X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32746
Przesłano:

Cząstkowe sprawozdanie ze stażu na nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY ZA OKRES STAŻU
01.09.2016 r. – 31.10.2016 r.

Imię i nazwisko: Adam Czajkowski
Opiekun : mgr Agnieszka Szczech
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2016
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2017
Szkoła Podstawowa w Błoniu
Dyrektor szkoły: mgr Grażyna Czajkowska

Błonie 2016r.
Spis treści:
I. Wstęp ........................................
II. Sprawozdanie za okres wrzesień 2016r. – październik 2016r ............................
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt 1)........................................
2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt 2)........
3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy
ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3) ........................................
4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4) ....
III. Podsumowanie

I Wstęp

Sprawozdanie powstało w związku z upływem dwóch miesięcy mojego stażu na stopień nauczyciela kontraktowego. W pierwszych dniach września spotkałem się z opiekunem stażu. Wspólnie ustaliliśmy zasady naszej współpracy, które zostały spisane w formie kontraktu. Zapoznałem się ze specyfiką pracy Szkoły Podstawowej w Błoniu, dokonałem analizy przepisów prawa oświatowego zwracając szczególną uwagę na procedury dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Jako nauczyciel stażysta realizowałem zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego. Wszystkie podejmowane przeze mnie działania miały przede wszystkim na celu wszechstronny rozwój ucznia, wzbogacenie własnego warsztatu pracy, nabywanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności merytorycznych i dydaktycznych. Wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe, ciekawe pozycje książkowe oraz pomoce dydaktyczne wykonane własnoręcznie i przy pomocy komputera. Rozwijałem swoje dotychczasowe umiejętności współpracy z dorosłymi: nauczycielami, rodzicami, uczniami.
Podczas realizacji stażu spotkałem się z ogromną życzliwością grona pedagogicznego i otwartością na wszelką pomoc. Stworzono mi klimat pełen akceptacji, szacunku
i wyrozumiałości. Mój opiekun stażu - Pani mgr Agnieszka Szczech okazywała mi ciągłe zainteresowanie. Nieustannie wykazywała inicjatywę udostępniając mi różnego rodzaju przykładowe dokumenty, wyjaśniając niezrozumiałe jeszcze kwestie i doradzając w sprawach wychowawczych. Szybko stała się dla mnie autorytetem, jako wspaniały metodyk nauczania, wychowawca, wartościowy człowiek. Natomiast, Pani dyrektor poprzez swoje konkretne określenie wymagań sprawiła, że nie było spraw zawiłych, niejasnych.

II Sprawozdanie za okres wrzesień 2016r. – październik 2016r

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt 1)
ZADANIA FORMA REALIZACJI EFEKTY TERMINY DOWODY REALIZACJI
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. Rozpoczynając staż zapoznałem się z procedurami awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego oraz dokonałam analizy prawa oświatowego w szczególności:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 zmieniające rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. nr 0 poz. 393)

- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz 1112 ze zmianami)
Znam obowiązujące akty prawne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.

Wiem w jaki sposób dokumentować rozwój zawodowy nauczyciela stażysty.

Opracowałem i wdrożyłem do realizacji plan rozwoju zawodowego. IX – 2016r. Notatki własne
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu W celu właściwej organizacji pracy w okresie odbywanego stażu nawiązałem współpracę z opiekunem stażu Panią mgr Agnieszką Szczech, nauczycielką języka polskiego, historii oraz bibliotekarzem.

We wrześniu 2016 r. podpisałam kontrakt z opiekunem stażu, który określał jasne i możliwe do realizacji zasady współpracy.
Umiem we współpracy stworzyć kontrakt określający zasady i warunki efektywnej współpracy.

Znam swoje potrzeby i możliwości.

Nabyłem nowe umiejętności w zakresie komunikacji, wymiany poglądów, doświadczeń. 2 IX 2016r. Kontrakt zawarty pomiędzy opiekunem stażu a stażystą.
Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, harmonogramem pracy świetlicy szkolnej, zastępstwami, zasadami współpracy Dyrektora z pracownikami We wrześniu zapoznałem się
z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami, a także z harmonogramem dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych.

Brałem udział w planowaniu pracy zespołów oraz realizacji podjętych działań.

Uczestniczyłem w posiedzeniach Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Błoniu. Znam tygodniowy rozkład zajęć w szkole.

Znam zasady współpracy dyrektora z pracownikami.

Znam zasady planowania pracy zespołów przedmiotowych.

Znam Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Błoniu oraz zasady uczestnictwa i przebiegu posiedzeń.
IX 2016r.
Notatki własne, lista obecności na posiedzeniach Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Błoniu.
Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji Zapoznałem się z przepisami związanymi z funkcjonowaniem szkoły tj. Ustawą o systemie oświaty z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela.

Zapoznałam się z dokumentami regulującymi organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania szkoły, w tym z treścią takich dokumentów jak:

- ewidencja uczniów,
- księga uczniów,
- kalendarz imprez i uroczystości szkolnych,
- plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoły Podstawowej w Błoniu,
-plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, Znam dokumentację szkolną określającą organizację, zadania i zasady funkcjonowania placówki.

Prowadzę zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy świetlicy szkolnej. IX - X 2016r. Notatki własne, wpisy w dziennikach.
Poznanie aktów prawnych oraz dokumentacji obowiązującej w szkole
Zapoznałem się z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania szkoły:
1. Przeanalizowałam Statut Szkoły Podstawowej w Błoniu,
- Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły,
- Wewnątrzszkolne Ocenianie,
- Przedmiotowe Zasady Oceniania,
- Podstawę Programową,
- Koncepcję Pracy Szkoły,
- Plan Pracy Szkoły,
- Regulamin dyżurów,
- Regulamin wycieczek szkolnych,

2. Przeanalizowałem funkcjonujące w szkole procedury

3. Zapoznałem się z zasadami prowadzenia dokumentacji szkolnej i wychowawczej tj:
- dzienniki pracy świetlicy szkolnej,
- dzienniki lekcyjne,
- dzienniki wychowawców,
- dzienniki zajęć pozalekcyjnych,
- arkusze ocen, dokumentacja związana z działalnością funkcjonujących w szkole zespołów przedmiotowych. Znam specyfikę funkcjonowania szkoły, jej organizację i zadania.
Prowadzę zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej: dzienniki zajęć świetlicy szkolnej oraz zajęć poza lekcyjnych.

Potrafię dokonać analizy, dokumentacji oraz samodzielnie dokonuję wpisów w dziennikach.

Znam kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły oraz własne prawa i obowiązki.

Potrafię samodzielnie prowadzić dokumentację szkolną. IX – X 2016r. Notatki własne
Uczestniczenie w procesach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań Brałem udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Błoniu oraz zebraniach Rady Rodziców Znam Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Błoniu IX 2016r. Wpis w protokole zebrania Rady Rodziców
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację stażu Potrafię dokumentować realizację planu rozwoju zawodowego IX – X 2016r. Notatki własne, scenariusze – teczka stażysty
Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu Opracowałem sprawozdanie z dwóch miesięcy realizacji planu rozwoju zawodowego Potrafię dokumentować przebieg realizacji stażu
na stopień nauczyciela kontraktowego X 2016r. Sprawozdanie z cząstkowej realizacji stażu
Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy Zapoznałem się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi.

Przestrzegam w/w zasad podczas codziennej realizacji zajęć świetlicy szkolnej, zajęć pozalekcyjnych oraz dyżurów pomiędzy poszczególnymi zajęciami.

Analiza przepisów związanych z bezpieczeństwem oraz higieną pracy umysłowej uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych dla uczniów i niebezpiecznych sytuacjach.

Zapoznałem się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu szkoły.
Znam obowiązujące akty prawne dotyczące bezpieczeństwa uczniów w szkole.

Znam obowiązujące zasady BHP.

Uczestniczyłem w zorganizowanym w Samorządowej Szkole Podstawowej im Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej e-szkoleniu nt „Skuteczne komunikowanie się z uczniem”

Wiem jakie działania należy podjąć w razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia uczniów.

Znam instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu szkoły.
IX-X 2016r.

5 X 2016r. Wpisy w dziennikach lekcyjnych.

Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu.

Potwierdzenie uczestnictwa.

4. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt 2)
ZADANIA FORMA REALIZACJI EFEKTY TERMINY DOWODY REALIZACJI
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Uczestniczyłem jako obserwator zajęć prowadzonych przez innych prowadzących oraz opiekuna stażu.
- narodowe czytanie "QUO VADIS" (02.09.2016),
- BohaterON (23.09.2016),
- udział w zajęciach dotyczących Szkolnego Klubu Wolontariatu (18.10.2016).

Wiem jak stworzyć prawidłowy scenariusz zajęć.

Potrafię stosować indywidualizację pracy z dziećmi.
Potrafię przeprowadzić zajęcia w oparciu o przygotowany samodzielnie scenariusz zajęć.

Znam etapy prowadzenia zajęć.

Wzbogaciłem swoją wiedzę dotyczącą sposobu prowadzenia zajęć.

Obserwacja i analiza prowadzonych przez opiekuna stażu zajęć wpłynęła na wyraźną poprawę jakości zajęć prowadzonych przeze mnie.
Znam procedurę obserwacji zajęć. Cały okres stażu

02.IX.2016r.

23.IX.2016r.

18.X.2016r.

Arkusze obserwacji lekcji.

Scenariusze zajęć, wnioski i uwagi
do realizacji.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Od momentu rozpoczęcia okresu stażu przeprowadziłam 1 zajęcia w obecności opiekuna stażu:

Przeprowadzone zajęcia były omawiane z opiekunem stażu.

Stosowane na zajęciach indywidualizacja pracy sprawiła, że zajęcia stały się atrakcyjne i zajmujące dla uczniów.
Starałem się by podczas zajęć panowała miła atmosfera sprzyjająca rozwijaniu indywidualnych potrzeb, zainteresowań i umiejętności dzieci. Rozwijałem wśród dzieci poczucie dumy z osiąganych wyników i chęć ich ciągłego doskonalenia.

Potrafię stworzyć prawidłowy scenariusz zajęć świetlicowych

Potrafię przeprowadzić zajęcia w oparciu o przygotowany przeze mnie scenariusz.

Poznałam nowe, cenne metody i zasady stosowane podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Potrafię rozbudzić w uczniach motywację do pracy oraz umiejętność niesienia wzajemnej pomocy.

Potrafię zaktywizować uczniów do efektywnej pracy zespołowej.
Cały okres stażu – jeden raz na dwa miesiące. Scenariusze zajęć.
Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli. Podczas stażu uczestniczyłem w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nt „Organizowanie i udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle nowych regulacji prawnych”.

Wiem jak poprzez profilaktykę można zapobiegać działaniom ryzykownym u dzieci.

Poznałam nowe sposoby motywowania uczniów.
11 X 2016r.

Zaświadczenia ukończonych form doskonalenia zawodowego.

Protokoły rad pedagogicznych.

Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych Podczas trwania stażu zbierałam informacje oraz nabywałem umiejętności pomocne w doskonaleniu własnego warsztatu pracy.

Opracowałem Plan Pracy Świetlicy Szkolnej w Szkole Podstawowej w Błoniu.

Jestem autorem programu pt "Więcej ruchu dla maluchów".

Gromadziłem pomoce naukowe niezbędne do prowadzenia zajęć.

Projektowałem i wykonywałem pomoce dydaktyczne, ilustracje, mapy tematyczne, dekorowałem izbę świetlicy zgodnie z przypadającymi świętami i porą roku.

Systematycznie korzystałem z literatury związanej z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej.

Podejmowałem działania zmierzające do usprawnienia społecznego, emocjonalnego, indywidualnego i motorycznego wychowanków.

Organizowałem różnorodne formy zajęć:
- zajęcia tematyczne,
- plastyczno - techniczne,
- o charakterze gier i zabaw ruchowych.

Systematycznie zachęcałem dzieci do samodzielności i wytrwałości w dążeniu do celu oraz systematyczności w nauce i samodzielnego uczenia się.

Zgłosiłem udział Szkoły Podstawowej w Błoniu w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie pt "Świetlica szkolna przyjazna uczniowi"/

W trakcie stażu rozwijałem także swoje umiejętności pracy z dziećmi w świetlicy szkolnej. Pracowałem również z uczniem z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. Doskonaliłem swój warsztat pracy między innymi poprzez nieustanne zaznajamianie się z literaturą psychologiczno – pedagogiczną.
Do pozycji, które w ogromnym stopniu miały wpływ na jakość mojej pracy mogę zaliczyć:

- Czasopismo "Świetlice szkolne".

- "Świetlicowe zajęcia tom I i II. Zajęcia edukacyjne, inscenizacje, wiersze, zabawy, zagadki" praca zbiorowa pod red. B. Bleja - Sosna

- "Świetlica szkolna przestrzenią czasu wolnego" Funkcjonowanie świetlic szkolnych, poradnik dla gmin i dyrektorów szkół, Andrzej Pery, Danuta Kmita, Wydawnictwo ORE, Warszawa 2014.

W codziennej pracy korzystałem również z wielu propozycji zabaw dla dzieci zebranych w pozycjach takich autorów jak:
- R. Portmann "Gry i zabawy przeciwko agresji",
- B. Fuchs "Gry i zabawy na dobry klimat",
- J. Giersbeck "Zabawy dla grup",
- C. Vopel "Zabawy, które łączą".

Rozpoznaję potrzeby moich uczniów i ich rodziców.

Stworzyłem własny warsztat pracy:
- teczki z pracami dzieci dla rodziców,
- tablicę wytworów prac dzieci.

Brałem udział w posiedzeniach rady pedagogicznej.

Uczestniczyłem w Seminarium zorganizowanych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczn?
w Łęczycy nt "Problemy współczesnych nastolatków".

Uczestnicząc w warsztatach nt "Oswoić smoka lęku - zaburzenia lękowe w okresie dorastania" zdobyłem wiedzę nt zaburzeń lękowych w okresie dorastania, nabyłem umiejętności w ocenie ryzyka wystąpienia zaburzeń lękowych oraz szereg innych informacji pomocnych w udzielaniu wsparcia nastolatkowi i jego rodzinie.

Pełnienie funkcji koordynatora ogólnopolskiego konkursu "Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi".
Poszerzyłem swój warsztat pracy w dziedzinie współpracy z uczniami zdolnymi oraz uczniami z trudnościami w nauce, z świetlicy.

Wiem, gdzie szukać informacji pomocnych w tworzeniu twórczych zajęć dla uczniów zdolnych, zajęć dla uczniów z trudnościami w nauce, zajęć dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym.

Potrafię kształtować twórcze relacje z rodzicami mojego ucznia.

Potrafię wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności w swojej codziennej pracy.

Cały okres stażu

13.X.2016r.

13.X.2016r.

X 2016r. -
V 2017r.

Cały okres stażu Arkusze obserwacji, zaświadczenia, protokoły spotkań z rodzicami, listy obecności.

Certyfikat

Uzyskanie certyfikatu

Bibliografia literatury psychologiczno pedagogicznej
Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej
Komputer traktuję jako nieodłączny element mojej codziennej pracy. Jest on niezbędnym narzędziem, które ułatwia mi przygotowanie się do zajęć dydaktycznych. Technologia komputerowa ma ogromny wpływ
na uporządkowanie mojego warsztatu pracy.

W codziennym procesie nauczania korzystałem z następujących programów komputerowych:

- Microsoft Word (tworzę scenariusze zajęć, karty pracy, dyplomy, zaproszenia, szablony)

- Microsoft Exel (sporządzałem karty pracy)

- Microsoft PowerPoint (tworzyłem prezentację lekcji na tablicę multimedialną).

Mój warsztat pracy, dzięki umiejętnościom technologii informacyjnej, stał się przejrzystyi czytelny.

Za bieżąco śledziłem propozycje zadań i scenariuszy zajęć, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych:
www.edussek.ids.pl
www.literka.pl
www.awans.net
www.wsip.com.pl
www.edux.pl

Poszerzyłem swoje umiejętności pracy w programie PowerPoint.

Uatrakcyjniłem prowadzone zajęcia poprzez nowe gry i zabawy matematyczne, które pozwoliły
na kreatywną naukę w ramach pracy świetlicy szkolnej.

Dokonałem publikacji w Internecie (strona internetowa www.publikacje.
edux.pl) mojego planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania.

Prowadzę dokumentację stażu w formie elektronicznej.

Współpracuję z portalami mojaleczyca.pl oraz ELE24.pl przyczyniając się do promowania szkoły w środowisku lokalnym. IX 2016r.-X 2016r.

XI 2016r. Karty pracy, arkusze ankiet, sprawozdania
z pracy nauczyciela stażysty, notatki własne
Rozwijanie aktywności twórczej u dzieci Przeprowadziłem warsztaty dla uczniów kl. IV pt. „Wiem co jem”
Stwarzam możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań uczniów poprzez organizowanie konkursów i warsztatów. Potrafię przeprowadzić warsztaty dla uczniów świetlicy szkolnej ukierunkowane na rozwijanie zdolności plastycznych i technicznych Cały okres stażu Notatki
Dokumentacja zdjęciowa
Współpraca z pedagogiem szkolnym Konsultacje z pedagogiem szkolnym nt. dzieci z trudnościami w nauce szkolnej oraz zaburzeniami zachowania Potrafię rozpoznać potrzeby oddanych pod mą opiekę dzieci oraz ich rodziców.
Wiem jak poprzez profilaktykę zapobiegać agresji u dzieci Cały okres stażu Notatki własne,
Dziennik pedagoga szkolnego,
Udział w zebraniach z rodzicami
Współpraca z logopedą Konsultacje z logopedą szkolnym Panią mgr Katarzyną Krukowską nt. wad wymowy u dzieci Potrafię stosować w codziennej pracy z dziećmi ćwiczenia usprawniające narząd mowy.
Wykorzystuję zagadki i rebusy do ćwiczenia prawidłowej wymowy u dzieci. Na bieżąco koryguję błędy wymowy u swych podopiecznych. Cały okres stażu Notatki własne, dziennik logopedy
Udział w akcjach charytatywnych Zainicjowałem zbiórkę żywności dla podopiecznych schroniska dla zwierząt w Łęczycy Potrafię zachęcać dzieci do niesienia pomocy zwierzętom celem ułatwienia im przetrwania zimy XI 2016r. Zaświadczenie
Dokumentacja zdjęciowa
Wspomaganie aktywności twórczej dzieci Wspólnie z innymi nauczycielami zorganizowałam następujące imprezy szkolne:
• narodowe czytanie "QUO VADIS" (02.09.2016),
• BohaterON (23.09.2016)
• akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej (14.10.2016),
• udział w zajęciach dotyczących Szkolnego Klubu Wolontariatu (18.10.2016),
• Ślubowanie Pierwszoklasistów (19.10.2016).
Potrafię współpracować z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości szkolnych.

Rozwijam swoje zdolności komunikacji w kontaktach zarówno z uczniami jaki nauczycielami

Wiem jakie korzyści wynikają z uczestniczenia dzieci w uroczystościach szkolnych.
Cały okres stażu

02.IX.2016r.

23.IX.2016r.

14.X.2016r.

18.X.2016r.

19.X.2016r.

Notatki

Dokumentacja zdjęciowa

Scenariusz zajęć

Strona internetowa szkoły

Informacja na portalu mojaleczyca.pl

Rozszerzenie społecznej działalności pozaszkolnej Uczestniczyłem w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”

Pełniłem funkcję opiekuna podczas wyjazdu uczniów kl. IV – VI na XVI Młodzieżowe Mistrzostwa Powiatu Łęczyckiego w Wyścigach Rowerowych „Jedziemy Śladami Mieczysława Nowickiego” odbywające się w okolicach Piątku.

Byłem opiekunem wyjazdu dzieci do Domu Kultury w Łęczycy na przedstawienie pt. „Pan Twardowski” oraz skansenu w Tumie.

Potrafię współpracować z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości szkolnych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.

Odkrywam mocne i słabe strony uczniów szkoły.

Wiem jak prawidłowo zorganizować wycieczkę szkolną.
Znam procedurę organizacji wycieczek szkolnych. 16.IX.2016r.

24 IX 2016r.

30 IX 2016r. Dokumentacja zdjęciowa

Kronika szkolna

Strona internetowa szkoły

Dokumentacja zdjęciowa

Informacja na portalu mojaleczyca.pl
Karta wycieczki

Dokumentacja zdjęciowa

Strona internetowa szkoły

Informacja na portalu mojaleczyca.pl
Karta wycieczki

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności Potrafię prowadzić zajęcia w sposób atrakcyjny dla uczniów.
Stosowana przeze mnie indywidualizacja pracy sprawiła, że zajęcia stały się ciekawe i panuje na nich miła sprzyjająca rozwijaniu indywidualnych potrzeb atmosfera.
Rozwijam wśród dzieci poczucie dumy z osiąganych wyników i chęć ich ciągłego doskonalenia.
Dzięki prezentowanej postawie odnoszę sukcesy wychowawcze. Znam obowiązujące akty prawne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli oraz prawa oświatowego.
Potrafię poprawnie opracować scenariusz zajęć.
Biorę udział w życiu szkoły.
Podejmuję działania promujące szkołę w środowisku lokalnym.
Systematycznie podnoszę swe kwalifikacje zawodowe. Korzystam z nowości wydawniczych poświęconych pracy w świetlicy szkolnej.
Nadal doskonalić swój warsztat pracy. Cały okres stażu Scenariusze zajęć

Karty obserwacji

Arkusze samooceny

Doskonalenie multimedialnych technik pracy Umiejętność korzystania z Internetu umożliwia mi dostęp do ciekawych materiałów dydaktycznych, publikacji pedagogicznych oraz śledzić na bieżąco zmiany w przepisach prawa oświatowego. Pogłębiłem swoje zainteresowania związane ze światem technologii.
Rozwinąłem umiejętność pracy w różnych programach komputerowych.
Uatrakcyjniłem prowadzone zajęcia.
Potrafię obsługiwać sprzęt nagłaśniający. Cały okres stażu Notatki własne,
Karty pracy
Sprawozdania z pracy
Dokumentacja zdjęciowa

5. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).

Rozpoznawanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie.
Diagnoza Aktywnie uczestniczyłem
w pracach Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej mając szansę poznania specyfiki pracy
w szkole i oddziałach przedszkolnych, jak również wymienić poglądy z innymi nauczycielami. Potrafię dokonać charakterystyki grupy świetlicowej.
Potrafię zaktywizować uczniów do efektywnej pracy zespołowej.
Rozpoznaję potrzeby moich uczniów i ich rodziców.
Pomagam dzieciom z trudnościami szkolnymi.
Nabyłem nowe umiejętności poprzez współpracę z innymi nauczycielami i pedagogiem szkolnym. Cały okres stażu Dziennik pedagoga szkolnego

Informacje z rozmów z rodzicami

Konsultacje z wychowawcami klas
Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych W momencie rozpoczęcia stażu zapoznałam się z Programem Wychowawczym Szkoły Podstawowej w Błoniu, a opiekun stażu uświadomił mi, jakie są zadania wychowawcy świetlicy szkolnej. Ponadto inni członkowie grona pedagogicznego służyli mi swoją pomoc w zdobywaniu wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo – wychowawczych uczniów.

Chcąc pogłębić swoją wiedzę na temat uczniów oraz problemów z jakimi się borykają prowadziłem współpracę z innymi nauczycielami,
Wychowawcami klas
oraz pedagogiem szkolnym. Dzielenie się wiedzą na temat wychowanków i ich sytuacji rodzinnej odgrywało ogromną rolę w planowaniu i realizacji zarówno programu wychowawczego jak i profilaktycznego.

Celem lepszego poznania środowiska uczniowskiego zachęcałem do aktywnego zaangażowania się w życie szkoły i świetlicy szkolnej.
Potrafię określić cele programu wychowawczego szkoły oraz rolę i zadania wychowawcy świetlicy szkolnej.

Rozwijam umiejętności komunikacji zarówno w relacjach z nauczycielami jak i uczniami.

Potrafię wykorzystać informacje pozyskane od nauczycieli, rodziców w codziennym procesie dydaktycznym.

Zaprosiłem rodziców i dziadków swych wychowanków do udziału w warsztatach i zajęciach poświęconych promocji szkoły w środowisku lokalnym Cały okres stażu Wywiady z wychowawcami klas

Indywidualne kontakty z rodzicami uczniów

Konsultacje z pedagogiem szkolnym

Współpraca z pracownikami GOPS w Łęczycy

Protokoły rad pedagogicznych. Protokoły spotkań z rodzicami.
Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Notatki własne

Dokumentacja zdjęciowa
Współpraca z rodzicami Prowadziłem indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów zwracając uwagę na zachowanie dzieci w świetlicy, umiejętność pracy zespołowej oraz udział w zainicjowanych przez nauczyciela zajęciach.

Uczestniczyłem w zebraniach z rodzicami organizowanych przez wychowawców klas. Potrafię nawiązać kontakt z rodzicami swych wychowanków.

Znam potrzeby dzieci i ich rodziców.

Pozyskałem informacje nt. sytuacji rodzinnej dzieci Cały okres stażu Protokoły zebrań z rodzicami

Zaproszenia do udziału w imprezach organizowanych w ramach pracy świetlicy szkolnej

Notatki własne
Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych. W trakcie odbywania stażu rozwijałem swoje umiejętności pracy z dziećmi ze zwróceniem szczególnej uwagi na zaspokajanie potrzeb podopiecznych.
Doskonaliłem swój warsztat pracy między innymi poprzez nieustanne zaznajamianie się z literaturą psychologiczno – pedagogiczną.

Do pozycji, które w dużej mierze przyczyniły się do podniesienia jakości mojej pracy mogę zaliczyć:

Sterna D. „Ocenianie kształtujące w praktyce” CEO 2006

Thomas Gordon „Wychowanie bez porażek”

Słupek K. „Dyscyplina w klasie. Poradnik pedagogiczny. Wyd. Rubikon, Kraków 2010 Znam potrzeby swych wychowanków.
Potrafię rozbudzić w uczniach umiejętności niesienia pomocy uczniom z trudnościami w nauce.

Pomagam uczniom eliminować ich lęki oraz obawy występujące w procesie nauki.

Poznałem nowe sposoby zachęcania dzieci do nauki poprzez zabawę.

Poszerzyłem swój warsztat pracy o nowe pomysły na naukę poprzez zabawę. Cały okres stażu Podręczna biblioteczka wychowawcy świetlicy

Wykaz wykorzystywanej literatury

Bibliografia literatury psychologiczno – pedagogicznej.

Scenariusze zajęć.
Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz instytucjami mogącymi pomóc w sprawach wychowawczych W momencie rozpoczęcia stażu zapoznałem się z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej w Błoniu.

Uczestniczyłem w rozmowie pedagoga szkolnego z grupą chłopców agresywnych i przejawiających niewłaściwe zachowania w stosunku do koleżanek z klasy.

Przeprowadziłem wywiad z kuratorem społecznym dla nieletnich zwracając szczególną uwagę na procedury postępowania w stosunku do dzieci. Znam program wychowawczy szkoły oraz potrafię określić jego cele.

Rozwijam umiejętności komunikowania zarówno w relacjach z nauczycielami jak i uczniami.

Potrafię wykorzystywać pozyskane od nauczycieli lub przedstawicieli różnych instytucji informacje w codziennej pracy dydaktyczno wychowawczej.

Reaguję na wszelkie zachowania agresywne u dzieci. Cały okres stażu Dokumentacja pedagoga szkolnego

Nawiązywanie kontaktu z kuratorem społecznym

Notatki własne

Współpraca z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej w Łęczycy
Współpraca z nauczycielami i wychowawcami klas Uczestniczyłem w spotkaniach Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej.

Współpracowałem z innymi nauczycielami i wychowawcami klas w organizowaniu imprez szkolnych mających na celu promocję szkoły w środowisku. Nauczyłem się skutecznie współpracować w zespole. Cały okres stażu
Notatki własne

Protokoły spotkań zespołów klasowych

Wpisy w dziennikach wychowawcy


6. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4)

Poznanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć Opiekun stażu zapoznał mnie z procedurami obserwacji zajęć obowiązujących w Szkole Podstawowej w Błoniu oraz arkuszem obserwacji zajęć świetlicowych.

Uczestniczyłem jako obserwator zajęć prowadzonych przez innych prowadzących oraz opiekuna stażu.
- narodowe czytanie "QUO VADIS" (02.09.2016),
- BohaterON (23.09.2016),
dotyczących Szkolnego Klubu Wolontariatu (18.10.2016).

Znam procedurę obserwacji zajęć. Potrafię prawidłowo wypełnić arkusz obserwacji zajęć świetlicy szkolnej.

Wiem jak stworzyć prawidłowy scenariusz zajęć.

Potrafię stosować indywidualizację pracy z dziećmi.
Potrafię przeprowadzić zajęcia w oparciu o przygotowany samodzielnie scenariusz zajęć.

Znam etapy prowadzenia zajęć.

Wzbogaciłem swoją wiedzę dotyczącą sposobu prowadzenia zajęć.

Obserwacja i analiza prowadzonych przez opiekuna stażu zajęć wpłynęła na wyraźną poprawę jakości zajęć prowadzonych przeze mnie.
Znam procedurę obserwacji zajęć. Cały okres stażu

02.IX.2016r.

23.IX.2016r.

18.X.2016r.

Notatki własne

Procedura obserwacji zajęć

Arkusz obserwacji zajęć świetlicy szkolnej

Arkusze obserwacji lekcji.

Scenariusze zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności Od momentu rozpoczęcia okresu stażu przeprowadziłem 1 zajęcia w obecności opiekuna stażu.
Zajęcie zostało przez opiekuna stażu omówione.
Wspólnie dokonaliśmy analizy poszczególnych etapów zajęć.
Dyskutowaliśmy na temat mocnych oraz słabych stron przeprowadzonych przeze mnie zajęć, o ich atrakcyjności i właściwym sposobem gospodarowania czasem.

Cenne uwagi opiekuna stażu przyczyniły się do podnoszenia jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Potrafię dokonać samooceny pracy.

Potrafię dokonać oceny stopnia realizacji zajęć oraz wyciągnąć wnioski do dalszej pracy.

Znam swoje mocne i słabe strony.

Uwzględniam opinie opiekuna stażu w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniami. Cały okres stażu

Teczka stażysty

Arkusze obserwacji uwzględniające opinie opiekuna stażu.

Scenariusze zajęć.
Przygotowanie sprawozdania Opracowałem cząstkowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty. Potrafię prawidłowo sporządzić sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty. IX – X 2016r. Teczka stażysty

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.


7. Zadania wynikające z własnych zainteresowań i potrzeb placówki

Zadania związane z planem rocznym szkoły Znam Roczny Plan Pracy Szkoły Podstawowej w Błoniu.

Uczestniczyłem w organizacji uroczystości szkolnych zgodnie z harmonogramem.

Brałem udział w apelach okolicznościowych.

Potrafię współpracować z innymi nauczycielami przy organizacji uroczystości szkolnych.

Aktywnie włączam się w życie szkoły. Cały okres stażu Dokumentacja zdjęciowa

Sprawozdania

Strona internetowa szkoły
Pogłębianie wiedzy i umiejętności dydaktyczno – wychowawczych Systematycznie studiuję literaturę przedmiotu celem pogłębiania swej wiedzy oraz nabycia dodatkowych umiejętności. Potrafię podnieść efektywność prowadzonych przez siebie zajęć.

Modyfikuję przygotowane scenariusze zajęć w celu podniesienia ich jakości.
Cały okres stażu Notatki własne

Bibliografia literatury dydaktyczno – wychowawczej.
Prowadzenie dodatkowych zajęć „Więcej ruchu dla maluchów” Opracowałem stymulacyjno – profilaktyczny program ćwiczeń ogólnorozwojowych z elementami gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym. Potrafię przeprowadzić zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci. Cały okres stażu Program „Więcej ruchu dla maluchów”

Teczka stażysty

Dokumentacja zdjęciowa

Scenariusze zajęć

III. Podsumowanie

W trakcie dwóch miesięcy odbywania stażu spotkałam się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony grona pedagogicznego oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Błoniu.
Cieszy mnie fakt, iż udało mi się nawiązać dobry kontakt z uczniami, zrozumieć ich potrzeby i zainteresowania oraz wywołać uśmiech na ich twarzach. Myślę, że podejmowane przeze mnie działania pozwoliły mi uzyskać pozytywne opinie rodziców i akceptację uczniów. Pozwoliło to uwierzyć mi, że podejmowane działania są słuszne, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Zdobyte doświadczenie zawodowe pozwoliło mi dokonać analizy, pracy własnej oraz określić mocne i słabe strony mojej aktywności zawodowej. W trakcie trwania stażu starałam się, by moja praca sprostała wymaganiom oraz potrzebom szkoły, ale w szczególności potrzebom i wymaganiom uczniów uczestniczących w zajęciach świetlicy szkolnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.