X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32407
Przesłano:

Sprawozdania semestralne z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO W SEMESTRZE PIERWSZYM ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Imię i nazwisko: Kamila Wiewióra
Stanowisko i miejsce zatrudnienia: nauczyciel, Publiczny Zespół Szkół w Jędrzejowie
Sprawozdanie za okres stażu: 01.09.2015r. - 31.01.2016r.


Jestem nauczycielem mianowanym i od 01.09.2015 r. rozpoczęłam staż na awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego, w związku z czym sporządziłam plan rozwoju i po uzyskaniu akceptacji Dyrekcji Szkoły podjęłam dalsze działania w celu jego realizacji. W okresie stażu staram się również angażować się w działania nie ujęte w planie rozwoju, a wynikające z potrzeb wychowanków i innych nauczycieli oraz Dyrekcji Szkoły, a także specyfiki pracy w naszej placówce.

1.Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły: § 8 ust. 2 pkt. 1
- Po zapoznaniu się z procedurami awansu zawodowego i złożeniu wniosku o rozpoczęcie stażu opracowałam plan rozwoju zawodowego.
- Regularnie tworzyłam dokumentację szkolną (uzupełnianie dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych, dzienników PPP, dziennika wychowawcy, protokoły spotkań zespołu językowego, sprawozdania semestralne, analizy nauczanych przedmiotów)
- Poszerzałam swoją wiedzę na temat nauczanych przedmiotów oraz problemów wychowawczych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- Rady szkoleniowe: 21.10.2015 r. – „Sposoby oceniania a autonomia i motywacja ucznia w procesie uczenia się”;
8.12.2015 r. – „Projekt edukacyjny jako metoda metod”:
„Obsługa tablicy interaktywnej”, „E – podręczniki”
- Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka niemieckiego: 9.11.2015 r. „Rola gramatyki w nauczaniu języka obcego”
- Referaty w ramach językowego zespołu przedmiotowego
- Systematycznie pogłębiałam swoją wiedzę czytając literaturę metodyczną, dydaktyczną i naukową oraz korzystając z zasobów portali internetowych.
- Tworzyłam własne pomoce dydaktyczne.
- Dokonywałam ewaluacji własnych zajęć poprzez samoocenę stosowanych metod, form i środków.
- Dwukrotnie (we wrześniu i listopadzie) dokonałam analizy ilościowej i jakościowej próbnych egzaminów gimnazjalnych z języka niemieckiego na poziomie podstawowym.
- Od września prowadziłam zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego języka niemieckiego w klasie III b w wymiarze 1 godzina / tygodniowo.
- Od września prowadziłam zajęcia wyrównawcze z przyrody dla uczniów klasy V b, a od grudnia zaczęły bardzo chętnie uczestniczyć w tych zajęciach również uczennice klasy IV.
- W październiku i listopadzie spotykałam się z uczennicami klasy II gimnazjum, które przygotowywały się do uczestnictwa w eliminacjach szkolnych Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego. Niestety uzyskane przez nie wyniki nie pozwoliły się zakwalifikować do etapu gminnego.
- Od października sprawowałam opiekę nad czteroosobową grupą uczennic klasy II gimnazjum, które zgłosiły chęć realizacji projektu gimnazjalnego „Śladami Braci Grimm”. W ramach spotkań określiłyśmy cele, zamierzone działania, źródła zdobycia potrzebnych informacji oraz sposób ich prezentacji na forum szkoły.

2.Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej:
§ 8 ust. 2 pkt 2
- Na bieżąco opracowywałam dokumenty za pomocą programów komputerowych Word, PowerPoint, Excel.
- Korzystałam z zasobów Internetu przygotowując się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych, w poszukiwaniu ciekawych materiałów oraz informacji kulturalnych.
- W trakcie zajęć lekcyjnych korzystałam z encyklopedii multimedialnych i filmów przyrodniczych, prowadziłam zajęcia na platformie EduNect oraz z wykorzystaniem portalu e-podręczniki.
- Opublikowałam plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie za semestr pierwszy 2015/2016 na portalu Edux.pl
- Uczestniczyłam w szkoleniach z zakresu obsługi tablicy interaktywnej oraz korzystania z zasobów portalu e-podręczniki.

3.Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć: § 8 ust.2 pkt 3
- Aktywnie brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- Brałam udział w spotkaniach językowego zespołu przedmiotowego, podczas którego przedstawiłam moje refleksje na temat redagowania informacji jako najważniejszego, ale też bardzo najtrudniejszego elementu oceniania kształtującego.
- Jako przewodnicząca językowego zespołu przedmiotowego opracowałam plan pracy oraz sprawozdanie za semestr I
- W trakcie bieżących rozmów w gronie nauczycielskim dzieliłam się zdobytą wiedzą i spostrzeżeniami na temat stosowanych metod, form i środków dydaktycznych oraz ich efektywności.


4. Opracowanie i wdrożenie działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich:§ 8 ust. 2 pkt 4 a i 4 c
- Po opracowaniu planu pracy na bieżący rok szkolny od września prowadziłam zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego oraz zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przyrody.
- Dokonywałam obserwacji uczniów mających trudności w nauce i sygnalizowałam te problemy wychowawcom klas.
- Prowadziłam działania w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej zarówno w powierzonej mi klasie, jak i wobec innych uczniów wymagających PPP.
- Angażowałam uczniów zdolniejszych do udziału w konkursach przedmiotowych oraz przeprowadzania własnych doświadczeń przyrodniczych.
- Zorganizowałam wycieczki o charakterze kulturalno – rozrywkowym oraz edukacyjnym:
- 19.11.2015 r. – Teatr Muzyczny „CAPITOL” we Wrocławiu – spektakl „Trzej Muszkieterowie”
- 16.12.2015 r. - Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu – spektakl „Królowa Śniegu” oraz kręgielnia.
5. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami:§ 8 ust. 2 pkt. 4e:
- Współpracowałam z Poradnią – Psychologiczno – Pedagogiczną w celu diagnozowania przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów.
- Opiniowałam 2 uczniów powierzonej mi klasy I b gimnazjum przed badaniami w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grodkowie.
- Realizowałam wytyczne i wskazania dotyczące dostosowywania wymagań edukacyjnych w nauczanych przedmiotach (umieściłam odpowiednie zapisy w przedmiotowych systemach oceniania z języka niemieckiego i przyrody).
- Aktywnie i systematycznie współpracowałam z pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania problemów uczniów klasy I b gimnazjum (podjęte działania w celu monitorowania licznych nieobecności niektórych uczniów, braku akceptacji grupy rówieśniczej oraz zapewnienia bezpieczeństwa w szkole).
- 29.10.2015 r. uczestniczyłam w spotkaniu organizacyjnym Polskiego Czerwonego Krzyża i rozpoczęłam prowadzenie szkolnego koła PCK. W ramach działań tej organizacji sprzedawałam cegiełki – kalendarze na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadziłam akcję promocyjno – informacyjną na temat udzielania pierwszej pomocy, zagrożenia zarażeniem wirusem HIV oraz przekazałam nauczycielom przedszkola i nauczania wczesnoszkolnego materiały informacyjne akcji „Chrońmy dziecięce uśmiechy”. Ponadto pozyskałam drobne upominki dla uczniów klas I – III z opolskiego oddziału PCK.


6.Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej: § 8 ust. 2 pkt 4 f
- Po przejęciu klasopracowni 208 wraz z uczniami klasy IB pomalowaliśmy ściany i meble, wykonaliśmy dekoracje i gazetki ścienne, dbaliśmy o wystrój, porządek i kwiaty w Sali.
- Jako wychowawca klasy brałam udział w imprezach ogólnoszkolnych wpisanych w kalendarz roku szkolnego oraz organizowałam imprezy klasowe takie jak: Dzień Kobiet, powitanie Wiosny, ognisko klasowe, posadzenie drzewka klasowego, świętowanie urodzin wychowanków.

7. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony: § 8 ust. 2 pkt 5

Do realizacji w dalszym etapie stażu.


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO W SEMESTRZE DRUGIM ROKU SZKOLNYM 2015/2016Imię i nazwisko: Kamila Wiewióra
Stanowisko i miejsce zatrudnienia: nauczyciel, Publiczny Zespół Szkół w Jędrzejowie
Sprawozdanie za okres stażu: 15.02.2016r. - 24.06.2016r.

W drugim semestrze kontynuowałam zamierzone w Planie Rozwoju Zawodowego zadania oraz zaangażowałam się bardziej w przejęcie klasopracowni przyrodniczej i poszerzenie własnych kompetencji nauczyciela przyrody, w związku z powierzeniem mi nauczania przyrody we wszystkich klasach szkoły podstawowej na czas nieobecności mgr inż. Eugenii Przedwojewskiej.

1.Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły: § 8 ust. 2 pkt. 1
- Regularnie tworzyłam dokumentację szkolną (uzupełnianie dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych, dzienników PPP, dziennika wychowawcy, protokoły spotkań zespołu językowego, sprawozdania semestralne, analizy nauczanych przedmiotów, uzupełnianie arkuszy ocen oraz wypisywanie świadectw końcoworocznych)
- Poszerzałam swoją wiedzę na temat nauczanych przedmiotów oraz problemów wychowawczych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- Rady szkoleniowe: 20.04.2016 r. – „Rodzice w szkole – jak skutecznie współpracować?”; 10.05.2016 r. – „Szkolna prewencja profilaktyczna”
- Referaty w ramach językowego zespołu przedmiotowego
- Systematycznie pogłębiałam swoją wiedzę czytając literaturę metodyczną, dydaktyczną i naukową oraz korzystając z zasobów portali internetowych.
- Tworzyłam własne pomoce dydaktyczne.
- Przeprowadziłam liczne rozmowy indywidualne z rodzicami moich wychowanków oraz spotkania klasowe, mające na celu poinformowanie o bieżących wynikach w nauce, problemach i sukcesach wychowawczych oraz planowanie podejmowanych działań wychowawczych.
- Dokonałam analizy zajęć przyrody obserwowanych przez dyrekcję szkoły (obserwacja dn. 29.02.2016 r.), zapoznałam się z uwagami i zaleceniami dyrekcji.
- Dokonywałam ewaluacji własnych zajęć poprzez samoocenę stosowanych metod, form i środków.
- Dokonałam analizy ilościowej i jakościowej oraz ewaluacji egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym.
- Wprowadziłam wyniki do systemu komputerowego oraz dokonałam analizy testu kompetencji klas piątych z przyrody (test kompetencji K5 dn. 17.05.2016 r. przeprowadzany przez Instytut Badań Edukacyjnych)
- Od lutego kontynuowałam zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego języka niemieckiego w klasie III a w wymiarze 1 godzina/ tyg., natomiast po egzaminie gimnazjalnym przeznaczyłam te spotkania na przygotowanie projektu gimnazjalnego z uczennicami klasy II.
- Od lutego prowadziłam zajęcia wyrównawcze z przyrody dla uczniów klasy IV, ale w miarę potrzeb i możliwości brali w nich udział również uczniowie klas V i VI.
- Sprawowałam opiekę nad czteroosobową grupą uczennic klasy II gimnazjum, które zgłosiły chęć realizacji projektu gimnazjalnego „Śladami Braci Grimm”. W ramach spotkań określiłyśmy cele, zamierzone działania, źródła zdobycia potrzebnych informacji oraz sposób ich prezentacji na forum szkoły. Uczennice wykonały prezentację multimedialną, wystawę książek Braci Grimm oraz plakaty ilustrujące ich twórczość i inspiracje, które zostały zaprezentowane w ramach Szkolnego Dnia Projektów dn. 14.06.2016 r.

2.Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej:
§ 8 ust. 2 pkt 2
- Na bieżąco opracowywałam dokumenty za pomocą programów komputerowych Word, PowerPoint, Excel.
- Korzystałam z zasobów Internetu przygotowując się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych, w poszukiwaniu ciekawych materiałów oraz informacji kulturalnych.
- W trakcie zajęć lekcyjnych korzystałam z encyklopedii multimedialnych i filmów przyrodniczych, prowadziłam zajęcia na platformie EduNect oraz z wykorzystaniem portalu e-podręczniki.

3.Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć: § 8 ust.2 pkt 3
- Aktywnie brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- Brałam udział w spotkaniach językowego zespołu przedmiotowego oraz opracowałam sprawozdanie za semestr II .
- Brałam udział w spotkaniach zespołu przyrodniczo – matematycznego oraz dokonywałam niezbędnych analiz i obserwacji dla tego zespołu.
- W trakcie bieżących rozmów w gronie nauczycielskim dzieliłam się zdobytą wiedzą i spostrzeżeniami na temat stosowanych metod, form i środków dydaktycznych oraz ich efektywności.


4. Opracowanie i wdrożenie działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich:§ 8 ust. 2 pkt 4 a i 4 c
- Prowadziłam zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego oraz zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przyrody.
- Dokonywałam obserwacji uczniów mających trudności w nauce i sygnalizowałam te problemy wychowawcom klas.
- Prowadziłam działania w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej zarówno w powierzonej mi klasie, jak i wobec innych uczniów wymagających PPP.
- Angażowałam uczniów zdolniejszych do udziału w konkursach przedmiotowych oraz przeprowadzania własnych doświadczeń przyrodniczych.
- Pomagałam w organizacji wycieczki dla klas I szkoły podstawowej do Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu oraz do Sali zabaw „Dżungla” – dn.02.06.2016 r.
- Zorganizowałam wycieczki o charakterze kulturalno – rozrywkowym oraz edukacyjnym:
- 4.03.2016 r. – wyjazd do Izby Pamięci Ziemi Grodkowskiej Świat zwierząt w obiektywie Renaty i Grzegorza Lenartów”– oglądanie wystawy oraz spotkanie z jej autorami
- 9.03.2016 r. - Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu – spektakl „Wystarczy zasnąć, żeby się obudzić” oraz kręgielnia
- 10.06.2016 r. – Centrum Nauk Przyrodniczych w Opolu - zajęcia edukacyjne dla klas IV – V oraz kręgielnia

5. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami:§ 8 ust. 2 pkt. 4e:
- Realizowałam wytyczne i wskazania dotyczące dostosowywania wymagań edukacyjnych w nauczanych przedmiotach (umieściłam odpowiednie zapisy w przedmiotowych systemach oceniania z języka niemieckiego i przyrody).
- Zorganizowałam spotkanie z sokolnikami w ramach projektu „Zielone lekcje” dn.18.03.2016 r. – w trakcie zajęć dla dwóch grup wiekowych nasi uczniowie poznali „na żywo” zwyczaje, anatomię i umiejętności ptaków drapieżnych oraz mieli okazję zrobić sobie zdjęcie z sową płomykówką.
- Aktywnie i systematycznie współpracowałam z pedagogiem szkolnym w celu rozwiązywania problemów uczniów klasy I b gimnazjum (podjęte działania w celu monitorowania licznych nieobecności niektórych uczniów, braku akceptacji grupy rówieśniczej oraz zapewnienia bezpieczeństwa w szkole).
- Kontynuowałam pracę jako opiekun koła PCK – organizowałam akcje informacyjne.
- Koordynowałam zbiórkę zużytych telefonów komórkowych w ramach akcji GreenPhone (akcja ekologiczno – charytatywna).
- Pełniłam obowiązki przewodniczącej komisji egzaminacyjnej podczas egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego w dn.20.04.2016 r.


6.Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej: § 8 ust. 2 pkt 4 f
- Wraz z uczniami klasy I B odnowiliśmy powierzony mi w drugim semestrze gabinet 208, gdzie odnowiliśmy meble, pomalowaliśmy ściany, uporządkowaliśmy pomoce dydaktyczne, oczyściliśmy krzesła i stoły, przesadziliśmy kwiaty, dbaliśmy o wystrój klasy poprzez dekoracje okienne i gazetki ścienne.
- Jako wychowawca klasy brałam udział w imprezach ogólnoszkolnych wpisanych w kalendarz roku szkolnego oraz organizowałam imprezy klasowe takie jak: Dzień Kobiet, powitanie wiosny, Dzień Dziecka, drobne upominki urodzinowe, ognisko klasowe.
- Przeprowadziłam konkurencje w ramach Tygodnia Europejskiego w klasach IV – VI szkoły podstawowej.
- Pozyskałam sadzonki drzew, które przekazałam wychowawcom wszystkich klas, aby w ramach Dnia Leśnika i Światowego Dnia Ochrony Środowiska (05.06) posadziły swoje drzewko klasowe.
- Sprawowałam opiekę nad uczniami klas Vb i Va biorących udział w konkursie organizowanym przez PSP NR 3 w Grodkowie „Matematyczno – Przyrodniczy Czar Par” (dn. 22.04.2016 r.), którzy uzyskali odpowiednio IV i VI miejsce.

7. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony: § 8 ust. 2 pkt 5

Do realizacji w dalszym etapie stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.