X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32695
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej na stopień nauczyciela dyplomowanego


Okres odbywania stażu: od 1 września 2016 do 31 maja 2019r.
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
mgr Donata Tomczak
Placówka oświatowa: Szkoła Podstawowa nr 4 w Rawiczu
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Justyna Szajerka


Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. z późniejszymi zmianami z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.


Cel główny :

Uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego w wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Planowanie zadań prowadzących do uzyskania awansu zawodowego
na stopień nauczyciela dyplomowanego


Zadania Formy
realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
* Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (przepisy, ustawy, artykuły, rozporządzenia) IX. 2016 r.
Znajomość aktów prawnych.

2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
* Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu. IX. 2016 r.- Wniosek o rozpoczęcie stażu.
* Opracowanie planu rozwoju zawodowego. IX. 2016 r.- Plan rozwoju zawodowego.
* Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
zawodowego. Okres Stażu - Dokumentacja.
* Sporządzenie sprawozdania z realizacji
planu rozwoju zawodowego. V. 2019 r. Sprawozdanie z realizacji planu.

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły


Zadania Formy realizacji Termin Sposób
dokumentowania
1. Samodzielne lub przez
udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.

Udział w konferencjach i warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach. - Potwierdzenie uczestnictwa ( zaświadczenia).
* Studiowanie literatury fachowej, czasopism dla nauczycieli oraz korzystanie z zasobów biblioteki własnej i portali internetowych.- Wykaz literatury i stron internetowych.

* Udział w szkoleniach w ramach WDN. - Wykaz szkoleń.
* Udział w otwartych lekcjach innych nauczycieli. - Sprawozdania.
Okres stażu


2. Opracowanie narzędzi badawczych do mierzenia jakości
i diagnozy edukacyjnej.


* Konstruowanie testów do mierzenia osiągnięć uczniów.- Druki testów i analiz.
* Wnikliwa analiza wyników sprawdzianów.
* Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.- Sprawozdania.
* Dokonywanie korekty i modyfikacji pracy
z uczniami pod kątem uzyskanych wyników sprawdzianów.

3. Diagnozowanie, rozbudzanie aktywności uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań.

* Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy.-Wykaz stosowanych metod w pracy z uczniami.
*Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.- Scenariusze zajęć.
* Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w organizowanych konkursach szkolnych, pozaszkolnych.- Dyplomy, podziękowania.
* Prezentowanie umiejętności dzieci podczas szkolnych występów (festyn, przedstawienia, apele).- Potwierdzenie dyrektora.
* Zorganizowanie szkolnych i klasowych konkursów.- Dokumenty potwierdzające zorganizowanie konkursów, zdjęcia, dyplomy.
* Organizowanie wycieczek do interesujących miejsc w Polsce oraz w lokalnym środowisku.- Karty wycieczki i inne dokumenty potwierdzające wyjazdy.
* Udział w akcjach charytatywnych - Lista akcji.
* Prowadzenie zajęć rozwijających matematyczne zainteresowania uczniów klas III. „Mały Matematyk”- Potwierdzenie dyrektora. Plan pracy.
* Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów z trudnościami.- Plan pracy zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
* Udziału w warsztatach i szkoleniach doskonalących z edukacji wczesnoszkolnej.- Zaświadczenia, certyfikaty.
* Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych, metody badawcze itp.- Scenariusze zajęć.
* Organizowanie wycieczek i wyjść pozaszkolnych.- Karty wycieczek.
* Projektowanie i urządzanie kącików plastycznych.- Zdjęcia.
* Dbałość o wystrój, wygląd klasy.
* Wzbogacanie pomocy dydaktycznych potrzebnych do zajęć.
- Przykłady pomocy dydaktycznych.


5. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.
* Opracowanie planu współpracy z rodzicami.- Plany współpracy z rodzicami. Potwierdzenie dyrektora.
* Prowadzenie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami.- Lista obecności, sprawozdania.
* Pedagogizacja rodziców.- Referaty.
* Zajęcia otwarte dla rodziców.- Scenariusze zajęć
* Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach klasowych i wycieczkach.
* Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.- Scenariusze uroczystości, zdjęcia.
* Organizowanie spotkań z rodzicami w ramach „Szkoły współpracy”.
- spotkania w ramach programu „Cała Polska czyta dzieciom”.- Potwierdzenie dyrektora.


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. * Wykonywanie środków, pomocy dydaktycznych za pomocą komputera.- Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne.
* Opracowywanie materiałów dla dzieci
( karty pracy, pomoce). Skanowanie ilustracji, zdjęć. - Karty pracy, ilustracje.
* Wykonanie różnych elementów przydatnych do dekoracji klasy - Zdjęcia
* Opracowywanie dokumentów, sprawozdań,scenariuszy hospitacji. - Przykładowe sprawozdanie.
* Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów,zaproszeń, podziękowań przy użyciu
komputera.
* Przekazywanie krótkich sprawozdań, zdjęć z przebiegu klasowych wydarzeń na stronę szkolną.- Przykładowe sprawozdanie, zdjęcia.
Okres stażu


2.Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej

Pozyskiwanie z Internetu informacji potrzebnych nauczycielowi.
* Gromadzenie niezbędnych przepisów
oświatowych z Internetu, śledzenie stron MEN.
* Korzystanie z internetowych publikacji
innych nauczycieli odbywających staż.
* Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.
* Korzystanie z e-dziennika (poczty elektronicznej) komunikowanie się z pracownikami szkoły, z rodzicami dzieci. - Potwierdzenie dyrektora.
Okres stażu - Wykaz najczęściej wykorzystywanych stron internetowych.

3. Doskonalenie umiejętności porozumiewania się i komunikacji * Wykorzystywanie na zajęciach rzutnika multimedialnego (prezentacje, filmy, programy edukacyjne).
* Wykorzystywanie podczas zajęć bajek, słuchowisk muzycznych, piosenek z płyt CD
* Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD)
* Stosowanie technologii komunikacyjnej. Korzystanie z poczty elektronicznej, telefonu komórkowego itp.
* Wykorzystywanie aparatu podczas zawodów, konkursów oraz wycieczek szkolnych i klasowych .Zdjęcia, scenariusz zajęć z wykorzystaniem rzutnika i płyty CD.

Okres stażu
4. Publikowanie w Internecie swoich osiągnięć
* Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego - Październik 2016 rok - Zaświadczenie, publikacja w Internecie.
* Publikowanie konspektów lekcji oraz scenariuszy uroczystości i imprez szkolnych na stronach internetowych - Wykaz stron internetowych.

Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie
otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie
zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi.
* Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych. - Scenariusze zajęć.
* Dzielenie się z członkami zespołu edukacji wczesnoszkolnej wiedzą zdobytą podczas studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń. - Opracowane materiały szkoleniowe.

Okres stażu

2. Praca w zespole przedmiotowym kształcenia zintegrowanego.
* Wymiana doświadczeń, poglądów prowadzenie dyskusji i podejmowanie decyzji dotyczących pracy dyd.-wych.- Protokoły ze spotkań zespołu.
* Opracowanie i wygłoszenie referatów dla nauczycieli. - Referaty.
Okres stażu


3. Dzielenie się wiedzą na radach pedagogicznych
* Przeprowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych.
Okres stażu - Referaty. Potwierdzenie dyrektora szkoły.

4. Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez
innych nauczycieli materiałów
dydaktycznych.
* Publikowanie opracowanych materiałów i pomysłów na realizację zadań dyd –wych.: scenariuszy zajęć i uroczystości.
Na bieżąco - Adres strony internetowej.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych
związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
* Opracowanie i wdrożenie własnego programu z zakresu zajęć edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Okres stażu - Autorski program zajęć.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących
zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Reprezentowanie i promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
* Angażowanie uczniów do udziału w licznych konkursach pozaszkolnych.- Potwierdzenie dyrektora.
* Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dotyczącej działalności szkoły oraz przekazywanie krótkich sprawozdań na
stronę internetową.- Wycinki z prasy lokalnej.
* Współpraca z innymi nauczycielami przy organizowaniu uroczystości o charakterze szkolnym i środowiskowym wynikających z kalendarza uroczystości szkolnych.- Scenariusze uroczystości, potwierdzenia nauczycieli.

Okres stażu

2. Organizacja imprez, uroczystości klasowych, środowiskowych.
Opracowanie scenariuszy i zorganizowanie:
* Wigilii
* Dnia Babci i Dziadka
* Balu karnawałowego
* Dnia Rodziny
Okres stażu
- Scenariusze, zdjęcia, adnotacje w dzienniku.

3. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
* Organizowanie wycieczek pieszych i autokarowych mających na celu zapoznanie z życiem kulturalnym, instytucjami promującymi kulturę i sztukę. Według potrzeb - Karty wycieczek
- Potwierdzenie dyrektora.

4. Motywowanie uczniów do zdobywania i poszerzania wiedzy oraz umiejętności poprzez „zdrową” rywalizację.
* Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.- Sprawozdanie, ewentualne dyplomy.
* Zorganizowanie konkursów klasowych i szkolnych.- Regulaminy, protokoły.

Okres stażu

5. Angażowanie rodziców w życie placówki.
* Prowadzenie zajęć otwartych oraz uroczystości z udziałem rodziców dzieci.- Sprawozdania, scenariusze.
* Wdrażanie rodziców do prac na rzecz placówki ( wzbogacanie wyposażenia sali o różne pomoce dydaktyczne). - Poświadczenie Dyrektora.
* Włączanie rodziców do uroczystości klasowych oraz wycieczek.- Protokoły, scenariusze, zdjęcia.

Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w
Rawiczu.
* Kierowanie dzieci na konsultacje, a następnie realizacja wytycznych.- Opinie i inna dokumentacja z nimi związana.
* Zapraszanie pracowników poradni do prowadzenia prelekcji dla rodziców oraz zajęć dla dzieci.
* Zasięganie porad i wskazówek specjalistów.
* Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Poradnię, Stacje sanitarno-epidemiologiczną.
- Potwierdzenie dyrektora szkoły.
Okres stażu

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą.
* Prowadzenie konsultacji ze specjalistami w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz wad wymowy.
- Zapraszanie ich na prowadzenie zajęć z dziećmi.
Okres stażu - Opinie i inna dokumentacja z nimi związana.

3. Współpraca z higienistką szkolną.
* Organizowanie pogadanek i prelekcji dla dzieci na temat zdrowia, higieny osobistej, fluoryzacji.- Potwierdzenie współpracy.
* Zorganizowanie warsztatów o właściwym odżywianiu.- Scenariusz warsztatów.
Okres stażu

4. Współpraca z Komendą
Powiatową Policji i Strażą Pożarną w Rawiczu.
* Wycieczki do Komendy Powiatowej Policji i Straży Pożarnej w Rawiczu. Przybliżenie dzieciom zawodu policjanta, strażaka.
* Zaproszenie przedstawicieli straży i policji na pogadanki. - Potwierdzenie współpracy, zdjęcia.
Okres stażu

5. Współpraca z organizacjami i instytucjami oświatowymi przygotowującymi i prowadzącymi konkursy dla uczniów.
* Współpraca z Domem Kultury, Biblioteką Publiczną i Pedagogiczną:
- uczestnictwo w konkursach, przedstawieniach przez nich organizowanych.Podziękowania od organizatorów konkursów.
- lekcje w bibliotece
* Współpraca z innymi szkołami i przedszkolami na terenie Rawicza.- Potwierdzenie współpracy.

Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Opis i analiza dwóch przypadków: wychowawczych lub edukacyjnych. * Analiza dwóch przypadków, ustalenie metod pracy z dziećmi, pomoc w rozwiązywaniu problemu.
Okres stażu - Opis i analiza przypadków.


plan rozwoju ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje wynikające z potrzeb szkoły lub potrzeb własnych.

Opracowała
Donata Tomczak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.