X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32537
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko
mgr Ilona Stefanowska
nauczyciel mianowany


Kwalifikacje
mgr edukacji przedszkolnej
animator kultury


Stanowisko
Nauczyciel wychowania przedszkolnego


Placówka oświatowa
Przedszkole Miejskie nr 5 im. Juliana Tuwima
ul. Dekerta 27/35
87-100 Toruń

Dyrektor placówki
mgr Jolanta Węder


Okres stażu
2 lata i 9 miesięcy
tj., od 1 września 2016r. do 31 maja 2019r.


Cel główny
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Podstawy prawne:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (rozdział 3a - Awans zawodowy nauczycieli)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela- Dz. U. z dnia 13 czerwca 2013r., poz. 675

§8 ust 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1.
Poznanie procedury
awansu zawodowego
i opracowanie planu
rozwoju
zawodowego.

Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca
awansu zawodowego.

Śledzenie zmian w prawie oświatowym.

IX 2016r.


Okres stażu

2.
Odbycie stażu awansu zawodowego.
Sporządzenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Opracowanie planu rozwoju
zawodowego.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu rozwoju zawodowego.
IX 2016r.

IX 2016r.


Okres stażu.


V 2019r.
Złożenie wniosku o
rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego


Teczka stażu zawodowego


Sprawozdanie z realizacji stażu


3.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności
w procesie aktywnego
udziału w
wewnętrznym i
zewnętrznym
doskonaleniu.
Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady pedagogiczne, warsztaty szkoleniowe,
konferencje metodyczne)

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.

Okres stażu.

Okres stażu.
Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo


Potwierdzenia
Scenariusze zajęć

4.
Samodzielne działania pogłębiające własną wiedzę
i umiejętności.

Systematyczne śledzenie literatury fachowej, czasopism, korzystanie ze zbiorów własnych, biblioteki przedszkolnej, portali internetowych

Okres stażu.
Wykaz interesujących publikacji, stron internetowych
Notatki własne

5.
Tworzenie dokumentacji przedszkola.
Opracowywanie i realizowanie miesięcznych planów pracy wychowawczo - dydaktycznej.

Bieżące dokonywanie wpisów do dziennika.

Założenie i prowadzenie kart obserwacji dziecka.

Okresowe diagnozowanie osiągnięć wychowanków.

Inne - wynikające z planów przedszkola.
Okres stażu.

Plany miesięczne
Dziennik zajęć
Karty obserwacji
Sprawozdania semestralne

5.
Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu.
Odpowiedzialna za:
- pomoce do programu „Klucz do uczenia się”
- prowadzenie zajęć teatralnych z dziećmi
- organizowanie teatru rodziców
- współredagowanie gazetki przedszkolnej „Piątka na 5”
- opiekun stażu
- przygotowanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych.
Inne - wynikające z planów przedszkola.

Okres stażu.
Notatki własne
Filmy
Zdjęcia
Zaświadczenia

6.
Aktywne wykorzystywanie nowatorskich form i metod pracy.
Systematyczne stosowanie w pracy z dziećmi metod aktywizująch i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, dziecięcej matematyki prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, elementów dramy, itp.

Zaangażowanie się w projektowanie i urządzanie kącików plastycznych eksponujących różnorodne techniki plastyczne stosowane przez dziećmi.

Rozwijanie umiejętności plastycznych, muzycznych, tanecznych i recytatorskich wychowanków.


Przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach przedszkolnych, przeglądach, spartakiadach itp.

Okres stażu.
Scenariusze zajęć

Zdjęcia
Prace plastyczne dzieci


Zdjęcia
Potwierdzenie dyrektora

Zaświadczenia
Zdjęcia
Dyplomy


7.
Współpraca z rodzicami
i środowiskiem rodzinnym.
Prowadzenie gazetki grupowej dla rodziców informującej o zamierzeniach wychowawczo – dydaktycznych i wydarzeniach z życia grupy.

Organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami.


Konsultacje indywidualne dla rodziców.


Zajęcia otwarte dla rodziców.

Przygotowywanie i prowadzenie imprez okolicznościowych , np. Dzień Matki i Ojca, spotkanie przy choince, itp.

Włączanie rodziców do aktywnego współuczestniczenia w życiu grupy przedszkolnej, np. pomoc w organizowanie imprez, wycieczek, itp.

Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody.
Okres stażu.

Zdjęcia.

Lista obecności
Protokół

Zeszyt kontaktów indywidualnych

Scenariusze zajęć
Lista obecności
Zdjęcia

Scenariusze imprez
Lista obecności
Zdjęcia

Notatki własne Podziękowania dla rodziców

Zdjęcia, podziękowania dla rodziców.


8.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Organizowanie i prowadzenie różnorodnych wycieczek.

Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów.

Nawiązanie współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczo-opiekuńczą z dzieckiem, np. Poradnia Psycholgiczno – Pedagogiczna, Biblioteka Miejska, itp.

Adnotacje w dzienniku
Zdjęcia

Adnotacje w dzienniku
Podziękowania.

Adnotacje w dzienniku, zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komputerowej.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1.
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.

Opracowywanie planów pracy, konspektów, scenariusz, kart pracy , pomocy dydaktycznych, dyplomów, podziękowań, zaproszeń, itp. przy pomocy komputera.

Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli.

Okres stażu.

Okres stażu.
Wzory
Potwierdzenie dyrektora

2.
Wykorzystanie nośników audiowizualnych w pracy.
Korzystanie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych o płyty CD, VCD i DVD.
Nagrywanie i przenoszenie potrzebnych pomocy dydaktycznych na nośnik pendriwe. Wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi.

Relacjonowanie ważnych wydarzeń z życia grupy i przedszkola za pomocą aparatu cyfrowego.

Okres stażu.

Okres stażu.
Potwierdzenie dyrektora

Zdjęcia
Potwierdzenie dyrektora

3.
Założenie konta na serwisie
internetowym
w celu wymiany
doświadczeń zawodowych.

Dzielenie się z innymi nauczycielami doświadczeniami i wiedzą poprzez własne publikacje na portalach internetowych.

Okres stażu.
Potwierdzenie publikacji

4.
Wykorzystanie technik
komputerowych do opracowania
dokumentacji
związanej
z awansem
zawodowym.

Opracowanie wszystkich dokumentów i materiałów
związanych z awansem zawodowym.
Okres stażu.
Teczka awansu zawodowego

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji

1.
Dzielenie się wiedzą z nauczycielami w swojej placówce.
Prowadzenie zajęć koleżeńskich.

Prowadzenie rad szkoleniowych w ramach WDN.

Prezentacje sceniczne.

Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami nabytymi podczas warsztatów i szkoleń.

Udostępnianie koleżankom swoich materiałów edukacyjnych: scenariuszy , opracowań, książek.

Wspólne podejmowanie działań, rozwiązywanie problemów.

Okres stażu.
Scenariusze
Referaty
Protokoły
Zdjęcia
Potwierdzenia

2.
Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.
Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.

Publikowanie na stronach internetowych i w czasopismach pedagogicznych scenariuszy zajęć, uroczystości przedszkolnych, przedstawień teatralnych, referatów.

Okres stażu.


Scenariusze
Potwierdzenia


3.
Pełnienie funkcji
opiekuna stażu
nauczyciela
kontraktowego.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela stażysty.
Obserwowanie i omawianie zajęć nauczyciela stażysty.
Dzielenie się doświadczeniem zawodowym.
Okres stażu.
Kontrakt
Ocena dorobku zawodowego nauczyciela stażysty
Scenariusze zajęć
Potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji

1.
Realizacja podstawy programowej, programu wychowania przedszkolnego
i programów własnych placówki.

Realizacja programów:
- „W kręgu zabawy. Nowa wersja zgodna z podstawą programową 2016” J. Pytlarczyk.
- „ Radośnie z Tuwimem patrzę na świat”
- „Przedszkolak w świetle wartości”
- „Klucz do uczenia się”

Okres stażu.
Zapisy w dzienniku
Arkusz analityczny pracy własnej
Potwierdzenie dyrektora

2.
Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.

Opracowanie i wdrożenie własnego programu:
- „Juliankowi aktorzy” – czyli bawimy się w teatr.


Okres stażu.
Program
Analiza własna realizacji programu
Potwierdzenie dyrektora

3.
Wspieranie
i korygowanie
wszechstronnego rozwoju dziecka.

Diagnozowanie wstępne dzieci, wytyczanie kierunków pracy z dzieckiem, opracowanie wniosków końcowych.
Opracowanie indywidualnych planów wspomagania rozwoju dziecka (według potrzeb).
Realizacja zamierzonych działań.

Okres stażu.
Dokumentacja grupowa Podsumowanie realizacji działań
Potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji

1.
Diagnozowanie
i rozwijanie zainteresowań dzieci.
Prowadzenie kart obserwacji dzieci.
Obserwowanie dzieci na tle grupy.
Prowadzenie rozmów indywidualnych z dziećmi i rodzicami.
Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.

Okres stażu.
Analizy kart obserwacji
Notatki własne
Scenariusze zajęć


2.
Praca z dziećmi z trudnościami.
Prowadzenie pracy indywidualnej.
Okres stażu wg potrzeb.

Notatki własne
Zapisy w dzienniku

3.
Praca z dzieckiem zdolnym.

Prowadzenie pracy indywidualnej, przygotowywanie dzieci do konkursów.
Okres stażu wg potrzeb.

Zapisy w dzienniku Dyplomy
Zdjęcia.

4.
Promocja przedszkola.

Organizowanie i współorganizowanie uroczystości przedszkolnych, konkursów, festynów rodzinnych, uroczystości w grupie przedszkolnej.


Udział w akcjach charytatywnych i konkursach organizowanych przez inne placówki na terenie miasta Torunia.

Udział w konkursach ogólnopolskich.

Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej.

Okres stażu.
Scenariusze
Dyplomy
Podziękowania

Zdjęcia
Potwierdzenia

5.
Współpraca z różnorodnymi instytucjami.
Organizowanie wycieczek do instytucji użyteczności publicznej.

Zapraszanie na spotkania przedstawicieli różnych zawodów.

Okres stażu.
Podziękowania
Zdjęcia
Notatki w dzienniku

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji

1.
Nawiązanie współpracy z:
Szkołą Podstawową nr 24 w Toruniu,
ul. Ogrodowa3/5

Zapoznanie dzieci z budynkiem szkoły, boiskiem, basenem.
Nawiązanie współpracy z nauczycielami klas pierwszych i omówienie wzajemnych kontaktów.
Zapraszanie uczniów klas pierwszych na przedstawienia teatralne.
Udział w festynach, konkursach itp. organizowanych przez szkołę.
Ułatwianie dzieciom przedszkolnym przejścia do kolejnego etapu edukacji.

Rok szkolny 2018/2019
Sprawozdania.
Notatki w dzienniku.
Potwierdzenia.
Zdjęcia.

2.
Nawiązanie współpracy
z Książnicą Kopernikańską
w Toruniu,
Filia dla dzieci
ul. Lelewela 3

Zwiedzanie i przybliżenie dzieciom korzystania z biblioteki.
Udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez bibliotekę.
Udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom.
Wyrabianie nawyków czytelniczych.
Okres stażu.
Rok szkolny 2018/2019.
Zapisy w dzienniku. Potwierdzenia.
Zdjęcia.

3.
Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Toruniu,
ul. Prosta4

Kierowanie dzieci na konsultacje a następnie realizowanie wytycznych.
Zapraszanie pracowników poradni do wygłaszania pogadanek dla rodziców.
Zasięganie porad u specjalistów.
Uczestniczenie w szkoleniach
Okres stażu wg potrzeb.
Kserokopie skierowań, opinii.
Notatki własne.

4.
Nawiązanie współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu,
ul. Legionów 70/76

Zainteresowanie zawodem strażaka.
Zaproszenie przedstawicieli straży na pogadanki.
Zwiedzanie pobliskiej jednostki Straży Pożarnej.
Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru.
Udział w próbach ewakuacji na wypadek pożaru.

Okres stażu.
Potwierdzenie współpracy.
Zdjęcia.

5.
Nawiązanie współpracy z Komisariatem Policji Toruń – Śródmieście
ul. PCK 2
Zainteresowanie zawodem policjanta.
Zaproszenie przedstawicieli policji na pogadanki.
Zwiedzanie pobliskiego komisariatu policji.


Okres stażu.
Potwierdzenie współpracy.
Zdjęcia.

6.
Udział w akcjach charytatywnych.

Czynny udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie przedszkola:
- Góra grosza
- Zbiórka nakrętek
- Wrzuć pluszaka dla dzieciaka
- Zbiórka karmy dla zwierząt dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Toruniu

Okres stażu.
Potwierdzenia
Podziękowania

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dowody realizacji

1.
Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów wychowawczych.

Diagnozowanie i opis dwóch przypadków.
Analiza przyczyn.
Propozycje rozwiązania problemu.
Wdrażanie oddziaływań wychowawczych.
Osiągnięte efekty pracy.
Pogłębianie wiedzy fachowej w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych

Okres stażu.
Dokumentacja indywidualnego przypadku.


Niniejszy plan ma charakter otwarty i będzie modyfikowany zgodnie z potrzebami przedszkola i własnymi.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.