X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32662
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

(okres stażu od 01 września 2013 roku do 31 maja 2016 roku)

ALICJA STEFANOWSKA
WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

W okresie od 01.09.2013 r. podjęłam starania o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora placówki. Mój staż trwał 2 lata i 9 miesięcy. W tym czasie wypełniałam zaplanowane zadania z poszczególnych sfer rozwoju zawodowego , realizując tym
samym założone cele – w oparciu o kryterium warunków rozwoju placówki, w której jestem zatrudniona. Realizując zadania edukacyjno-wychowawcze w szkole, starałam się spełniać
oczekiwania , dostosowując je do potrzeb naszej placówki.
Moje najważniejsze priorytety w pracy zawodowej to :
1. Doskonalenie form i metod pracy.
2. Uczestniczenie w realizowaniu zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.
3. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia, służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy placówki.
Wobec powyższego szansa awansu i uzyskanie statusu nauczyciela dyplomowanego stanowiło dla mnie wyzwanie oraz okazję do autorefleksji i do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem wychowawcą i nauczycielem. Mój plan rozwoju zawodowego uwzględniał założenia planu rozwoju placówki oraz jej specyfikę i potrzeby. Nade wszystko jednak ujmował potrzeby dzieci. Opis i analizę realizacji przeprowadzonych działań przedstawiłam według poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

§8 UST.2 PKT.1

UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNOSZENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY.

1. Uzupełnianie wiedzy związanej z procedurami awansu zawodowego

W czasie trwania stażu zapoznałam się z dokumentami i procedurami awansu zawodowego, przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego, w tym akty prawne i inne rozporządzenia dotyczące awansu zawodowego nauczycieli - m.in :
1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 191, z późn. zm.)

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393 )


Na podstawie zdobytej wiedzy opracowałam projekt planu rozwoju zawodowego, w którym zaplanowałam działania mające na celu doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy oraz realizację zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki, służące podnoszeniu jakości pracy placówki. Sporządziłam szereg niezbędnych wykazów, notatek i innych treści, służących mi nie tylko jako dokumenty potrzebne do rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, ale również jako narzędzia mojej pracy zawodowej. Po zakończeniu stażu przygotowałam również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.

2. Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy w związku z planowanym rozwojem zawodowym
Systematycznie samokształciłam się korzystając z zasobów Internetu oraz literatury fachowej, czasopism branżowych i innych informacji medialnych. Poprzez konsultacje z dyrektorem, pracę w zespołach wychowawczych i innych, mogłam dokonywać również analizy
własnej działalności zawodowej – autorefleksja. Korzystałam również z doświadczeń innych nauczycieli, zwłaszcza nauczycieli dyplomowanych.


Udział w następujących kursach doskonalących, warsztatach i szkoleniach:
- szkolenie metodyczne „Ten great ideas for using flashcards” Wydawnictwa Macmillan- Wrocław, 2013 r.
- warsztaty plastyczne Bożonarodzeniowa bombka” dla nauczycieli świetlicy w SP 1- Wrocław, 2013 r.
- otwarte spotkanie klanzowe „Czym dla ciała dyskoteka, tym dla duszy biblioteka”- Wrocław, 2014 r.
- warsztaty psychologiczno- edukacyjne (przeznaczone z założenia dla rodziców)Fundacji Akademia Nauki na Uniwersytecie Wrocławskim „Piękny umysł dziecka”- Wrocław, 2014 r.
- warsztaty manualne :Kreatywnie z dziećmi” w świetlicy SP 1- Wrocław, 2015 r.
- warsztaty muzyczne organizowane przez WCDN- Wrocław, 2015 r.
- „Projekt Gospel”- 2- dniowe warsztaty muzyczne w ramach grantów ESK 2016- Wrocław, 2015r.
- warsztaty w Kinie Nowe Horyzonty- 2015 r.
- warsztaty „Gry i zabawy matematyczne- organizowane przez WCDN- Wrocław, 2016 r.
- warsztaty wyjazdowe „Praca z dzieckiem z ADHD” prowadzone przez pedagoga szkolnego- Kielce, 2016 r.
- warsztaty wyjazdowe Korzystanie z zasobów Internetu- Jelenia Góra, 2016 r.
- warsztaty plastyczno- muzyczne z okazji Dnia Mamy dla nauczycieli świetlicy w Szkole Podstawowej nr 71– Wrocław, 2016 r.
- warsztaty psychologiczno- edukacyjne (przeznaczone z założenia dla rodziców) Fundacji Akademia Nauki na Uniwersytecie Wrocławskim „Mój przedszkolak idzie pewny siebie do szkoły”, „Magia pamięci”, „Zrozumieć nastolatka”- Wrocław, 2016 r.


Wewnątrzszkolne doskonalenie zawodowe:
-szkoleniowa rada pedagogiczna Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”-
2013r.
- szkoleniowa rada pedagogiczna „Higiena w pracy z dziećmi”- 2014r.
- szkoleniowa rada pedagogiczna „Trudne zachowania w szkole”-2014r.
- szkoleniowa rada pedagogiczna „Wprowadzenie do różnorodności kulturowej w szkole”- 2015 r.
- spotkania zespołu wychowawców świetlicy- szkolenie na temat „Rodzina dysfunkcjonalna” , wprowadzenie do „Edukacji przez ruch” - metody Doroty Dziamskiej- 2016 r.

3. Udział w zajęciach otwartych
Uczestniczyłam w zajęciach otwartych prowadzonych metodą decoupage w świetlicy- 2014/15 r.
Obserwowałam zajęcia otwarte „Gry matematyczne w świetlicy” prowadzone w SP 20 pod patronatem WCDN- 2016 r.

4. Tworzenie i aktualizacja dokumentów szkolnych
Brałam czynny udział w ewaluacji końcowo rocznej jako uczestnik zespołu ewaluacyjnego.
Opracowałam i przeprowadziłam wśród rodziców szkoły ankietę dotyczącą ich spojrzenia na sprawę monitorowania osiągnięć uczniów, opracowałam wyniki ankiety w formie prezentacji multimedialnej- 2014/15 r.
Tworzyłam kronikę szkolną wraz z przewodniczącą zespołu wychowawców świetlicy- wywoływałam zdjęcia, opisywałam wydarzenia szkolne-2014/15, 2015/16
Pisałam protokoły z zebrań zespołu samokształceniowego- 2014/15, 2015/16
Tworzyłam scenariusze imprez szkolnych oraz karty wycieczek wraz z listami uczniów na wyjście- w miarę potrzeby.

5. Wzbogacanie warsztatu pracy i poszukiwanie nowych rozwiązań
Szczególnie musiałam się skupiać na poznawaniu technik plastycznych, gdyż były to moje pierwsze lata pracy w świetlicy. Chodząc po różnych szkołach i przedszkolach (sama mam kilkoro
dzieci w placówkach edukacyjnych) oglądałam wystawy prac plastycznych, oglądałam wiele instruktażowych filmów w Internecie. Zapoznawałam się z literaturą metodyczną, korzystając z zasobów biblioteki szkolnej. Stale dokonywałam zakupów na potrzeby świetlicy- materiały plastyczne, klocki, słodycze, prezenty za udział w konkursach. Pozyskiwałam fundusze i materiały od sponsorów.

6. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych wychowawcy świetlicy
Utrzymywałam systematyczne kontakty z rodzicami, rodziną, spotykając się z nimi na co dzień przy okazji odbioru dziecka. Wspólne nasze działania wpływały na rozwijanie się postaw
aktywnych i kreatywnych, pozytywnych relacji w grupie i wzajemnego poszanowania: życzliwość, uczynność, opiekuńczość, tolerancja i uczciwość .

7. Prowadzenie zajęć artystycznych w świetlicy
Przygotowywałam z dziećmi gazetkę na korytarzu czy też w sali- kilka razy do roku. Przygotowywałam dwa razy w roku wytwory na kiermasze świąteczne: Bożonarodzeniowy i Wielkanocny. Były to kartki świąteczne oraz różnego rodzaju ozdoby. Bardzo często
przygotowywałam plakaty informacyjne na temat kiermaszów lub organizowanych przeze mnie imprez, które wieszałam w widocznym miejscu przy wejściu do szkoły. Malowałam również plakaty będące dekoracją kiermaszu.
Przygotowywałam dzieci indywidualnie do konkursów plastycznych i występów muzycznych, przygotowywałam zespoły wokalne do występów.

8. Organizowanie uroczystości i imprez świetlicowych i szkolnych
Zorganizowałam Bale karnawałowe w świetlicy- 2013/14 (połączony z Walentynkami), 2014/15.
Zorganizowałam Dzień Mamy i Taty- 2014/15.
Zorganizowałam Dzień Nauczyciela z dziećmi z mojej grupy, zapraszając wychowawców, nauczycieli uczących i dyrekcję szkoły- 2015/16 r., w roku 2013/14 przygotowałam z dziećmi laurki dla wychowawców.
Zorganizowałam uroczyste zakończenie świetlicy klas III- 2015/16.
Przygotowywałam samodzielnie program „Piosenki w różnych językach” na Drzwi Otwarte
Szkoły 2014/15, 2015/16- dekorowałam salę i drzwi, przedstawiałam laureatów konkursów muzycznych, korzystałam również z własnego zaplecza technicznego jeśli chodzi o nagłośnienie,
w ostatnim roku gościła u mnie dyrekcja szkoły. W roku szkolnym 2014/15- przygotowałam dodatkowo z grupą świetlicową „Piosenki wiosenne” oraz z grupą dzieci z klasy II b, w której nauczałam języka angielskiego- piosenki nauczane na lekcjach języka angielskiego opracowane ruchowo.
Organizowałam dwukrotnie wieczornicę literacko- muzyczną oraz koncert pieśni i piosenki patriotycznej dla rodziców, dziadków i dzieci połączony ze wspólnym śpiewaniem. Pierwszym
razem było to związane z nadaniem szkole imienia Orła Białego i wpisało się w projekt
przeprowadzany w naszej szkole „ Orzeł Biały” . Zaproszony był akompaniator. Przygotowałam prezentację multimedialną z tekstami piosenek- 2014/15, 2015/16.
Organizowałam wspólne kolędowanie dla rodziców, dziadków i dzieci. Zapraszałam do współpracy akompaniatora (gitara, keyboard). Korzystałam z projektora multimedialnego, wyświetlając teksty kolęd- 2014/15, 2015/16.

9. Kształtowanie sprawności fizycznej, działania prozdrowotne
W szkole odbyły się zawody sportowe dla klas I- III z okazji „Powitania lata”:
2014/15- organizacja i prowadzenie, wykonanie dyplomów,
2015 /2016 r. - organizacja
Organizowałam zajęcia ruchowe w sali świetlicowej, na podwórku i na sali gimnastycznej.
Wykonałam z dziećmi plakaty w ramach akcji :Trzymaj się prosto”, które zawisły na korytarzu szkolnym- 2013 r.

10. Organizowanie wycieczek
Samodzielnie zorganizowałam wycieczkę na przedstawienie teatralne w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci- 2015/16. Poza tym nie było możliwości organizacyjnych na przeprowadzanie wycieczek dla całej świetlicy.

11. Współpraca z innymi świetlicami
Wraz z uczniami wzięłam udział w Miejskim Przeglądzie Dorobku artystycznego świetlic,który odbył się w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 50 (2015/16). Była to okazja do poznania dorobku innych świetlic.
Moi wychowankowie brali udział w międzyświetlicowych konkursach plastycznych , zawoziłam często prace na konkursy lub przywożono mi nagrody, przy czym nawiązywała się wymiana zdań i doświadczeń na tematy dotyczące świetlicy szkolnej w różnych szkołach.
Wraz z dziećmi brałam udział w Międzyświetlicowym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Szkole Podstawowej nr 27, gdzie spotykało się wielu nauczycieli świetlicy, a w czasie poczęstunku prowadziliśmy miedzy sobą rozmowy(2013/14, 2014/15), w kolejnym roku konkurs nie odbył się, choć wysłałam zgłoszenia.
Prowadziłam rozmowy z osobą prowadzącą świetlicę środowiskową przy kościele ( ul. Kamieńskiego) , poznając specyfikę takiej świetlicy, wymieniałam się doświadczeniami z wychowawcą świetlicy (spotykałyśmy się w autobusie i miałyśmy czas na dłuższe rozmowy)
Warsztaty dla nauczycieli świetlicy, w których brałam udział, również umożliwiały współpracę i wymianę doświadczeń między wychowawcami świetlic szkolnych.

12. Praca z uczniem słabym
Zapewniałam uczniom wsparcie i pomoc w odrabianiu lekcji w świetlicy, szczególnie dzieciom mającym problemy z nauką.

13. Organizacja i udział w konkursach szkolnych
Organizowałam następujące konkursy:
Szkolny Konkurs Wiedzy o Kosmosie- 2015 r.-dyplomy, 2016 r.- nagrody
Szkolny Konkurs Plastyczny „Kosmos”- 2015 r. dyplomy, 2016 r.- udział
2015 r.- II miejsce ALEKSANDER ZIOBROŃ
Szkolny Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej- 2014 r.- ok. 20 solistów
Brałam udział w następujących konkursach:
Konkurs dyrektora szkoły na Bożonarodzeniową ozdobę choinkową - wykonanie 11 prac na konkurs z dziećmi- 2015 r.
Konkurs dyrektora szkoły „Najpiękniejszy Kurczak Wielkanocny”- zostałam laureatką konkursu dla nauczycieli- 2016 r.


§ 8 UST.2 PKT.2


WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ


W dobie XXI w. nieodzownym narzędziem pracy jest komputer, a wykorzystanie technik

komputerowych w jej organizacji elementem wręcz niezbędnym. To nie tylko usprawniło cały

mój proces rozwoju zawodowego, ale również niosło ze sobą wiele innych korzyści tj. przepływ i

dostęp do informacji, możliwość poszukiwania optymalnych i wygodnych rozwiązań, zdobywanie

i dzielenie się doświadczeniem, gruntowniejszy sposób weryfikacji. Komputer stał się więc

narzędziem powszechnie przeze mnie stosowanym, a technologię komunikacyjną i informacyjną

wykorzystuję praktycznie codziennie.1. Korzystanie z techniki komputerowej

Korzystając z programu Microsoft Word i zasobów sieci Internet przygotowywałam

różnego rodzaju materiały :

- dokumentację awansu zawodowego: plan rozwoju, sprawozdanie

- opracowuję materiały potrzebne w pracy: sprawozdania, uwagi, plany, notatki

służbowe (wiele razy sporządzałam notatki dotyczące zachowań uczniów , a nawet

rodziców), scenariusze, karty wycieczki, dyplomy

- opracowuję dokumentację wychowawczą,

- pomoce wizualne, np. zdjęcia ,prezentacje, tabele,

- scenariusze zajęć, zadania na zajęcia, pomoce do zajęć,

- materiały na spotkania informacyjne, instruktażowe,

- zgody rodziców na wyjścia i na udział w konkursach, regulaminy konkursów.

Korzystam z drukarki, z pendriva, ze skanera.


2.Wykorzystanie zasobów internetowych użytecznych w pracy

Systematycznie śledziłam i wykorzystywałam zasoby i możliwości sieci Internet, odwiedzając

wiele stron internetowych, między innymi dotyczących: materiałów do zajęć, prawa oświatowego,

awansu zawodowego, kursów i szkoleń, festiwali i konkursów.

- wykorzystywałam i opracowywałam krzyżówki, zagadki, zabawy.

- korzystałam z instrukcji wykonania prac plastycznych

- wykorzystywałam muzykę

Korzystałam między innymi z następujących stron i portali internetowych dla nauczycieli:

www.men.gov.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

www.cke.edu.pl
Centralna Komisja Egzaminacyjna

www.publikacje.edux.pl.
publikowanie materiałów

www.eduseek.pl
portal edukacyjny

www.profesor.pl
portal edukacyjny z materiałami dla nauczycieli

www.szkolnictwo.pl
portal edukacyjny

www.portaloswiatowy.pl
portal informacyjny

www.klanza.pl
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów

www.literka.pl
portal edukacyjny z materiałami dla nauczycieli

Korzystałam z serwisu www.youtube.pl, oglądając filmy instruktażowe, słuchając utworów

muzycznych.

Korzystałam z wyszukiwarki Google, również Google grafika.

Korzystałam z opłaconego w szkole serwisu: www.superkid.pl, czerpiąc stamtąd wiele pomysłów

i materiałów.

Korzystałam ze stron do nauki języka angielskiego np: www.anglomaniacy.com3. Współtworzenie szkolnej strony internetowej

Informowałam o wydarzeniach przygotowywanych przeze mnie poprzez stronę internetową

szkoły. Pisałam sprawozdania i przekazywałam zdjęcia ze wszystkich organizowanych wydarzeń

na szkolną stronę internetową.

Przekazywałam też informacje na inne strony np. stronę projektu WDUSŚ.


4. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera i Internetu

Wykorzystywałam komputer i Internet w czasie zajęć świetlicowych do nauki piosenek,

prace plastyczne dzieci wykonywały często z pomocą obrazów wyświetlanych na ekranie.

Oglądaliśmy filmy w innej sali, wykorzystując projektor multimedialny skojarzony z

komputerem.

Zorganizowałam dla wychowanków świetlicy- kilka grup świetlicowych, ciekawe

spotkanie on-line na portalu mimamo.pl z autorką książek dla dzieci panią Joanną Papuzińską

oraz ilustratorem panem Maciejem Szymanowiczem oraz z autorami panią Małgorzatą

Skrętkowską- Zarębą i Pawłem Beręsewiczem. Spotkanie odbyło się w sali z projektorem

multimedialnym w 2013 r.


5. Uświadamianie uczniom zagrożeń płynących z Internetu

Prowadziłam rozmowy z uczniami, zachęcając ich do alternatywnych metod spędzania

wolnego czasu z dala od komórki i komputera, podając przykłady „dziwnych” i niepokojących

zachowań dzieci, będących skutkiem tego, że nie przestrzegają one zasad higieny umysłu.


6. Komunikowanie się za pomocą dziennika elektronicznego i poczty mailowej

Korzystałam z dziennika elektronicznego www. vulcan. uonetplus.pl/wroclaw

funkcjonującego w szkole od roku szkolnego 2015/16, przesyłając informacje do rodziców, do

innych nauczycieli, odbierałam w ten sposób wiadomości od dyrekcji szkoły i nauczycieli.

Wysyłałam codziennie wiadomości pocztą mailową do rodziców w związku z

organizowanymi konkursami.


7. Zakupy przez Internet
Dokonywałam zakupów pomocy dydaktycznych do świetlicy za pomocą sieci Internet-
artykuły plastyczne: m-craft.pl, creativehobby.pl, klocki: empik.pl, kupowałam podkłady
muzyczne na stronach z podkładami.

8. Korzystanie z programów komputerowych i umiejętność posługiwania się nimi
Używałam często programu Audacity do zmiany tonacji i tempa utworów oraz konwerterów

i przetworników plików muzycznych np. Freemake Video Converter, online-audio-converter

którymi zmieniałam formaty plików np. mp3, wav, wma, mp4 oraz ściągałam je na komputer. Do

nagrywania płyt używałam programu Burnaware free.


§ 8 UST.2 PKT.3

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM
PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I
NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH
WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ

1.Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela
dyplomowanego
Opracowałam i udostępniam materiały w sieci Internet- plan rozwoju zawodowego i
sprawozdanie z jego realizacji
(www.literka.pl, www.publikacje.edux.pl ).

2. Dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami poprzez bezpośrednie rozmowy i na
forach internetowych
Brałam udział w systematycznych spotkaniach zespołu wychowawców świetlicy, gdzie
wspólnie omawialiśmy problemy świetlicowe. Były to spotkania dyskusyjne, których celem było
zdobywanie cennych doświadczeń , szukanie optymalnych rozwiązań ,wzajemna pomoc i
wsparcie. Omawianie problematyki wychowawczej i wysnuwanie wniosków dawało mi wytyczne
postępowania w sytuacjach trudnych.
Często miałam też okazje do rozmów indywidualnych z wychowawcami innych grup i
obserwowania ich w trakcie pracy, gdyż często spotykaliśmy się na podwórku.
Komunikowałam się z innymi wychowawcami, pedagogami, nauczycielami, dyrekcją za
pośrednictwem poczty elektronicznej i dziennika elektronicznego. Współpracowałam z nimi
wymieniając się informacjami, spostrzeżeniami i doświadczeniem. Uczestniczyłam też w forach i
panelach dyskusyjnych.
Brałam udział w zorganizowanych m.in. dla pracowników oświaty (informacja i
zaproszenie dla nauczycieli dotarło mailem do wszystkich szkół) uroczystościach z okazji
Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę ( 2015 r. ) oraz Rocznicy Wprowadzenia Stanu
Wojennego (2015 r.). w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego. Pracownicy oświaty oraz
chętni wrocławianie (wydarzenia reklamowane były m.in. w tramwajach MPK) wspólnie
odkrywali na nowo historię Polski i jednoczyli się we wspólnym śpiewie piosenek połączonym z
poczęstunkiem.


3. Organizacja zajęć otwartych i prowadzenie zajęć dla nauczycieli, aktywny udział w radach
pedagogicznych
Prezentowałam przed innymi nauczycielami efekty mojej pracy- prace plastyczne
wykonane różnorodnymi technikami, przy czym wielu nauczycieli było zainteresowanych
wykorzystywanymi przeze mnie technikami, więc udzielałam nauczycielom instrukcji na temat
wykorzystania technik plastycznych np. kompozycja sznurkowa z papieru toaletowego, praca z
glinką samoutwardzalną, kwiaty z orgiami- pokazywałam sposób wykonania. Byli to nauczyciele,
którzy wspomagali mnie w czasie zajęć, często wychowawcy klas przyprowadzający dzieci.
Opracowałam prezentację projektu WDUSŚ na radę pedagogiczną i prezentowałam projekt wspólnie z koleżanką.
Przeprowadziłam 3- godzinne warsztaty „Organizacja i przeprowadzenie zajęć
umuzykalniających” dla nauczycieli świetlic wrocławskich szkół podstawowych zorganizowane
przez WCDN.
Włączyłam się w organizację spotkań dla emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły.
Dostarczyłam ciasto na wspólny poczęstunek. Zapewniłam oprawę muzyczną, prowadząc śpiew
integracyjny, zapraszając gościa (męża), który akompaniował na gitarze- 2015 r., a w następnym
roku na keyboardzie- 2016 r. Akompaniował on wcześniej w czasie uroczystości dla wrocławian
w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego prowadzonych przez obecnego Kuratora Oświaty
pana Romana Kowalczyka. Przygotowałam prezentację multimedialną z tekstami śpiewanych
piosenek, aby wszyscy mogli włączyć się do wspólnego śpiewu.

4. Organizacja zajęć dla dzieci we współpracy z innymi nauczycielami
Aktywnie współpracowałam też z innymi wychowawcami świetlicy podczas:
- przygotowań uroczystości i imprez okolicznościowych ,
- organizacji wyjść, ich planowaniu i realizacji,
- pomocy koleżeńskiej w realizowaniu ich przedsięwzięć,
- realizowania projektów
Wzajemne zrozumienie , jeden kierunek pracy i takie samo oddziaływanie na dzieci sprawiło ,iż
wspólnie odnieśliśmy wiele osiągnięć. Wspieraliśmy się przy organizacji konkursów,
przekazywaliśmy informacje, zawoziliśmy nawzajem prace z naszych grup do szkół, wspólnie
wymyślaliśmy scenariusze imprez, organizowaliśmy imprezy.
Wraz z koleżanką prowadziłyśmy „Powitanie lata” dla klas I- III na podwórku
szkolnym- 2015 r. W 2016 r. wspólnie w gronie wychowawców świetlicy wymyśliłyśmy
konkurencje sportowe. Opracowałam na tej podstawie scenariusz „Powitania lata”
dla wszystkich wychowawców świetlicy.
Jako zespół wychowawców świetlicy przygotowałyśmy gry i zabawy z okazji Dnia Dziecka
na podwórku- malowanie twarzy, loteryjka z zadaniami, rzucanie piłeczką do celu, rysowanie
kredą chodnikową (2015 r. )W kolejnym roku (2016 r.) zabaw było więcej i na każdym
stanowisku dzieci otrzymywały potwierdzenie uczestnictwa.
Z okazji Drzwi Otwartych przygotowałyśmy wspólnie dekorację drzwi wejściowych do
szkoły.
Organizowałam zajęcia czytelnicze wspólnie z koleżanką z innej grupy świetlicowej w
ramach akcji czytelniczej „Na Mikołajki włącz książkę, włącz czytanie”- rok szkolny 2013/14.
Na zmianę czytałyśmy dzieciom książkę, włączałyśmy płyty.
Byłam członkiem zespołu nauczycieli języka angielskiego. Uczestniczyłam w spotkaniach
i pisałam sprawozdania ze swoich działań. Współpracowałam z nauczycielką języka angielskiego
w organizacji programu na Drzwi Otwarte Szkoły- wspólne dekorowanie sali i drzwi, występy
muzyczne dzieci, głównie z piosenkami w języku angielskim. Organizowałam osobiście
nagłośnienie sali- 2013/14.
W związku z uroczystością nadania imienia szkole wszyscy nauczyciele współpracowali,
aby jak najlepiej promować szkołę w środowisku. Przygotowałam w związku z tym na korytarzu
gazetkę patriotyczno-jesienną, wymieniając materiał podkładowy na gazetkę ścienną oraz
przygotowałam nagrania na bankiet, dopilnowując uruchomienia sprzętu grającego- 2014/15
Systematycznie gościłam w swojej grupie nauczycieli młodszych stażem, którzy byli
wyznaczeni jako nauczyciele wspierający mnie w określonych godzinach i prowadziłam w ich
obecności, a często z ich pomocą zajęcia z dziećmi.
Nauczyciele przedmiotów artystycznych w roku 2014/15 tworzyli z nauczycielami
świetlicy jeden zespół, więc współpracowaliśmy ze sobą, organizowaliśmy spotkania zespołu.
Współpracowałam z nauczycielami zajmującymi się muzyką w szkole: wspólnie obradowałyśmy
w jury Szkolnego Konkursu Piosenki Ekologicznej- 2015 r. oraz Konkursu Piosenki
Ekologicznej dla przedszkoli- 2016 r. Przy udziale pani wicedyrektor przeprowadziłyśmy również
w klasach I- III szkolne przesłuchania do Festiwalu Piosenki Ekologicznej- 2016 r.
Zostałam zaproszona do zespołowej gry(grałam na gitarze) w czasie Mszy św. podczas Rekolekcji
Wielkopostnych dla naszej szkoły. Inne osoby grały na gitarze i skrzypcach.

§8 UST. 2 PKT. 4a

OPRACOWANIE I WDRAŻANIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH,
OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB
POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH

Opracowałam i wdrożyłam autorski program “Program zajęć integracyjno-adaptacyjnych
dla dzieci z klas I-III”. Realizowany program ułatwił dzieciom przystosowanie się do sytuacji, w
której dzieci, oddzielone od rodziców, czasem do późnych godzin popołudniowych przebywały w
świetlicy . Ułatwił nawiązanie lepszych kontaktów z rówieśnikami. Dzieci uczyły się pozytywnie
patrzeć na siebie i swoje otoczenie.


§8 UST. 2 PKT. 4c

POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ
DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH.

1. Udział uczniów w pozaszkolnych konkursach muzycznych i plastycznych

KONKURSY MUZYCZNE
listopad lub grudzień- Konkurs Piosenki Włoskiej „Wrocławskie Sanremo”- 2013 r. , 2014 r., 2015 r.
grudzień- Festiwal Poezji Śpiewanej „MIMOZA”- 2014 r., 2015 r.
styczeń- Międzyświetlicowy Festiwal Kolęd i Pastorałek „Pastorałko nieś się biała”- 2014 r.,
2015 r. (w 2016 r. przygotowanie uczniów, lecz konkurs nie odbył się)
2014 r.- I miejsce
2015 r.- II miejsce
styczeń- Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek BĘDZIN- 2016 r.
luty-Powiatowy Konkurs Interpretacji Wokalnej „My Wrocławianie Sami Swoi Czyli Najpiękniejsze Jest To Co Przed Nami”- 2016 r.
marzec- Ogólnopolski Festiwal Piosenki Obcojęzycznej- 2014 r., 2015 r., 2016 r.
marzec- Konkurs Piosenki „Wygraj sukces”- 2016 r.
marzec- Dolnośląski Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej- 2016 r.
marzec- Dolnośląski Konkurs Pieśni Artystycznej na Akademii Muzycznej- 2016 r.
kwiecień- Międzyszkolny Festiwal Piosenki Religijno- Misyjnej- 2016 r.
kwiecień- Festiwal Piosenki Ekologicznej- 2015 r., 2016 r.
kwiecień lub maj- Festiwal Śpiewających Dzieci Wrocławskiego Krasnala „Wokalka” 2014 r., 2015 r., 2016 r.
maj- Wojewódzki Konkurs „Wędrówki Szlakiem Wartości” kat. konkurs recytatorski- 2016 r.
czerwiec- Festiwal Piosenki Dziecięcej „Dzieciaki Mają Głos”- 2014 r.(nie odbywał się w kolejnych latach)
2014 r.- III miejsce, wyróżnienie
Sukcesy w bardziej znaczących konkursach opiszę w innym punkcie.

KONKURSY PLASTYCZNE
Międzyszkolny Konkurs Plastyczno- Techniczny „Piękna jest nasza Ziemia”- 2013 r.
II miejsce
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Dinozaury”- 2015 r.
II miejsce
Miedzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „W jesiennych kolorach”- 2015 r.
Wyróżnienie
Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „Jesienne kompozycje”- 2015 r.
Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „Zwierzaki- cudaki”- 2015 r.
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Kartka Świąteczna”- 2013 r., 2015 r.
2015 r.- II miejsce
Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „Zimowa wycinanka’- 2016 r.
Wyróżnienie
Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „Maska karnawałowa”- 2016 r.
Wyróżnienie
Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „Sympatyczny bałwanek”- 2016 r.
Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „Kolorowa Wielkanoc”- 2016 r.
III miejsce
Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „Na zielonej łące”- 2016 r.
Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „Ze zwykłego coś pięknego”- 2016 r.
III miejsce
III miejsce

2. Organizacja konkursów międzyszkolnych w szkole
Organizowałam konkursy międzyszkolne:
Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „Jesienne fantazje”- przygotowanie dyplomów dla uczniów i nauczycieli- 2014 r.
Międzyświetlicowy Konkurs Plastyczny „Kolorowa Wielkanoc”- przygotowanie napisów na gazetkę- 2016 r.
Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Kosmosie „Gwiezdne szlaki”-
-zakup nagród dla drużyn i uczestników- 2015r, 2016 r.,
-dyplomy, zapewnienie materiałów plastycznych do jednej z konkurencji - 2016 r.
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Magiczne Motyle- przygotowanie dyplomów- 2015 r., opisywanie prac- 2016 r.
Organizacja konkursów międzyszkolnych opierała sie na współpracy wychowawców świetlicy.

3. Organizacja zajęć dodatkowych w szkole w ramach „Stowarzyszenia TALENT”
W roku szkolnym 2015/16 prowadziłam zajęcia dodatkowe płatne z języka angielskiego w
ramach Koła Talent. Realizowałam zajęcia, poszerzając zakres słownictwa poznawanego przez
dzieci na lekcjach. Przygotowałam występ dzieci z okazji Drzwi Otwartych Szkoły dla rodziców-
piosenki z akompaniamentem gitary.

4. Działalność w projekcie „Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci”
W roku szkolnym 2015/16 byłam szkolnym koordynatorem XI edycji projektu „Wrocławskie
Dzieci Uczą Segregować Śmieci” realizowanego przez Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i
Młodzieży dla przedszkoli i szkół Wrocławia. Pomagała mi koleżanka ze świetlicy. Brałam udział
w spotkaniach dla koordynatorów. W czasie Drzwi Otwartych przeprowadziłyśmy kampanię
informacyjną projektu dla dzieci i rodziców. Wykonałam z dziećmi plakaty reklamujące projekt.
Przygotowałyśmy stoisko z zadaniami dla dzieci na parterze szkoły. Zorganizowałyśmy Konkurs
Piosenki Ekologicznej dla przedszkoli (5,6- latki)- organizowałam zapisy do konkursu,
drukowałam listy występujących, listy dla jury, organizowałam nagrody, zakupiłam nagrodę
organizatora, kupowałam materiały do dekoracji sali, dekorowałam salę wspólnie z koleżanką,
przygotowywałam dyplomy, w czasie konkursu czuwałam nad nagłośnieniem. Propagowałyśmy
na radzie pedagogicznej, gdzie miałyśmy swoje wystąpienie, udział w konkursach projektu
(obowiązkowy był udział w dwóch).
Wzięłam udział w Konkursie Piosenki Ekologicznej dla klas I- III. Przygotowany był występ
z autorskim tekstem piosenki, nawiązującym do tematyki projektu oraz z akompaniamentem na
żywo- 2016 r. Szkoła wzięła również udział w konkursie na historyjkę obrazkową oraz w
konkursie „Ze starego coś nowego”. W czasie Gali Finałowej dwie osoby wzięły udział w
konkursie na strój ekologiczny. Koordynowałyśmy te konkursy. Gala Finałowa odbyła się w
Parku Staromiejskim, gdzie zaprezentowałam na scenie trzy występy dzieci. Braliśmy udział w
przemarszu Ekoludków z banerem reklamującym szkołę.

5. Zorganizowanie kampanii w ramach ogólnopolskiej akcji czytelniczej
Włączyłam się do akcji „Na Mikołajki włącz książkę, włącz czytanie” na terenie szkoły-
uzyskanie dla szkoły tytułu i logo „Miejsce Przyjazne Książce”, które wyświetla się na stronie
głównej szkoły. Wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym na kolorowankę do
książki „Asiunia” – prace dzieci (po kilka osób z dwóch grup świetlicowych) umieszczone są na
portalu mimamo.pl.

8 UST. 2 PKT. 4e

WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W
SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI
LUB INNYMI PODMIOTAMI.Podczas stażu nawiązałam współpracę z wieloma instytucjami . Współpraca opierająca się
na wzajemnych życzliwych relacjach, kontakty osobiste, telefoniczne czy mailowe ,a tym samym
przekaz informacji stały się dla mnie czynnikiem warunkującym efektywność mojej pracy .

1.Współpraca z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Włączyłam szkołę do ogólnopolskiego Programu edukacyjnego dotyczącego

bezpieczeństwa skierowanego do uczniów klas I „Akademia Bezpiecznego Puchatka”-

zorganizowanie i rozdanie materiałów edukacyjnych dla rodziców, uczniów, kserowanie

materiałów dla nauczycieli, zachęcanie do napisania Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa,

przygotowanie informacji na zebrania z rodzicami


2.Współpraca z Domami Kultury i organizacjami pozaszkolnymi
Współpracowałam z Młodzieżowym Domem Kultury „Fabryczna”- korzystałam ze

studia nagrań MDK w celu nagrania demo do Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki

Obcojęzycznej. Pisałam podania do pani dyrektor Agnieszki Rossy o udostępnienie studia nagrań

dla szkoły. Nagrań dokonałam w latach 2014 r., 2015 r, 2016 r. Wysyłałam zgłoszenia na festiwal,

śledziłam stronę internetową festiwalu, wysyłałam maile z zapytaniami.

Współpracowałam z panią prowadzącą zajęcia plastyczne w MDKu , czerpiąc pomysły

na zajęcia plastyczne, jak również z panią prowadzącą ceramikę.

Wzięłam udział w Przeglądzie Piosenki i Wiersza Angielskiego „Anglomaniak” dla 5,6-

latków, prezentując solistkę z klasy „0” i akompaniując jej na gitarze.


Współpracowałam z MDK „Śródmieście”. Wzięłam udział w Ogólnopolskim Konkursie

Plastycznym „Planeta Ziemia- nie jesteśmy sami” , gdzie praca uczennicy

zakwalifikowała się do wystawy pokonkursowej i zostałyśmy zaproszone na wernisaż- 2015 r.

Zawoziłam pracę, kontaktowałam się telefonicznie i mailowo.

Współpracowałam z dyrektorem(akompaniatorem zarazem) i instruktorami muzycznymi

w celu zapewnienia rozwoju talentu mojej podopiecznej. Została ona zauważona na

„Mimozie”(Festiwalu Poezji Śpiewanej) i po jakimś czasie zdecydowała się uczęszczać na

zajęcia.


Klub Inicjatyw Młodzieży w Kłodzku wraz z Centrum Edukacji Dzieci i Młodzieży

przy ul. Kołłątaja organizuje Międzynarodowy Konkurs Pieśni i Piosenki w Języku Esperanto.

Jako współorganizator otrzymuję podziękowania, przygotowuję dzieci do występów.


Również w Centrum Edukacji Dzieci i Młodzieży odbył się Festiwal Kolęd i Pastorałek

„Świąteczne śpiewanie”. Byłam w kontakcie z organizatorami, wysyłałam pieniądze, gdyż był to konkurs płatny.


Współpracowałam z trenerem osiedlowym. Miałam okazję często obserwować pracę

trenera osiedlowego przed moim domem i konsultować się z nim w sprawach zakupu sprzętu

sportowego do świetlicy, uczyłam się prowadzenia gier i zabaw sportowych.


3. Współpracowałam z Fundacją Angelus oraz Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego
- Udział zespołu wokalnego (10 osób) w Gali Kolędowej w Imparcie. Występ w ramach
akcji „Wrocławskie kolędowanie” współfinansowanej ze środków Gminy Wrocław- 2015/16.
- Udział grupki dzieci w kolędowaniu pod choinką w Rynku w ramach akcji
„Wrocławskie kolędowanie”- 2015/16

4. Współpraca z Gminą Wrocław- realizacja zadań kampanii Nasz Czysty Wrocław pod

patronatem wiceprezydent Wrocławia pani Anny Szarycz
Udział grupy świetlicowej w happeningu „Kwiatowe Bombardowanie” – upiększanie
terenu wokół szkoły- 2015 r.
Udział w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym Graffiti- wykonanie farbami graffiti
na tapecie o długości 10 metrów ilustrującego temat kampanii- 2015 r.
Udział w „Konkursie na przedstawienie teatralne” według scenariusza własnego
autorstwa w SP 67 (10 osób)- 2016 r.

5. Współpraca z pedagogiem szkolnym

Współpracowałam z pedagogiem szkolnym-wymieniałam informacje na temat funkcjonowania wychowanków w świetlicy, ustalałam wspólne kierunki- metody i formy postępowania wobec wychowanków sprawiających problemy wychowawcze


§8 UST. 2 PKT. 4f

UZYSKANIE INNYCH ZNACZĄCYCH OSIĄGNIĘĆ W PRACY ZAWODOWEJ


Uczennica prowadzona przeze mnie uzyskała Stypendium Artystyczne Prezydenta

Wrocławia na rok szkolny 2015/16. Jako opiekunka złożyłam wniosek o stypendium i byłam zaproszona na wręczenie stypendiów w październiku 2015 r. do Ratusza Wrocławskiego. Na wręczeniu stypendiów był obecny Prezydent Wrocławia pan Rafał Dutkiewicz.

Nagroda dyrektora szkoły- 2014 r.

Nagroda dyrektora szkoły- 2015 r.

SUKCESY NA SZCZEBLU CO NAJMNIEJ POWIATOWYM ODNIESIONE PRYWATNIE

Otrzymałam Dyplom Uznania za przygotowanie Finalisty największego w Polsce Konkursu Piosenki „Wygraj sukces” w Tarnobrzegu. Eliminacje wstępne do festiwalu odbywały się w kilkudziesięciu ośrodkach w całej Polsce, następnie eliminacje regionalne w kilkunastu ośrodkach, finał odbył się w Tarnobrzeskim Domu Kultury- 2016 r.

Prowadziłam chłopięcy duet wokalny. Opracowywałam utwory w języku angielskim na duet i prezentowałam go na konkursach. Otrzymałam dyplomy uznania za przygotowanie

laureatów i wyróżnionych Ogólnopolskiego Festiwalu Obcojęzycznego- 2014 r. wyróżnienie,

2015 r. I miejsce, 2016 r. wyróżnienie.

Na Konkursie Piosenki Obcojęzycznej w Twardogórze duet chłopięcy otrzymał

dwukrotnie (2014 r. i 2015 r.) I nagrodę i Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra

prezentując piosenki w języku angielskim.

Duet prezentował się na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki „Kluczborskie Trele”- 2015 r.

Zaprezentowałam również mój duet na konkursie „TALENT SHOW’ na otwarcie nowej

Magnolii- Centrum Handlowego we Wrocławiu. Duet dostał się do finału, gdzie każdy z 10

finalistów otrzymał bon o wartości 100 zł. W konkursie oceniały dwa składy jurorskie. Pierwszy

skład jurorski składał się z najlepszych fachowców, którzy wyrazili opinię, że ten, kto chłopców

prowadzi, robi to bardzo dobrze, potem dopytywali się, kto ich prowadzi. Po konkursie

przewodniczący jury wyraził żal i zdziwienie, że nie znaleźli się w trójce najlepszych.

Postrzegałam tego jurora jako bardzo dobrego fachowca, gdyż od razu rozpoznał utwór

wykonywany przez chłopców. Była to piosenka śpiewana w oryginale przez trzech artystów:

Stinga, Briana Adamsa i Roda Stewarta. W drugim składzie jurorskim zasiadali piosenkarka

MARGARET, dziennikarka DOROTA WELLMAN z TVNu i aktor MACIEJ MUSIAŁ. Konkurs

prowadził MARCIN PROKOP z TVNu, który jednocześnie promował swoją książkę- 2015 r.

W konkursie „TALENT SHOW” w Magnolii opisanym powyżej trzecią nagrodę zdobyła

solistka prowadzona również przeze mnie, zdobywając bon o wartości 500 zł. Wykonała piosenkę

w języku angielskim z repertuaru Beyoncee.

II miejsce w Konkursie „Jeszcze wiruje Twoja Płyta- na europejską nutę” zajęła

prowadzona przeze mnie solistka, wykonując angielską piosenkę z repertuaru Adele. Otrzymała

nagrodę w wysokości 200 zł- 2016 r.

Dwoje moich solistów wystąpiło w finale Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki

Młodzieżowej „KAROLEK 2016” organizowanego przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i

II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu. Wystąpiło 15 finalistów z całej Polski.

Przed każdym występem na dużym ekranie wyświetlane były wywiady z wykonawcami.

Wykonawcom akompaniował duży zespół instrumentalny składający się z uczniów szkoły i

chórki. Aranżacje przygotował nauczyciel szkoły muzycznej.
Nagroda specjalna dla solistki na ogólnopolskim XVIII Salwatoriańskim Festiwalu
Piosenki Religijnej „Pokochaj miłość”- nagranie płyty w studio nagrań w Krakowie( w jury o.
Andrzej Bujnowski- założyciel zespołu Deus Meus”). Pula nagród wynosiła 1000 Euro + 2000 zł.,
więc poziom był wysoki. Kwalifikacja do festiwalu odbywała się na podstawie nagrań
płytowych- 2016 r.
Zakwalifikowanie się do ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Angielskiej w Brzegu
(solistka nie wystąpiła ze względu na udział w „Wygraj Sukces”). Kwalifikacja do festiwalu
odbywała się na podstawie nagrań płytowych- 2016 r.
I miejsce w II Powiatowym Konkursie Interpretacji Wokalnej Dla Młodzieży „My
Wrocławianie Sami Swoi Czyli Najpiękniejsze Jest To Co Przed Nami” w VIII edycji Magnum
Praemium Wratislaviae (patronat honorowy- Miasto Wrocław, mecenat- prof. Danuta Kaczmarek)
Nagrodą był bezpłatny udział w I Wrocławskich Wiosennych Warsztatach Wokalnych
organizowanych przez MDK Krzyki z zaproszonymi instruktorami z Polski panią Danutą
Sendecką oraz artystką wrocławską Anną Kłys i Markiem Pędziwiatrem. Na zakończenie
warsztatów odbył się koncert uczestników warsztatów (przy akompaniamencie fortepianu)
poprzedzony występem Ani Kłys. Udział solistki w koncercie „Śpiewam, bo muszę” na
zaproszenie MDK Krzyki w sali koncertowej Polskiego Radia Wrocław- 2016 r.

Wyróżnienie dla solisty w Festiwalu Piosenki Angielskiej w LO nr 11 dla gimnazjów i
liceów o zasięgu dolnośląskim. Organizatorem jest LO 11 i Wyższa Szkoła Filologiczna we
Wrocławiu.
Wyróżnienie dla solisty w XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej pod
patronatem Dyrektora Wydziału Edukacji Jarosława Delewskiego- 2016 r. (solo)
Solista prowadzony przeze mnie otrzymał wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu

Piosenki „Kluczborskie Trele”- 2016 r.SUKCESY NA SZCZEBLU CO NAJMNIEJ POWIATOWYM ODNIESIONE DLA SZKOŁY

Konkurs Piosenki Włoskiej „Wrocławskie Sanremo”
2013 r.- wyróżnienie
2014 r.- III miejsce
2015 r.- I miejsce, wyróżnienie
Festiwal Poezji Śpiewanej „MIMOZA”(dolnośląski)
2014 r.- wyróżnienie
Festiwal Kolęd i Pastorałek „Świąteczne śpiewanie”(dolnośląski)
2016 r.-zespół wokalny 7- osobowy przygotowany przeze mnie zajął GRAND PRIX festiwalu, a
solistka wyróżnienie.
Powiatowy Konkurs Interpretacji Wokalnej „My Wrocławianie Sami Swoi Czyli
Najpiękniejsze Jest To Co Przed Nami”
2016 r.- II miejsce
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Obcojęzycznej
2015r.- kwalifikacja- 2 solistki, duet
2016 r. kwalifikacja- 3 solistki
Dolnośląski Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej
2016 r. – III miejsce
Dolnośląski Konkurs Pieśni Artystycznej na Akademii Muzycznej
2016 r.- I miejsce
Festiwal Piosenki Ekologicznej
2015 r.- III miejsce
2016 r.- III miejsce, II miejsce, Laur uznania dyrygenta Chóru Prawosławnego
Ordynariatu Wojska Polskiego Garnizonu Wrocław
Festiwal Śpiewających Dzieci Wrocławskiego Krasnala „Wokalka”
2014 r.- II miejsce, wyróżnienie
2015 r.- wyróżnienie , wyróżnienie
2016 r.- II miejsce
Festiwal Piosenki Dziecięcej „Dzieciaki Mają Głos”
2014 r.- III miejsce, wyróżnienie
Międzynarodowy Konkurs Pieśni i Piosenki w Języku Esperanto

2014 r.- I miejsce , puchar dla najmłodszej solistki

2015 r.- III miejsce, II miejsce, II miejsce

2016 r.- I miejsce, I miejsce, I miejsce, II miejsce, III miejsce


Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na kolorowankę do książki- jako szkoła zostaliśmy

laureatem konkursu- nagroda portalu mimamo.pl- 2013 r.


Konkurs „Ze starego coś nowego” w ramach projektu WDUSŚ- II miejsce naszej

uczennicy. Uczennica uczestniczyła w uroczystości rozdania nagród i wystawie prac

konkursowych- 2016 r.§8 UST. 2 PKT. 5

UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH,

WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU

SZKOŁY

Spełniając wymogi kwalifikacyjne – skonstruowałam opracowanie dwóch

zdiagnozowanych przypadków :

- Studium indywidualnego przypadku ( edukacyjny),

- Studium indywidualnego przypadku (wychowawczy)ZAKOŃCZENIE

W czasie trwania mojego stażu starałam się sprostać wymaganiom na stopień nauczyciela

dyplomowanego. W większości - udało mi się zrealizować założone w planie

rozwoju zawodowym zadania. Poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczne i

opiekuńczo-wychowawcze oraz efektywnie przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy

szkoły. Wykonane przeze mnie zadania stały się dla mnie inspiracją do nowych pomysłów i

koncepcji, które zamierzam realizować w dalszej pracy pedagogicznej.

Wykonywany zawód wychowawcy nakłada na mnie nieustanną weryfikację własnych

dokonań zawodowych i metod pracy. W swojej działalności pedagogicznej wykorzystywałam

formy i techniki pracy, które umożliwiają wszechstronny rozwój młodego człowieka.

Wychowanka traktuję podmiotowo, doceniam jego zaangażowanie i wkład pracy na miarę jego

możliwości intelektualnych. Starałam się zrozumieć jego potrzeby w kontekście sytuacji

osobistej, umożliwiającej lub utrudniającej mu realizowanie obowiązków. Dbam również o dobre

relacje z rodzicami moich podopiecznych.

Jestem otwarta na innowacje, nowości . Staram się prowadzić jak najwięcej zajęć metodami

aktywnymi, stosując różne środki i formy.

Dostrzegam potrzeby i zdolności moich wychowanków. Pracując zarówno z uczniami

zdolnymi jak i takimi, którzy potrzebują pomocy, muszę więc szczególną uwagę zwracać na

sposoby jej udzielania.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliłam się z rodzicami, stażystami, i innymi

nauczycielami poprzez zajęcia otwarte. Aktywnie pracowałam w zespole wychowawców

świetlicy. Współpracowałam z różnymi instytucjami oraz udzielałam się w życiu społecznym .

Posiadłam umiejętności stosowania technologii komunikacyjnej i informacyjnej.

Umiem dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi. Dzięki temu rozwinęłam

swoje umiejętności interpersonalne.

Wyrażam pewność, iż wszystkie efekty zadań, które wykonałam, będą procentować w

mojej dalszej pracy pedagogicznej, zaowocują pozytywnymi wynikami nauczania i sukcesami w

procesie wychowania. To wszystko stanowi mój osobisty wkład w podnoszenie jakości pracy

placówki i jej promocję .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.