X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32688
Przesłano:

Projekt planu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli

Imię i nazwisko: mgr Joanna Wojciechowicz
Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne Nr 9 w Bartoszycach
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy (01. 09. 2016 r. – 31. 05. 2019 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Anna Sobolewska - nauczyciel dyplomowany
Dyrektor: mgr Irena Czarnecka

&7 ust.1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu przedszkola oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego.

Zadania Formy i sposoby realizacji Oczekiwane efekty Termin realizacji Dowody realizacji
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Wykorzystywanie Internetu w pracy dydaktyczno-opiekuńczo- wychowawczej
Podniesienie skuteczności poziomu edukacji poprzez szybszy dostęp do informacji w codziennej pracy, poszerzenie własnych umiejętności pedagogicznych wrzesień -czerwiec
(przez okres stażu) Potwierdzenie opiekuna stażu
Śledzenie stron internetowych w celu aplikacji certyfikatów dotyczących przedszkola (MEN, Kuratorium Oświaty, ORE)
Możliwość ciągłego aktualizowania informacji i realizacji wielu programów, które przyczyniają się do podnoszenia umiejętności dzieci, współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym oraz promocji naszej placówki w środowisku wrzesień-czerwiec
(przez okres stażu) Notatki
Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktyczno -opiekuńczo-wychowawczej Przygotowanie dokumentów:

- projektu planu rozwoju zawodowego,

- pisanie sprawozdań, wniosków,

- pisanie scenariuszy,

-napisanie Projektu Przykładu dobrej praktyki

-pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-opiekuńczo- wychowawczych

- przygotowanie kart pracy i pomocy dydaktycznych,

- przygotowanie dokumentacji PPP Podniesienie estetyki dokumentacji i pomocy dydaktycznych


wrzesień 2016 r.


2 razy w roku


okres stażu


październik 2016 r.

5 razy w roku


na bieżąco


trzy razy w roku
w okresie stażu
(wrzesień, luty, czerwiec)
Dokumentacja przebiegu stażu, potwierdzenie opiekuna
Publikacje w Internecie

Opublikowanie na portalu internetowym Planu rozwoju zawodowego i innych materiałów dydaktycznych dotyczących pracy zawodowej
Promowanie przedszkola

dwa razy w roku
(październik, czerwiec)
Zaświadczenia

Opublikowanie na stronie Kuratorium Oświaty oraz na stronie internetowej Przedszkola Projektów innowacyjnych Promowanie przedszkola, dzielenie się swoją wiedzą , podejmowanie działań na rzecz rozwoju dzieci
raz w roku
w okresie stażu
(czerwiec) Strona internetowa przedszkola i Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Opublikowanie na stronie internetowej Przedszkola Planu integracyjnego z elementami socjoterapii Promowanie przedszkola, integracja ze środowiskiem rodzinnym październik 2016 Potwierdzenie opiekuna
Podejmowanie dodatkowych działań przy współpracy z innymi nauczycielkami Redagowanie gazetki przedszkolnej „Promyczek” Integrowanie środowiska rodzinnego z przedszkolem raz w roku
(zgodnie z planem promocji przedszkola) Potwierdzenie
opiekuna
Współorganizowanie konkursów wewnątrz- przedszkolnych i projektów Rozwijanie umiejętności pracy w zespole, podejmowanie różnorodnych działań na rzecz rozwoju dzieci i środowiska rodzinnego wychowanków
wrzesień -czerwiec
zgodnie z planem promocji przedszkola
(przez okres stażu) Potwierdzenie opiekuna
Uczestniczenie w zajęciach obserwowanych (dokonanie ewaluacji własnych działań i ocenianie ich skuteczności) Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dokonanie ich analizy

Nabycie umiejętności weryfikacji własnych błędów pedagogicznych i określenie mocnych i słabych stron zajęć zgodnie z kontraktem Wnioski z obserwacji zajęć,
scenariusze zajęć
Znajomość środowiska rodzinnego dzieci

Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i informacjami na temat środowiska rodzinnego dziecka
Poznanie sytuacji rodzinnej dziecka

na bieżąco
Potwierdzenie opiekuna

Opracowanie diagnoz dla dzieci z zaburzeniami zachowania i niektórymi zaburzeniami emocjonalnymi przy współpracy z rodzicami i nauczycielkami grup Poznanie dziecka i jego sytuacji rodzinnej wrzesień-październik 2016 r. Dokumentacja
socjoterapeutyczna
Przeprowadzenie ankiety z nauczycielkami grup, których dzieci będą uczestniczyły w zajęciach integracyjnych Pozyskanie informacji o funkcjonowaniu dziecka w relacjach z rówieśnikami, dorosłymi, z zadaniami oraz w relacjach z samym sobą
wrzesień 2016 r. Ankiety,
Dokumentacja socjoterapeutyczna
Przeprowadzenie wywiadu z rodzicami dzieci zakwalifikowanych na zajęcia integracyjne z elementami socjoterapii

Poznanie dziecka, jego środowiska rodzinnego, poznanie go w środowisku rówieśniczym, w kontaktach z dorosłymi i sytuacjach zadaniowych wrzesień 2016 r. Dokumentacja
socjoterapeutyczna
Opracowanie wspólnie z rodzicami planu współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym Ujednolicenie oddziaływań dydaktyczno– wychowawczych,
nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami, wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych, włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola, zaangażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola wrzesień 2016 r.
wrzesień 2017 r.
wrzesień 2018 r.
Plan współpracy
Organizowanie spotkań z rodzicami z zastosowaniem prezentacji multimedialnej
Zastosowanie innowacyjnych metod przekazywania informacji rodzicom maj 2016 r.
maj 2017 r.
maj 2018 r. Lista obecności,
Protokoły z zebrań
Stały i systematyczny kontakt z rodzicami, indywidualne rozmowy na spotkaniach z rodzicami mające na celu lepszą współpracę i uzyskanie informacji zwrotnej oraz informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych i wychowawczych dzieci
Poznanie sytuacji rodzinnej dziecka i ujednolicenie oddziaływań przedszkola i domu zgodnie z harmonogramem konsultacji i według potrzeb Lista obecności
Notatki ze spotkań
Współorganizacja zajęć otwartych dla rodziców, zaprezentowanie sposobów pracy z dziećmi
Ujednolicenie oddziaływań przedszkola i domu rodzinnego dziecka Zgodnie z planem współpracy ze środowiskiem rodzinnym
(w okresie stażu) Lista obecności, scenariusz zajęć
Diagnozowanie i analizowanie wyników prowadzonych obserwacji

- Modyfikacja Arkuszy obserwacji dziecka

- Prowadzenie obserwacji dziecka zgodnie z kartą obserwacji
- Badanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
- Analizowanie wyników prowadzonych obserwacji pedagogicznych oraz diagnozy przedszkolnej, ustalenie dalszej drogi rozwoju dziecka (wyznaczenie kierunków do dalszej pracy) Poznawanie możliwości, umiejętności, trudności
i wyznaczenie kierunków rozwoju wrzesień 2016 r.

cały rok
(przez okres stażu)

październik
i kwiecień
(przez okres stażu) Karty obserwacji
Opracowanie i wdrażanie programów, planów, projektów

Opracowanie i wdrażanie planów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci uczestniczących na zajęcia z terapii pedagogicznej Realizacja wyznaczonych celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych wrzesień
(przez okres stażu) Potwierdzenie dyrektora,
Plany korekcyjno-kompensacyjne
Wdrożenie opracowanego Planu zajęć integracyjnych z elementami socjoterapii pod nazwą „ Baw się z nami emocjami” z dziećmi z zaburzeniami zachowania i zaburzeniami emocjonalnymi. Realizacja wyznaczonych celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych
październik- maj
(przez okres stażu) Potwierdzenie dyrektora,
Plan zajęć socjoterapeutycznych
Wdrożenie międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego„Przyjaciele Zippiego” , który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci Realizacja celów edukacyjnych, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami w codziennym życiu cały rok
(przez okres stażu) Dziennik zajęć
Opracowanie i wdrożenie Projektu rytmiczno -muzyczno-ruchowego z wykorzystaniem Bum bum rurek w grupach dzieci 5 –letnich „Krasnoludki” i „Zajączki” Realizacja wyznaczonych celów, wdrażanie innowacyjnych metod pracy, rozwijanie zainteresowań dzieci i ich rozwoju październik- maj 2016 r. Plan projektu
Praca z dziećmi z trudnościami uwzględnienie ich potrzeb rozwojowych

Prowadzenie bieżącej pracy indywidualnej z dzieckiem, dokumentowanie i analizowanie prowadzonej pracy indywidualnej w zakresie wspomagania dziecka i korygowania trudności
Optymalizacja rozwoju dziecka, dobieranie właściwych metod i formy pracy z dzieckiem cały rok
(przez okres stażu) Karty pracy indywidualnej
Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi mającymi trudności w opanowaniu umiejętności zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz posiadających opinię z PPP Pomaganie dzieciom w rozwijaniu umiejętności, podnoszenie poziomu wiedzy i nabytych umiejętności oraz budowanie u dzieci lepszej samooceny i wiary we własne możliwości.
cały rok
(przez okres stażu) Dziennik zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, dokumentacja PPP, prace dzieci
Opracowanie pomocy dydaktycznych do pracy indywidualnej, zajęć integracyjnych i zajęć korekcyjno –kompensacyjnych z dzieckiem Wzbogacenie swojego warsztatu pracy oraz wyrównywanie szans rozwoju dzieci wymagających pracy indywidualnej, socjoterapii i terapii pedagogicznej na bieżąco
(przez okres stażu) Pomoce dydaktyczne, potwierdzenie opiekuna stażu
Dokonywanie analizy pracy (bieżące spostrzeżenia i uzyskane efekty) w Kartach indywidualnych uczestnika zajęć integracyjnych Zmniejszanie i eliminowanie zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania u dzieci październik- maj
(przez okres stażu )
Dziennik zajęć socjoterapii,
Dokumentacja socjoterapii
Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Realizacja Planu promocji przedszkola i współpracy ze środowiskiem lokalnym
Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym, wspieranie akcji charytatywnych, współpraca z instytucjami i mediami wrzesień - czerwiec 2016r
wrzesień –czerwiec 2017r
wrzesień-czerwiec 2018 r.
Plan promocji przedszkola i współpracy ze środowiskiem lokalnym
Organizowanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych zgodnie z Planem promocji przedszkola i współpracy ze środowiskiem lokalnym Integrowanie dzieci naszego przedszkola poprzez wspólne zabawy, gry i konkursy

wrzesień-czerwiec
(przez okres stażu) Scenariusze uroczystości

&7 ust.1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych , samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia.

Zadania Formy i sposoby realizacji Oczekiwane efekty Termin realizacji Dowody realizacji
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w wewnątrzprzedszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli

Uczestniczenie w warsztatach W-M ODN we własnym zakresie Poszerzenie własnych umiejętności o nowatorskie metody pracy z dziećmi w grupie, w pracy indywidualnej, uczestniczących na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i socjoterapię dwa razy w okresie stażu Zaświadczenie

Uczestniczenie w warsztatach muzycznych, ruchowych, plastycznych i innych formach
¬doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych
Poszerzenie własnych umiejętności, wdrażanie nowatorskich i innowacyjnych metod pracy z dziećmi. Wykorzystanie zdobytych umiejętności w codziennej pracy z dziećmi cały okres stażu Zaświadczenie
Uczestniczenie w zajęciach koleżeńskich prowadzonych przez nauczycieli przedszkola i szkoły, wymiana doświadczeń odnośnie realizowanych treści na różnym etapie edukacji
Wzbogacanie warsztatu pracy, umiejętność obserwacji, korzystanie z doświadczeń innych nauczycieli okres stażu Potwierdzenie nauczycielek
Organizacja zajęć otwartych dla nauczycielek i rodziców z dziećmi uczestniczącymi na zajęcia integracyjne w celu obserwacji pracy z dziećmi i dzielenie się swoimi umiejętnościami Poszerzenie własnych umiejętności i doświadczeń pedagogicznych, współpraca z rodzicami marzec 2016 r.
marzec 2017 r.
marzec 2018 r. Scenariusz zajęć,
lista obecności

& 7 ust.1 pkt 3
Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela- przepisy dotyczące postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania przedszkola z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju przedszkola, w której odbywa staż.

Zadania Formy i sposoby realizacji Oczekiwane efekty Termin realizacji Dowody realizacji
Poznanie procedury awansu zawodowego Dokonanie analizy przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego
Poznanie i pogłębianie znajomości przepisów prawa oświatowego, napisanie projektu planu rozwoju zawodowego wrzesień 2016 r. Projekt planu rozwoju zawodowego
Poznanie zasad funkcjonowania przedszkola oraz obowiązującej dokumentacji Dokładna analiza dokumentów przedszkola – statutu, planów, regulaminów i programów Pogłębianie znajomości dokumentów i przepisów regulujących pracę przedszkola
październik –grudzień
2016 r. Potwierdzenie opiekuna
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Ustalenie zasad współpracy z opiekunem oraz czynności w drodze do uzyskania awansu zawodowego Wypracowanie kontraktu dotyczącego realizacji uzgodnionych zadań wrzesień 2016 r. Kontrakt
Dokonanie analizy własnych działań z opiekunem, ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej pracy Wzbogacenie warsztatu pracy zgodnie z kontraktem Potwierdzenie opiekuna stażu
Weryfikacja projektu planu rozwoju zawodowego Sporządzenie sprawozdania z realizacji projektu planu rozwoju zawodowego Utrzymanie kontroli nad własnym rozwojem zawodowym dwa razy w roku
(przez okres stażu) Potwierdzenie dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.