X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32526
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

I. Imię i nazwisko: Agnieszka Szymańska
II. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.
III. Staż pracy: 13 lat
IV. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
V. Posiadane kwalifikacje: studia magisterskie: Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, kierunek Ochrona Środowiska, Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo i innych zorganizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Bydgoszczy, studia podyplomowe w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Menedżerskiej „Milenium”: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu, kierunek: Matematyka w szkole.
VI. Termin złożenia wniosku: 01.09.2016r.
VII. Termin złożenia projektu planu rozwoju zawodowego: 14.09.2016r.
VIII. Data zakończenia stażu: 31.05.2019r.
IX. Termin dokonania oceny dorobku zawodowego:
X. Termin złożenia wniosku o podjecie postępowania kwalifikacyjnego:
XI. CELE:


Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Poszerzenie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach pracy zawodowej.
Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

ZADANIA FORMY PRACY EFEKTY PERZYJĘTYCH
DO REALIZACJ ZADAŃ TERMIN
REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
• Wstępna analiza i ocena własnych umiejętności.
Wyznaczenie kierunku rozwoju zawodowego
Sierpień 2016r.
Autorefleksja

• Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
• Śledzenie zmian w prawie oświatowym. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. Sierpień/
wrzesień 2016r.Na bieżąco Teczka Awans zawodowy.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie Stażu.
Wniosek 01 wrzesień 2016r.
Wniosek o rozpoczęcie stażu.

• Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
Plan rozwoju zawodowego. 14 wrzesień 2016r.
Plan rozwoju zawodowego
zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. • Systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację przyjętych w planie rozwoju zadań. Zaświadczenia, dyplomy, zdjęcia. Przez cały okres stażu Teczka Awans zawodowy.
• Praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Zakończony staż. Przez cały okres stażu Teczka Awans zawodowy.
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego • Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju - dokonanie czynności ewaluacyjnych swojej pracy.
• Uzyskanie oceny dorobku zawodowego. Zrealizowanie planu rozwoju zawodowego. Czerwiec 2019r.

Czerwiec 2019r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust.2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

ZADANIA ROZWOJOWE FORMA / METODA REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY DLA SZKOŁY, UCZNIA, NAUCZYCIELA TERMIN REALIZACJI SPOSOBY DOKUMENTOWANIA
Doskonalenie własnego warsztatu pracy • Powiększanie zaplecza
samodzielnie przygotowanych
trwałych środków
dydaktycznych.
• Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotowej.

Podniesienie jakości nauczania.

Uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych. Przez cały okres stażu Zbiór pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć
Teczki tematyczne

Doskonalenie zawodowe • Udział w dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego(szkolenia wewnątrzszkolne i zewnątrzszkolne ).

• Śledzenie na bieżąco literatury i czasopism. Praktyczne wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas doskonalenia podnoszące jakość nauczania. W trakcie całego stażu Zaświadczenia o ukończeniu kursów, poświadczenie Dyrektora o udziale w szkoleniach
Opracowanie narzędzi badawczych do mierzenia jakości i diagnozy edukacyjnej • Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów (opracowanie narzędzi badawczych, przeprowadzenie badań, analiza, wnioski do dalszej pracy).
• Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, porównywanie wyników i ocena skuteczności podejmowanych działań, wprowadzanie korekt w planie wynikowym.
• Udział w programie Sesja z plusem-GWO. Umiejętność analizy i ewaluacji własnych działań, a przez to podniesienie skuteczności nauczania. Każdorazowo na koniec roku szkolnego Raporty z badań
Cały okres stażu Wyniki i wnioski z diagnoz, plany wynikowe
Efektywna praca z uczniem o upośledzeniu w stopniu lekkim i afazją • Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu własnego dla ucznia o upośledzeniu w stopniu lekkim i afazji.
• Indywidualizacja pracy. Redukcja niepowodzeń w szkole tego ucznia, łagodne przejście do kolejnego etapu kształcenia. Cały okres stażu Dzienniki zajęć, program pracy
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów • Zorganizowanie potyczek matematycznych „Mistrz tabliczki mnożenia”. Wzrost umiejętności matematycznych poprzez wzbudzanie zdrowej rywalizacji Cały okres stażu Dyplomy, zdjęcia
• Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów klasowych „Pięknego czytania”, „Ortograficznego” i szkolnego matematycznego.
Wymierne efekty wynikające z przygotowań uczniów do konkursów, sukcesy uczniów.
Umożliwienie uczniom odnoszenia sukcesów i kształtowania umiejętności akceptacji porażki. Cały okres stażu Dyplomy, zdjęcia


Sprawozdania z konkursów, poświadczenia od organizatorów
• Przygotowanie uczniów do konkursów, olimpiad matematycznych ogólnopolskich.
Udział w tworzeniu i modyfikowaniu dokumentacji wewnątrzszkolnej • Praca w zespołach powołanych przez Dyrektora Szkoły do tworzenia i modyfikacji dokumentacji szkolnej. Podniesienie jakości pracy szkoły. W trakcie stażu Dokumentacja szkolna
Współtworzenie procedur wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły • Praca w zespole do spraw mierzenia jakości pracy szkoły w tym opracowanie kwestionariuszy ankiet oraz ich wyników. Podniesienie jakości pracy szkoły. W trakcie stażu przynajmniej raz Raport z prac zespołu
Realizacja zadań wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły
• Praca nad integracją zespołu klasowego.
• Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek szkolnych.
• Sprawowanie opieki nad uczniami w czasie przerw, przed zajęciami, po zajęciach, w czasie akademii i uroczystości. Zintegrowanie zespołu klasowego.
Wdrożenie uczniów do otwartego i świadomego poruszania się w świecie uznanych wartości.

Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem Harmonogram imprez

Karty wycieczek

Harmonogram dyżurów
Systematyczna współpraca z rodzicami
• Nawiązanie ścisłej i systematycznej współpracy z rodzicami –zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne, uroczystości klasowe.
• Przeprowadzanie ankiet, kontakty indywidualne z uczniami i ich rodzicami w celu poznawania sytuacji rodzinnej wychowanków, pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów. Nawiązanie prawidłowych relacji z rodzicami służących wspomaganiu w wychowaniu i nauczaniu.

Dogłębne poznanie ucznia i jego potrzeb.
Na bieżąco
w trakcie stażu Zapisy w dzienniku
lekcyjnym
Konspekty spotkań z rodzicami

Uczestnictwo w życiu kulturalnym szkoły • Organizacja i przeprowadzenie uroczystości, akademii szkolnych, wycieczek przedmiotowych i edukacyjnych. Wzrost świadomości uczniów na temat przynależności narodowej, lokalnej, rodzinnej. Zgodnie z harmonogramem uroczystości Scenariusze akademii, zdjęcia
Dokonywanie analizy i ewaluacji własnych działań • Samoocena
Rozmowy z Dyrektorem
Rozmowy z uczniami
Przeprowadzenie ankiet. Wnioski do dalszej pracy. Koniec pierwszego i drugiego półrocza w każdym roku szkolnym Autorefleksja

Ankiety ewaluacyjne
§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA ROZWOJOWE FORMA / METODA REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY DLA SZKOŁY, UCZNIA, NAUCZYCIELA TERMIN REALIZACJI SPOSOBY DOKUMENTOWANIA
Wykorzystywanie zasobów Internetu i programów multimedialnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej • Prowadzanie zajęć w pracowni komputerowej, wykorzystywanie programów multimedialnych, tablicy interaktywnej.

• Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowywania różnych materiałów. Wykorzystywanie narzędzi multimedialnych przez uczniów, popularyzowanie wiedzy w nowoczesnej, atrakcyjnej dla uczniów formie, wzbogacanie procesu dydaktycznego. Na bieżąco trakcie stażu, wg potrzeb Dokumentacja szkolna, zapisy w dzienniku

Prace uczniów
Organizacja warsztatu pracy
przy użyciu technik
komputerowych • Opracowanie dokumentacji szkolnej (IPET, KIPU, zestawień, sprawozdań , raportów).
• Przygotowywanie materiałów dydaktycznych (testów, dyplomów, pomocy dydaktycznych dla uczniów).
• Wykorzystanie Internetu do samodoskonalenia i pogłębiania wiedzy.

• Wykorzystanie komputera do dokumentacji zaplanowanych zadań stażu na nauczyciela dyplomowanego.
Przejrzystość dokumentacji.


Wzbogacenie własnego warsztatu pracy.
Pozyskiwanie przydatnych informacji i materiałów edukacyjnych.
Podniesienie jakości prowadzonych lekcji.

Przejrzysta i usystematyzowana dokumentacja stażu. Na bieżąco

Cały okres stażu Dokumentacja nauczyciela

Teczka Awans zawodowy

§ 8 ust.2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIA ROZWOJOWE FORMA / METODA REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY DLA SZKOŁY, UCZNIA, NAUCZYCIELA TERMIN REALIZACJI SPOSOBY DOKUMENTOWANIA
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami • Aktywne i twórcze uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej. Opracowanie narzędzi zwiększających efektywność nauczania i wychowania. Cały okres stażu
Opracowana dokumentacja
• Dzielenie się doświadczeniami z członkami przez przekazywanie informacji zdobytych na konferencjach metodycznych, szkoleniach i warsztatach. Poszerzenie wiedzy merytorycznej i metodycznej.
Zaświadczenie Dyrektora
• Praca na rzecz zespołów nauczycieli uczących w danej klasie (omawianie problemów dydaktyczno-wychowawczych, konstruowanie narzędzi do badania osiągnięć). Lepsza współpraca między nauczycielami w sytuacjach trudnych, wymiana doświadczeń i wiedzy.

Dokumentacja
• Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów.
• Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów.
Podniesienia jakości nauczania. Cały okres stażu
Scenariusze lekcji

Notatki
Współpraca z pedagogiem szkolnym, analiza sytuacji uczniów, podejmowanie wspólnych działań pedagogicznych i wychowawczych. • Omawianie i rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów przy współpracy z psychologiem i rodzicami. Rozwiązywanie na bieżąco problemów psychologicznych, pedagogicznych i społecznych uczniów. Wg potrzeb, na bieżąco w trakcie trwania stażu Notatki, wpisy do dziennika
Współpraca z nauczycielami
innych przedmiotów • Wspólne omawiania zaistniałych problemów.
• Opracowywanie IPET, KIPU, PDW.
Indywidualizacja procesu nauczania. W każdym roku szkolnym Wypracowana dokumentacja IPET, KIPU, PDW
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli w ramach lekcji otwartych. • Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem. Wymiana doświadczeń, uatrakcyjnienie własnego procesu lekcyjnego. W trakcie stażu Własne notatki
Opublikowanie w Internecie zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego oraz materiałów dydaktycznych • Opublikowanie Planu rozwoju zawodowego oraz własnych materiałów na stronach internetowych.
Udostępnianie materiałów edukacyjnych, wykorzystanie Internetu w praktyce.
X 2016r.

Cały okres stażu Zaświadczenia

§ 8 ust.2 pkt. 4 lit. a

opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

ZADANIA ROZWOJOWE FORMA / METODA REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY DLA SZKOŁY, UCZNIA, NAUCZYCIELA TERMIN REALIZACJI SPOSOBY DOKUMENTOWANIA
Zdobywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań. • Opracowanie i wdrożenie autorskich programów zajęć zgodnych z zainteresowaniami uczniów i podyktowanych potrzebami szkoły np.: program pracy z uczniem uzdolnionym lub program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
Działania dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów.

Wzrost efektywności kształcenia.
Okres stażu wg potrzeb Opracowany program


Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Promocja zdrowego odżywiania – kontynuacja i intensyfikacja działań w ramach ogólnopolskiego programu profilaktycznego „Śniadanie daje moc” • Prelekcje na temat zdrowego odżywiania
• Spotkania z dietetykiem
• Konkursy plastyczne. Pogłębienie wiedzy uczniów na temat prawidłowego odżywiania. XI 2016r.
XI 2017r.
XI 2018r. Sprawozdania,
Zdjęcia,
zaświadczenia

§ 8 ust 2 pkt. 4 lit. c

poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIA ROZWOJOWE FORMA / METODA REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY DLA SZKOŁY, UCZNIA, NAUCZYCIELA TERMIN REALIZACJI SPOSOBY DOKUMENTOWANIA
Organizowanie
i współorganizowanie uroczystości szkolnych • Organizowanie okolicznościowych imprez szkolnych (wynikających z kalendarza szkolnego)
• Współpraca z Samorządem Uczniowskim. Integracja uczniów.
Doskonalenie umiejętności organizatorskich.
Okres stażu wg kalendarza pracy szkoły Zdjęcia, scenariusze uroczystości
Organizowanie
i współorganizowanie wycieczek szkolnych • Organizowanie wycieczek dydaktycznych
i wyjść klasowych.

Wzrost poziomu wiedzy u uczniów.
Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego.
Wyrobienie wśród uczniów właściwych postaw społecznych. W trakcie stażu Sprawozdania z wycieczek,
Zdjęcia


Organizacja konkursów szkolnych • Organizacja konkursu plastycznego w ramach programu oszczędzania w SKO
• Matematycznego
• Ortograficznego. Rozwijanie współzawodnictwa między uczniami.
Pozytywne wzmocnienie uczniów.
Wzrost świadomości uczniów temat sytuacji ekonomicznej swojej rodziny. W każdym roku szkolnym w trakcie stażu Sprawozdania z konkursów
Zdjęcia z konkursów
Aktywny udział w promocji szkoły • Udział w przygotowaniach uroczystości szkolnych

• Zorganizowanie Tygodnia kolorów. Pozytywny wizerunek szkoły w lokalnym środowisku.
W każdym roku szkolnym

Rok 2017/2018 Scenariusze uroczystości,

Zdjęcie, dyplomy
Podjęcie współpracy z placówkami ze środowiska lokalnego • Organizowanie spotkań z policjantem, strażakiem, pracownikiem banku, lekarzem itp. Podniesienie jakości pracy placówki. W trakcie stażu Zdjęcia, dyplomy,
Publikacja na stronie internetowej szkoły
Angażowanie rodziców w życie szkoły • Prowadzenie zajęć otwartych, uroczystości z udziałem rodziców.
• Prowadzenie pogadanek na zebraniach klasowych.

• Wdrażanie rodziców do prac na rzecz szkoły(festyny, uroczystości środowiskowe). Poznanie oczekiwań rodziców, integracja.
Wzrost świadomości rodziców, wypracowanie wspólnego celu pracy.
Pozytywny wizerunek szkoły w lokalnym środowisku.
W trakcie stażu Scenariusze zajęć

Wpisy do dziennika zajęć


Zdjęcia, artykuły w lokalnej prasie
Dostarczanie środowisku rodzinnemu informacji na temat życia szkoły. • Prezentacje multimedialne na temat zdarzeń klasowych, szkolnych. Prawidłowa relacja wychowawca-rodzic. V/VI 2017,2018,2019r. Prezentacje multimedialne

§ 8 ust.2 pkt. 4 lit. e

wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA ROZWOJOWE FORMA / METODA REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY DLA SZKOŁY, UCZNIA, NAUCZYCIELA TERMIN REALIZACJI SPOSOBY DOKUMENTOWANIA
Współpraca
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną • Obserwacja uczniów
• Konsultacje z psychologiem (w miarę potrzeb)
• Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Rozwiązywanie bieżących problemów psychologicznych, pedagogicznych i społecznych uczniów Na bieżąco w okresie stażu Dokumentacja szkolna i pedagoga
Współpraca
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej • Uczestnictwo w zespole rodziny objętej błękitną kartą
• Uzyskiwanie pomocy dla uczniów w trudnej sytuacji. Monitorowanie sytuacji rodzinnej ucznia,
Poprawa jakości życia. W trakcie stażu w zależności od potrzeb Dokumentacja MOPS


Współpraca z Bankiem PKO BP • Prowadzenie SKO. Wyrobienie nawyku oszczędzania. Cały okres stażu Książeczki oszczędnościowe, założone konta
Współpraca z przedsiębiorstwami, przedsiębiorcami • Zdobycie środków finansowych lub rzeczowych dla wzbogacenia zaplecza dydaktycznego szkoły. Doposażenie szkoły, nagrody na konkurs W trakcie stażu Podziękowania
Udział w akcjach na rzecz środowiska • „Sprzątania świata”
• „Dzień Ziemi”. Wzrost świadomości uczniów dotyczący dbałości o przyrodę. IX 2016,2017,2018r.
IV 2017,2018,2019r. Wpisy do dziennika,
Zdjęcia
Udział w akcjach charytatywnych • WOŚP,
• Akcja zbierania nakrętek. Pozyskiwanie środków materialnych. I 2017,2018,2019r.
Rok szkolny 2016/2017 Zapisy w dokumentacji szkolnej

§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA ROZWOJOWE FORMA / METODA REALIZACJI OCZEKIWANE EFEKTY DLA SZKOŁY, UCZNIA, NAUCZYCIELA TERMIN REALIZACJI SPOSOBY DOKUMENTOWANIA
Diagnoza wybranych problemów
edukacyjnych lub wychowawczych
• Zdiagnozowanie dwóch wybranych przypadków
• Ustalenie metod pracy i oddziaływań
• Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
• Podsumowanie i opracowanie wniosków. Bezpośrednia pomoc uczniom. Okres stażu- zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami Opis przypadków
Wnioski i analiza podjętych działań
Współpraca
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej • Uczestnictwo w zespole rodziny objętej błękitną kartą
• Uzyskiwanie pomocy dla uczniów w trudnej sytuacji. Monitorowanie sytuacji rodzinnej ucznia,
Poprawa jakości życia. W trakcie stażu w zależności od potrzeb Dokumentacja MOPS

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły
i własnymi.
........................................
Opracowała mgr inż. Agnieszka Szymańska


Zatwierdzam do realizacji:


Świątkowo ,............................... ........................................
data podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.