X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33064
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego w sem. 1

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
W PIERWSZYM SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Imię i nazwisko: Lilla Ponikowska
Stanowisko i miejsce zatrudnienia: nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 4 w Piastowie
Sprawozdanie za okres stażu: 01.09.2016 r. - 31.01.2017 r.

Jestem nauczycielem mianowanym i od 01.09.2016 r. rozpoczęłam staż na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego, w związku z czym sporządziłam plan rozwoju i po uzyskaniu akceptacji Dyrekcji Szkoły podjęłam dalsze działania w celu jego realizacji. W okresie stażu starałam się również angażować w działania nie ujęte w planie rozwoju, a wynikające z potrzeb wychowanków i innych nauczycieli oraz Dyrekcji Szkoły, a także specyfiki pracy w naszej placówce.
1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły:
2. § 8 ust. 2 pkt. 1

- Po zapoznaniu się z procedurami awansu zawodowego i złożeniu wniosku o rozpoczęcie stażu opracowałam plan rozwoju zawodowego.
- Regularnie tworzyłam dokumentację szkolną (uzupełnianie dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych, dzienników terapii pedagogicznej, protokoły spotkań zespołu samokształceniowego klas II, sprawozdania semestralne )
- Poszerzałam swoją wiedzę na temat nauczanych przedmiotów oraz problemów wychowawczych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
Rady szkoleniowe: ..... 09.2016 r. – „ Obsługa dziennika elektronicznego” 17.11.2016 r. – „Praca z dzieckiem z zaburzeniami koncentracji”.
Szkolenia w ramach WDN: 23.11.2016 r. – „Prezentacja w Prezi”; 2.12.2016 r. - ,, Metoda projektowania dla uczniów klas I - III”.
- Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku - Technika z wychowaniem komunikacyjnym, co dało mi uprawnienia do prowadzenia zajęć technicznych w klasach IV- VIII.
- Uczestniczyłam w zebraniach zespołu przyrodniczo – matematycznego klas IV-VI, oraz zespołów wychowawczych klas IV;
- Zorganizowałam spotkanie z policjantem dla klas I a i I b ramach akcji ,, Bezpieczna droga do szkoły”.
- Przygotowałam i przeprowadziłam Dzień Matematyki dla klas 1-6, konkurs przyrodniczo – techniczny ,,Zielnik” dla klas IV oraz konkurs plastyczny ,, Przestrzenny anioł” dla klas I-III.

- Systematycznie pogłębiałam swoją wiedzę czytając literaturę metodyczną, dydaktyczną i naukową oraz korzystając z zasobów portali internetowych.
- Tworzyłam własne pomoce dydaktyczne.
- Dokonywałam ewaluacji własnych zajęć poprzez samoocenę stosowanych metod, form i środków.
- Prowadziłam zebrania i konsultacje dla rodziców klasy II f , w czasie których przedstawiłam prelekcje na temat mnemotechnik wykorzystywanych przy nauce ortografii;
- Od września prowadziłam zajęcia terapii pedagogicznej w klasach I - VI, 1 lub 2 godziny / tygodniowo, zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej dla uczniów klasy II f oraz koło plastyczne dla uczniów klas I – III.
- Przygotowywałam uczniów do międzyszkolnego konkursu ,,Wierszyki łamiące języki”, ,, Znamy wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima” oraz miejskiego konkursu plastycznego ,, Kto Ty jesteś- Polak mały”, a także zachęcałam uczniów do aktywnego udziału we wszystkich konkursach organizowanych na terenie szkoły.
- W ramach przygotowań do zdobycia karty rowerowej przeprowadziłam warsztaty z pierwszej pomocy medycznej przy złamaniach i skaleczeniach dla klas IV.
- Wraz z uczniami klasy II f przygotowałam przedstawienie bożonarodzeniowe połączone z kolędowaniem oraz Dzień Babci i Dziadka.
- Uczestniczyłam z klasą II f w warsztatach ekologicznych zorganizowanych przez Fundację Eko-Cykl.
- Dbałam o wystrój sali lekcyjnej i korytarza szkolnego, dostosowując ich wygląd do pór roku i uroczystości.
- Współpracowałam z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Pruszkowie, gdzie kierowałam uczniów mających duże problemy w nauce.

2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej:
§ 8 ust. 2 pkt. 2

- Na bieżąco opracowywałam dokumenty za pomocą programów komputerowych Word, Power Point, Excel.
- Korzystałam z zasobów Internetu przygotowując się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych, w poszukiwaniu ciekawych materiałów oraz informacji kulturalnych.
- W trakcie zajęć lekcyjnych korzystałam z zestawu multimedialnego, prowadziłam zajęcia z wykorzystaniem portalu e-podręczniki i Flipbooku NZ wydawnictwa Nowa Era.
- Opublikowałam plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie za semestr pierwszy 2016/2017 na portalu Edux.pl.
- Uczestniczyłam w szkoleniach z zakresu obsługi dziennika elektronicznego, korzystania z zasobów portalu e-podręczniki, tworzenia prezentacji Prezi oraz projektowania.
- Publikowałam na stronie szkoły ogłoszeń o konkursach, list laureatów , notatek z wydarzeń oraz zamieszczanie zdjęć.
- Dokumentowanie wydarzeń szkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.

3.Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć: § 8 ust.2 pkt. 3

- Aktywnie brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
- Brałam udział w spotkaniach językowego zespołu matematyczno - przyrodniczego, podczas którego przedstawiłam moje pomysły na zwiększenie zainteresowania przedmiotem technika poprzez organizację konkursów i warsztatów metodycznych.
- Jako przewodnicząca językowego zespołu samokształceniowego klas II opracowałam plan pracy oraz sprawozdanie za semestr I .
- W trakcie bieżących rozmów w gronie nauczycielskim dzieliłam się zdobytą wiedzą i spostrzeżeniami na temat stosowanych metod, form i środków dydaktycznych oraz ich efektywności.
- Udostępniałam innym nauczycielom opracowane przeze mnie pomoce dydaktyczne ( scenariusze zajęć i uroczystości, karty pracy).

4. Opracowanie i wdrożenie działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich:
§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
- Opracowywałam plan pracy wychowawczej dla swojej klasy.
- Rozszerzałam wiedzę na temat sytuacji rodzinnej uczniów i stosunków interpersonalnych wśród wychowanków poprzez rozmowy indywidualne, obserwacje, współpracę z pedagogiem szkoły, lekcje wychowawcze.
- Na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej starałam się wprowadzać metody aktywizujące i pracę zespołową, a tym samym uczynić uczniów odpowiedzialnymi za swój proces edukacyjny.

5. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych:
§ 8 ust. 2 pkt. 4 c

- Po opracowaniu planu pracy wychowawczego dla klasy II f przedstawiłam go rodzicom na pierwszym zebraniu w celu wprowadzenia ewentualnych poprawek i po akceptacji wdrażałam go sukcesywnie przez cały semestr.
- Jako wychowawca klasy II f dokonywałam powtórnej obserwacji uczniów mających trudności w nauce i zachowaniu, przedstawiłam je innym nauczycielom uczącym w tej klasie oraz ich rodzicom. Po uzyskaniu zgody rodziców skierowałam je na zajęcia z terapii pedagogicznej, zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne.
- Uczniów z dużymi problemami w nauce i zachowaniu skierowałam na badania w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pruszkowie.
- Na bieżąco rozwiązywałam problemy wychowanków w porozumieniu z rodzicami, pedagogiem i psychologiem szkolnym.
- Prowadziłam zajęcia z terapii pedagogicznej w klasach: I b, II f, III d; VI c, oraz zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej dla uczniów klasy
II f.
- Angażowałam uczniów zdolniejszych do udziału w konkursach przedmiotowych oraz przeprowadzania własnych doświadczeń przyrodniczych.
- Przygotowywałam uczniów do konkursów międzyszkolnych, miejskich i szkolnych.
- Prowadziłam zajęcia koła plastycznego dla uczniów klas I – III.
_ Współpracowałam z Powiatową Komendą Policji w Pruszkowie, której przedstawiciel przeprowadził w ramach akcji ,, Bezpieczna droga do szkoły” warsztaty dla klas 1 a i 1 b.
- W ramach promocji szkoły w środowisku lokalnym uczestniczyłam w organizacji Pikniku Szkolnego, który dokumentowałam za pomocą aparatu cyfrowego.
- Zorganizowałam wycieczki piesze i autokarowe:
6.09.2016 r. – Wycieczka na pocztę w Piastowie. Poznanie organizacji pracy pocztowca i listonosza.
29.09.2016 r. – Wyjście do pobliskiego parku. Utrwalenie pojęć – drzewo i krzew. Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów.
19.10.2016 r. – Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego ,, Dolina Bobrów”. Udział w warsztatach pieczenia chleba , robienia kwiatów z bibuły oraz rozpoznawania owoców i warzyw.
9.11.2016 r.- Wycieczka do Instytutu Leśnictwa w Sękocinie. Udział w lekcji ,, Jesień w lesie”. Rozpoznawanie gatunków drzew po liściach i korze. Zajęcia w plenerze.
15.12.2016 r. – Wyjazd do Teatru Rampa w Warszawie na przedstawienie „ O dwóch takich, co ukradli księżyc”.
27.01.2017r. – Wyjście do Kina Baśń , udział w warsztatach filmowych i oglądanie filmu „ Robinson Cruzoe”.
6. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami:
§ 8 ust. 2 pkt. 4e

- Współpracowałam z Poradnią – Psychologiczno – Pedagogiczną w celu diagnozowania przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów.
- Jako wychowawca sporządziłam dwie opinie dla uczniów przed badaniami w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszkowie.
- Realizowałam wytyczne i wskazania dotyczące dostosowywania wymagań edukacyjnych w nauczanych przedmiotach (umieściłam odpowiednie zapisy w przedmiotowych systemach oceniania z edukacji wczesnoszkolnej i zajęć technicznych).
- Aktywnie i systematycznie współpracowałam z pedagogiem i psychologiem szkolnym w celu rozwiązywania problemów uczniów klasy II f (podjęte działania w celu monitorowania braku akceptacji grupy rówieśniczej, niepowodzeń szkolnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa w szkole).
- Prowadziłam zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów klas: : I b, II f, III d; VI c
- Diagnozowałam uczniów kierowanych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na zajęcia terapii pedagogicznej.
- Aktywnie uczestniczyłam w akcjach organizowanych na terenie szkoły: zbiórka makulatury i elektrośmieci, zbiórka baterii , nakrętek, funduszy na szkołę w Laare, karmy dla zwierząt
ze schroniska, zbiórka produktów żywnościowych na paczki bożonarodzeniowe dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły.

7 .Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej:
§ 8 ust. 2 pkt 4 f

- Jako wychowawca klasy II f brałam udział w imprezach ogólnoszkolnych wpisanych w kalendarz roku szkolnego oraz organizowałam imprezy klasowe takie jak: Andrzejki, Mikołajki, Wigilia klasowa, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka , świętowanie urodzin wychowanków oraz ich sukcesów w zajęciach pozaszkolnych.
- Mając pod opieką salę nr 5 dbałam o jej wygląd i wyposażenie. We współpracy z rodzicami stworzyłam biblioteczkę klasową, zbiór gier edukacyjnych, przyborów gimnastycznych. Rodzice zamontowali rolety okienne ufundowane przez Radę Rodziców. Dbałam o kwiaty oraz gazetki ścienne.
- wdrożyłam dla uczniów klasy II f system pomocy koleżeńskiej w okresie choroby uczniów.
- Tworzyłam dekoracje do imprez szkolnych i klasowych.
- Otrzymałam Nagrodę Dyrektora Szkoły za zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły.

8. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony:
§ 8 ust. 2 pkt. 5.

- W I semestrze ściśle współpracowałam z rodzicami uczniów, nauczycielami oraz pedagogiem szkoły w celu rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, bądź wychowawczych.
- Prowadzone przeze mnie obserwacje oraz analizy miały za zadanie uzyskanie przeze mnie jak najszerszej wiedzy odnośnie moich wychowanków oraz uczniów z pozostałych klas.
- W chwili rozpoznania jakichkolwiek problemów w nauce, kierowałam uczniów na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, z czego uczniowie chętnie korzystali poprawiając tym samym swoje wyniki.
- W przypadku wystąpienia problemów natury wychowawczej, robiłam wszystko, aby niezwłocznie rozwiązać sytuacje konfliktowe. Służyły temu indywidualne spotkania z uczniami, rodzicami oraz w razie potrzeby – konsultacje z pedagogiem czy psychologiem szkolnym.
- Jako wychowawca, starałam się zawsze wsłuchiwać w potrzeby moich wychowanków i w możliwie największym stopniu angażować ich w prace na rzecz klasy oraz szkoły.
- Moim priorytetem było uświadomienie im, że atmosfera w klasie zależy przede wszystkim od nich samych i to oni w dużej mierze mają na nią wpływ.

Opracowała: Lilla Ponikowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.