X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32567
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania

Forma realizacji


Termin realizacji

Uwagi

Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego.
Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

IX 2016

Poszerzanie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenie jakości pracy szkoły.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego dotyczących m. in. pracy wychowawcy klasy, autyzmu oraz nowoczesnych metod nauczania i wykorzystywanie uzyskanej wiedzy w działania dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze.
Systematyczne wdrażanie wniosków płynących z planu nadzoru pedagogicznego oraz innych ustalonych w czasie posiedzeń Rady Pedagogicznej.
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz artykułów w prasie.


okres stażuokres stażu

Badanie wyników nauczania.
Analiza merytoryczna i statystyczna wyników badań osiągnięć edukacyjnych uczniów, a następnie opracowanie rekomendacji i ich systematyczne wdrażanie oraz monitorowanie ich efektywności.
Modyfikacja Przedmiotowych Zasad Oceniania z języka angielskiego.

IX/2016/2017/2018

V/2016/2017/2018

IX-X 2016

Stosowanie strategii „Oceniania Kształtującego”.
Dostosowanie rozkładów materiału do potrzeb, specyfiki oddziału/grup (wzbogacenie rozkładów o cele w języku ucznia i kryteria sukcesu w ramach strategii „Oceniania Kształtującego”).
Wprowadzenie „OK-zeszytu” w klasie IV „b” zgodnie z założeniami nowatorskiego kursu „OK-zeszyt”.
OK – obserwacje zajęć lekcyjnych.
IX 2016X 2016 – VI 2017

II 2017

Stosowanie nowoczesnych metod pracy.
Aplikowanie metod aktywizujących oraz praca z mnemotechnikami.
Indywidualizacja procesu nauczania.

okres stażu

Prowadzenie kół przedmiotowych oraz zajęć dydaktyczno - wyrównawczych.
Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja własnego programu dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych „Zabawa językiem – tworzymy własne pomoce dydaktyczne”.
Realizacja własnych innowacji pedagogicznych:
innowacja pedagogiczna „Ordinary words-unusual meaning” (Zwykłe słowa – niezwykłe znaczenie) dla grupy uczniów klasy IV „a” w ramach zajęć kółka języka angielskiego.
innowacja pedagogiczna „Wybrane elementy historii Wielkiej Brytanii na lekcjach języka angielskiego dla klasy VI ”b”.

X 2016 – V 2017

XI 2016 – I 2017XI 2016 – VI 2017

Praca w organach szkoły, zespołach problemowych.
Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej.
Praca w zespole wychowawczym – systematyczne wdrażanie wypracowanych zaleceń w bieżącej pracy z uczniem.
okres stażu

IX.2016-VI.2017

Sprawowanie opieki nad pomieszczeniem dydaktycznym.
Dbanie o wystrój sali wespół z zespołem klasowym.
Doposażenie gabinetu w pomoce dydaktyczne.
okres
stażu


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Zadania

Forma realizacji

Termin realizacji

Uwagi

Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Opracowywanie planów dydaktycznych, sprawozdań, druków na spotkania z rodzicami, kart pracy, testów, analizy wyników nauczania i innych dokumentów szkolnych za pomocą programów komputerowych.
Prowadzenie dziennika elektronicznego.


okres stażuI okres 2018II okres 2018


okres stażu

X 2017 – V 2018

Praca z uczniami.
Wykorzystanie tablicy interaktywnej i komputerów w czasie zajęć.


Stosowanie TIK.
Opracowanie i przeprowadzanie zajęć z wykorzystaniem TIK.
Wdrażanie w pracy dydaktycznej aplikacji/programów tworzących proste filmy, komiksy/ćwiczenia interaktywne.


Wykorzystanie Internetu do kontaktów z rodzicami, uczniami i nauczycielami.
Komunikacja poprzez pocztę elektroniczną i e-dziennik.

Prowadzenie bloga języka angielskiego dla uczniów.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


Zadania


Forma realizacji

Termin realizacji

Uwagi
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.
Opublikowanie zatwierdzonego planu rozwoju na portalu www.edux.pl.
X 2016

Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu bloku przedmiotowego.
Sporządzenie harmonogramu spotkań i tematyki zespołu, protokołowanie posiedzeń oraz przygotowanie sprawozdań okresowych.
rok szkolny
2016/2017

Prezentacja wyników i analizy testów dla nauczycieli.
Realizacja w czasie spotkań zespołu przedmiotowego oraz posiedzeń Rady Pedagogicznej
IX 2016/2017/2018
VI/201772018/2019

I okres 2018

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.
Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole scenariuszy zajęć, testów, kart pracy./ 8 ust. 2 pkt 4a/
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


Zadania


Forma realizacji

Termin realizacji

Uwagi
Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja własnych programów zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów („DIY – rękodzieło jako sposób na integrację grupy”).
Stworzenie planu pracy wychowawcy.

XI – XII 2016


IX 2016/2017/2018


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.


Zadania


Forma realizacji

Termin realizacji

Uwagi
Udział w projektach unijnych.
Pełnienie funkcji koordynatora prac w szkole związanych z przygotowaniem projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

VI 2016 – VI 2019

Udział uczniów w konkursach językowych. Zainteresowanie i mobilizowanie uczniów do sprawdzania swoich umiejętności.
Przygotowanie uczniów do Konkursu Języka Angielskiego dla szkół podstawowych oraz do Małej Olimpiady Przedmiotowej z Języka Angielskiego w ramach zajęć kółka języka angielskiego oraz poprzez „ligę zadaniową”.

według harmonogramu konkursu


Aranżacja autorskich projektów i konkursów.
Zorganizowanie szkolnych i międzyszkolnych konkursów językowych dotyczących historii i kultury krajów anglojęzycznych, pracy ze słownikiem oraz słowotwórstwem.

XI 2017

Organizacja wyjść pozaszkolnych.
Organizowanie wycieczek pieszych i autokarowych.
VI 2017
VI 2018

Uczestniczenie w projekcie E-Twinning.
Opracowanie i wdrożenie projektów we współpracy ze szkołą zza granicy.
IX 2016
X.2016-V.2017


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.


Zadania


Forma realizacji

Termin realizacji

Uwagi
Udział w akcjach charytatywnych i zbiórkach.
Kartki, zbiórki żywności dla rodzin dzieci przebywających w hospicjum.
Udział w akcjach: „Sprzątanie świata”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Góra grosza”.

okres stażu (według harmonogramu organizatora)

Współpraca z Komendą Miejską Policji w Koszalinie

Udział w programach „Bezpieczna Szkoła”, „Bezpieczne Ferie Zimowe”, „Bezpieczne Wakacje” - pogadanki na temat bezpieczeństwa, cyberprzemocy.

Udział w konkursie organizowanym przez Komendę Miejską Policji w Koszalinie „Bezpieczna Szkoła”.


Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Prowadzenie konsultacji z pedagogiem szkolnym.
Zapraszanie do prowadzenia warsztatów z dziećmi.


okres stażu


II okres /roku szkolnego 2017/2018

początek I i II okresu roku szkolnego 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Współpraca z Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Koszalinie.
Kierowanie uczniów na konsultacje, a następnie wdrażanie zalecanych wytycznych przez nauczycieli i rodziców.


Współpraca z pielęgniarką szkolną.
Pogadanki na temat higieny osobistej.

Systematyczny pomiar uczniów.


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.
Zadania
Forma realizacji
Termin realizacji
Uwagi
Opis i analiza dwóch przypadków - rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
Identyfikacja problemu.
Geneza i dynamika zjawiska.
Znaczenie problemu.
Prognoza.
Propozycje rozwiązania.
Wdrażanie oddziaływań.
Efekty oddziaływań.


I okres roku szkolnego 2018/2019Opracowała: Dorota Nawrot

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.