X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32702
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego


1. Dane personalne:

Imię i nazwisko nauczyciela: Anna Kusiak
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum Specjalne dla Niewidomych i Słabowidzących w Rabce - Zdroju
Pełniona funkcja: nauczyciel techniki, historii, wychowawca klasy
Okres odbywania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2017r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Dyrektor szkoły:

Posiadane kwalifikacje:
- Studia wyższe magisterskie na kierunku Pedagogika Specjalna w zakresie Surdopedagogiki na AP w Krakowie.
- Studia Podyplomowe w zakresie Historii na Uniwersytecie Rzeszowskim.
- Studia Podyplomowe w zakresie Tyflopedagogiki na Górnośląskiej WSP w Mysłowicach.
- Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki w MCDN w Krakowie.


2. Cel: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi.


3. Plan rozwoju zawodowego został napisany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.


Powinności i wymagania nauczyciela niezbędne do uzyskania stopnia
nauczyciela mianowanego

I. UCZESTNICZENIE W PRACACH SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU SZKOŁY ORAZ POTRZEB SZKOŁY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO
(§ 7, ust. 1, pkt. 1).

Zadania i formy realizacji

1. Analiza organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

- Analiza dokumentacji szkolnej.

2. Udział w różnych formach pracy szkoły.

- Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
- Współpraca z innymi nauczycielami i dyrektorem.
- Aktywna działalność w zespole do organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej i ewaluacyjnym.

3. Współpraca z Radą Uczniowską.

- Wspieranie uczniów w zdobywaniu samodzielności wraz z opiekunem rady uczniowskiej i innymi nauczycielami.

4. Współpraca z rodzicami uczniów i wychowawcami grup internatowych.
- Aktywne uczestnictwo w dniach otwartych i spotkaniach z rodzicami w czasie szkolnych uroczystości oraz wyjazdów i przyjazdów dzieci z przerw śródrocznych.
- Kontakt telefoniczny z rodzicami.
- Stała wymiana informacji z wychowawcami grup internatowych.

II. POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJETNOŚCI ZAWODOWYCH, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
(§ 7, ust. 1, pkt. 2).

1. Współpraca z opiekunem stażu.

- Obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
- Konsultacje.

2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego.

- Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
- Udział w szkoleniu dotyczącym awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
- Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego (według pojawiających się potrzeb placówki).
- Udział w lekcjach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.
- Studiowanie literatury fachowej, publikacji i portali internetowych dla nauczycieli.
- Studia podyplomowe z zakresu edukacji technicznej w szkołach podstawowych i gimnazjach.
- Szkolenia zewnętrzne.


III. POZNAWANIE PRZEPISÓW DOTYCZACYCH SYSTEMU OŚWIATY, Z UWGLEDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ OBDYWA STAŻ
(§ 7, ust. 1, pkt. 3).

1. Wnikliwa analiza prawa oświatowego.

- Analiza dokumentów (Karty Nauczyciela; Ustawy o systemie oświaty; Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli; Rozporządzenia MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych)
- Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
- Zapoznanie z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych i portalach edukacyjnych.


IV. UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH
(§ 7, ust. 2, pkt. 1).

1. Poznanie i realizacja procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
- Opracowanie dokumentacji z przebiegu procesu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego.

2. Dokumentowanie i realizacja planu rozwoju.

- Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, świadectw, programów, sprawozdań, potwierdzeń, konspektów, arkuszy hospitacji, notatek.
- Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym.

3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

- Zawarcie pisemnego kontraktu.
- Ustalenie zasad współpracy ustalenie zasad współpracy.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- Ustalenie terminów spotkań.
- Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje,
- Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.

4. Organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy, popularyzacja wiedzy z własnego przedmiotu.

- Opracowanie planów nauczania z techniki i historii dla poszczególnych klas.
- Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowywanych pomocy dydaktycznych.
- Analiza wyników nauczania i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z uczniem.
- Opracowanie sprawdzianów.
- Wykonywanie pomocy dydaktycznych.
- Udział w szkoleniach, konferencjach warsztatach.
- Współpraca z uczniami z gimnazjum przy projekcie edukacyjnym.
- Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienników lekcyjnych.

5. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.

- Organizowanie i współorganizowanie wycieczek, uroczystości szkolnych (np. Dzień EN, zakończenie roku szkolnego, pożegnanie uczniów kończących szkołę itp.)
- Wspomaganie uczniów i współtworzenie ozdób, prezentów i dekoracji na kiermasze świąteczne, współudział przy wykonywaniu palm wielkanocnych.
- Dokumentowanie życia szkoły.
- Prowadzenie lekcji otwartych.

6. Uczestniczenie w procesie mierzenia jakości pracy szkoły na różnych jej obszarach.

- Praca w zespole pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
- Praca w zespole ewaluacyjnym.


V. UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH
(§ 7, ust. 2, pkt. 2).

1. Obserwacja i analiza możliwości uczniów.

- Zbieranie i analizowanie informacji na temat uczniów.
- Przygotowanie pomocy dydaktycznych uczniom ze złożonymi niepełnosprawnościami.
- Przygotowywanie, w zespole do organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej, Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych dla uczniów.
- Przygotowanie uczniów kończących szkołę do wejścia w nowe środowisko.
- Pomoc uczniom w przejściu do kolejnego etapu edukacyjnego.

2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów środowiska uczniów.

- Uczestniczenie w spotkaniach z rodzicami uczniów.
- Rozmowy indywidualne z rodzicami, wychowawcami w internacie i uczniami.
- Aktywna współpraca z wychowawcami klas.

3. Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i profilaktyki.

4. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi.

- Realizacja w pracy dydaktycznej zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej dotyczących konkretnych uczniów.
- Organizowanie i udział w kiermaszach, uroczystościach szkolnych.
- Współpraca ze szkołami działającymi na naszym terenie.

4. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego.

- Czynne i bierne uczestnictwo w cyklicznych uroczystościach szkolnych.
- Współorganizacja i organizacja wycieczek i wyjść kulturalnych (wyjazdy do kina, muzeum, Zielone Szkoły).


VI. UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt. 3).

1. Wykorzystanie Internetu i komputera do poszukiwania informacji.

- Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
Korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl; www.publikacje.edu.pl; www.edux.pl; www.interklasa.pl; www.scholaris.pl; www.wsip.com.pl; www.szkolnictwo.pl; www.awans.net; www.nowaera.pl; www. operon.pl

2. Publikacje w Internecie.

- Zamieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, uroczystości szkolnych.

3. Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy.

- Wykorzystanie Internetu w pracy z uczniem.
- Opracowywanie i dostarczanie materiałów na stronę internetową szkoły.
- Przygotowywanie zaproszeń, dyplomów, podziękowań itp.
- Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych – notatek dla uczniów, sprawdzianów, scenariuszy zajęć, kart pracy, planów pracy, sprawozdań itp.
- Wykorzystywanie słuchowisk, programów edukacyjnych, filmów w pracy z uczniem.
- Dokumentowanie przebiegu stażu.


VII. UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ
(§ 7, ust. 2, pkt. 4).

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych, psychologicznych i dydaktycznych.

- Udział w kursach i szkoleniach.
- Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samokształcenie).
- Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej (nowości książkowe, czasopisma).

2. Zapoznanie się z orzeczeniami uczniów wydanymi przez poszczególne poradnie psychologiczno – pedagogiczne, a w szczególności zaleceniami pracy z uczniami w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

3. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.

- Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy, obserwację.
- Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych.
- Stosowanie różnych form pracy wychowawczej z uczniami – wycieczki, wyjścia, uroczystości szkolne, zielona szkoła.

4. Stosowanie na lekcjach zróżnicowanych, wielopoziomowych form pracy z uczniem.


VIII. UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ
(§ 7, ust. 2, pkt. 5).

1. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.

- Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.
- Udział w pracach różnorodnych zespołów przedmiotowym, ewaluacyjnym, do organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
- Udział w radach pedagogicznych i zespołach nauczycielskich opracowujących i modyfikujących dokumenty wewnątrzszkolne.

2. Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa i jej wykorzystanie w bieżącej działalności.

- Samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego dotyczącego systemu oświaty, zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz aktualizowanie wiedzy na jego temat poprzez śledzenie stron internetowych MEN,
- Współpraca z psychologiem szkolnym.
Zapoznanie ze zmianami prawnymi dotyczącymi naszej szkoły.


Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizowania być modyfikowany


........................................
mgr Anna Kusiak


Zatwierdzam do realizacji:


........................................ ........................................
Miejscowość i data Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.