatu pracy i ocenianie uczniów. Dzięki nim mogłam systematycznie, a przede wszystkim sukcesywnie doskonalić swoje umiejętności zawodowe. Kursy dotyczące wpływu nowoczesnych środków przekazu, wdrażania metody projektu oraz dramy na lekcjach języka obcego bez wątpienia wpłynęły na efektywność i atrakcyjność prowadzonych przeze mnie zajęć. Poznane metody podnoszą jakość mojej pracy i sprawiają, że proces edukacji uczniów jest bardziej efektywny. Szkolenia, które odbyłam, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej, pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Dzięki kursowi: „Nauczyciel w roli doradcy zawodowego” poznałam różne techniki dokonywania samooceny przez uczniów, dzięki przeprowadzanym przeze mnie testom uczniowie poznawali swoje słabe i mocne strony. Ukończony kurs pomógł mi w przygotowywaniu się do prowadzenia zajęć o charakterze zawodoznawczym w swojej klasie wychowawczej. Dużą popularnością cieszył się cykl lekcji wychowawczych poświęcony właśnie zagadnieniom doradztwa zawodowego. Uczniów interesowało przede wszystkim zbadane swoich predyspozycji zawodowych. W tym celu też zapraszałam do współpracy i na lekcje wychowawcze psychologa szkolnego i doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.
3. c. W czasie trwania stażu systematycznie poszerzałam swą wiedzę z wybranych zagadnień dydaktyki, pedagogiki i psychologii. Starałam się również korzystać jak najczęściej z wiedzy przekazywanej na warsztatach metodycznych dotyczących tych zagadnień. Analizowałam literaturę pedagogiczna i psychologiczną celem nabycia doświadczeń w codziennych sytuacjach w życiu szkoły. Zdobytą wiedzę wykorzystywałam na lekcjach języka niemieckiego, a także w trakcie pojawiających się problemów wychowawczych.
Systematycznie starałam się poszerzać swą wiedzę analizując wybrane pozycje z dziedziny psychologii i pedagogiki:
- R. Wroczyński pedagogika społeczna – badanie środowiska wychowawczego
- E. Aronson Człowiek istota społeczna
- K. Goleman Inteligencja emocjonalna
- Kozielski Psychologiczne koncepcje człowieka
- A. Książek – Szczepanikowa, Od obrazka do wideoklipu.
- E. Kłosinska, Wychowawca w szkole.
- J.Szuty Gdy nauczyciel jest wychowawc?

- T. Wolańczyk i A.Kołakowski ADHD i inne zaburzenia psychiczne u dzieci

Efekty:
Samodzielne studiowanie podanej literatury pogłębiło moją wiedze z zakresu psychologii człowieka, w tym przypadku ucznia. Wiedza z zakresu psychologii oraz dydaktyki pogłębiła moje kompetencje jako nauczyciela i wychowawcy. Wymienione pozycje były dla mnie źródłem ciekawych pomysłów, scenariuszy lekcji, a także refleksji językowej. W pracy nauczyciela – wychowawcy przydatne były pozycje z zakresu psychologii, dzięki którym mogłam rozwijać swoje umiejętności interpersonalne a także rozwiązywać problemy wychowawcze.

4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

4. a. Tworzenie i doskonalenie warsztatu pracy to miedzy innymi stworzona przeze mnie baza dokumentów dydaktycznych takich jak: karty pracy, testy, plansze, mapy, ankiety ewaluacyjne, karty obserwacji oraz karty samooceny ucznia.
• Wspólnie z uczniami przygotowuję plansze i materiały dydaktyczne
• Przeprowadzam ankiety sprawdzające trudności uczniów w uczeniu się języka niemieckiego
• Zbieram informacje o uczniu wg karty obserwacji oraz sporządzałam dokumentację opisową postępów ucznia tzw. Raport Postępu Ucznia
W codziennej praktyce bardzo często korzystałam z bazy dokumentów dydaktycznych. Ich wykorzystanie usprawnia i pomaga mi lepiej zorganizować pracę. Staram się, by ułożone przeze mnie testy były dostosowane do indywidualnej charakterystyki klas, w których je przeprowadzałam. Materiały pomagają mi na bieżąco weryfikować umiejętności i wiedzę moich uczniów.
Efekty: Po pierwszym roku nauki przeprowadzam ankiety ewaluacyjne sprawdzające postępy uczniów w uczeniu się języka niemieckiego jako drugiego języka obcego. Ponadto zbieram informacje o uczniu wg karty obserwacji oraz karty samooceny. Sporządzam dokumentację opisową postępów ucznia tzw. Raport Postępu Ucznia.
Opracowanie i wdrożenie narzędzi diagnostycznych takich jak ankiety i karty samooceny pomogły mi dobrać odpowiednie metody i formy pracy jak również środki dydaktyczne tak, aby zajęcia z języka niemieckiego były ciekawsze i spełniały oczekiwania uczniów.
4. b. Zagospodarowanie klasopracowni.
Od lat współpracuję z wydawnictwami szkolnymi. Dzięki temu udało mi się zgromadzić pomoce dydaktyczne takie: plansze, plakaty, mapy, zdjęcia, testy, scenariusze, zestawy ćwiczeń, książki, słowniki, płyty CD, DVD i oprogramowania do tablic multimedialnych, które chętnie wykorzystuję na zajęciach. Pomoce dydaktyczne proponowane przez wydawnictwa urozmaicają lekcje języka niemieckiego, pozwalają stosować różnorodne metody aktywizujące. Uczniowie są aktywni i chętniej uczestniczą w lekcjach.

5. Udział w pracach zespołu zadaniowego powołanego do badania jakości pracy szkoły:
5. a. Respektowane normy społeczne.
5 .b. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
Efekty: Celem ewaluacji było pozyskanie informacji na temat znajomości i przestrzegania norm społecznych w szkole, jak również uzyskanie odpowiedzi czy procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się, dostarczenie zainteresowanym podmiotom: dyrekcji, nauczycielom, rodzicom, uczniom informacji o skuteczności podjętych działań, sformułowanie wniosków i rekomendacji. Jako przewodnicząca zespołu zadaniowego we współpracy z nauczycielami przygotowałam narzędzia badawcze do mierzenia jakości pracy szkoły, takie jak ankiety. Koordynowałam sprawny przebieg ich wypełniania, zredagowałam wnioski i opracowałam sprawozdanie.
6. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacja jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
6. a. Komisje egzaminacyjne. Corocznie biorę aktywny udział w pracach komisji Szkolnego Zespołu Nadzorującego przebieg egzaminów gimnazjalnych. W okresie stażu pełniłam funkcję przewodniczącej komisji egzaminacyjnej. Byłam również oddelegowana, w charakterze członka komisji do SP nr 87.
7. Współpraca z rodzicami.
Współpraca z rodzicami, jako jeden z ważniejszych elementów pracy nauczyciela, miała zazwyczaj charakter spotkań indywidualnych. Ogromnym ułatwieniem w kontaktach z rodzicami i rozwiazywaniu problemów związanych najczęściej z sytuacjami szkolnymi lub na polu rówieśniczym okazał się dziennik internetowy LIBRUS. Dzięki temu narzędziu rodzice byli na bieżąco informowani o postępach w nauce i frekwencji uczniów.
8. Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja innowacji pedagogicznej.
W roku szkolnym 2015/2016 opracowałam i rozpoczęłam wdrażanie na zajęciach dwuletniej innowacji pedagogicznej z języka niemieckiego pt.: „ Śladami wspólnej historii w walce z rasizmem i dyskryminacją”.
Program innowacji został zaopiniowany i przyjęty przez radę pedagogiczną i Dyrektora Gimnazjum 22 w Poznaniu.

Mając na uwadze , że istnieje wiele koncepcji kształcenia uczniów, jednak, aby uzyskać rezultaty w tym zakresie, należy bacznie obserwować zmieniającą się rzeczywistość, jak również wprowadzać i wykorzystywać takie narzędzia i metody, aby w sposób ciągły wzbogacać kształcenie ucznia, rozwijać jego wiedzę, kompetencje, myślenie twórcze i ciekawość.
Innowacja pedagogiczna realizowana na lekcji języka niemieckiego w dwuletnim cyklu zajęć to spotkanie z historią, tradycją i kulturą trzech narodów polskiego, niemieckiego i żydowskiego, których dzieje i losy na zawsze ze sobą splątała i odmieniła II wojna światowa.
Moim celem jest, aby dzięki poszerzeniu wiedzy najpierw o najnowszą historię państwa polskiego i niemieckiego, moi uczniowie stali się odpowiedzialnymi i świadomymi znawcami kultury i historii XX wieku, następnie, aby gotowi byli stawić czoła trudnym tematom współczesnej Europy jakimi są: antysemityzm, rasizm i dyskryminacja.
Obserwacje, rozmowy z uczniami i nauczycielami oraz udział w warsztatach zorganizowanych przez Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu stały się inspiracją do napisania niniejszej innowacji pedagogicznej.

Efekty: Realizacja programu przyczynia się do:

- rozwijania zainteresowań uczniów,
- wzbogacenia języka i kształcenia sprawności językowej,
- kreowania pozycji ucznia w grupie,
- poznania różnych form pracy,
- kształcenia umiejętności pracy w zespole,
- poszerzenia treści programowych,
- nauki samodyscypliny i wymagania od siebie,
- umiejętności selekcji wypowiedzi.

9. Promocja szkoły

Drzwi Otwarte

Do przydzielonych mi przez dyrektora szkoły zadań należała również promocja szkoły w środowisku lokalnym. Ponieważ pracuję również w ościennej Szkole Podstawowej nr 85 zadaniem moim było przygotowanie uczniów do wizyty w tej szkole i zaproszenie uczniów klas szóstych do odwiedzenia naszej szkoły oraz udział w Drzwiach Otwartych. Podczas wizyty uczniowie prezentowali Gimnazjum 22, opowiadali o swoich osiągnięciach, zajęciach dodatkowych, profilach klas i projektach szkolnych i pozaszkolnych realizowanych przez nauczycieli.

Kolejnym etapem promocji szkoły było przygotowanie drzwi otwartych gimnazjum. Chcąc jak najatrakcyjniej zaprezentować nauczany przedmiot i naszą szkołę postanowiłam w klasopracowni, której jestem opiekunem, zorganizować punkt informacyjny o profilu językowym jak również mały poczęstunek, uruchomiliśmy dla rodziców i uczniów „Café Kafka” i prelekcję filmów promujących gimnazjum i naukę języka niemieckiego.
Drzwi otwarte to możliwość zapoznania się z ofertą szkoły i uzyskania informacji na temat sposobu prowadzenia zajęć. Biorą w nich udział wszyscy nauczyciele i chętni uczniowie. Jest to także okazja do zaprezentowania osiągnięć uczniów oraz do zaangażowania ich w życie szkoły.

Efekty:

- Promocja Gimnazjum w środowisku lokalnym
- Zwiększenie liczby chętnych do uczęszczania do naszego gimnazjum
- Możliwość do zaprezentowania przez uczniów i nauczycieli własnych osiągnięć edukacyjnych
- Angażowanie uczniów w życie szkoły

§ 8 ust. 2 pkt

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej:

1. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komputerowej podczas samorozwoju

1. a. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji i pomocy dydaktycznych

W codziennej pracy wykorzystywałam technologię komputerową do tworzenia: sprawdzianów, testów kompetencji, ankiet, zadań domowych, pomocy dydaktycznych, sprawozdań, scenariuszy zajęć oraz uroczystości szkolnych i niezbędnej dokumentacji szkolnej.
Korzystałam z narzędzi pakietu Office w następujący sposób:
- word: do tworzenia wyżej wymienionych materiałów,
- exel : do obliczeń, w celu opracowywania analizy ankiet w formie diagramów oraz wykresów.,
- power point: w celu stworzenia prezentacji multimedialnych dotyczących rozmaitych zagadnień, min na lekcjach wychowawczych, języka niemieckiego i innowacji pedagogicznej

Przy użyciu komputera opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji. Systematycznie prowadziłam dokumentację mojego awansu zawodowego, dzięki czemu moja sprawność i zakres posługiwania się komputerem znacznie wzrosły.
Pogłębiając swoją wiedzę odwiedzam systematycznie różne strony internetowe dotyczące awansu zawodowego takich jak:

• www.awans.net,
• www.men.gov.p
• www.publikacje.edu.pl
• www.ko.poznan.pl
• www.szkolnictwo.pl
• www.literka.pl

Efekty:
• Umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych znacznie skróciło czas tworzenia dokumentów
• Dzięki wykorzystaniu TIK dotarłam do większej ilości materiałów co znacznie wpłynęło na rozwój osobisty i jakość mojej pracy

2. Wykorzystanie TIK podczas zajęć lekcyjnych

Przygotowywanie i opracowywanie materiałów dydaktycznych do lekcji i zajęć pozalekcyjnych coraz częściej opiera się na Internecie oraz korzystaniu z informacji tam zamieszczonych.
Zasoby portali edukacyjnych wykorzystywałam na lekcjach języka niemieckiego, godzinach wychowawczych i zajęciach pozalekcyjnych. Ciekawe i przydatne materiały gromadziłam do dalszego wykorzystywania.

Efekty:
• Zasoby informacyjne Internetu pomagają mi w przygotowaniu do lekcji
• Umiejętność wykorzystywania możliwości sprzętu elektronicznego okazała się niezbędna także do wypisywania świadectw moich wychowanków
• Prowadzenie dziennika internetowego LIBRUS

Opracowanie niektórych materiałów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych ułatwia ich wizualizację, co odpowiada najbardziej preferowanemu przez uczniów sposobowi percepcji. W ten sposób wzbudzam w nich zainteresowanie przedmiotem i skłaniam do samodzielnego poszerzania wiedzy.
Na lekcjach języka niemieckiego, w danym roku szkolnym, w celu uatrakcyjnienia zajęć, uczniowie przygotowują pokazy multimedialne na temat „Państwa niemieckojęzyczne”. Spotkałam się z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem uczestników w zajęcia. Każdy uczeń stara się przygotować jak najlepiej krótką prezentację.

Efekty:
• Uczniowie potrafią posługiwać się technologią komputerową przy opracowywaniu krótkich prezentacji. Samodzielnie wyszukują informacje, wykonana przez nich praca rozwija ich zainteresowania, inspiruje do poszukiwania nowych rozwiązań w pracy z komputerem, wdraża do aktywności i doskonali ich umiejętności.
• Łatwość zapamiętywania dzięki uatrakcyjnianiu lekcji poprzez narzędzia komunikacyjne i informacyjne, co skutkuje lepszymi wynikami i podnosi jakość pracy szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć:

1. Lekcje otwarte dla nauczycieli i rodziców

W okresie stażu w ramach dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz chcąc zaprezentować różne formy i metody pracy z uczniem zapraszałam na lekcje otwarte zarówno nauczycieli jak i rodziców.
Za każdym razem przygotowywałam zajęcia korzystając z innych metod.

• Były to np. lekcje prowadzone metodą stacji zadaniowych, 5 stacji – pięć różnych zadań do wykonania, lekcje w ramach powtórzenia i utrwalenia wiadomości. O tej ciekawej formie pracy z uczniem dowiedziałam się na spotkaniach z metodykiem języka niemieckiego.
• Praca z filmem na lekcji językowej. Na zajęciach wykorzystuję różne pomoce dydaktyczne m.in. film jako narzędzie stymulujące ciekawość poznawczą, zainteresowanie inną kulturą i żywym językiem. Niezwykle aktywizująca metoda pracy, uczniowie wypełniając karty pracy do filmu, bardzo aktywnie biorą udział w zajęciach.
• Lekcje prowadzone metodą callana. Są to zajęcia wspierające przede wszystkim uczniów, którym trudność sprawia nauka języków obcych. Uczniowie siadają w kręgu powtarzają najpierw słówka, później zdania, aż w końcu uczą się całego np. opisu dnia. Niezwykle skuteczna metoda, która spotkała się z ogromnym entuzjazmem ze strony uczniów, którzy po zajęciach potrafili opisać swój dzień. Zajęcia prowadzone tylko w języku obcym.

2. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego.

Podczas stażu brałam czynny udział w pracach zespołu. W zespole tym byłam odpowiedzialna za opracowanie testów kompetencyjnych z języka niemieckiego. Dzieliłam się moją wiedzą i doświadczeniem jako egzaminator okręgowej komisji egzaminacyjnej, pomagałam w przygotowaniu analiz testów gimnazjalnych i opracowaniu planów naprawczych.

3. Publikowanie własnych opracowań na stronach portali edukacyjnych i na własnej stronie www w ramach projektu eSzkoła

4. Przygotowanie i udostępnienie innym nauczycielom własnych opracowań: scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, scenariuszy imprez i uroczystości szkolnych oraz innych materiałów

Zając sobie sprawę jak trudno czasami o inspirację podczas tworzenia scenariuszy zajęć szkolnych jak i imprez okolicznościowych postanowiłam podzielić się własnymi materiałami, które tworzyłam na bieżąco.

5. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów (działania interdyscyplinarne), np. wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych, świątecznych, konkursów interdyscyplinarnych, szkoleń itp.

Efekty:

• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami wzbogaci ich warsztat pracy
• Zaproponowane metody uatrakcyjnią lekcje nauczycieli
• Propozycja metod aktywizujących ucznia, skróci czas zapamiętywania nowych słówek, a tym samym podniesie jakość pracy nauczyciela i szkoły
• Poprzez udostępnione materiały miałam wpływ na rozwijanie warsztatu pracy innych nauczycieli
• Lekcje otwarte dla rodziców to większe zaangażowanie rodziców w życie szkoły

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich:

1. Nabywanie umiejętności w opracowaniu programu działań edukacyjnych ten punkt został zrealizowany w wymaganiu § 8 ust. 2 pkt 1

§ 8 ust. 2 pkt 4b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników:

W październiku 2011 roku odbyłam i ukończyłam z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów systemu zewnętrznego oceniania organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Tym samym zostałam wpisana do ewidencji egzaminatorów OKE w Poznaniu z zakresu egzaminu z języka niemieckiego w gimnazjum.

W październiku 2014 roku odbyłam i ukończyłam z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów systemu zewnętrznego oceniania organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. Tym samym zostałam wpisana do ewidencji egzaminatorów OKE w Poznaniu z zakresu egzaminu maturalnego.

Jako czynny egzaminator brałam udział w sprawdzaniu egzaminu gimnazjalnego w latach 2012, 2013, 2014
i egzaminu maturalnego w latach 2014 i 2015

Efekty:

• Doświadczenie jakie nabyłam podczas tych szkoleń wywarło niewątpliwie duży wpływ na dalszą moją pracę z uczniami przygotowującymi się do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego. Zaowocowało to przygotowaniem przeze mnie tematycznych kart pracy streszczających poszczególne rozdziały i ułatwiających powtórzenie materiału przed egzaminem. Sukcesem zakończyło się przygotowanie uczniów, którzy egzamin gimnazjalny zdali na poziomie wysokim i bardzo wysokim.
• Dzięki udziałowi w szkoleniach i pracach w komisjach powołanych do sprawdzania prac zarówno gimnazjalnych jak i maturalnych, szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę, podnosi to prestiż szkoły, wpływa na podniesienie wyników egzaminów i jakość pracy szkoły.
• Dzielę się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami w przygotowywaniu uczniów do egzaminów, w konstruowaniu kart pracy i testów.
• Dzięki doświadczeniu jakie nabyłam jako egzaminator potrafię przygotować uczniów tak, aby jak najlepiej wypadli na egzaminach.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych:

1. Przygotowanie uroczystości szkolnych

Jako nauczyciel przedmiotowy i wychowawca klasy dążyłam do angażowania uczniów w działania na rzecz podtrzymywania tradycji szkoły i przygotowania różnych uroczystości szkolnych, które mają na celu również integrację uczniów. W okresie stażu wspólnie z uczniami przygotowałam następujące uroczystości
• Uroczyste Pasowanie na Gimnazjalistę,
• Dzień Papieski,
• Dzień Europejski,
• Apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014,
• Prezentacja projektów w ramach Ogólnopolskiego Projektu E – szkoła Moja Wielkopolska,
• Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas trzecich w czerwcu 2015r.
Efekty:
Uczniowie chętnie włączali się w przygotowania, przyjmowali role, brali udział w licznych próbach, aby wystąpić przed społecznością szkolną. Wielu z nich musiało pokonać tremę, a udany występ otwierał wiarę we własne możliwości i dostarczył wielu pozytywnych emocji. Imprezy szkolne mają służyć uczniom w pokonywaniu ich słabości takich jak chociażby trema.

2. Realizacja przedsięwzięć poszerzających działania dydaktyczne szkoły

Przez cały okres pracy starałam się jak najbardziej urozmaicać prowadzone przeze mnie zajęcia, a jednocześnie inspirować uczniów do samodzielnej pracy.

2 a. Angażowanie uczniów w proces edukacyjny.
Co roku ,we wrześniu, opracowuję plan pracy wychowawczej na dany rok szkolny.
Na lekcjach języka niemieckiego i wychowawczych staram się wprowadzać metody aktywizujące jak również pracę zespołową, by tym samym uczynić również uczniów odpowiedzialnymi za swój rozwój.
Aby naukę w szkole uczynić atrakcyjniejszą i odejść od systemu nauczania metodą podającą zaproponowałam uczniom udział w zajęciach prowadzonych przez nich samych.

Efekty:
Przez cały rok szkolny 2014/2015 uczniowie sami opracowywali wcześniej wylosowane przez siebie tematy lekcji wychowawczych. Miało to na celu większe zmotywowanie młodzieży do udziału w lekcji, pokonanie tremy przed wystąpieniem publicznym, kształcenie umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i przekazywania najważniejszych informacji, zaciekawienie innych swoją prezentacją.
Na lekcjach wychowawczych realizuję ponadto Program Profilaktyczny szkoły biorąc udział w akcjach „Agresji i przemocy mówimy nie”, „Nikotynizm/Światowy Dzień bez Papierosa”, „Bezpieczny Internet”, Profilaktyka zdrowotna: „Wiem, co jem”. Dla uczniów odbyły się spotkania z prawnikiem dotyczące odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, co to jest czyn karalny i jakie zachowania podlegają karze i policjantem na temat „Narkotyki kradną wolność”. Oglądaliśmy filmy uczące młodzież asertywności.

3. Udział w konkursach pozaszkolnych

Zdając sobie sprawę, że uczniowie chętnie uczą się poprzez działanie, starałam się w miarę możliwości moich uczniów, motywować ich do udziału w różnych konkursach.

• W ramach lekcji wychowawczej uczniowie wzięli udział w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez MSW pt.;” Przytomni” Dopalacze kradną życie. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem podeszli do tematu, sami nagrali 40 sekundowy spot promujący zdrowy tryb życia i przestrzegający przed zażywanie dopalaczy i narkotyków, zmontowali i wysłali film na konkurs. Uczniowie pokazali tym samym, że zdrowie jest nieodłącznym warunkiem osiągnięć szkolnych, dobrej jakości życia ludzi i efektów ekonomicznych, a edukacja zdrowotna jest podstawowym prawem każdego człowieka. Przekazując młodzieży wiedzę o zdrowiu, kształtując umiejętności i postawy sprzyjające zdrowiu, możemy ułatwić im zdrowy styl życia i pracy a tym samym poprawić zdrowie społeczeństwa. Promocja zdrowia to jedno z zadań szkoły, obejmujące całą jej społeczność.
• W ramach lekcji języka niemieckiego uczniowie wzięli udział w konkursie piosenki niemieckiej i w konkursie czytelniczym „Leseratte” za który otrzymani wyróżnienie.

Efekty:
- Wzbudzenie kreatywności uczniów
- Praca na rzecz środowiska szkolnego i promocja szkoły
- Upowszechnienie wśród uczniów nauki poprzez start w konkursach
- Docenienie uczniów na forum klasy i szkoły

4. Organizacja wycieczek szkolnych i przedmiotowych.

• Wycieczka do Oświęcimia i nawiązanie współpracy z MDSM
• Cykliczne wycieczki do Berlina i Drezna
• Wyjścia do kina i teatru

Efekty:
• Podniesienie atrakcyjności zajęć pozaszkolnych
• Zapoznanie się z faktami i miejscami znanymi z zajęć lekcyjnych, wzmocnienie szacunku do miejsc i faktów historycznych
• Poszerzenie zakresu oferty zajęć pozalekcyjnych
• Możliwość wyjazdu i poznawania nowych miejsc
• Nauka języka w terenie

5. Zajęcia pozalekcyjne.

Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego dla uczniów z trudnościami w nauce języków obcych.

Prowadzę zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego. Celem zajęć wyrównawczych jest wspieranie uczniów z trudnościami w nauce, utrwalanie, uzupełnianie wiedzy i umiejętności poznanych na lekcjach, a także wzmacnianie motywacji do nauki.
W pracy z uczniem wymagającym specyficznego podejścia staram się dostosować kryteria oceniania wiedzy w taki sposób, aby zapewnić realizację celów edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, z uwzględnieniem występujących u ucznia trudności w uczeniu się. Aby podnieść jego samoocenę i zmotywować do poprawy istniejących słabych stron, starałam się najpierw wskazać mu jego mocne strony, a dopiero później koncentrować się na brakach. Nieodzowną pomocą były dla mnie opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, rozmowy z rodzicami i psychologiem szkolnym. Na podstawie tych informacji dobierałam odpowiednie formy pracy z danym uczniem, np.:
omawianie niewielkich partii materiału o mniejszym stopniu trudności, pozostawianie więcej czasu na jego utrwalenie, częste odwoływanie się do konkretu, przykładu, wolniejsze tempo pracy, zadawanie do domu tyle, ile uczeń jest w stanie wykonać samodzielnie.
Dostosowanie wymagań do możliwości dzieci z dysfunkcjami jest przeze mnie wprowadzane na lekcjach języka niemieckiego i podczas zajęć wyrównawczych. Widocznym efektem mojej pracy są poprawione przez uczniów słabe oceny, a także wzrost poczucia wartości i wiary w swoje możliwości.

EFEKTY:

Uczniowie na bieżąco utrwalali wiadomości realizowane na lekcjach z zakresu, gramatyki, leksyki i ortografii. Poprawiali słabe oceny ze sprawdzianów i kartkówek. Ćwiczyli umiejętność pisania dłuższych form wypowiedzi i rozwiązywania testów. Prowadzenie zajęć wyrównawczych było dla mnie szansą bliższej współpracy z poszczególnymi uczniami, którym przedmiot sprawia trudności. Dzięki tym zajęciom uczniowie przestali bać się języka niemieckiego, który jest ich drugim językiem obcym.

6. Udział w projekcie eSzkoła Moja Wielkopolska.

Projekt „eSzkoła – Moja Wielkopolska” realizowany był przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej. Przez pół roku byłam opiekunem grupy projektowej pt.;” Raz dwa trzy Antoninek patrzy”. Celem głównym naszego projektu było zaprezentowanie historii Antoninka – naszego osiedla w obiektywie. Uczniowie odwiedzali instytucje, przeprowadzali wywiady, dokumentowali wydarzenia. Wszystkie swoje aktywności dokumentowali na specjalnie zaprojektowanej platformie edukacyjnej. Efektem końcowym był nagrany film o naszym osiedlu: „Antoninek kiedyś i dziś”

Efekty
• Nabycie umiejętności pisania pism oficjalnych i przeprowadzenia wywiadów
• Praca w grupą metodą projektu
• Nabycie umiejętności obsługi internetowej platformy edukacyjnej
• Poszerzenie oferty zajęć pozaszkolnych
• Podniesienie jakości pracy szkoły
• Promocja szkoły i projektu w środowisku lokalnym

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami:

1. Współpracuję z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Poznaniu. Stale korzystam z zaleceń i uwag zawartych w opiniach i orzeczeniach opracowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną , dostosowując wymagania do możliwości uczniów.
Jako wychowawca klasy systematycznie analizowałam pracę uczniów na zajęciach, dokonując diagnozy niepowodzeń szkolnych. W wielu przypadkach sugerowałam rodzicom konsultacje w PPP. Podobnie analizowałam przyczyny trudności wychowawczych uczniów, biorąc pod uwagę zachowanie, obecności w szkole.
Współpraca z poradnią jest zatem nieodzownym elementem mojej pracy w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii psychologiczno – pedagogicznej.

Efekty:
Opinie z poradni pozwalają na dostosowanie wymagań względem ucznia i ochronić go przed ciągłymi niepowodzeniami w szkole, a tym samym podnieść jego samoocenę.
Nawiązałam również stałą współpracę z panią psycholog z poradni, która prowadziła zajęcia dotyczące doradztwa zawodowego jaki i integracji zespołu klasowego. Współpraca ta zaowocowała zmianami w zachowaniu młodzieży, porady i wskazówki udzielane bardzo ułatwiały mi rozwiązywanie problemów wychowawczych w ciągu trzech lat pracy ze zróżnicowanym zespołem klasowym.

2. Współpraca z wydawnictwami i promocja szkoły w środowisku

• Staram się na bieżąco relacjonować wydarzenia z życia szkoły na stronie www szkoły i w lokalnej prasie pisząc artykuły do czasopisma „My”
„eSzkoła – Moja Wielkopolska. Powstanie historia Antoninka”, „Gimnazjaliści w Przedszkolu”
„Raz, dwa, trzy Antoninek patrzy – pierwsze wywiady”, „Gimnazjaliści sprzątają zapomniany cmentarz”,
„Z wizytą w przedszkolu- wywiad”, „Filmowa historia Antoninka”, „Gimnazjaliści i Przedszkolaki”

• Chętnie współpracuję z wydawnictwami. Od lat korzystam z ofert wydawnictw pedagogicznych, takich jak:
Nowa Era, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Wydawnictwo MAC Edukacja.
W zespole przedmiotowym konsultuję wybór podręcznika, materiałów pomocniczych.
Na bieżąco staram się uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez wydawnictwa.

Efekty:
Na lekcjach korzystam z pomocy dydaktycznych przygotowanych przez wydawców podręczników – plansz, testów, scenariuszy i zestawów ćwiczeń, płyt CD i DVD. Pomoce dydaktyczne proponowane przez wydawnictwa urozmaicają lekcje języka niemieckiego, pozwalają stosować różnorodne metody aktywizujące.
Współpraca z wydawnictwami pozwoliła mi dokonać wyboru odpowiedniego podręcznika zgodnego z podstawą programową, wzbogaciła mój warsztat germanistki i wychowawcy.

3. Współpraca z innymi z innymi placówkami oświatowymi:

Promując szkołę w środowisku lokalnym nawiązałam współpracę z przedszkolem w Antoninku czego efektem była akcja charytatywna, uczniowie zbierali zabawki dla Przedszkola i wspólne warsztaty z przedszkolakami i plastykiem.

4. Udział w akcjach charytatywnych i społecznych

• Od kilku lat włączam się w akcje prowadzone dla ludzi potrzebujących. W czasie stażu również zadbałam o to, aby uczniowi nie pozostali obojętni wobec tej grupy ludzi i w miarę możliwości podawali im pomocną dłoń.
Wraz z wychowankami uczestniczyłam w akcjach charytatywnych prowadzonych w naszej szkole:
- zbiórka środków czystości i odzieży „Szlachetna paczka”
- zbiórka zabawek dla zaprzyjaźnionego przedszkola pod hasłem :”Podziel się zabawką”
- zbiórka plastikowych nakrętek dla chorej Martynki
- świąteczna zbiórka prezentów dla rodzin wielodzietnych z naszego osiedla „ Gimnazjalni mikołaje”

• Uczniowie chętnie angażują się również w prace społeczne, takie jak coroczne porządkowanie zapomnianego cmentarza w Antoninku, stało się już bowiem tradycją naszej szkoły odwiedzanie grobów i pielęgnowanie pamięci.
Efekty:
Akcje charytatywne przeprowadzone w szkole odgrywają dużą rolę – uczą młodzież wrażliwości na potrzeby innych, rozwijają uczucia empatii, kształtują również pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących. Moi uczniowie i uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie uczestniczą w takich działaniach.

5. Współpraca z uczelniami poprzez przyjmowanie na praktyki studentów: pełnienie obowiązków opiekuna praktyk

W marcu 2014 r. została mi powierzona funkcja opiekuna praktyk studenckich.
Moją podopieczną była studentka III roku filologii germańskiej UAM w Poznaniu i zarazem moja była uczennica.
Na początku zapoznałam się z tematyka praktyk , a następnie wprowadziłam Magdę w zagadnienia związane z dokumentacją szkoły i nauczyciela (statut, Wewnątrzszkolny System Oceniania, program wychowawczy szkoły, regulaminy wewnętrzne, plany pracy, dziennik lekcyjny) Zapoznałam ją z naszą placówką i uczniami, z którymi miała się spotykać codziennie przez najbliższe dwa miesiące.

Efekty:
Przez pierwszy tydzień praktykantka obserwowała zajęcia prowadzone przeze mnie. Każdy dzień kończył się omówieniem obserwowanych lekcji pod względem merytorycznym, poruszonych zagadnień, użytych metod i środków dydaktycznych. W drugim tygodniu praktyk zajęcia prowadziła Magda. Wspólnie przygotowywałyśmy scenariusze zajęć, proponowałam różne rozwiązania zagadnień dydaktycznych, a zrealizowane lekcje omawiałyśmy pod względem ich słabych i mocnych stron. Praktyka zakończyła się napisaniem opinii i wystawieniem ogólnej oceny za okres odbytej praktyki pedagogicznej.
Nasza współpraca układa się bardzo dobrze, moja podopieczna chętnie korzystała z mojej pomocy, a ja równie chętnie dzieliłam się moim doświadczeniem. Praca ta przyniosła mi wiele satysfakcji z dobrze wypełnionego zadania. Było to dla mnie ciekawe doświadczenie, ponieważ pozwoliło na ocenę mojej pracy oczyma młodego nauczyciela i byłego ucznia i uświadomienie sobie, że wciąż należy się doskonalić.

§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej:

1. Nagroda Dyrektora za bardzo dobre wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego
2. Druga Nagroda Dyrektora za udział w projekcie eSzkoła Moja Wielkopolska

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony:

1. Praca wychowawcza

W roku szkolnym 2013/2014, w dniu rozpoczęcia stażu powierzona została mi funkcja wychowawcy klasy , realizację tego zadania rozpoczęłam od zapoznania się z Programem Wychowawczym Gimnazjum Nr 22 i przygotowania planu wychowawczego dla mojej klasy.
Praca wychowawcy polegała na stałej diagnozie potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej, rozpoznaniu zainteresowań i potrzeb wychowanków w czym pomogły mi: obserwacje własne, rozmowy z innymi nauczycielami oraz pedagogiem i psychologiem szkolnym, rozmowy na forum klasy, rozmowy indywidualne z uczniami, opinie z poradni psychologiczno- pedagogicznej. Przez cały okres stażu ściśle współpracowałam z rodzicami uczniów, nauczycielami oraz pedagogiem szkoły w celu rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, bądź wychowawczych. Prowadzone przeze mnie obserwacje oraz analizy miały za zadanie uzyskanie przeze mnie jak najszerszej wiedzy odnośnie moich wychowanków oraz uczniów z pozostałych klas. W chwili rozpoznania jakichkolwiek problemów w nauce, kierowałam uczniów na dodatkowe zajęcia z poszczególnych przedmiotów, z czego uczniowie chętnie korzystali poprawiając tym samym swoje wyniki.W przypadku wystąpienia problemów natury wychowawczej, robiłam wszystko, aby niezwłocznie rozwiązać sytuacje konfliktowe. Służyły temu indywidualne spotkania z uczniami, rodzicami oraz w razie potrzeby – konsultacje z pedagogiem czy dyrektorem szkoły. Jako wychowawca, starałam się zawsze wsłuchiwać w potrzeby moich wychowanków i w możliwie największym stopniu angażować ich w prace na rzecz klasy oraz szkoły. Moim priorytetem było uświadomienie im, że atmosfera w klasie zależy przede wszystkim od nich samych i to oni w dużej mierze mają na nią wpływ. Aby osiągnąć zamierzony cel, skłaniałam uczniów do rozmowy na wszelkie interesujące ich tematy. Mieli oni również możliwość wybierania zagadnień poruszanych podczas godzin wychowawczych, co generowało poczucie współdecydowania.

Efekty:

Praca z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych przyczyniła się do wzrostu mojej wiedzy na temat różnych zaburzeń rozwojowych młodzieży, indywidualizacji procesu nauczania, satysfakcji osobistej z rozwoju wychowanków, budowania pozytywnych relacji szkoła-rodzic.
Zawsze reagowałam na wszelkie problemy powstające w klasie, wynikające z negatywnego zachowania uczniów. Rozmawiałam indywidualnie z rodzicami takich uczniów, wspólnie próbując znaleźć wyjście z sytuacji. W kwestiach problemowych zwracałam się o pomoc do psychologa i pedagoga szkolnego.
Wychowanie to także integracja zespołu klasowego podczas imprez klasowych (wyjścia do kina lub teatru, wycieczki, wspólne przedsięwzięcia). Jako wychowawca uczestniczyłam i organizowałam wycieczki szkolne i klasowe do Berlina, Oświęcimia, wycieczka szlakiem Dezyderego Chłapowskiego, wyjazd uczniów do teatru w Gniezna, starałam się stworzyć zespół klasowy zintegrowany, w którym każdy uczeń będzie czuł się akceptowane i szanowane. Nauczyłam się, że dobry nauczyciel to ten, który nierzadko bywa też psychologiem, powiernikiem. Ścisły kontakt z rodzicami pozwolił mi poznać ich problemy i oczekiwania wobec szkoły. Dzięki temu łatwiej było mi udzielać im pomocy. Staram się poznać sytuacje rodzinną moich wychowanków, współpracując z psychologiem szkoły, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i kuratorem. Uczniowie, u których była trudna sytuacja materialna korzystały z obiadów w szkole. O innych, trudnych, rodzinnych sytuacjach dziecka dowiadywałam się podczas rozmowy indywidualnej z uczniem lub rodzicem. Dodatkowo, dokonałam analizy dwóch przypadków uczniów: Przemka i Wojtka. Pomogło mi to lepiej zrozumieć mechanizmy, jakie często napotykamy w naszej pracy, a które zdarza się nam ignorować. Wnioski, do których doszłam analizując wspomniane zachowania, stały się dla mnie cennym źródłem wiedzy i z pewnością wykorzystam je w mojej przyszłej pracy w szkole.

PODSUMOWANIE

Powyższe sprawozdanie stanowi obraz działań oraz inicjatyw, których realizacji podjęłam się w okresie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Sądzę, że efektem mojej aktywności w ostatnich trzech latach są nowe umiejętności, jakie uzyskałam.
Szczególnie cenna jest dla mnie umiejętność świadomego planowania oraz organizowania własnej pracy, co moim zdaniem skutkuje wymiernymi korzyściami tak dla ucznia, jak i dla szkoły, w której pracuję. Uważam również, że okres stażu przyczynił się do pogłębienia mojej wiedzy z zakresu funkcjonowania szkoły, a to z kolei okazało się przydatne, aby jeszcze lepiej zrozumieć problemy, które spotykam na swojej drodze zawodowej. Szkolenia oraz warsztaty, w połączeniu ze stosowaniem nieszablonowych rozwiązań, wzbogaciły mój warsztat pracy i wyposażyły mnie w pakiet doświadczeń, które już teraz procentują i z pewnością zaowocują również w przyszłości.
Mając na uwadze również niezrealizowane cele wychowawcze, jak i popełnione nieświadomie błędy, będę starała się w przyszłości stosować takie rozwiązania, aby pokonywać pojawiające się trudności i przeszkody, po to, aby nieustannie doskonalić się jako wychowawca, nauczyciel oraz opiekun młodzieży. Jestem przekonana, że korzyści z mojej trzyletniej pracy odnieśli przede wszystkim uczniowie, którzy zawsze byli najważniejszym podmiotem moich działań. Staram się zawsze, by moje lekcje były ciekawe. Przykładam dużą wagę do wprowadzania różnych metod i form pracy. Jeżeli uczeń zainteresuje się tematem, to w naturalny sposób zacznie sam poszukiwać nowych informacji, stając się przy tym aktywnym uczestnikiem procesu nauczania. Idealny nauczyciel to prawdziwa osobowość, wulkan emocji i niezwykle wrażliwy człowiek. Próbą zbliżenia się do tych wyznaczników była realizacja poszczególnych zadań i osiąganie założonych w moim planie rozwoju celów. Sądzę, że zadania, których się podjęłam efektywnie wpłynęły na funkcjonowanie i pracę szkoły. Chociaż czas stażu minął, nadal zamierzam doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość pracy i dzielić się własnymi doświadczeniami, aby móc jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.